Tag Pinksterdag

ds. J.W. van Estrik – Handelingen 2:42

Met Pinksteren is er de gemeenschap der heiligen. Na de preek van de apostel Petrus zijn de mensen verslagen van hart en komen drieduizend tot bekering. Vervolgens is er de volharding door het werk van de Heilige Geest. Volharding in… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Handelingen 2:1-2

Dat Pinksteren onlosmakelijk verbonden is met Pasen blijkt uit wat door de evangelist Lukas is opgeschreven in de Handelingen der apostelen. Pinksteren, pentecoste, is het wekenfeest en betekent de vijftigste. Zo wordt opgeteld vanaf Pasen. Het is op die dag… Verder lezen →

ds. R. Kok – Handelingen 2:4

Als het Pinksterfeest vervuld is, dan wordt de Heilige Geest uitgestort en die vervuld de apostelen. Wat er op volgde is dat ze begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Bij de torenbouw… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Johannes 16:8-11

De Heere God heeft de wereld na de zondeval niet aan haar lot overlaten. God is Zelf gekomen. Hij heeft gerechtigheid aangebracht, Christus is voor de zonden gestorven. Het is de Heilige Geest die overtuigt van zonden, gerechtigheid en oordeel…. Verder lezen →

ds. H. van der Ham – Handelingen 2:4a

Het is het werk van God die Zijn Geest heeft uitgestort. Het gevolg is dat mensen vervuld worden van de Heilige Geest. Het is de bekroning op het werk van de Zaligmaker Jezus Christus die naar deze wereld kwam en… Verder lezen →

ds. F. van Binsbergen – Johannes 21:3-7a

Na de opstanding uit de doden heeft de Heere Jezus Christus Zich veertig dagen lang op aarde geopenbaard aan de Zijnen. Hij is verschenen aan de discipelen en de vrouwen. De discipelen had Hij beloofd dat Hij hen voor zou… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Handelingen 2:33

Pinksteren is het geheim van de Drie-enige God Aan Pinksteren gaat de belofte van God de Vader vooraf die de uitstorting van de Heilige Geest beloofd heeft. Het komt er voor Gods kinderen op aan om werkzaam te zijn met… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen