Kort na de uittocht uit Egypte dient voor het volk van Israël de eerste crisis zich aan: de Rode Zee voor zich. Rechts de bergen, links de woestijn en van achteren komen de Egyptenaren met hun ruiters en wagens om het volk van Israël in te rekenen. Maar het is de weg van God, God heeft deze weg bepaald. En daar vindt de gelovige in de beproeving troost in: de God die mij hierin gebracht heeft zal ook uithelpen.

Exodus 14 vers 22: ‘En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge; en de wateren waren hun een muur, aan hun rechter hand en aan hun linkerhand‘.

Hebreeën 11 vers 29: ‘Door het geloof zijn zij de Rode zee doorgegaan, als door het droge; hetwelk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken‘.

Geloof beproefd, geoefend en betuigd

Het is een groot gebeuren in de geschiedenis van het volk van Israël. Droogvoets door de Rode Zee gegaan en de Egyptenaren verdronken. Het is een zaak van groot geloof. Het is meer dan geschiedenis. Het is geheiligd tot in de eeuwigheid, door heel de geschiedenis heen.

Romeinen 15 vers 4: ‘Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden‘. Het Pascha en de Exodus was ook een groot gebeuren. Exodus 13 vers 14. God heeft hen uitgeleid. En nu het beloofde land voor zich. Maar al snel zaten ze in deze grote crisis. Het was door deze crisis dat het geloof van Mozes zo’n voorbeeld is.

1. Het geloof beproefd: de Rode Zee

Niet lang na de uittocht kwamen ze al in deze situatie. Ze zagen de Egyptenaren met de 600 wagens achter zich. Ze waren vrij van Egypte maar niet vrij van vrees. We zien het vaak met nieuwe bekeerden. Net bevrijd en dan problemen en moeilijkheden die er direct na volgen. Problemen die er nooit waren voordat je bekeerd was.

Denk niet dat je bekering niet echt vanwege de problemen. Het is juist vanwege dat. Nieuwe problemen als christen. Het is niets nieuws met de Israëlieten en Mozes. Dit is een zegen van de lokale kerk dat we elkaar hebben. Te groeien in het geloof. We worden juist bevoorrecht door de problemen.

Wat is de Rode Zee ervaring? Het staat voor iedere onmogelijkheid. Rechts de bergen, links de woestijn en voor hen de Rode Zee. Ze zaten gevangen. Het was donker. Exodus 14. Het was nacht. Problemen zijn altijd groter in de nacht als je niet kunt slapen. Wat kunnen we doen? Weggevaagd door de vijand. Het was niet zo voor de Egyptenaren. Het was een voordeel voor hen.

Ze zou verwachten dat de Egyptenaren in problemen waren omdat zij de Heere niet vreesden en de Israëlieten wel maar die hadden de problemen. Er is als de voorspoed van de dwaze. Ongerechtvaardigden hebben niet de problemen waar wij christenen mee te maken hebben. Asaf, David, Job en Jeremia hadden daar mee te maken. Het kan een moeilijkheid zijn. Het gaat slechter en slechter. Vertrouw op de Heere en wacht op Hem. Wees geduldig. Het zal niet altijd zo blijven zoals het nu is.

Dit was de eigen weg van God met hen. De Rode Zee. God leidde hen hierheen. Naar deze onmogelijkheid. Het kwam van God. God die verantwoordelijkheid is en hen hier bracht. Daar is de vertroosting: als Hij het geeft zal Hij ook uithelpen. Job zei het ook.

Kun je je Rode Zee ervaring zien? Niet een verkeerde weg gedaan. God deed het. Erken Hem. Hij werkt erin en doorheen. Hij heeft er Zijn weg mee. Matthew Henry: als God Zijn kinderen in moeilijkheden brengt, dan vindt Hij Zelf een weg om hen eruit te helpen. Als je waar geloof hebt, dan zal God je geloof beproeven en grote trouw bewijzen.

2. Geloof geoefend

Hebreeën 11 vers 29: ‘Door het geloof zijn zij de Rode zee doorgegaan, als door het droge; hetwelk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken‘. Door het geloof zijn de door de zee gegaan. De interessante combinatie van de Egyptenaren achter zich en dan het einde van vers 10. Ze riepen tot de Heere, dat was goed! En dan vers 11. Zeiden tot Mozes hun klacht. Is dat niet verbazingwekkend?! Herkennen we het niet? We brachten de zaak tot de Heere. En dan zo snel erna klaagden we richting een ander die in onze buurt is alsof we niet gebeden hadden.

Het is een goede zaak te bidden maar niet goed als we in paniek raken. Lloyd-JonesHet geloof is het wegdoen van de paniek. En dan je zult de Egyptenaren in eeuwigheid niet meer zien. De Heere zal voor u strijden, u zult stil zijn. Door de woorden van Mozes. Geloof komt door het gehoor. Als de Heilige Geest het toepast. In Hem vertrouwen is groter dan de problemen van de Rode Zee. Psalm 121 vers 8. Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Gaan tot Hem.

Exodus 14 vers 15. Spreek tot de kinderen van Israël en zeg dat ze voortgaan. En ze deden het. En toen ze het deden zagen ze dat dit de weg van de Heere is. Op wonderlijke wijze opende de Heere de weg. Niet het geloof deed het maar de Heere. Dit slaat op ons. In onze problemen. Wat we moeten doen. Voortgaan. Blijven geloven. Christelijke wandel. Vertrouwen op Hem dat Hij de weg gaat. Elke nieuwe week, elke maand. Vertrouwen op de Heere voor de toekomst. Niet de weg te vinden maar God maakt het.

John Owen: het geloof vindt de weg door de beloften van God. Er is in Jeremia een vers over dat de bergen zullen wijken. Het beeld verandert van de Rode Zee naar de bergen. Vanavond vertrouw op de Heere. Morgen ochtend, groot is Uw trouw. Elke dag nieuw. God is met je, God is je nabij.

En kijk, ze gingen door de Rode Zee. De weg werd geopend in deze situatie in de Rode Zee. Hoevaak zagen we het niet. De Heere werkt wonderlijk. We kennen God in de ervaring. En we maken Hem groot voor Zijn glorie. Het is niet een zaak van vluchtende slaven: en paniek. Het was marcheren. En de stonden stil om de uitredding van de Heere te zien. Ze waren haast toeschouwers. Geloof oefent.

Exodus 14 vers 22. Het obstakel werd hun bescherming. Muren aan beide kanten van wateren. De Egyptenaren konden er niet bij. De Heere kan de dingen omdraaien tot nut van ons. Wat is je angst, last, vrees? Vrees niet: Ik ben met je, Ik ben je God. Volg Mij, Ik ga voorop.

Zij volgden. Mozes, de Israëlieten samen. Het was gemeenschap. Ze deelden ergens samen in. Is het niet zo dat smart gedeeld wordt om te verlichten? George Müller. Wanneer de nood was. Rode Zee. Obstakels. Hudson Taylor. Samen met zijn vrouw voor de troon van God in gebed. Door het geloof gingen zij door de Rode Zee. Of een kerk in grote nood te samen. Handelingen 4. Vervolging. Ze waren in een plaats te samen in gebed. Christelijke vrienden. Het is groot goed een Christelijke vriend te hebben. Samen te bidden. De oefening van het geloof.

3. Geloof betuigd

Hebreeën 11 vers 29 het einde: ‘hetwelk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken‘. De Egyptenaren kwamen om. De Heere maakte een verschil tussen de Egyptenaren en Israël. Door het geloof gingen Mozes en de Israëlieten door het water als droog land. Maar de Egyptenaren verdronken. Het was een zaak van geloof en zij hadden niet. Ze hadden geen problemen ervoor. Maar toen ze er waren de problemen hadden ze geen geloof om te beoefenen.

Spreek tot een onbekeerde? Iemand die niet werkelijk een christen is. Efeze 2 vers 11. Zonder Christus. Vervreemd van God. Wat een zaak tot Christus te vluchten en dat je Hem kent en deze glorierijke gave van God hebt en dat is het geloof. De Israëlieten waren beschermd. Door de wolk.

Exodus 14 vers 28. De wateren keerden terug in zijn plaats. En de Egyptenaren en wagens gingen ten onder er werd er niet een gevonden. Hoe lang was hun overwinning? In Job 20 vers 5 staat: de overwinning van de dwaze is maar heel kort. Wat een woord voor hen die de kerk tegenstaan.

Word je door iemand vervolgd? Hij of zij en anderen in het tegen jou. Je lijkt we slachtoffer. Maar wacht, hun overwinning zal maar kort zijn. God zal laten zien wie aan Zijn zijde is. Psalm 78 vers 53. Wij hebben deze tekst op een bordje staan. Zo goed om zo nu en dan naar te kijken. Psalm 78 vers 53: ‘Ja, Hij leidde hen zeker, zodat zij niet vreesden; want de zee had hun vijanden overdekt‘. Zorg dat je een bordje krijgt met gouden letters.

Heb geen vrees. God laat zien wie tegen Hem is. Vertrouw op Hem. Dit is de God van onze Rode Zee. Hij zal onze Gids zijn zelfs na de dood. En dan na de dood met Hem in de hemelse glorie. Dan terug blinken op die momenten dat het geloof beproefd is. En de uitredding van de Heere.

Amen.

 

Woensdag 4 augustus 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – rev. J. Thackway, Holywell Evangelical Church Wales – Schriftlezing Exodus 14 vers 10-18, 21-31 en Hebreeën 11 vers 29