Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn

Op deze eerste Adventszondag in 2019 wordt het woord in deze wereld gepreekt dat geen ding bij God onmogelijk is. In een wereld waar mensen tot geweldige en grote dingen in staat zijn. Maar wat is onmogelijk bij mensen? Wie kan er in de hemel opklimmen? We bereiken met de hoge wolkenkrabbers de hemel niet. En wie kan de diepte van zijn bestaan, gevallen bestaan en zondeschuld peilen? Het is onmogelijk bij ons mensen. Maar niet bij God. Hij heeft van eeuwigheid het plan van zaligheid uitgedacht. Naar recht kan Hij ons mensen die zondaren zijn en voor God niet kunnen bestaan vergeven: door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus die volkomen betaald heeft. Het is voor God onmogelijk om niet aan Zijn gerechtheid te voldoen: voor de zonden moet worden betaald. Het is voor God ook onmogelijk om niet aan Zijn genade en barmhartigheid te voldoen: geen berouwvol zondaar die tot Hem komt zal Hij afwijzen. Ga tot Hem, tot uw eeuwig behoud. In Hem is het leven, het eeuwige leven.

Lukas 1 vers 37: ‘Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn’.

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn
1. Wat mogelijk is en onmogelijk is bij mensen;
2. Dat wat mogelijk en onmogelijkheid is bij God.

1. Wat mogelijk is en onmogelijk is bij mensen

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn, Lukas 1 vers 37. Een woord dat mag klinken op deze eerste Adventszondag. Een heerlijk woord. Wat mogelijk is en onmogelijk is bij mensen en dat wat mogelijk en onmogelijkheid is bij God. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Als het gaat over stof voor de Adventsprediking dan is er nog wel wat. Oude Testament. Genesis 3 vers 15. Donkerste bladzijde. Drie lichtstralen. Daar vindt je al Advent. In de Psalmen en de profeten ook. Micha 7. Ik zal uitzien naar de Heere, uitzien naar de God van mijn heil, ik zal mijn lust zien aan Zijn gerechtigheid. Geweldige woorden in het Oude Testament.

Wij richten ons vandaag op het Nieuwe Testament, Lukas 1. Daar wordt de geboorte van de Heere Jezus aangekondigd. Maria een maagd en ondertrouwd met Jozef. We horen hoe de engel haar begroet. Genade, de Heere heeft u gezegend. Ze raakt in verwarring. Hoe moet ik dit horen? De engel zegt: vrees niet. Je zult een Zoon baren en Zijn Naam heten Jezus. Zaligmaker. De Verlosser komt. Alle beloftewoorden van de Heere worden ingevuld. Over het huis van Jakob koning zijn. Die oude naam wordt hier gebruikt. De hielenlichter, die bederver. Wordt u dan niet een beetje blij?

Het is alles uit God, alleen maar uit God. Dat heilige dat uit u geboren worden zal Gods Zoon genaamd worden. We zouden hierbij stil kunnen staan maar gaan verder. Dan gaat het over Elizabeth die zwanger is terwijl ze onvruchtbaar is, in de zesde maand. Geen ding zal bij God onmogelijkheid zijn. Elizabet bevrucht in haar ouderdom.

Het doet ons denken aan Genesis 18, Gods verschijning aan Abraham bij Mamre. Ik zal zeker tot u terugkeren en uw vrouw Sara, die op hoge leeftijd is gekomen en geen kind ontvangen had, zal een kind hebben dan. Menselijkerwijs gesproken was het niet meer mogelijk. Abraham zeide waarom heeft Sara gelachen als ze dit hoorde bij de tent waar het gezegd werd. En dan komt het: geen ding zal bij de Heere onmogelijk zijn. Sara liegt over dat ze niet gelachen heeft maar ze heeft wel gelachen.

Mag het vanmorgen een heilig lachen zijn. Als je hier met je zonden en duisternis zit. Eerste Advent 2019. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Het doet me ook denken aan de rijke jongeling. Zo goed gedaan, haast gereed voor de hemel. Hij komt tot Jezus, die ene bijzondere Rabbi. Verkoop alles wat je hebt en geef het de armen. Hij ging bedroeft weg. Het is makkelijker dat een kameel gaat door het oog van de naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God. Dat slaat de verwarring toe bij de discipelen: wie kan dan zalig worden. Dan houdt het op. Houdt het dan ook op bij u? Wie kan dan zalig worden. In zo’n grote duisternis hoor dan het woord van de Heere: geen ding zal bij God onmogelijk is.

Wat mogelijk is bij mensen. Wat kunnen vandaag de dag ontzettend veel. Wetenschap, techniek. Wij kunnen onvoorstelbaar veel. Wat zijn wij geweldig. Wat zijn er verwachtingen van het digitale tijdperk. Er komen mooie tijden? Echt waar? Of huivert u. We zijn slaven geworden van wat we zelf hebben uitgevonden. Het brengt geen licht maar duisternis. Als ik moet geloven wat de wereld te bieden heeft, maar gelooft ze niet. Ze hebben geen heil te bieden.

We zijn arrogant geworden. We staan zo hoog met elkaar. God opzij geschoven. Het onmogelijke gedaan: God verlaten. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. We zijn gekomen in de hoogte. Ik las hoe in Dubai een toren gebouwd wordt maar de bouwers willen niet zeggen hoe hoog die wordt maar de kilometer voorbij. Er staat er al eentje van 830 meter. Ben je niet onder de indruk? Zie eens wat wij kunnen. Ik moet toch een beetje denken aan de torenbouw van Babel. Of naar de diepte afdalen. 23 januari 1960, al een tijdje geleden. Marianentrog naar de diepte van de oceaan gegaan, zo’n elf kilometer de diepte in.

Overal hebben wij onze voetstap staan. Wat kunnen wij veel met elkaar. Je kunt helemaal niets zonder God. Zonder kracht en adem. Wie staat er nou bij stil wat onmogelijk is bij mensen. De mens kan niet opklimmen in de hemel en zichzelf terugbrengen bij God. De mens kan niet afdalen in de diepte van zijn bestaan. Wel de diepte van een oceaan in. Maar toen een Nederlander dat probeerde ging er heel veel apparatuur verloren. Maar jezelf peilen, de diepte van je bestaan. Wat een ellende. Wij die voor God niet kunnen bestaan. Hoe zullen wij dat ooit peilen? Wij kunnen dat niet?

Die mens die al die landen heeft kunnen ontdekken, het landschap van zijn eigen hart kan hij niet zelf ontdekken. Niet dan alleen met hulp van buitenaf, van bovenaf van God. Is dat u onmogelijk geworden? Bent u eraan ontdekt door de Heilige Geest? Verzoening aanbrengen voor uw schuld, goedmaken tussen God en uw hart. De mens kan zich niet meer in de goede verhouding brengen met God. Maar je gelooft het niet dan alleen als God je eraan ontdekt.

Maarten Luther dacht in het klooster rust te vinden voor zijn ziel. In de pij van een monnik sterven en het koninkrijk van God beërven. Maar hij vond onrust. Kromgebogen is mijn bestaan. Uitgebogen worden naar God. Hem echt te behagen, Hem te bedoelen. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, tot Hij ons genadig is. Hem te verwachten. Echt Advent is een gave van God. De mens kan voor zichzelf voor zijn vloek en dood geen genade aanbrengen. Waar dat thuisgebracht wordt in je hart door de Heilige Geest. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot U die heil kunt zenden. Hoe diep? Dat weet u niet. Het wordt tijd om stil te staan bij wat mogelijk is en wat onmogelijk is bij God.

2. Dat wat mogelijk en onmogelijkheid is bij God

Het is bij God mogelijk, o wonder van genade, om een mens te verlossen van zijn ellende. Zonder ontrouw te worden aan Zijn Woord. Ten dage als u van die boom eet, van die vrucht eet, boom van kennis van goed en kwaad. God kan van Zijn Woord niet af. Zijn wet moet worden vervuld. En de vervulling is de liefde. Er moet worden betaald voor alle zondeschuld. God kan daar onmogelijk afstand van doen van Zijn heilig recht. God heeft in de stilte van de eeuwigheid de weg van de zaligheid uitgedacht. God is de duivel een eeuwigheid voor geweest.

Wonder van genade: Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven. Niet voortgaat te verderven. God heeft een weg van zaligheid uitgedacht. De duivel wilde u een eeuwigheid in de duisternis en dood trekken. Maar hij heeft niet gerekend met Gods macht, wijsheid en raad. God heeft een weg van zaligheid: Jezus alleen.

De weg van zaligheid is een weg die een hoge prijs heeft gekost. De Heere Jezus is gegeven om ons te zaligen, terug te brengen bij God. In de weg van genoegdoening en voldoen aan de wet. Op Golgotha gestorven. Wordt u daar niet stil van? Het is voor God onmogelijk om Zijn Woord niet te vervullen. Het is voor God onmogelijk om een boetvaardig genadig te zijn in Jezus Christus. Hij de gegevene van de Vader. Hij is ons in alles gelijk geworden uitgenomen de zonde. De wet vervuld, betaald voor de zondeschuld. Alles volbracht maar het heeft een hoge prijs. Het was niet mogelijk dat de drinkbeker van het lijden aan Hem voorbij zou gaan. U kent de worsteling van Hem in de hof van Gethsemane.

Wij gingen de weg van ongehoorzaamheid toen wij grepen naar de verboden vrucht. Maar Hij ging in alles de weg van de gehoorzaamheid. Maar niet mijn wil maar Uw wil geschiedde. Altijd gehoorzaam. Altijd was in de dingen van de Vader. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zie hier ben ik Vader om Uw wil te doen. De beker van Gods gramschap en toorn te drinken.

Het is Advent. We verwachten Hem in het vlees. Velen willen Hem alleen maar als een kindje ontvangen. Maar Hij moet uit de doeken gaan. Ik denk aan Petrus denken die zegt dat het niet hoeft, ga weg achter mij satanas. Waar gaat het heen? Naar Golgatha. Echt Christusfeest wordt het pas door Golgotha heen. Laat Mij uit de doeken gaan voor jou. God het liefste heeft gegeven aan het vloekhout van Golgotha. Om daar in onze plaats te lijden voor al onze schuld.

Toen Maarten Luther dat mocht geloven, geloofde hij in die vrolijke ruil. Hij mijn dood en ik Zijn leven. Hij mijn schuld, ik Zijn vergeving. Hij heeft het begrepen. Hij moet uit de doeken gaan om de weg van lijden en sterven te gaan. Begraven en ten derde dagen opgestaan. Zie Hij leeft, Vorst voor het leven. Mag u zeggen: ik weet dat mijn Verlosser leeft. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ik dacht dat het onmogelijk was dat Hij mij zou verlossen. Hij heeft mij aangegrepen en mij de mantel van ongerechtigheid afgenomen en de mantel van gerechtigheid omgedaan. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Hij leeft in mij. Die mij heeft liefgehad en Zich voor mij overgegeven. Hij heeft het onmogelijke gedaan. Het is voor God onmogelijk om een boetvaardig zondaar genadig te zijn.

Bent u een boetvaardig zondaar? Schreeuwt het in uw hart om leven. Weet u het niet meer. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast bent. Kom tot Mij. Hij heeft de diepste diepte van onze verlorenheid gepeild. Toen Hij dat gedaan heeft is Hij opgestaan uit de dood en opgevaren ten hemel. Wij hebben onze wolkenkrabbers maar het is dwaasheid. Hij is Thuisgekomen in de hemel. Hij heeft plaats bereid en bereid plaats. Voor een arme ellendeling. Johannes 14: uw hart worde niet ontroerd, geloof in God geloof ook in Mij, Ik zal heengaan en uw plaats bereiden. Dat u komt waar Ik ook ben in de Hemelse heerlijkheid.

Hij heeft de diepste diepte gepeild en zit nu in de hemel. Die Evangeliewoord wordt nu gepredikt ook aarde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. God heeft geen lust in uw dood maar in uw leven. God verlangt, God ziet uit. Die vader van die jongen die alles heeft doorgedraaid. Dan staat die vader te kijken of die jongen al thuiskomt. Geen ding zal voor God onmogelijk zijn. Dan komt die jongen boetvaardig. Die voor die vader niet meer kan bestaan. Stoot die vader hem weg? Nee, uitgebreide handen. Barmhartigheid. Armen van liefde en hij kust zijn zoon. Kom in mijn zoon, je was dood maar nu zal je leven.

Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. O lieve vriend, je denkt veel te klein van God. En we denken te groot van onszelf. Deze zal groot zijn, dat is de Heere Jezus Christus. Naar de wil van God de Vader in de hemel. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Amen.

Zondag 1 december 2019 – De Stulpkerk Lage Vuursche – prop. G.A. van Ginkel – Schriftlezing Lukas 1 vers 26-45