In Psalm 16 verklaart David Zijn liefde richting God. In tere bewoordingen verklaart hij dat er niets of niemand is buiten God. Dat God zijn deel is, maakt hem (en de gelovige) tot een tevreden mens. Zij herkennen anderen die ook de liefde aan God en Jezus verklaard hebben. 

Een liefdesverklaring

Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere. Mijn goed, niets gaat U te boven.

Gemeente van Jezus Christus, Psalm 16 zou je de Psalm van de liefdesverklaring kunnen noemen. Is en blijft een van de bijzonderste dingen op aarde. Kinderen, je merkt vast wel eens dat je ouders van elkaar houden. Geven elkaar bijvoorbeeld een zoen. Of je vader zegt iets leuks. Of neemt een cadeautje mee. Zijn vele manieren om liefde te laten merken.

Daarbij moet ik denken aan iets wat in de Bijbel staat. Einde Spreukenboek. Agur. Heeft het over de 4 dingen die hem te wonderlijk zijn. Een daarvan: de weg van een jongen bij een meisje. Voel je je aangetrokken. En in samen optrekken met elkaar, krijgt verkering, kan zich iets moois ontwikkelen. Ten huwelijk wordt gevraagd. Die liefde mag beantwoorden. Samen toeleven naar huwelijk.

In de tijd van Jezus opstanding komen we die ook tegen. Van mensen richting Jezus. Zeldzaam mooi vind ik de liefdesverklaring van Maria Magdalena. Dwaalt daar die morgen. In die hof. Gezien hoe Jezus begraven werd. Opeens hoort ze haar naam. Zoals Hij alleen dat heeft kunnen uitspreken. Vol liefde. Maria! Ja. In onze liefdesverklaring gaat die van Jezus vooraf. Op haar beurt, omkeert, is de tuinman niet. Rabboeni. Week later gebeurt hetzelfde. Liefde bekend maakt. Thomas. Als hij zelf de levende ontmoet. Mijn Heere en mijn God.

Liefdesverklaring. Teer om het erover te hebben. Agur dus ook gezien. Geleid door de Geest. Zo luisteren wij vanavond met heilige verwonderingnaar de verklaring van David. Psalm 16.

Psalm zou je kunnen vergelijken met een knop. Zit alles in. Die open springt. Zo springt deze psalm open. Vol van het leven. Gelezen van begin af aan. Petrus ook op Pinksterdag bewerkte. Gaat niet alleen over David. Ook over Zijn Zoon.

Getuigt ervan dat God Hem niet zo overleveren aan dodenrijk en Zijn lichaam geen ontbinding zou zien. Maar kijk in Jeruzalem. David is wel gestorven! Davids woorden, zo predikt Petrus, gaan over Jezus. Aangezien Hij een profeet was. God met een eed gezworen. Christus zou doen opstaan. David voorzag dit. Zo ligt er over deze 16e psalm een heerlijke glans. Nieuwe verbond. Liefdesverklaring. Is voor ons een voorbeeld. En aansporing om zo ook met God en Vader te mogen leven. Liefde aan Hem bekend te maken. In navolging van Maria en Thomas en zovelen.

Krijgen woorden aangereikt. Om liefde te verklaren. En te groeien in de liefde. We komen deze verklaring tegen in vers 2. Eerst bidt Hij in bewaring. Richt hij tot God. Buiten God vindt David niets en niemand die waardevoller is. God is zijn hoogste goed. Staat ook boven de psalm. Klinkt wat onpersoonlijk, maar is wel treffend. Jammer dat het in SV en HSV niet tot uiting komt. Mijn goedheid is niet voor U? Dan vergelijking gemaakt wat wij kunnen betekenen. Gedachte is dat wij niet kunnen geven wat we behoren te geven. Lees het in kanttekeningen. Ik heb daar mijn twijfels bij. Het hoeft niet. Engelse vertaling kom je ook tegen zoals ik vertaal. Zelfstandige zin. Omdat niets boven U uitgaat! Vrijer vertalen: ik vind mijn geluk alleen bij U. Niets gaat boven U uit. Rijk hè. Wat een liefdesverklaring. Je hoort de echo doorklinken. Huwelijk tussen God en Zijn volk. Jongen en meisje. David zegt dit tegen zijn God. Gaat er iets meebewegen? Uiten wij ons zo? Niets gaat boven U uit? Ik vind mijn geluk alleen bij U?

Ik moest denken aan een lied. Liefde te verwoorden. Zingen. Moest denken aan het liefde: God and God Alone. Hij zal ons enig verlangen zijn. Nooit vermoeid raken. God en God alleen. Machtig. Psalm 73, zojuist gezongen. Datzelfde: wie heb ik nevens U omhoog? Wie is er? Behalve U toch liefhebben? Niets is er waar ik in kan rusten. Wat een liefdesverklaring. Pasen vieren op z’n best. David kon nog geen Pasen vieren. Maar hij verkondigde het wel. Met Maria en Thomas. Over de tijd heen blikken. Eeuwigheid.

Mooi is van deze Psalm (ik zei het al, tenminste indirect) hoe je innige liefdesverklaring aan God en Jezus hoe dat samen gaat met leven hier en nu. Psalm nenmt ons bij de hand. 3 punten, steeds 2 verzen.

1. De enige liefde die we geven werkt door met de mensen met die we samenleven. Wie dat ook doen. Anderzijds ook vervreemding voelt van hen die hun liefde geven aan afgoden. Vers 3-4. Woordje ‘maar’ begin vers 3 schrappen. Is toegevoegd.

Let erop hoe David de mensen ziet in twee bewegingen. Of, zo beleefd David het, je hoort bij de heiligen. Leven uit trouw. Op God gericht. Of andere goden geschenken geven. Bruidsgeschenk. We hebben het over liefde. Andere goden je liefde geven. Je hart verliezen aan wat van God afhoudt (en wat ons van nature zo eigen is). God vraagt ons hele hart. Zo ook met natuurlijke liefde. Je kunt niet je liefde verklaren en ondertussen het bed delen met een ander. Second love leidt tot no love. Normaal om te daten met een ander?! Snapt u heel goed. Wat ben je een geweldige vent. Maar op parkeerplaats een andere man zoenen.

Maatschappij is vergiftigd door leugens. Heeft te maken met die liefdesverklaring richting God en Jezus. We kunnen het zelf wel als mensen? Gaat op den duur basis ontbreken om je exclusief te richten op je man of vrouw. Liefdesverklaring richting Jezus maakt ons heel eigen mensen. Je hart aan Hem verliezen. Als we dat hebben ontvangen, blijvend richten op Hem. Gelovigen voelen zich verbonden die zo willen leven. Niet neerkijken op anderen – we kennen ons eigen hart. Voelen een kloof met hen die anders leven. Jongelui, ik wil je aansporen om je te richten op de ware liefde. Ware liefde tot God te kennen. Ken je die? Zie Jezus! Zie Hem! Ontmoet Hem, Hij leeft. Verklaar Hem jouw liefde en worsteling. U bent mijn hoogste goed! Heb vanuit deze liefde allen lief die ook zo leven. Gemeente. Richt je positief op allen die Jezus kennen en Hem dienen. Zet je in voor de gemeente en de kerk. De heiligen en machtigen in wie ik mijn vrienden vind (zegt David). Niet willen binden? Een God, een gemeente? Laat je niet meesleuren. Liefdesverklaringen worden die niet zeldzaam in onze tijd. Genotsverklaring zijn er te over. Laten je met een gat achter. Depressiviteit heeft hiermee te maken.

2. U bent de Heere. Mijn goed. Niets gaat boven U uit. Tweede punt. David spreekt erover in 5-6. Woorden herinneren ons aan verdeling beloofde land. Land aan Abraham beloofd. Is verdeeld onder de stammen. Ieder geslacht kreeg een deel. Behalve Levi. Verdeling ga ik nu niet toelichten.

Een ding valt me op. De Heere is mijn enig deel. Meetsnoeren in liefelijke plaatsen gevallen. Wat valt op? Wat is belangrijk? Ja dit toch: tevredenheid. Klinkt hier toch in door? De mens, de zondaar, die God leert kennen, gaat een tevredenheid beleven. Is verrukt. Opnieuw een lied:

Wat God doet, dat is welgedaan,

Zijn wil is wijs en heilig.

‘k Zal aan Zijn hand vertrouwend gaan,

die hand geleid mij veilig.

Tevreden met wat God geeft. Omdat we treveden zijn met God zelf. Mijn enig deel. U bent al wat ik heb. Als het erop aan komt bent U de enige. Krachten, zonden, tegenspoed, drank, einde nabij?! Houvast. Tevredenheid.

Wie is ontevreden met hoe het leven loopt? Ga het anders zien. Bid God erom. Opnieuw ons hart aan Hem verliezen. Anders leren kijken. Niet: hoe het leven loopt. Dat is fatalistisch. Nee, Hij leidt het. Ligt wel enige spanning. Botst. Weet u wel dominee, wat het lot mij heeft toegewezen? Besef dat David voor ogen heeft wat de Heere heeft beloofd. Er zijn gevolgen van onze zonde. We leven in een gebroken wereld. Is veel dat gevolgen zijn van onze zonde. Er is veel wat we niet kunnen gebruiken. Niet alles is Gods wil. Maar in liefde verder te kijken. Wat Hij ons toewijst is geen noodlot. Smaken wie Hij is. In wederliefde teruggeven. Begin Petrusbrief: erfenis die boven is. Laat Jezus liefde ons stilzetten wat Hij heeft gedaan. Door Hem geleid en verder kijken. Een herhaalde liefdesverklaring. Tussen man en vrouw niet bij 1 verklaring blijft. Ook richting Jezus liefde weer verklaring. Omdat Hij Zijn liefde geeft. Prachtig erfelijk bezit in geloof mogen zien.

3. Psalm 16. Een liefdesverklaring. Laatste voorbeeld komen we tegen in vers 7-8. Tussen regels door merk je dat David met moeite te maken heeft. Leven gaat niet vanzelf. David heeft raad nodig. Hij zou zomaar wankelen. Ik ook! Behalve U, ik weet niet waar ik het moet zoeken. Nabij. Die God is nabij. Met raad en steun. Hij heeft mij raad gegeven. Hij onderwijst. David weet zich diep aangesproken. Nieren, komt vaker voor in de bijbel. Iets diep in ons mensen. Nacht is een mogelijkheid met zijn stilte.

Omgang van God met Zijn kinderen. Jezus totaal mens geworden. Hij leeft. Nieuw leven. God verheerlijken. Hij staat nabij wie Hem zijn liefde verklaart. Laten we zo verder leven. In liefde. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 29 april 2018, 18:30 uur. Schriftlezing Handelingen 2:24-32 en Psalm 16. Tekst Psalm 16:2.