In de brief aan de christelijke gemeente van Efeze klinken lovende woorden uit de mond van Christus. Maar ook een aanklacht: zij hebben de eerste liefde verlaten. Het is een ernstige zaak dat Christus, Die hen liefheeft en van wie de liefde komt, deze klacht moet uitspreken. Hoe staat het met ons? De oproep tot het doen van de eerste werken, de bekering en het overwinnen van de obstakels komt tot ons.

Openbaring 2 vers 4 en 5: ‘Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert’.

De eerste liefde

We hebben vanmorgen de liefde van Christus voor de gemeente van Efeze behandeld. Ze waren wijs om valse leraren uit de kerk te houden. En haatte de werken van de Nikolaïeten. Maar er was een grote zwakte in deze gemeente. En dat was zij hadden hun eerste liefde verlaten.

Die eerste liefde is als de gelovige voor het eerst die liefde ervaart, vaak wanneer iemand tot geloof komt. Beeke: door de liefde gevangen. Het is als de liefde van een man voor zijn vriendin. Hij denkt al de tijd aan haar.

God schiep ons om Hem lief te hebben. Om Zijn liefde te tonen. Dat wij Hem ook wederkerig lief houden hebben. Maar onze liefde is zo onvolmaakt. Onze liefde vergeleken met Zijn liefde is niets, zo zwak.

Horatius Bonar: wat we hebben in deze tekst is verwondende liefde. Verdriet over de liefde als een affectie beter dan het leven. Christus weent over het gebrek aan liefde. Waarom is dat? Bonar: heeft Hij niet genoeg liefde in de hemel? De oceaan mist niet een druppel. Waarom weent Hij over het gebrek aan liefde van een?!

Het antwoord in Hemzelf. Omdat Hij in Zichzelf liefde is. Liefde verlangt liefde. Als liefde geen liefde ontvangt dan brengt het liefde in degene die lief heeft. Daarom bestraft Jezus hen. Je hebt je eerste liefde verlaten. Dat is een serieuze zaak. Het laatste wat iemand die de ander liefheeft is dat de ander verdriet heeft.

Beeke in zijn commentaar op Openbaring: Hij klaagt is Degene die ons liefheeft met heel Zijn hart. Als een kind tot je komt en zegt: ik heb je niet meer lief. Zouden we er niet wat aan doen. Of van je geliefde. Natuurlijk. Ben Ik niet voor je gekomen, voor je gestorven? Waarom heb je Mij dan niet lief? Christus is Degene die klaagt.

Ons gebrek aan liefde kan niet voor Hem verborgen blijven. Hij ziet alles. Hij wandelt te midden van de kandelaren. Hij kijkt in het hart van iedere ziel. Objectief en subjectief ook. Als je je eerste liefde niet liefheeft, Hij ziet het. Zijn Woord vandaag. Een andere reden is dat het de kerk op het spel zet. Als je Christus niet lief hebt. Dr. Beeke: vervagende liefde kan ons niet uit de hemel houden, maar wel de hemel uit ons hart.

Het is een hart van liefde voor ons, zondaren. Christus zegt: realiseer je je niet dat Ik je liefheb. Op zoveel manieren. Waarom houd je niet van Mij? Een klacht van het hart. Als wij die eerste liefde hebben verlaten, dan is het een serieuze zaak. Hij brengt het naar ons dat wij er iets aan zouden doen. En wat is dat?

Vers 5. Gedenk dan waarvan u uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken.

Als je het vers goed bekijkt, dan gebiedt de Heere ons drie denken. Gedenk de dingen. We vergeten veel dingen. Datums, namen. We vergeten klasmaten, leraren. Waar onze kamer was en hoe het gedecoreerd was. We vergeten significante gebeurtenissen. Huwelijk, geloofsbelijdenis, eerste kind was gedoopt. Maar nu zegt Jezus je vergeet iets anders.

Ik wil dat je gedenkt waar je eerst was, je was eerst daar en nu daar. Relatie met Jezus Christus. De liefde toen en nu voor Hem. En Hij doet dat met een reden. Hoe diep we gevallen zijn.

Een jongen groeide op in een bepaalde plaats. Een lieve onschuldig meisje. Hij hield zo van haar. Later kwam hij in een slecht gezelschap. Hij werd een zakkenroller. Van een meisje. Hetzelfde meisje. Die hij eerst lief had en hoe kon hij dat nu doen?! Hij realiseerde zich toen hij haar in de ogen keek. Dat is precies wat de Heere ons wil vertellen.

Jezus vertelt ons te bekeren. Het Grieks betekent in die andere richting gaan. Met hiking je ging een kant op en liep vast. En dan terug naar dat punt met die ring dat je de andere kant op kon. Dat is bekering. Dat onze liefde voor Hem zo sterk was.

Wat kan dat betekenen? Voor sommige  betekent het andere dingen doen. Vroeger opstaan, in ieder geval een paar minuten in aanbidding.

Beperkingen en filters op online apparaten. Ik ben verbaasd hoeveel mannen, specifiek mannen, zo weinig beperkingen hebben. Netflix account opzeggen. Hoe kun je bidden om heiliging als je je de avond vult met films met sex en geweld erin? Het gaat niet.

Doe de werken van je eerste liefde. Wat waren de dingen die we deden toen we voor het eerst Hem lief kregen? Zeker we gingen naar het kruis. De zondelast op onze rug. Zoals Christenreis. Het Woord van God was goed voor onze ziel. We moeten teruggaan en dat doen. Naar de kerk komen. Gods aanbidding zingen en met mensen bijeen komen. Aanbidding met anderen. Je gaven en talenten gebruiken.

Hier in deze plaats als we zeggen het te doen. Elke keer als we belijden in de gemeenschap der heiligen, we zeggen het. Je moet je het gedenken, bekeren en de eerste werken doen. Het is zo simpel en moeilijk om te doen. Hier is wat we moeten doen.

En als we dat niet doen, dan zal hij de kandelaar van zijn plaats weten indien u uw niet bekeert. Zie Ik kom haastelijk. Hij heeft het niet over de wederkomst. Maar een speciale bezoeking van oordeel. De kandelaar staat voor het licht van het Evangelie. Christus zegt hier Ik zal het onmogelijk maken om het licht van het Evangelie wegnemen. Het betekent Ik zal niet toelaten dat je nog een kerk bent van Jezus Christus.

Die waarschuwing is van toepassing op alle kerken van Jezus Christus. Waarom is er zo’n achteruitgang in de Westerse kerken? En morele achteruitgang. De Heere is de kandelaar aan het wegnemen. Oosten Boedhisme en Islam. Het Westen was christelijk. Het wordt gezegd: post christelijk. Zo waar. Christelijke kerk groeit in China. Niet in Canada, Verenigde Staten en westen van Europa. We deden onze eigen dingen.

Het geldt ook voor onze gemeente hier in Abbortsford. Het is precies wat gebeurde in Efeze. Modern Turkije. Maar de kerk van Efeze is verdwenen. Het oude is nu alleen maar ruïne. Slechts een herinnering. Hoe moeten wij hier als gemeente deze waarschuwing serieus nemen. Wie oren die heeft die hore.

We lezen het in het Evangelie. Na de gelijkenis van de Zaaier. Wie oren heeft om te horen, laat hem horen. Christus zegt het tot alle zeven gemeenten. Horen met goede oren. Niet alleen met fysieke oren maar ook met geestelijke oren. Het kan alleen met de kracht van de Heilige Geest.

Hier is een verborgenheid. De oren van de ene worden geopend, en van anderen. Die het Woord horen en doen. Ene oor in en andere oor uit. Zoals vandaag. Horen deze preek. Maar er verandert niets. Niet als een excuus. Er niets wat ik kan doen. Dat is onzin.

Als we werkelijk willen wat de Heere wil, dan gaan we de naar de Heere. Open mijn oren. Geef mij wat ik nodig heb wat U wilt dat verandert. De genade die ik nodig heb. Hij heeft het Zelf belooft. Zoek en u zult vinden. Hij is zo gewillig. Kom als een arme bedelaar. U hebt de macht. Hij heeft de macht.

Vers 7. ‘Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is’. Dat woord overwinnen, daar gaat het over. Meer dan zeventien keren in Openbaring. En van de dingen is de eerste liefde verlaten. Er zijn obstakels. Zoals de Olympische hordeloop. Moeten de obstakels overwinnen. Is het onze kracht? Nee de genade van God. De Auteur en Voleinder van het geloof.

De Heere zegt, kom overwin. Hoe doe ik? Kom tot Mij. Het is alles in Hem. Ik vermag alle dingen door Christus. Die eet van de boom des levens. Genesis. De twee bomen. De boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Adam kon eten van de boom des levens. En voor eeuwig leven. Het verbond. Adam at van de boom van kennis van goed en kwaad. De weg afgesloten. Adam uitgedreven, engel met zwaard ertussen.

Utopia op aarde. Communisme. World Economic Forum. Dezelfde taal. Koninkrijk voor zichzelf, dat is niet mogelijk. Absoluut onmogelijk. Elke keer de mens dat probeerde werd het een totale mislukking. Het kan alleen door geloof in Christus. Gemeenschap met God. Overwinnen.

Als we overwinnen, we leven, als we niet niet overwinnen dan sterven. Als je voor eeuwig wilt leven, als je God wil kennen, en gemeenschap met Hem, Jezus zegt overwin alle obstakels. Kijk naar de Heere Jezus Christus. Gezegend zij die overwinnen. Die gegeten hebben van de boom van levens zullen leven voor eeuwig.

Amen.

Zondag 11 september 2022 – Emmanuel Free Reformed Church Abbotsford British Columbia Canada – rev. J. Schoeman – Schriftlezing Openbaring 2 vers 1-7