In Psalm 23 beschrijft David de zorg van de Heere. De Heere is mijn Herder en mij zal niets ontbreken. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij leidt door het dal van de schaduw van de dood en dat maakt dat gelovigen niets te vrezen hebben. Hij heeft de weg door de dood naar het leven begaanbaar gemaakt. Christus is de weg gegaan.

Psalm 23 vers 1: ‘De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken’.

De Heere mijn Herder

We vinden deze Psalm in het Oude Testament. Wel genoemd kroonjuweel. Ik wil iets zeggen over het Oude Testament. Verdrietig dat mensen het Oude Testament niet lezen in dit land. Met een verkeerde kritische geest. Er is dwaling van onwetendheid. Ik wil je eraan herinneren hoewel je dat nauwelijks nodig hebt.

Het versterkt het hart van die het lezer. En het versterkt zeker de gedachten van die het lezen. Mannen en vrouwen in de moeilijke omstandigheden hadden dit en hoe kostbaar was het. Het verstand verlichten. Vitale waarheden over de natuur van God en waar het in het leven om gaat.

De mens is een gevallen schepsel -we hoeven daar nauwelijks aan te herinneren. De mens doet wrede dingen. Maar ook van het kruis en de Zaligmaker. Wat een passage we houden missen als we Jesaja 53. Hij was verbrijzeld voor onze ongerechtigheden. Waar zouden we zijn in de samenleving zonder de Tien Geboden. De wet in het Oude Testament en de genade in het Nieuwe Testament. Fontein van zegeningen. We kunnen niet zonder het Oude Testament.

We komen tot de bekendste Psalm 23. De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Christus zit er niet in? Jawel, heel de Psalm door. De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. We hebben veel hymns die erop gebaseerd zijn. De ideeën voor het prijzen en dienen van de Heere. Ze zijn erg mooi. Ze nemen onze twijfels weg. Wat een ervaring in deze Psalmen.

Er was iemand die zei: laat me de gezangen van vandaag te maken, en ik ben niet bezorgd over de wetten. Vreselijke liederen vandaag. En de Psalmen. En zo vandaag. Hart om te prijzen.

Laten we komen tot de Psalm. Spurgeon: Parel-Psalm. Een absentie van alle twijfels en van alle vrees. We zijn niet altijd in deze conditie in het leven. Geen twijfels. We zijn vrij. De Herder die brengt tot de hemelse heerlijkheid.

De zon schijnt uit deze Psalm kun je zeggen. Hoeveel tranen zijn gedroogd door deze Psalm? Over aanvechtingen weggenomen door deze Psalm. De opening van de Psalm, ik wil de verzen doorgaan, ik weet welke tijd ik mag stoppen, gaan een vers door.

De Heere. Vijf hoofdletters. Jehova. De Joden spreken het niet uit en schrijven de Heere. Er zit iets in van eerbied. Exodus 3 Mozes voor de brandende braambos. Ga naar Egypte en bevrijd Israël uit Egypte. En zeg: Ik heb hen bevrijd uit hun hand. De Heere is mijn Herder.

Het zegt iets over de almacht van de Godheid. Drie-eenheid. Niemand naast Hem. God heeft geen advies nodig van iemand. God is tijdloos. Dezelfde van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is getrouw. De Heere is mijn Herder. Groot is Uw trouw. Geen schaduw van omkering. Compassie verandert niet. Groot is Uw trouw.

De Heere is een verbondsnaam, ik ga er niet op in. God houdt Zijn verbond met ons. De Heere is mijn Herder. Laten we verdergaan. Mijn. Persoonlijke God. Mijn Herder. Sommige zeggen het is moeilijk voor ons wat het is. Verstaan ervan gescheiden door geschiedenis en geografie. Wat herder zijn is.

Schapen voor wol zeggen. Nachten met elkaar doorbrengen. Intimiteit tussen herder en schapen. De grote patriarchen waren herders. Abraham. Profeet, priester en koning. Izak was een herder. Abraham en Izak het lam geofferd. Een offer. En dan Jakob. Jakob geen fraai figuur. Bedroog zijn broer voor geboortezegen. Christus kan zo niet genoemd worden.

De Heere is mijn Herder. Was David een jonge herder toen hij dit schreef? Later was hij een koning. Later geschreven met hoogte- en dieptepunten nog steeds zeggen de Heere is mijn Herder.

Ik zal niet begeren. Het betekent het zal mij aan niets ontbreken. Waarom hebben de vertalers het zo neergezet? In die tijd op de markt. Zij geloofden dat de Geschriften begrepen zouden worden. De taal van de markt. Niet begeren, totaal vergenoegd in God. Niemand dan Christus zingen we. Niets kan ons vervullen dan God.

We hebben allemaal behoeften in dit leven. Maar de Heere onze Herder geeft ons wat we nodig hebben -is het niet? Het is niet buiten onze verantwoordelijkheid. Onze Herder wilde ook veel dingen. Geen plaats om hoofd neer te zeggen. Bij de vrouw bij de bron vroeg Hij om water. En in de woestijn behoeften. En Mijn God, Mijn God waarom hebt U Mij verlaten?

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Groen -aangenaam voor het ogen. De herders vonden in die tijd niet elke dag groene weiden. Het was bijzonder. Hij doet mij nederliggen. Brengt rust. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. David kende tijden van grote turbulentie.

Hoe lang is het christendom is ons land? Tweeduizend jaar kun je zeggen. Christus bracht ons van de zonden naar de groene weiden van verzoening. Dat kan iedere christen zeggen.

Mark Guy Pearse uit Cornwall. Preekte volgens mij hier in Spurgeon’s dagen. Die heuvel daar vanuit het Noorden en in het Oosten: Schuilplaats van bescherming. Wat is voor Psalm 23? Psalm 22. Mijn God, Mijn God waarom hebt U Mij verlaten? De slechtste omstandigheid waarin Christus in was. De bescherming van het kruis.

In Christus kom allen tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Er zijn er die zeggen dit gaat over het werk van de Heilige Geest. Je kunt begrijpen waarom dat gezegd wordt. Is het het werk van de Heilige Geest? Fluistert in het hart. De ervaring bij de bekering vrees en twijfels. En nu leidt Hij zachtjes aan zeer stille wateren. Een zachte stem. Kalmeert elke vrees. En spreekt over de hemel. De zachte stem van de Heilige Geest.

Hij verkwikt mijn ziel. Heel persoonlijk. Sommige zeggen Hij bekeert mijn ziel. Dat is bij de bekering -Hij herstelt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. Denk aan de wegen in de Bijbel. De brede weg. Met alles wat je doet nog steeds op de brede weg die tot het verderf leidt. Er zijn vele andere wegen.

Naar de hemel straten van goud. Op weg naar de hemel wat zal dat zijn. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. We gaan door. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Ik weet niet hoeveel mensen deze ervaring hebben gehad in het leven met ziekten en begint te denken is dit het begin van de einde? Gereed om deze wereld te verlaten? Dingen waar ik van houd. Allerlei dingen komen er voorbij. Er komt een tijd dat we in de schaduw van de dood zullen zijn. Maar allerlei beloften hier. ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Christus heeft deze weg voor ons gelopen en begaanbaar gemaakt. De Heere zal met mij zijn. David voor de grote Goliath. Kun je lezen in 1 Samuël 17. Vijf stenen en slinger. En hij een stok. Ben ik een hond dat je met een stok tot mij komt? Misschien de stok bij hem om te herinneren dat de Heere bij hem was -ik weet het niet. Calvijn: voor in de schaduw van de dood. Ik kan het herinneren van de zondagsschool. De stok als bescherming.

Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Constant gevoed door de Heere. Daarom de sabbat. Ons geestelijk leven kan zo koud worden. Om de Schrift dagelijks te lezen. Dan worden we koud. En zo met de dag van de Heere. Verfrissend om het huis van de Heere te komen.

In de tegenwoordigheid van onze vijanden. We hebben we ze gezien in de afgelopen week -geen twijfel. John Trapp heeft iets te zeggen over de beker is overvloedende. Een beker met zegen of een beker met tranen.

Laat er niet uit wegnemen zei Dr Trapp. Draag de beker rechtop. Al de zegeningen van de Heere. Draag rechtop. Verspil ze niet. Draag het rechtop. Dat het niet verspild wordt maar bewaard. Voor ‘broeders in de schepen’ overvloed en dan geven aan anderen die minder bevoorrecht zijn.

We komen bij het einde. ‘Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des Heere blijven in lengte van dagen.’ Hoe kan ik je heenzenden? Hier Amen op zeggen. Al het goede en weldadigheid zal volgen. Wat een zegen. Ik zal in het huis van de Heere voor eeuwig blijven.

Johannes 14 klinkt vaak bij wen begrafenisdienst: ‘Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben’.

Wat een belofte, verwachting, zegen. Deze dingen in deze grote Psalm voor ons allen een zegen zijn. Waarlijk dat het is de Heere is mijn Herder mij zal niets ontbreken.

Amen.

 

Zondag 7 juli 2024 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – R. Burrows – Schriftlezing Psalm 23 en Johannes 10 vers 1-18