Toen de apostel Paulus het Evangelie preekte was het tegenstand. Maar de Heere was hem nabij en die bemoediging kreeg Paulus in die benauwde situatie toen de Heere Jezus Christus letterlijk naast Hem stond. De Heere werkte door de omstandigheden die allen meewerken ten goede. God volvoert Zijn plan en vervuld Zijn beloften.

Handelingen 23 vers 11: ‘En den volgenden nacht stond de Heere bij hem, en zeide: Heb goeden moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt alzo moet gij ook te Rome getuigen’.

Houd goede moed

We gaan vanmorgen door Handelingen 23. Verwachtende dat God hierdoor tot ons spreekt. Paulus bevindt zich in een moeilijke situatie. Als we een stap terugdoen en het boek Handelingen overzien, dan zien we dat het Evangelie geen loop heeft. Gevangenis. In steden en plaatsen uitgeworpen. Het is verhinderd dat Paulus gedood is. Nu gebonden. Het Sanhedrin ziet hem niet graag preken.

Als christen zullen we verdrukking lijden net als Paulus. Die ons angstig maken. Die misschien ons wel vragen geven over God. We zien vanmorgen de vertroosting en hoop in dit gedeelte. Gods beloften en Gods aanwezigheid herinneren.

Paulus verdedigt zich voor de Joodse raad. Ik heb met alle goed geweten gewandeld tot op deze dag. Niet zozeer een onberispelijk leven. Als je denkt aan zijn afkomst. Paulus ziet in de hogepriester onrechtvaardigheid en hypocrisie. Het is duidelijk dat Paulus hem niet als de hogepriester Ananias heeft herkend, vers 4 en 5. Mogelijk had hij een gezichtsbeperking. Paulus ging hier te ver maar wist het niet.

Paulus is in een benarde situatie. Er is geen enkele sympathie voor hem. Vers 6. Hij wijst niet alleen op Christus maar hij probeert hen ook te winnen. Sadduceeën geloofden niet in de opstanding der doden, Farizeeën wel. Vers 6: ‘En Paulus wetende dat het ene deel was van de Sadduceën, en het andere van de Farizeën, riep in den raad: Mannen broeders, ik ben een Farizeër, eens Farizeërs zoon; ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld’.

Ze geven hem geen tijd. Vers 7. En onenigheid over de opstanding, vers 8. En dan vers 9 dat Paulus onschuldig is. En dan vers 10 de overste die Paulus redde. Stel je voor Paulus te zijn in deze situatie. Wat kon hij denken met zoveel gedachten in zijn hoofd? Wat zou volgen? Of dit is het geweest voor mij, ik gevangen. En hoe moet het dan verder met het werk?

Vers 11 de Heere Jezus Christus stond Paulus zelf bij. Niet ontmoedigd te worden. Alles lijkt in een richting te gaan en af te glijden. Paulus ligt daar met allerlei vragen. ‘En den volgenden nacht stond de Heere bij hem, en zeide: Heb goeden moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt alzo moet gij ook te Rome getuigen’ [vers 11].

Zie met mij hoe mooi deze woorden zijn. Wat een groot beeld is dit dat de Heere met hem stond. Zo dichtbij. In het andere geval Paulus alleen. En nu hier Christus staat hier en spreekt met hem. Hier sta ik niet alleen. En hier staat de opgestane Christus. Waar ik over preek.

Niet de troepen uitgezonden en zelf niet. Maar Christus staat Zelf met hem. Paulus’ maakte het zelf mee op de weg naar Damascus: Saul, Saul wat vervolgt gij Mij? Zo dichtbij staat Hij.

Mattheus 28 apostelen uitgezonden om discipelen te maken. Ik zal met je zijn alle dagen tot het einde der dagen. Hem te dienen, voor Hem te staan. Je zult nooit alleen staan. Christus is met je voor altijd. Heb goede moed. Heb goede moed. Als het niet laat zien hoe we eruit zullen komen wat de weg is, maar Christus is je nabij.

Vers 11: ‘En den volgenden nacht stond de Heere bij hem, en zeide: Heb goeden moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt alzo moet gij ook te Rome getuigen’. Twee directe dingen over deze beloften. Het eerste deze belofte is niet nieuw.

Handelingen 19. De Heere toonde dat hij naar Rome zou gaan. Handelingen 9 voor de hogepriester Ananias dat hij naar Rome zou gaan. Dit is niet noodzakelijk nieuw voor Paulus. Het tweede is het moment. Het kwam op het moment dat Paulus het het meest nodig had. De Heere hem herinnerde Ik heb een plan met je.

Dit is zo behulpzaam voor ons. We weten niet de toekomst van ons leven. Maar wat we allemaal hebben hier is de algemene beloften voor onze leven. Welke beloften? Mattheüs 28 dat Hij alle dagen met ons is. Johannes 10. Niets ons uit de hand van de Vader houdt. Romeinen 8 niets ons zal scheiden van Zijn liefde.

Efeze 2 vers 20 het meeste: ‘Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen’. Kun je zien hoe deze woorden van pas komen op het leven van Paulus die naar Rome zou gaan. En hier voor ons. Zijn deze woorden waar zijn als je een christen bent. Dat God een plan hebt met je leven.

Als God die werken voorbereid heeft. Dat kun je zeker zijn dat niets je zal tegenhouden van deze dingen te doen. We weten niet precies wat die werken zijn net als Paulus. Maar God heeft een plan. Om te getuigen. In de omstandigheden waar je uitkomt of in bent, dat God niets uit de hand loopt.

God werkt ook te midden van een omstandigheid. Op Gods tijd de herinnering. Zoals hier bij Paulus. Christus gaat met je. Hij staat je bij. En God heeft goede werken voorbereid voor je. In het midden van de omstandigheden en als je eruit bent.

Deze goede werken zullen volmaakt worden. Zoals de twee die overleden zijn. Ik heb ze beiden niet gekend. Beiden door moeilijke tijden in het leven, zoals we allen gaan. Maar door alles heen Christus met hen. Zij hebben goede werken gedaan die God voorbereid heeft en toe geroepen geeft. [naam] zijn vrijgevigheid, betrokken bij missionair werk. En wat te denken van [naam] die goede werken die hij deed. In een verzorgingshuis zelfs niet gestopt. Ook daar nog. Dagelijks getuigen van Gods genade en goedheid. Een verpleegster was bij hem. Niet meer te preken. Zelfs tot het laatste toe. Woorden voor een man die in de negentig was of welke leeftijd ook. De Heere is altijd met ons.

De Heere staat je nabij. Heb goede moed. Tot zover gedaan de goede werken te doen. Tot op de dag dat ik je tot Mij neem. We zien de uitkomst van vers 11. Het wordt zelfs nog benauwder in vers 12-15. Paulus wordt niet bevrijd maar blijft in de gevangenis. De Joden die zweren niet te eten tot hij sterft. Wat is dat he. En dan de meer dan veertig in vers 13 die deze eed samen gedaan hadden.

Maar wat we weten dat de Heere voorziet. God had gesproken maar wat gaat gebeuren? En dat zien we in vers 16-35. God gaat voor Paulus zorgen door kleine omstandigheden. Vanaf vers 16-22. Paulus’ neefje komt vers 16.

Het is een bemoediging voor ons. God werkt in de omstandigheden Zijn plan uit. Waarom kwam deze jongen? Niet zomaar iemand maar Paulus’ neefje? Commentator: omstandigheden zijn niet onafhankelijk maar Gods is de Meester ervan. God gebruikt mij en jou nu en in de toekomst ten goede van anderen.

Zelfs in kleine ogenschijnlijk onbeduidende omstandigheden werkt de Heere. Die benauwde situatie. Hoeveel groter is God dan dat. Vers 23: ‘En zekere twee van de hoofdmannen over honderd tot zich geroepen hebbende, zeide hij: Maakt tweehonderd krijgsknechten gereed, opdat zij naar Cesarea trekken, en zeventig ruiters, en tweehonderd schutters, tegen de derde ure des nachts’. En vers 24: ‘En laat ze zadel beesten bestellen, opdat zij Paulus daarop zetten, en behouden overbrengen tot den stadhouder Felix’. En vers 26 spreekt Paulus’ onschuld.

Die veertig. En hier dichtbij 500 soldaten. Psalm 2. De natiën staan op tegen de Heere en Zijn gezalfde. Maar Hij die zit in de hemelen lacht. Stopt de absurde plannen.

We zien dat God alles werkt naar Zijn doelen. Voor Paulus. We zien het in een specifiek punt van Paulus. Die zoveel gereisd heeft. Hij had nooit de kans gesproken tot koningen en heersers van de heidenen. En nu zien we vers 35, ik zal hem horen. God had het voorbereid.

Het was niet in de omstandigheden die hij verwacht had. Maar God doet het. Groot voor hem. Wat we vanmorgen hebben gezien. Heb goede moed. Voor Hem leven niet altijd gemakkelijk, die belofte is er niet. Maar als we voor Hem leven, de Heere is er. Hij zal ons helpen. Hij werkt Zijn doelen uit.

Geen omstandigheid is te groot voor onze Heere. Hij kan erdoor heen werken of het wegnemen. Heb goede moed. Moedig van Hem spreken wat het ook kost.

Amen.

 

Zondag 9 juni 2024 – Great Victoria Street Baptist Church Belfast, Verenigd Koninkrijk – S. Farewell – Schriftlezing Handelingen 22 vers 30 en Handelingen 23