Christus wijst de gemeente van Laodicea, een handelsstad, erop dat Hij op de deur van hun levens klopt. Wij houden de Heere van nature buiten de deur. Door genade kan dat veranderen. De deur dichthouden heeft echter verstrekkende gevolgen: dan gaan we voor eeuwig verloren. Wie de deur voor Christus opent, in diens leven komt er plaats voor Koning Jezus, en dáár wil Jezus zijn. Ja, Hij wil de maaltijd gebruiken, het avondmaal, als teken van intimiteit en gemeenschap.

‘Zie Ik sta aan de deur en Ik klop.’

Gemeente, wat een uitspraak. Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Bedenk jij eens wat hier precies gezegd wordt. Het is een bijbelvers uit de zevende brief. Die vele vragen oproept. Vanmiddag gaan we dit vers onder de loep nemen.

  1. Eerst de vraag: wie is de afzender?
  2. Dan: tot wie, de ontvanger.
  3. En tot slot: de boodschap, de betekenis.

1. Afzender

Bij deze zevende brief van Johannes staan we  vanmiddag stil, de brief aan Laodicea. Jongens en meisjes, wat goed dat je er bent. Stel je voor je hebt de deur achter je dicht gedaan, je bent alleen op je slaapkamer, de rest weet dat, jij hebt een briefje op je deur geplakt ‘Niet storen aub’. Gaat een tijdje goed. Maar dan gaat het mis. Je hoort geklop op de deur. Wat doe je? Kan die persoon niet lezen? Maar ja, wat doe je. Misschien is je moeder het met een stuk taart. Of je kleine broertje met iets onzinnigs.

Moet je je voorstellen dat Jezus voor de deur staat. Je hoort Zijn stem. Niet te missen! Wat doe je dan? Blijft de deur dicht of gaat de deur open? Om deze vraag gaat het vanmiddag. Doe jij de deur open?

Zojuist hebben we Openbaring gelezen. De openbaring van Jezus Christus. Onthulling van Jezus. God onthult Zijn plan met de mensheid en met de wereld. Veel mensen die vinden dit een ingewikkeld bijbelboek. Calvijn heeft over elk bijbelboek commentaar geschreven, behalve over Openbaring. Het is inderdaad anders dan de evangeliën en de brieven.

Waarschijnlijk geschreven door Johannes. Geschreven op Patmos. Hij kon zijn mond niet houden. Johannes. Hij was, zo schrijft daar, op de dag des Heeren, in de geest, en hoorde een luide stem. Hij krijgt de opdracht op te schrijven wat hij ziet. Johannes krijgt de opdracht te schrijven aan 7 gemeenten. Tot slot aan Laodicea.

Als we inzoomen zien we de opbouw van de brieven. Tonen veel overeenkomsten. Ze beginnen allemaal met vers 14. Schrijf aan de engel van de gemeente. En het slot: wie ore heeft, die horen. De kern wordt gevormd door een opdracht, lof, terechtwijzing en aansporing. Daarbij is het opvallend, dat de afzender telkens andere naam gebruikt en draagt. Het is de Heere Jezus. Hij stelt Zichzelf voor: de Eerste en de Laatste, de Levende. Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend, tot in alle eeuwigheid.

Vanmiddag in Reeuwijk-Brug horen we Jezus rechtstreeks spreken. Deze woorden zijn primair voor Laodicea. Maar net zo goed voor christenen in West-Europa in 2019.

Jezus noemt Zich de Amen, de getrouwe, de waarachtige getrouwe, het begin van de schepping. Hoe vaak zeggen wij Amen in een kerkdienst? Dit is de enige keer dat Amen een Naam is. In Hem heeft God al de woorden waargemaakt. Hij openbaart op betrouwbare wijze wie God is. Niet het eerste schepsel. Maar het begin van Gods schepping. De bestaansreden van alles. Hier wordt zichtbaar dat Jezus een van dezen is, met God zelf. Daarom lazen we Nicea-Constantinopel: ‘Ik geloof in één Heere, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is.’

Met deze drie namen wordt benadrukt dat het niemand minder is dan de Heere Jezus die deze brief dicteert. Hij is de afzender. Hoe spreekt u, jij de Heere aan als je op je knieën gaat? Welke namen en titels beginnen uw gebed? Gaat niet om goed of fout, maar stuk bewustwording kan geen kwaad. Wat zegt het over jouw Godsbeeld?Hij staat aan de deur en klopt.

2. Ontvanger

Hij richt de brief aan de engel van Laodicea. Waar is de postcode? In visioenen zijn dingen mogelijk die anders ondenkbaar zijn. Johannes heeft het bericht ook van een engel ontvangen. Schrijf aan de engel! Letterlijk betekent Laodicea: gerechtigheid van het volk. Een rijke handelsstad. Knooppunt van wegen, zoals Utrecht. In de buurt van Kolosse. En Hierapolis. Vandaag de dag gaan er veel toeristen naar toe voor de ruïnes. Huidige Turkije.

De ontvanger wordt een spiegel voorgehouden. Wie was die gemeente? Vers 15-17: ‘Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.’

Nee, weinig complimenten. Geen pluimen over de gemeente. Niets goeds te vertellen. Messcherp. Herkenbaar?! Stel er wordt een brief geschreven aan Reeuwijk-Brug? Hoe ziet de Heere ons?

Nu is het niet verkeerd om die brief op jezelf te betrekken, maar ik denk dat we er goed aan doen om te kijken naar de oorspronkelijke ontvanger. Laodicea zal niet veel uitleg nodig gehad hebben. De weten goed wat lauw is en hoe lauw smaakt. Het is de zwakke plaats van de stad. In dat andere dorp, Hierapolis (ten noorden) had je hete, geneeskrachtige bronnen. En in Kolosse verfrissende, koude bronnen. Als je ziet bent, doe je er goed aan om naar Hierapolis te gaan. Wil je een frisse duik, dan naar Kolosse. Maar wat heb je aan Laodicea. Net niks. Het schijnt dat er een aquaduct is aangelegd, maar het water werd halverwege lauw, om uit te spugen. Je kunt beter koud of warm zijn. Om het geestelijk te zeggen, ongelovig, dan is de noodzaak van wedergeboorte duidelijk. Maar lauw zijn, wat is dat?

Snijdende taal. De situatie is ernstig. Een lauwe gemeente beantwoordt niet aan haar doel. De primaire ontvanger is een lauwe gemeente. Even walgelijk als het lauwe water in de stad.

En jij? Bent u koud of heet? Of net als die gemeente lauw? Het is een essentiële vraag. Temeer als je het geklop hoort. De stem van de Amen! U en jij doet er goed aan eerlijk antwoord te geven. Een koud hart kan versmelten. Zich overgeven. Maar een lauwe christen, een naam christen, die geen relatie heeft met Jezus, ze horen je nooit over het verlossende werk van Jezus. U accepteert en respecteert alles, maar ze horen u nooit over Jezus Christus. Dubbelheid in zich. Niet eerlijk en oprecht naar God en naar de naasten. Het is zelfvoldaanheid en trots. Wie lauw is, is blind voor zijn eigen geestelijke toestand. Dit is iets anders dan zelfkennis.

In vers 17 horen we hoe de gemeente over zichzelf denkt: ‘Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.’ Jongens en meisjes, ik denk aan Sam, 6 jaar. Verjaardag gevierd. Hij wordt steeds rijker, kranten bezorgen, later baantje, nu woont hij thuis (mama hotel zorgt voor hem). Hij zorgt goed voor zichzelf, zegt hij. Steeds rijker. Zo’n soort beeld wordt er gebruikt voor de mensen. De ontvanger wordt geconfronteerd met zichzelf.

De mensen begrijpen het meteen. In het jaar 60 is er een aardbeving geweest. Maar ze slaan de hulp af. Ikke zelf doen. Nee. Wij hebben aan niets gebrek. Het goed voor elkaar hebben. Maar juist dan, als het lijkt dat de rijk zijn, worden ze bij de kraag gepakt. Weet u niet dat u arm en ellendig bent? Lauw!

3. Boodschap

Om de boodschap te begrijpen moeten we goed lezen. We doen er goed aan de Bijbel biddend te lezen. Persoonlijk, met de kring, catechisatie. Om zo te luisteren naar Gods stem.

Hoewel Jezus keihard oordeelt, zijn de beloften ook het rijkst. Er staat niet dat Hij de gemeente al heeft uitgespuugd. Er is nog een mogelijkheid voor genade en bekering. Dat staat in vers 19: wees dan ijverig en bekeer u. Zet u volledig in en breek met het leven dat u nu leeft. In dat zinnetje, bekeer u, worden al die adviezen in vers 18 samengevat. De betekenis van die samenvatting wordt uitgelegd in vers 20.

Hier wordt duidelijk gemaakt waarom bekering noodzakelijk is. De Heere staat van nature buiten. Ze hadden het zo goed! Heeft u Jezus nodig? Bekering van Laodicea betekent vrijwillig Jezus Christus toelaten. Er staat: als iemand Mijn stem hoort. Het geloof is een persoonlijke zaak. Geklop op de deur, gaat de deur open of dicht?

Wees ijverig en bekeer u. Niet nog meer activiteiten, maar afleggen van lauwheid. Niet: wat je wel en niet mag doen. Niet: doe je best. Nee, het komt van de andere kant, radicaal. De zoekende Christus. Hij zoekt jou op. Hoe ellendig jij je ook voelt. De Heere heeft er alles voor over. Vanmiddag wordt Hij hier aangeboden. Hij vraagt om een reactie. Open of dicht?! Hoor je Zijn stem? Je hoort hier Zijn stem, twee keer per zondag. Hij spreekt tot ons. U kunt niet zeggen dat u Hem niet gehoord heeft. U loopt hier het risico Zijn stem te horen.

Als u niet reageert, gaat Hij verder. Gaat de deur open, dan verandert alles. De deur niet willen of kunnen opendoen heeft verstrekkende gevolgen. Wie het verlangen kent om de deur te openen, krijgt de mogelijkheid daartoe. Je eigen ik maakt plaats voor Koning Jezus. Zijn liefde voor een verloren zondaar. Als Christus het voor het zeggen krijgt, is er geen houden aan. Je mag Zijn liefde beantwoorden. Met al je sores en zonden bij de Heere schuilen.

Iemand zegt, ja, in het verleden heb ik de deur geopend, er is verschil tussen dag en nacht. Het draait niet meer om mij, maar om Hem. Dan vraag ik: getuigt u daarvan? Weten de mensen dat u een kerkmens bent én een zondaar?!

We gaan richting afronding. Jezus belooft, als je de deur opent, dan mag je de maaltijd met Hem gebruiken. Teken van intimiteit en gemeenschap. Dat wil Jezus met u! Rondom het avondmaal ook. Denk dan maar eens terug aan dit vers.

Tot slot. We weten de afzender, ook de oorspronkelijke ontvanger en de boodschap van vers 20 blijft gelden. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Wacht niet langer. Stel het niet uit. Ook deze genadetijd houdt een keer op. Wie oren heeft, laat hij horen, wat de Geest tegen de gemeente zegt. Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 13 oktober 2019, 17 uur. Schriftlezing Openbaring 3:14-22. Geloofsbelijdenis met Nicea-Constantinopel.