Het Woord van God is het eeuwige Woord. Het kan geen duimbreed wijken. Zo werkte God in de geschiedenis in Europa met de reformatie zo’n circa 500 jaar geleden en nog steeds. Zij die In getrouwheid het Woord prediken, wet en Evangelie beide.

Psalm 119 vers 105: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad’.

Het is 500 jaar geleden dat Luther te Wartburg het Duitse Nieuwe Testament klaar had. Almachtige Vader, dank U dat we hier zijn, de oneindige rijkdommen in Christus. Er is veel te leren in het heilige Boek van U. We bidden voor het verstaan. De geopenbaarde wijsheid. Dat is wat mensen door de eeuwen hebben gedaan. Paulus, niet onszelf gepreekt maar Jezus Christus en Die gekruist. We bidden dat U glorie toebrengt aan Uw hoge en kostbare Naam. Amen.

Zelfs als je in het Nieuwe Testament kijkt, Thessalonicenzen, dat daar valse leraren waren. Ook later in de 1500 jaar die volgde dat er valse leraren waren. Mensen protesteerden tegen de valse leraren. Jan Hus bijvoorbeeld. Gedood op de brandstapel. In dezelfde tijd verspreidde zich de Islam in Europa. 1510 en 1529. Islam meeste overgenomen van Europa. En dan Maarten Luther.

Maarten Luther probeerde rechtvaardig voor God te zijn. Om heilig en aanvaardbaar te zijn voor God. Door werken. Door anderen gezien als de heiligste monnik. Maar goede werken brachten geen bevrijding. Luther begreep de heilige God eist totale gerechtigheid. En hij realiseerde dat hij niet rechtvaardig voor God kon zijn.

En toen in de herfst van 1515 in Wittenburg. Het kan alleen door Jezus Christus zijn. Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardige zal alleen door het geloof leven. Paulus’ brief aan de Romeinen dat de gerechtigheid een gave van God is. Een poort naar de hemel. Het opende het verstand van Luther.

Dat God’s wet ons veroordeeld. En het Evangelie dat Jezus Christus de wet van God heeft vervuld. Zijn doel om zoveel Bijbels in de handen van mensen te krijgen. Reformatie zondagavond, wat is een beter thema dan Maarten Luther en de Duitse Bijbel?

Voorbereiding van het Woord. De Bijbel was een gesloten boek in die tijd. Boeken waren duur. Kerkelijke diensten waren in Latijn en mensen konden het niet verstaan. De reformatie moest deze barrière wegnemen. Latijn gezegde: Terug naar de bronnen. Als je een document hebt, dan zaak om terug en terug en terug te gaan naar de bron.

Dat deed Luther. Latijnse Bijbel vol met fouten. En zo deed Luther die terug ging naar het Hebreeuws en Grieks. 1516 Erasmus die de eerste Griekse Nieuwe Testament uitbracht. Dat gebruikte Luther. Tyndale in Engeland. Het volgende was de boekdrukkunst in 1439. Als je geprinte documenten hebt, toen werd de Bijbel wijdverspreid.

Gods hand is in alle evenementen in de geschiedenis. Als je het nieuws volgt. Chaos. Totale ramp. Maar Gods is de architect en werkt erdoor heen. En als je kijkt naar je eigen leven. Je ziet geen uitweg. Er is een God van voorzienigheid en genade. Heere, help mij op de weg. Niet door mijn ogen maar Uw ogen.

En dan de productie van de Bijbel in de taal van mensen. De Wartburg, Eisennach, Luther vertaalde de Bijbel vanuit het Grieks in het Duits. Luther wilde dat de woorden van Jezus en de apostelen bij de mensen zou komen. Een hart voor Christus. Hoe deed hij dat?

Hij ging naar een boekenwinkel. Openbaring 21 bijvoorbeeld. De items waar over geschreven staat, daar boeken over. Om accuraat te zijn. Zelfs dat de schoenmaker het leest. De mensen op de markt. De slager. Het eerste concept was in elf weken gereed, van 1521 December tot Februari 1522. Niet zoals we vandaag licht hebben. In september 1522 was het in het Duits gepubliceerd.

Voor mensen die niet konden lezen waren beelden vitaal. Dat mensen het konden verstaan. Wet en genade. Of Wet en Evangelie. Lucas Cranach afbeeldingen erin. Meer dan 3000 exemplaren werden gedrukt.

500 jaren geleden. Wat voor impact heeft het gehad? Er zijn er hier van u die weten van de tijd zonder internet. Het www. Miljoenen zoekresultaten op Google. Zoals dat was het dat Luther de Bijbel bracht. De reformatie was niet te stoppen. Bijbels in Holland, Zweden. En William Tyndale in Engeland. De leer van rechtvaardiging door het geloof alleen.

De Bijbel in de handen van mensen. Dan proclameren. Mensen erover vertellen. Luther zei dat de studie van de Bijbel is als een is met verassende ontdekkingen. Als de Bijbel een boom is met lange takken, dan heb ik alle takken leeggeschud. Er is haast geen boom in het bos die meer vruchten heeft.

Predikte de Bijbel voor 36 jaar van 1510-1546 in Wittenberg. Luther preekte heel veel. Ongeveer 3000 preken. En dan de leer dat mensen het konden verstaan. Luther heeft de Bijbel in de handen van miljoenen mensen gebracht. De waarheid van het Evangelie. Wet en Evangelie. Je vindt het bij de Reformatoren door de tijd: Wet en Evangelie.

En vandaag de dag weten mensen het soms niet. Als je zegt dat je preekt over Wet en Evangelie, dan begrijpen ze het niet. De wet door Mozes gegeven. De Wet en Evangelie niet aanvullend. Of tegenovergesteld. Maar de wet een schoolmeester tot Christus. De wet op de berg Sinaï gegeven. Dat we allemaal gezondigd hebben. Bij onze daden. En van binnen in onze motieven. Je voldoet er niet aan.

Daar komt het Evangelie binnen. Het vertroost ons. Dat Christus in de wereld kwam. Dat wij kunnen bestaan in Zijn volmaaktheid. Zijn gerechtigheid. De grote ruil. Mijn zonden op Hem. Hij droeg de straf. Ik ontvang Zijn grote gerechtigheid. Ik ben een wetsovertreder. Alleen door Christus rechtvaardigheid ben ik rechtvaardig. Dit is een het goede en vrolijke nieuws.

2 Korinthe 5 vers 21. Die geen zonden gekend heeft. Dat wij Hem mogen kennen. De wet en het Evangelie. Dan komen we tot het punt de macht van het Woord. De impact dat mensen het kunnen voelen. Als je naar het kasteel gaat in Wartburg, dan zie je van Luther die het inktpotje naar de muur gooide, naar de duivel. De inktvlek is daar. Toen ik daar de Bijbel vertaalde in het Duits, probeerde de duivel er tussen te komen.

Ik heb niets anders willen doen dat het Woord van God te prediken. Luther was 100% ervan overtuigd dat de Bijbel de intenties van de duivel te sterk was. Een vaste burcht is onze God.. Werp je zonden van jezelf op Christus. Bekeer je van je zonden. We prijzen Hem in onze eigen ziel.

 

Zondag 30 oktober 2022 – Martyrs’ Memorial Church Belfast, Northern Ireland – Rev. I. Brown – Schriftlezing Psalm 119 vers 97-112