In het boek Habakuk horen we de klacht van de profeet over de stilte die God laat vallen. De vreselijke gebeurtenissen die plaatsvinden laat God toe. En dat brengt de profeet in verwarring. Ondanks vertrouwt hij op God en is nederig. Hij weet wat hij aan God heeft. En zo komt deze Bijbelse taal van het klagen tot God tot ons om ons te onderwijzen.

Habakuk 1 vers 12: ‘Bent U niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven; o Heere! tot een oordeel hebt U hem gesteld, en o Rots! om te straffen, hebt U hem gegrondvest’.

Ondanks

We willen de komende vier weken met dit boek Habakuk bezig zijn, klein boek met zoveel in zich. Romeinen 15 vers 4: ‘Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden’. Voor onze onderwijzing.

Het is hier om ons aan te moedigen. Het is een opzienbarend boek. We horen over de profeten in grote getrouwheid. En dit boek is anders: persoonlijk boek. Habakuk worstelt met het geloof over hoe God goed kan zijn met alles wat er aan geweld is. Misschien herken je dat in je leven. Hoe God de hand erin heeft met alles wat alles gebeurt.

Kijk naar het einde van het boek Habakuk 3 vers 17, dit prachtige gebed: ‘Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal’.

Tevreden met de Heere en Zijn goedheid. ‘Ondanks geloof’. Wat er ook gebeurt, ik zal mij verheugen in de Heere en Zijn goedheid. Maar het boek begint zeker niet hiermee.

Dat is dezelfde man die bidt in Habakuk 3 vers 17. Die verward is.  Van vrees tot geloof. Van zorg tot aanbidding. Van klacht tot vertrouwen. Dit boek over de goedheid van Gods wegen wat er ook gebeurt.

Vele hebben het boek misschien nog nooit gelezen. Of nog nooit een serie erover gehoord. Laten we beginnen met informatie over wie wat waar wanneer. Wie was Habakuk? We weten niet veel van hem.

Godsspraak of last. Hij was een profeet van God. Gezonden van God om een boodschap te brengen aan Gods mensen. De boodschap is belangrijker als de boodschapper.

Invasie door Babyloniërs. Chaldeeën. Vroeg in jaar 600 voor Christus. Het innemen van kleinere landen. Als dat iemand uit Oekraïne nu dit zou schrijven.

Wat is de boodschap in het boek? De boodschap zit in de worsteling van Habakuk. En de verandering komt in het midden van het boek waar God tot Habakuk spreekt. Habakuk 2 vers 4: de rechtvaardige zal door het geloof leven.

Leert ons in de goede en soevereine goedheid van God ondanks de verwarrende omstandigheden in ons leven. Wachten op Gods tijd met geduld. Hoe is dit relevant?

Als een landschap. Er zijn vlakke velden, droogte, dat de hemelen gesloten zijn, als we in de vallei zijn en de hemel lijkt gesloten. Dan kunnen we denken: doe ik iets fout, is God met mij? Dit boek helpt ons. Als we niet begrijpen wat doet God in ons leven.

Sommige van u zijn in moeilijke omstandigheden. Waarom Heere? Hoe lang? Zorgt U voor mij? Dat ondanks geloof. Hoe verhouden we ons in tijden dat we zo verward zijn? Hoe verhouden we ons tot God? Hoe bidden we als we gebroken zijn? Als de pijn zo groot is en niet eens weten wat we moeten bidden. Ik wil drie lessen aanreiken als we verward zijn over wat God doet in ons leven.

Eerste les

Als we niet weten wat God doet, dan moeten we ons aan God eerlijk vastklampen. Klacht van Habakuk. Waarom? Habakuk de profeet klaagt over de goddeloosheid die hij ziet in zijn eigen volk. Uw recht is gestruikeld. Vers 4. Uw wet zijn als het ware opgeslagen in het British Museam

Jeremia 22 vers 17: ‘Maar uw ogen en uw hart zijn niet dan op uw gierigheid, en op onschuldig bloed, om dat te vergieten, en op verdrukking en overlast, om die te doen’. Het probleem van Habakuk is de stilte van God. Zie je het? Vers 2. Vaak vinden we ons in het landschap van geloof dat we God niet verstaan.

Voor leiding in het leven. Alleen zijn. Zonder kind. Je kan roepen tot God en krijgt geen antwoord. Dat je denkt God zit daar met Zijn armen en doet niets. Hoe leer je de Bijbelse klacht? God wil dat wij deze taal kennen. Psalm 13. Hoe lang verweet U mij?

Twee boeken. Klaagliederen en Job. Klacht is een gebedstaal in de Bijbel. God weet dat in de gebrokenheid in het leven tijden van klacht geeft. Het is meer dan verdriet en neergebogenheid.

Godvrezende werkelijkheid. Kan God het hebben? Ja Hij weet al dat het er is. Vertrouwen in God. Klacht is het tegenovergestelde van wanhoop.

Cewis Lewis: wij hebben naar God te brengen wat echt in ons is. Hij zal er niet door beschadigd zijn. Hij zal geduldig luisteren. Zoals een ouder zal luisteren naar een kind dat klaagt. De vragen hoe lang.

Dan is er vaak een hoop in God. Als je jezelf in een moeilijke situatie vindt. Dit is misschien de taal die je mag leren. Dat je vandaag die tijd ervoor neemt.

Ik ben zo blij dat er moderne hymn is met klachten. Denk aan iemand uit Iran. Sommigen moesten vluchten en zaten in hotels als families. Hoe dit dan uitdrukken naar God toe? ‘How long, O Lord, how long?’.

Dan laat de hymnschrijver zien hoe de klacht tot God te verwoorden. Met eerlijkheid. Habakuk is eerlijker dan de meesten van ons.

Tweede les

Om nederig tot God te verhouden. We zien het in vers 5-7. In vers 5-6 dat God de onrechtvaardigheid straft. God zegt je moet beter kijken.

Cewis Lewis’ boek Narnia. In het boek spreekt de bever. ‘Aslan’ is onderweg. Vertegenwoordigt Christus in het boek. Iets van binnen springt op.

Ik zal een paar gebeurtenissen laten gebeuren zegt de Heere tegen Habakuk die alles zal doen veranderen. Vers 8: ‘Want zijn paarden zijn lichter dan de luipaarden, en zij zijn scherper dan de avondwolven, en zijn ruiters verspreiden zich; ja, zijn ruiters zullen van verre komen, zij zullen vliegen als een arend, zich spoedende om te eten’.

God zegt Habakuk, kijk Ik ben aan het werk. Groter dan je ooit kon dromen. Dit is waar ik op richten. Habakuk dacht dat God niet handelde. En God moest hem corrigeren. Je moet beter kijken. Ik ben soeverein. Ik ben altijd aan het werk.

De reden dat je het niet kunt verstaan, is dat jij zo klein bent. Mijn wegen zijn hoger dan jouw wegen. Als wij verward zijn met Gods wegen, dan hebben we ons nederig te buigen. We kunnen denken te weten wat God doet.

Dit is de les die Job leerde aan het einde van het boek. 77 vragen stelde. Waar was jij? Vraag naar vraag over Gods soevereiniteit. Oke Heere, ik herken hoe klein ik ben.

Hij krijgt nooit een antwoord op die waarom-vraag, maar een voller begrip van Gods soevereiniteit. Voor ons: te herkennen dat God js soeverein is en aan het werk is.

Derde les

Vasthouden. Wat echt waar is over God. Vers 12-17. In vers 12 zien we het vertrouwen in God. Zijn eeuwige natuur. U bent mijn Rots. Als tweede herkent hij Gods werken. Als derde herkent hij dat God de Zijnen vasthoudt. Dat is dat

Herbevestigen dat God is waar. Dat zien we vers 13-17 waarin hij verward is. Hoe kan God die ongoddeloosheid van de Babyloniërs toelaten? Met Zijn goedheid en heiligheid. Hoe kan God zo inconsequent zijn? Hoe kan God dat doen?

God, wat doet U toch? Hoe kan het goed zijn. Vers 17: ‘Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig maken, en zal hij niet verschonen, met altoos de volken te doden?’. Zie je wat hij zegt in Habakuk 2 vers 1? ‘Ik stond op mijn wacht, en ik stelde mij op de sterkte, en ik hield wacht om te zien, wat Hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing.’

Aan de ene kant verbijsterd in God en aan de andere kant verward. Hoe dan ook, Habakuk gaat hoe dan ook naar God ondanks de verwarring. Met wat hij weet over God.

Anker van het geloof. God is altijd soeverein. God is altijd goed. God heeft altijd een goed plan. Ik weet dat deze waarheden waar zijn. Ze zijn zeker geopenbaard in Gods waarheid.

Als ik dingen meemaak die ik niet begrijp. Vasthouden aan wat je weet. Habakuk God als zijn Rots. Je hebt een plaats nodig waar je geloof kan staan. Karakter van God.

God zond Zijn Zoon Jezus om ons te redden. God gaf ons het beste. Aan het kracht zag alles er vreselijk uit. Jezus riep Zelf de kracht uit: Waarom hebt U Mij verlaten.

God wat doet U? Kijk nog eens. Dit is de Zaligmaker die een belofte heeft gedaan: Ik zal je niet begeven en verlaten. Zelfs als Hij stil is is Hij daar. Jezus zegt Ik ben altijd met je. Denk aan de schoonheid van Psalm 23. In de schaduw van de dood. Dat is het feit.

Zo in je verwardheid. Preek de waarheid van wat je weet. Houd je vast aan wat zeker is, je weet zo veel. Eerlijk met de Bijbelse taal van klacht. Nederig. En vasthouden aan wat we weten.

We zien het grootste voorbeeld in onze Heere Jezus Christus. In Zijn eigen lijden was Hij eerlijk. In Gethsamene en aan het kruis. Hij was nederig. En hield vast. Hebreeën 12 vers 1 en 2. Voor de vreugde die Hem was voorgesteld.

Dese week luisterde ik naar de hymn van Andrew Peterson. ’Always good, My Lord nowhere else to go, Always good, As we try to believe what is not meant to be understood, You laid down Your life, You are always good.’

 

Zondag 6 augustus 2023 – Great Victoria Street Baptist Church Belfast, Verenigd Koninkrijk – S. Auld – Schriftlezing Habakuk 1 en Habakuk 2 vers 1