Onderdeel van het christelijk leven is het onderzoeken van onszelf. Of er een schadelijke weg is. Met de Psalmist te bidden: Heere, doorgrond mij en ken mijn hart. De discipelen stellen de vraag nadat de Heere Jezus Christus hen verteld dat een van hen Hem zal verraden: ‘ben ik het?’. Zo hebben wij ons die vraag ook te stellen: ‘ben ik het?’.


Mattheüs 26 vers 25: ‘
En Judas, die Hem verried, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi?’.

Serieus zelfonderzoek: ben ik het?

Merk op dat de discipelen niet elkaar beschuldigen. Petrus die altijd zijn woord klaar had. Thomas die twijfelde. Altijd de vraag stellen: ben ik het? Zoals met er Covid-pandemie. Ben ik het? Zoals het testen, isoleren. Politici die zeggen dat Covid blijft en er mee om moeten leren gaan.

Uit het Markus- of Lukasevangelie lezen we met het Avondmaal. 2 Korinthe 5. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Ben ik het? Petrus. Vers 40. Kunt u niet een uur met mij slapen? En dan verder vers 56 Petrus die Hem verloochenende en al de discipelen die Hem verlieten.

Johannes 21. Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Dat was heel vernederend. Agape liefde. Zoals een van de commentaren zei om Petrus tegemoet te komen niet de Agape liefde. Heb je Mij lief? Op dat niveau van de liefde kun je zeggen dat je mij liefhebt. Zoals Petrus uitging en weende. De ogen van de Heere Jezus Christus keken Hem aan en toen ging hij uit nadat Hij verloochend had.

Het is mijn grootste klacht dat mijn lief zo matig is, maar U lief te hebben. Is onze liefde gericht op onszelf of op de Heere Jezus Christus? Is het een gebrek aan zelfonderzoek.

De Heere Jezus probeert de bruid te overwinnen. Zoals in het Hooglied. Om uit de steenrots verborgen als een duif uit te laten komen. We vragen wat het gebrek is, de kleine vossen. Suggesties zijn. Ongeloof. Koudheid. Emoties. Gevaar voor anderen. We hebben onszelf niet gestopt en gevraagd ben ik het?

Als het gaat over vergevende liefde, is mijn liefde voor de Heere koud aan het worden? De zegeningen van het verleden. Als je vraagt aan een jonge gelovige die door de Heere over de zegeningen en de liefde.

Kan ik met iets van recent komen? Of is mijn liefde koud geworden. Ben ik het?  Hoe belangrijk is het de geest van vergeving. Ik sprak met een oude vriend als ik het zo mag noemen voor de dienst over de gereedheid om te vergeven. De liefde bedekt alle dingen. De menigte van zonden bedekt.

Als iemand iets zegt dat niet goed is, dat je dan gereed bent te vergeven. Uit Efeze, Hebt elkander lief en vergeeft elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft. Wie is een vergevende God zoals U? Micha 7 vers 18. Joël 2. Traag om te straffen en gereed om te vergeven. Jeremia 9 vers 17.

1 Korinthe 13. Agape liefde. Opofferende liefde. Kolossenzen 3 vers 14. Mag de liefde van Jezus mij vullen zoals het wateren de zee. Vader vergeef hun want zij weten niet zij doen. Zien we die zelfopoffering?

Hebben we elkaar lief? De broederen. Heb ik lief? Ben ik het die zal verraden? Niet zoals Judas maar in het niet liefhebben. Wat een geweldige zaak dat wij zo lief kunnen hebben. Liefhebben waarmee wij geliefd zijn. Vrucht van de Geest.

Mattheus 6. Als je mensen de overtredingen vergeeft, dan zal de Vader je ook vergeven. Maar als je niet vergeeft, zul je ook niet vergeven worden. Is het moeilijk voor je? Petrus vraagt: hoe vaak zal ik mijn broeder vergeven? Zevenmaal? Dat is al haast niet mogelijk. Maar dan zegt Jezus: zevenmaal zeventig. Petrus kan gedacht hebben hoe zou dat ooit mogelijk zijn.

Ten tweede wil ik stilstaan bij het zelfonderzoek door de Almachtige God. Doorgrond mij en beproef mijn hart. Gedachte. Mijn innerlijk. Psalm 139. Ken mijn hart, en zie of een schadelijke weg in mij is. Alle dingen zijn open voor de Heere. Te vrezen voor die gedachte dat de Heere mij helemaal mij kent. Ben ik het?

Zelfonderzoek ten opzichte de broeder. Als hij zondigt, ga naar toe. Er zijn er die gelijk naar een persoon gaan die iets verkeerd gedaan heeft. Maar ook die er niet in het verborgen mee gaan maar gedachten vormen.

Als je je gave voor het altaar brengt en niet je broeder om vergeving gevraagd hebt, ga eerst naar je broeder en breng het in orde, en breng daarna de gave. Gedenk. Alleen de gedachte? Nee, bedenk. Ga eerst naar je broeder. Als ik iets gezegd hebt dat je geraakt hebt, dan vraag ik om vergeving. Dan moet plaatsvinden het zelfonderzoek. De liefde die een menigte van zonden bedekt.

Galaten 6 vers 1. Geest van zachtmoedigheid. Nu beginnen we misschien te begrijpen waarom Lukas 17 vers 4 zo belangrijk is. Als je broeder tegen je heeft gezondigd, vergeet hem. Als we liefhebben met de liefde waarmee de Heere Jezus Christus liefhebt, dan zullen we deze dingen doen en liefhebben.

Wat leven we in een wereld waarbij iets wat uitkomt eruit gepakt wordt. In relatie werkgever, werknemer, man en vrouw, maar er moet een vergevende geest zijn als we in de voetstappen van de Heere Jezus Christus gaan.

Als iemand tot je komt, wie ook maar. Van een andere kerk, of man, vrouw. Geliefde broeder, ik bied mijn excuses aan. Dan mag je niet zeggen wat helaas gebeurd: ik geloof je niet. Hoe mooi is dat als iemand komt en om vergeving vraagt. Dan te vergeven.

Zelfonderzoek. Dat is het eerste. Tweede met gebed en bemoediging om zelfonderzoek en de vreugde van vergeving. Wat een kostbare zaak. Zelfonderzoek door God. En dan een ander die komt met een bezwaard geweten. Het is de Heere die ons roept met de vraag ben ik het?

Mijn verantwoordelijkheid in de Christelijke wandel aan anderen over gebracht. Wat we te doen te hebben is onze verantwoordelijkheid overbrengen aan anderen. Geduldige vrouw of man. Of twee broeders die samen opgingen en nu niet meer. De vraag stellen: ben ik het? Dat velen mensen, kerken die hieraan lijden de vraag stellen: ben ik het?

Een broeder van misschien een andere kerk. Ben ik het? En misschien wel in de band van het huwelijk: ben ik het? Wat een kostbare zaak in de kerk. Als we weer mogen openen voor de tafel van de Heere. Ben ik het? Dat zelfonderzoek.

Wat een kostbare zaak als we dat van vandaag meenemen. Heere, ben ik het? En als het zo is, doe de eerste werken, bekeer je en leef tot de eer en verheerlijking van de Heere.

Amen.

 

Zondag 18 juli 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dienaar R. Clarke [dienaar Beacon Baptist Church Plymouth] – Schriftlezing Psalm 71 en Mattheüs 26 vers 17-35Mattheüs 26 vers 17-35