Preekaantekeningen

Tag

Geest

ds. R. van de Kamp – 1 Korinthe 12:13

De apostel Paulus wijst in zijn eerste zendbrief aan de Christelijke gemeente van Korinthe op de inlijving in de gemeente van Christus door de Heilige Geest. En niet alleen toen de christenen in Korinthe maar ook ons vandaag. Gods Geest… Lees verder →

ds. J.C. Heutink – Galaten 5:22m

Trouw is een van de vruchten van de Geest. Deze vruchten (beschreven in Galaten 5) staan tegenover de werken van het vlees. De Geest zaait en doet bloeien in ons leven. God is trouw en Gods kinderen delen daarin. Belangrijk… Lees verder →

ds. H.G. de Graaff – Romeinen 8:26

De Heilige Geest komt onze zwakheden te hulp, juist ook gaat om onze zwakheid in het gebed. Hoewel de Geest ons leert ‘Abba, Vader’ te zeggen, blijft ons gebed nog zo onvolkomen. De Geest heeft een positieve invloed op ons… Lees verder →

ds. A.L. van Zwet – HC Zondag 25

De catechismus leert ons dat de Heilige Geest het geloof in ons hart werkt door de prediking en het versterkt door de sacramenten. Geloven is een voortdurend komen tot Christus. ‘Het Woord van God kan in ons hart niet doordringen… Lees verder →

ds. J. Post – Galaten 5:25-26

Het is de apostel Paulus die in de brief aan de christelijke gemeente van Galatië ingaat op het onderscheid tussen de Geest en het vlees. Die twee staan tegenover elkaar. Het vlees is het volgen van de eigen wil, zonder… Lees verder →

ds. N.P.J. Kleiberg – Johannes 14: 16 en 26

Op Christus’ bede is de Heilige Geest gezonden. Hij komt niet iets nieuws doen, maar ons wijzen op Christus en Zijn werk. De Heilige Geest is de andere Trooster, die ons ontdekt aan onszelf en ons op Christus wijst. Hij… Lees verder →

ds. M. van Reenen – Handelingen 2:37

Als Petrus op het Pinksterfeest het woord neemt dan gaat zijn toespraak over Jezus Christus en die gekruisigd. De preek slaat in, de woorden raken duizenden die verslagen van hart uitroepen: wat zullen wij doen? Is het voor ons ook… Lees verder →

ds. J. Westerink – Johannes 7:37-39

De Heilige Geest, die met Pinksteren is uitgestort, laat ons zien wie Christus is en waarom wij Hem nodig hebben. De Geest doet ons dorsten naar Christus. Van nature dorsten we naar water dat niet verzadigd en uiteindelijk onze dorst… Lees verder →

ds. H. Verheul – Romeinen 8:14

Het is de Heilige Geest, de andere Trooster, die op de Pinksterdag is uitgestort op aarde. Hij past het werk van Christus toe in het harten van mensen, in zondaarsharten. Altijd verbonden aan het Woord waardoor Gods kinderen in al… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Johannes 20: 21-22

Jezus verschijnt aan Zijn discipelen met de woorden ‘Vrede zij u’. Daarna blaast Hij op hen. Hij zendt Zijn discipelen de wereld in om het evangelie te verkondigen. Zo worden predikanten nog altijd in die brede stroom en beweging, die… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen