Tag bekering

ds. P. den Ouden – Lukas 24:47

Na de hemelvaart krijgen de apostelen de opdracht om het Evangelie te verspreiden vanuit Jeruzalem. Eerst vanuit Jeruzalem waar Christus gekruisigd is. De preek gaat over bekering en vergeving der zonden die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. God komt keer… Verder lezen →

J. Northern – Lukas 8:12

De gelijkenis van het zaad laat ons zien hoe snel het zaad weggepikt wordt en op welke wijze dat gebeurt. Het zaad dient juist in de grond te komen om vrucht te dragen. De Heere Jezus Christus vergelijkt het Woord… Verder lezen →

ds. M. van Kooten – Psalm 85:2

Op deze bevrijdingsdag staan we stil bij de vrijheid. In Psalm 85 belijdt de dichter dat de Heere Zijn land gunstig is geweest. Werkelijk vrij zijn we als we door de Zoon van God vrijgemaakt zijn. Als we in het… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 4:1

De gelovige lijdt niet in directe zin zoals Christus Jezus heet geleden. Zijn lijden en sterven was betaling voor de zonden en verwerving van het eeuwige leven. Tegelijkertijd heeft het lijden, de vervolging en verdrukking, van de gelovige ook een… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – 1 Samuël 7:1-12

Bij Mizpa komt de ark van de Heere weer terug. En het volk klaagde de Heere achterna, het volk ging daadwerkelijk bidden tot God. Samuël, die zowel profeet als richter was, roept het volk op tot bekering. En daarop volgend… Verder lezen →

T. Bryssink – Romeinen 6:23

De apostel Paulus schreef aan de christenen in Rome. Het gezegde ‘vele wegen leiden naar Rome’ heeft alles met Gods leiding te maken. Hoe God de weg van het Evangelie liet verlopen en daar ook de goede boodschap bracht. Van… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 2:1-2

Geestelijk zijn we van nature sinds de zondeval dood. Hoewel fysiek levend, missen we vanuit onszelf het geestelijke leven met God. We vertrouwen en geloven Hem niet. Maar God werkt en brengt geestelijk tot leven door het levende Evangeliewoord dat… Verder lezen →

prof. M.J. Kater – Jeremia 32:38

Het volk Israël – de inwoners van Jeruzalem – hebben de HEERE op het hart getrapt. Zij hebben Zijn oordeel verdiend. God wendt zich echter niet van het volk af, maar keert zich naar het volk toe en wijdt zich… Verder lezen →

dr. P. Masters – Jesaja 2:1-2

De profeet Jesaja profeteert over de laatste dagen dat mensen zullen worden toegebracht tot het Koninkrijk van God. Zoals een rivier stroomt, zo zullen ze toevloeien. Mensen komen tot geloof in de Heere Jezus Christus en bekering. Het Evangelie klinkt,… Verder lezen →

ds. W.J. van den Brink – Handelingen 13:6-12

Barnabas en Saulus worden door de Heilige Geest naar het eiland Cyprus gezonden om daar het Woord van God te brengen. Wat vervolgens gebeurt is dat de tovenaar Elymas het werk wederstaat en probeert om stadhouder Sergius Paulus ervan af… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen