De apostel Paulus was voordat de Heere Jezus Christus aan hem verscheen een godslasteraar en vervolger van christenen. Christus verschijnt aan Hem en zegt tegen hem: ‘het is hard de verzenen tegen de prikkels te slaan’. Herkennen we de weerstand bij onszelf? Buigen we voor de Heere Jezus Christus?

Handelingen 9 vers 4 en 5: ‘[4] En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul! wat vervolgt u Mij? [5] En hij zeide: Wie zijt U, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien u vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan’.

Verzenen tegen de prikkels slaan

1 Timotheüs 1 vers 13. Voorheen was Paulus een godslasteraar. Geloof in Jezus Christus. Dit is een getrouw woord dat Christus in deze wereld kwam voor zondaren waarvan ik de voornaamste ben. Paulus sprak met haat in zijn woorden tegen die Christus volgden. Geen respect voor hen.

De toepassing voor ons vrienden is dat wij waarschijnlijk niet zo een godslasteraar zijn maar Hem niet ontvangen die gekomen was vanuit de hemel om het verlorenen te zoeken en te vinden. Hetzelfde verzet in ons.

Hij was een vervolger. Misschien is er hier iemand of thuis meeluisteren die iets tegen christenen hebben die de Heere volgen. Of bespot ze. Paulus bries moord en dreiging uit met de steniging van Stefanus.

Zijn we blij als anderen geen succes hebben als ze in de buurt of familie getuigen? Misschien niet zo uiterlijk een vervolger zijn maar wel op deze manier.

Lankmoedigheid anders waren we niet gered. Ik ben Jezus Die u vervolgd. Genadig en vol vergeving. Ik wil graag kijken naar wat het betekent de verzenen tegen de prikkels te slaan.

De ossen in de ploeg mochten niet naar rechts of links gaan. Scherpe punten. Die waren pijnlijk. Het is hard om de verzenen tegen de prikkels te slaan. Mag ik een aantal suggesties doen.

Paulus heeft mogelijk de prediking van Christus gehoord. Hij sprak met macht. Paulus de Farizeeër. Was hij dat Paulus die zoveel kennis had het niet wilde horen? Hebben wij het gehoord? Dat Hij, de Heere Jezus Christus, in deze wereld kwam als de Zaligmaker. We hebben niet zelf Zijn stem gehoord maar de waarheid gehoord en weerstaan.

Heeft hij een wonder gezien die de Heere Jezus Christus gezien? Johannes 9. De blinde man. Is dit jullie zoon gevraagd aan de ouders. Is hier iets van een misleiding. Ik herinner me dat ik op school allerlei uitleggingen hoorde over de wonderen van Jezus maar geen geloof.

Hebben we beseft dat anderen de wonderen hebben onderzocht? En de ooggetuigen. De tijd tussen dat dat het was gebeurd en opgeschrevenen veel korter dan van ons nu en de Tweede Wereldoorlog. Het is dwaas om dat te ontkennen dat het gebeurd is.

Misschien was hij bij het lege graf. Om te onderzoeken. Wat kan de reden zijn? Als Saulus de prediking van de Heere Jezus bestudeerde en dan bij het lege graf afvroeg waar is het lichaam? Misschien toen een met een maaltijd die bereid was gevraagd werd waar is het lichaam?

Het kan een verheuging zijn als een gelovige die sterft en in de heerlijkheid is. Als er geen hoop is, wat is het dan verdrietig. Ik weet nog dat het voor mij niet eenvoudig was om voor het eerst een dood lichaam te zien. Dan de vraag: waar is die persoon nu?

Het is waar het hier over gaat als het gaat over hard om de verzenen tegen de prikkels te slaan. Er niet van willen weten vergeven door God. Ten vijfde de transformatie van de discipelen. Zij waren vissers. Of de dood van Stefanus. Hij zag iemand die triomfeerde. Ik moet er voorzichtig mee zijn maar als iemand die er naar vooruitkeek om met de Heere te zijn.

Het was ook in dit land dat mensen verbannen werden die geloofden in het Evangelie. Zij gingen niet met vrees naar de brandstapels maar met grote vreugde. Zij zagen dat niet als hun laatste dag maar als hun trouwdag. Om met de Heere te slaan. Niet vreemd dat deze getuigenissen verbrand werden. Het gaf vragen waar komt deze kracht vandaan? Dat ze opgewekt naar de brandstapel gingen.

Was dat het voor Paulus? Dat hij hun kracht niet kon hebben. Zoals het kan gaan in een gezin. Mensen veranderd. Hoe kun je het verklaren? Zij hebben iets ervaren van de kracht, belofte van de Heere Jezus Christus. Hoe kan ik dit uitleggen? Deze mensen zijn niet zwak. Zij hebben een liefde tot Degene die hen gered hebben.

De zesde. Het geweten van Paulus. Mensen in de gevangenis gooien die de Heere Jezus Christus volgden. Hij wist dat hij deed wat zeer oncomfortabel was. Duidelijk in oppositie. Zoals Thomas twijfelde, ik wil niet geloven als ik niet mijn hand in Zijn zij steek en tekenen in Zijn handen.

Het zevende. De stem van de Heere Jezus Christus. Het getuigenis van Maria op de dag van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Ik heb de Heere gezien. Thomas gezien. Zalig die niet gezien heeft en geloofd.

De liefde die kwam van de Heere Jezus Christus was overtuigend en hij kwam tot de zaligheid. Als een godslasteraar, vervolger. Mag het zijn door de genade van de Heere dat als je voor Hem nog niet hebt gebogen, dat je iets van Hem mag zien. Geloof in de Heere Jezus en u zal gered zijn.

Mogen we komen en iets zien van de verlossende genade. En onze knieën buigen voor de Heere en God.

Amen.

 

Zondag 18 juli 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dienaar R. Clarke [dienaar Beacon Park Baptist Church Plymouth] – Schriftlezing Psalm 90 en Handelingen 9 vers 1-18