Preekaantekeningen

Tag

Laatste oordeel

ds. A. van der Weerd – Maleachi 4:4-6

De profeet Maleachi is de laatste profeet van het Oude Testament. Hij heeft een ernstige boodschap: de grote en vreselijke dag van de Heere komt. Zeer troostrijk zal het zijn voor de gelovigen in Christus, zij zullen wegsmelten voor de… Lees verder →

D. Fint – 1 Korinthe 15:54b

De apostel Paulus schrijft aan de christelijke gemeente over de dood. Niet zoals velen beweren dat dood dood is en dat dat het einde is, maar dat door de Heere Jezus Christus de dood verslonden tot overwinning. Wie in Christus… Lees verder →

dr. P. Masters – 1 Timotheüs 6:7

Wij mensen worden geboren zonder dat we zelf iets deze wereld inbrengen en zo zal het ook zijn wanneer we sterven. Onze ziel verlaat het lichaam en gaat de eeuwigheid in. Dan staan we voor God in het oordeel. Toch… Lees verder →

ds. P. de Vries – 2 Petrus 3:8-10

Het laatste oordeel komt werkelijk. We zullen allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van God en rekenschap afleggen over onze daden. Ondertussen heeft het laatste oordeel nog niet plaatsgevonden. Dat is vanwege de lankmoedigheid van God: Hij wil niet dat… Lees verder →

ds. N.M. Tramper – Hebreeën 9:27

Voor de dood hoeven we niet bang te zijn, hoewel deze onvermijdelijk is (als het loon op de zonde); wel voor God, die ons lichaam en onze ziel kan verderven in de hel. Leven met Hem is onmisbaar om gered… Lees verder →

dr. P. Masters – Johannes 5:22

In de samenleving horen we vandaag de dag niet over het oordeel van God. In Johannes 5 is beschreven wat Jezus ons leert over het laatste oordeel. Het komt zeker: wij allen zullen voor God moeten verschijnen en rekenschap geven… Lees verder →

dr. P. Masters – 2 Thessalonicenzen 1:3

De noodzaak van geloofsgroei In de tweede brief van de apostel Paulus, geschreven samen met Silvanus en Timotheüs, aan de gemeente te Thessaloniki wijst hij op de noodzaak van geloofsgroei. Het leven van een christen bestaat uit het te allen… Lees verder →

ds. C.J.P. van der Bas – Openbaring 20:12, 21:3-4

God als rechter én vader In Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, gaat over de laatste dingen. Aan de laatste dingen gaan de eerste dingen vooraf. Bij het laatste oordeel zullen de boeken geopend worden. Onze zonden zullen ons… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 19

Jezus aan de rechterhand van God Zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus leert ons dat Christus het Hoofd van de Kerk is. Hij zit in de hemel aan de rechterhand van de Vader en regeert alle dingen. In Zijn verhoogde… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen