De Heere kijkt als Herder naar de herder

Als Samuël de opdracht krijgt om een nieuwe koning te gaan zalven dan ziet hij aan wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan en heeft David, die niet meetelde, op het oog om koning van Israël te worden. In David zien wij het beeld van de Heere Jezus die geen gedaante noch heerlijkheid had dat wij Hem zouden begeerd hebben [Jesaja 53]. Ware schoonheid zit in het hart? Waar zien we die schoonheid? Op Golgotha waar Jezus Zich geeft voor zondaren vanuit een liefdevol hart.

1 Samuël 16 vers 13: ‘Toen nam Samuël den oliehoorn, en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. En de Geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuël op, en hij ging naar Rama‘.

De Heere kijkt als Herder naar de herder

1. Het begrijpen van het Oude Testament via de Heere Jezus;
2. Wanneer ben je volgens de Heere God een mooi mens?

Gemeente van Jezus Christus, lang geleden in de dertiende eeuw naar Christus maar het grote Engeland de dienst uit in het kleine Schotland. De Schotten hadden niets te zeggen. Wilden wel maar konden niet. Bang voor het Engelse leger. Op een dag kwam daar verandering in. Ze hadden de moed om de strijd tegen de koning van Engeland. Stond een leider op. Sir William Wallace. Groot en een sterke leider. Gaf Schotland hoop en vertrouwen. Op een dag de strijd aan en ze wonnen de oorlog. Door een grote leider wonnen ze.

Israël is in de Bijbel ook maar een klein landje. Andere landen om zich heen die Israël willen overheersen. Israël heeft ook een nieuwe koning nodig. Samuël mag iemand gaan zalven. Ziet de grote Eliab. Hij denkt: deze moet ik vast tot koning zalven. Maar God zegt: nee deze niet de koning. Jij kijkt naar het uiterlijk, iemands voorkomen. Maar God kijkt naar het hart. Dat is belangrijk: God kijkt niet naar het uiterlijk maar naar het hart. Weet je wie de koning wordt? De kleine David. Door iedereen vergeten, zelfs door zijn vader. Maar God verkiest David. Daarin lijkt David op de Heere Jezus. Hem uitgekozen om u en jou te redden. Waarom? Gods kracht wordt door zwakheid volbracht.

Heel vaak zijn we bezig met de Bijbel meteen toepassen op ons leven. Dan krijg je een heel moralistisch leven. De Bijbel gaat in de eerste plaats over de Heere God. Het gaat over de Heere Jezus zelf. Dat weten we van Hem zelf. Zoals bij de Emmaüsgangers wat Hij uitlegde: al wat in de geschriften [Mozes en de profeten] van Hem geschreven is. Hem interpreteren.

Samuël krijgt een correctie. Hij kijkt naar uiterlijk, iemands voorkomen. Zit heel diep in onze houding. Seculiere cultuur. Schoonheidscultuur. We zien het op tv en in winkelcentra. Het gaat veel verder dan uiterlijke schoonheid. Hoe iemand zich presenteert. Het gaat veel meer over mijn carrière, mijn zelfontplooiing. Stiekem kijken we tegen zulke mensen op. Zo die is geweldig.

De Heere had berouw dat Hij Saul had aangesteld. Een koning in Israël dient een koning te zijn naar Gods hart. Gelezen over Hanna. Godvrezende vrouw. Samuël geboren: mijn hart verheugd zich in de Heere. Hij verheft de geringe uit het stof. Zij die de Heere ter verantwoording roepen zullen verpletterd worden. Dat is het karakter van de Heere God. Mensen die totaal zijn vernederd geeft Hij het heil. Die verhoogd Hij. Die zichzelf verhoogd zal vernederd worden. Aan het einde van de lofzang van Hanna staat dat de koning van Israël op dient te komen voor mensen die vertrapt worden. Saul was niet zo’n koning. Een wereldse koning die ging voor eigen succes. Saul had de opdracht gekregen om de Amalekieten te verpletteren. Misschien denk je wel: wat een vreselijke Oudtestamentische God hebben we. Liever het Nieuwe Testament. Ik begrijp dat je het denkt maar wacht nog even. Jezus in Mattheüs zegt ook over een stad die zich niet bekeert dat het Sodom en Gomorra verdraaglijker in het oordeel zal zijn.

De Amalekieten waren een meedogenloos volk. Nietsontziend. Wreed. Oorlog tegen de Amalekieten is als oorlog voeren tegen Nazi-Duitsland. Als Churchill het op een akkoordje had gegooid: de zes miljoen Joden praten we niet meer over. Saul sloot een akkoordje met koning Agag van de Amalekieten. Vers 31, Agag schaamt zich nergens voor. Zelfvoldaan.

Samuël verlangde net als zijn moeder naar een koning naar Gods hart. Gedachten op koning Saul gezet maar niet een koning naar Gods hart. Samuël rouwt om hem. Dan komt de Heere: waarom u rouwt u over hem terwijl Ik hem verworpen heb? De Heere God niet in deze crisis, de Heere is al verder. Samuël moet naar Isaï. Iemand gezien die als koning gezalfd moet worden. Laat zien dat de Heere God niet meedogenloos is. Samuël enorm bang. Zeker na de laatste ontmoeting. De Heere God reageert niet met je moet en je zult. De Heere God luistert.

Als Israël gezondigd heeft met het gouden kalf, dan bidt Mozes en luistert de Heere God naar hem. Moet Mijn aangezicht met u meegaan? Jezus in de hof van Gethsemané. Wat doet God? Hij stuurt een Engel die Jezus kracht geeft. De Heere is niet meedogenloos, Hij luistert en helpt.

De offermaaltijd is de dekmantel om de opdracht uit te voeren. Een schitterend plan. Maar de oudsten van Bethlehem komen Samuël met vrees en beven tegemoet. Te meer naar het doden van koning Agag. Orde op zaken te stellen. Is uw komst met vrede, vragen ze? Met vrede, zegt Samuël. Ik ben gekomen om een offer te brengen. Hier gebeurt iets zoals wij met avondmaal hebben. Ter voorbereiding heiligen ze zichzelf. Ze maken zich klein voor de Heere. Misschien dat iemand onder ons zegt: je mag toch komen zoals je bent? ‘Kom tot de Vader, kom zoals je bent.’ Laten we maar dicht bij de Bijbel blijven.

Voordat God de wet geeft aan Mozes zegt Hij: heilig hen. Paulus zegt ook, in het kader van de wederkomst, dit is onze heiliging. Samuël heiligt hen en nodigt hen uit voor de maaltijd. Een voor een komen ze. Direct is Samuël enthousiast. Eliab is groot en sterk. Kan zeker tegen Saul op. Een grote en sterke leider was beslissend op het slagveld. Denk maar aan Sir Wallace. Maar direct wordt Samuël gecorrigeerd. Het is niet wat de mens aanziet wat voor ogen is maar God ziet het hart aan. Geldt steeds meer voor de seculiere wereld waarin wij leven. Uiterlijk steeds belangrijker. Niet gezegd dat uiterlijke schoonheid niet goed is. David en Esther waren knap van uiterlijk. Maar niet in de Bijbel gekomen vanwege dat maar vanwege hun hart, loyaliteit tot God. Wij zijn verslaafd aan beelden. Waren zijn er zovelen verslaafd aan pornografie in de westerse wereld? Het gaat alleen om het uiterlijk, niet om het hart. Waarom kijken steeds meer jongeren aan tegen carrière-mensen. Waarom steeds meer bezig met zelfontplooiing. De beelden zijn indrukwekkend. Moet je eens zien hoeveel vrijheid mijn zelfontplooiing biedt. Dan kijk je puur naar het voorkomen. Misschien denk je wel: gaven en talenten gekregen. Die moet je ook gebruiken, mee woekeren. Gaven en talenten zeggen niets over uw en mijn hart.

[…] Vanuit motieven om anderen te misleiden en ons anders voor te doen kunnen wij gaven en talenten gebruiken voor een mooi voorkomen. De mens ziet aan wat voor ogen is. De Heere doet precies het omgekeerde. Je hart is in de Bijbel is niet je emoties en gevoel, maar je intenties en drijfveren. Hoe is het met jouw hart? Wist je dat het hart het enige is wat in een mensenleven kan groeien? Uiterlijk kan je treffen maar wordt ingehaald. Geld kun je kwijtrijken. Heb je minder last van egoïsme?

Mensen moeten leren kijken zoals de Heere God kijkt. De Heere ziet het hart aan. Eliab niet gekozen. Alle zeven zonen langsgekomen maar niet gekomen. Hij vraagt: zijn dit alle jongens? David geen rekening mee gehouden. Hij wijdt de schapen, Hij is maar een jongen. Samuël laat hem meteen roepen. Als Hij hem ziet, dan zegt God zalf hem. Samuël staat direct op. Wie staan er vooraan in onze samenleving? Mensen die vooraan staan, die het gemaakt hebben. Bij de Heere God zo anders. Abel en niet Kaïn. God kiest het kleine en geringe. God kiest de achtste zoon, zeven niet [getal van de volheid].

Toen zalfde Samuël David met het zalf uit de oliehoorn met de broeders erbij. Misschien denk je wel: eind goed al goed. Is niet zo voor David. Een lijn naar de top niet. Hoe komt het? David is gezalfd. Iemand in de Bijbel die gezalfd is, moest lijden. David verwijst naar Jezus. Jezus heeft enorm moeten lijden. Paulus schrijft erover dat Jood en heiden zoeken naar het uiterlijk. Maar God heeft het dwaze uitverkoren om het sterke te beschamen. Niemand heeft gedacht dat God zo iemand zou uitkiezen. Jesaja 53, de lijdende Knecht. Mensen keken naar het uiterlijk, naar het voorkomen. Voor de mensen totaal onaantrekkelijk. Onwaardig voor de mensen. Als je Hem zag, wilde je liever de andere kant opkijken. Onaantrekkelijk.

Wil je schoonheid zien? Kijk dan naar het kruishout. Daar geeft Jezus Zich voor jou vanuit een liefdevol hart. Op Golgotha is Jezus niet vergeten door God de Vader maar de Zoon van David is daar door God de Vader verlaten. Minder van alle aantrekkelijkheid in de wereld is dat het mooiste wat je kunt zien. Een ware Koningsknecht. Een Koning naar Gods hart. Die jouw schuld op Zich nam. Opofferende liefde. Buiten Hem geen verlossing en redding. Zoek bij Hem verzoening. De Heere Jezus wil jou hebben. Zoek Hem.

Wil je een mooi mens worden? Zoek de verzoening bij Hem. Hij wil het geven. Als je dat doet, ben je de gezalfde met de Heilige Geest. Niet aantrekkelijk voor de wereld. Moeten lijden. Draait niet om zelfontplooiing. Gods kinderen gezalfd door de Heilige Geest worden trouw en loyaal. David moet door dat lijden heen, door de vervolging heen. Om zo volwassen te worden. De Heere Jezus bleef trouw door alle haat en vijandschap. Wil jij een mooi mens worden? Bekeer je dan tot de Heere Jezus Christus. Mag ik door de Heilige Geest deel hebben aan Uw hart? Mijn hart zo vol van mijzelf, egoïsme. Uw hart zo vol van liefde. Heere Jezus, mag ik deel hebben aan Uw hart? Amen.

 

Zondag 30 september 2018 – De Stulpkerk Lage Vuursche – prop. J. Domburg [Alphen aan den Rijn] – 1 Samuël 16