Tag komen tot de tafel

Ds. D.J. Diepenbroek / 23 september 2012 / Hooglied 1:4A

Ds. D.J. Diepenbroek (St. Annaland) Zondag 23 september 2012, 9.30 uur, bediening sacr. H. Avondmaal Psalm 25:5 Psalm 119:36 Psalm 146:2,3 Psalm 62:5 Psalm 61:1,2 (tijdens ‘gereedzetten’ tafel) Psalm 61:3 (na tafel #1) Psalm 61:4 (na tafel #2) Psalm 22:13… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen