Preekaantekeningen

Tag

ds. D. Siebelink

ds. D. Siebelink – Romeinen 8:31b

Als je naar de omstandigheden in de wereld of naar die in je eigen leven kijkt, kan je je afvragen waar God is. Zeker als je bedenkt dat wij God verlaten hebben en geneigd zijn Hem en de naaste te… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Exodus 4:25b

Mozes heeft waarschijnlijk onder invloed van zijn heidense vrouw Zippora de besnijdenis van zijn zoons achterwege gelaten. Voordat Hij terugkeert naar Egypte, komt de Heere hem tegemoet. De Heere wil zijn oudste zoon Gersom doden, omdat hij niet besneden is…. Lees verder →

ds. D. Siebelink – Psalm 77:20-21

In Psalm 77 treffen we Asaf aan die zich afvraagt of God nog wel aan hem denkt. Hij denkt aan de daden van God in het verleden, dit denken wordt herdenken en zo verschijnt God in het heden. Gods weg… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Lukas 4:3-4

Jezus wordt door de diabolus, de uiteenwerper, verzocht in de woestijn. Door Lukas wordt Jezus getypeerd als de zoon van Adam (ādām). Hij is de weg van van Adam gegaan. Voorafgaand aan de verzoeking ging Hij onder in de Jordaan,… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Psalm 39:8

De dichter van Psalm 39 was een eenling, op zichzelf terugggeworpen. Hij voelt zich niet alleen alleen, maar ook schuldig. Jegens God en de naaste stapelen wij schuld op schuld. Toch heeft hij verwachting: van de God van het verbond…. Lees verder →

ds. D. Siebelink – Genesis 6:22

Noach gehoorzaamde het Woord van God. Geloven is het Woord van God horen en doen. Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden – zoals Hij in de dagen van Noach kwam met de zondvloed. In Noachs… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Genesis 6:8

Na de Schepping kwam de zonde al snel in de wereld. Zonde is verstoring van Gods orde. Mens, schepping en klimaat zuchten onder de gevolgen van de zonde – al zetten de groten der aarde nog steeds een grote mond… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Mattheüs 27: 39-44

Als Jezus aan het kruis hangt, zijn er allerlei voorbijgangers. Dat kan blijkbaar: aan Hem voorbijgaan. Erger nog: er wordt gespot met Jezus, de koning der Joden. De overpriesters en schriftgeleerden bespotten en vernederen Jezus door niet tegen Hem, maar… Lees verder →

ds. D. Siebelink – 1 Korinthe 15:49

Als mensen zijn we gemaakt uit het stof. God geeft ons het leven en de adem. Na de dood zullen we onsterfelijkheid aandoen. Als christenen leven we met een adventsverwachting (als het goed is): het grote Christusfeest moet nog komen…. Lees verder →

ds. D. Siebelink – Efeze 1:13-14

God schenkt met het geloof ook de verzegeling door de Geest. De Vader verkiest, de Zoon vergeeft en de Geest maakt het waar. De zekerheid van het geloof moeten we niet zoeken in onszelf, maar in het woord en de… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen