Het hart van het Evangelie

Na de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest gaat het werk van de Geest door. In naam van Jezus komt deze kreupele tot genezing. In het Koninkrijk gaat het niet om zilver en goud. Het eeuwige leven door het offer van Jezus verworven is van oneindig grotere waarde. Wie in Hem gelooft heeft het eeuwige leven. Sta op en wandel.

Handelingen 3 vers 6b: ‘In de Naam van Jezus Christus den Nazaréner, sta op en wandel’.

Gemeente, Pinksteren is eindelijk gekomen. In het Oude Testament naar uitgekeken dat de Geest uitgestort zou worden. Profeet Joël, Geest uitgieten. Eindtijd. Al tweeduizend jaar. Spannende tijd. Volheid van de tijd. Tijd vervuld. Zagen uit naar de uitstorting van de Geest. Profeet Jesaja sprak al over stromen. Jezus op het Loofhuttenfeest, water op de straten uitgegoten, dan spreekt Hij over de stromen van de Geest. Heilige Geest nog niet uitgestort. Jezus nog niet verheerlijkt. Drubbels van de Geest. Daarna intrek genomen in Hem. Uitgestort van de Geest.

Hoe is dat in Putten? Iemand tot bekering en geweldige kracht maar jaar later weer weggeëbd. Hoe gaat het na Pinksteren? Handelingen 3. Petrus en Johannes. Heilige Geest vindt het belangrijk dit te vermelden. Vullen elkaar goed aan. Petrus vooraan, Johannes de diepdenker. Wat betekent dit nu allemaal. Diepzinnige uitspraken. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Uitspraken waar je je leven voor nodig hebt om te denken wat dit over Jezus zegt. Zo ook met predikanten. Niet een weet alles. Hebben elkaar nodig, vullen elkaar aan.

Ingang aan de Oostkant. Oud gedeelte. Je zou je kunnen afvragen: wat doen ze in de tempel? Voorhangsel toch gescheurd. Wat doe je nog in de tempel. Apostelen en mensen niet uit op breuken. God zelf heeft zelf er een einde aan gemaakt, 70 jaar na Christus de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel. Gaan voor gebed, niet voor offer. Voorhof van Salomo. Schone poort. Koper uit Egypte. Schittert in de zon die uit het Oosten opkomt.

Wat een contrast. Kreupelen aan de poort. Mochten niet naar binnen. Wat hard?! Zit een Evangelie achter. In het Koninkrijk geen ziekten en kreupelen meer. Aandacht voor een kreupele. Veertig jaar, blijkt uit Handelingen 4. Vriendjes die spelen en voetballen. Lachen je misschien wel uit. Afhankelijk zorgden z’n ouders voor hem en nu vrienden. Begeerde plaats bij de tempel. Veel mensen komen langs. Gaan de tempel. Goede plaats om te ontvangen.

Geestelijk kreupel? Geestelijk duiden. Lichamelijke beeld om geestelijke verlamming te tonen. Dag op kantoor aan het werk en anderen niet gelovig. Ligt het niet een beetje mij? Geloof in de schepping van zes dagen. Terwijl wetenschap er zo anders over denkt. Zouden de christenen met dat oude boekje het alleen weten? Of persoonlijke strijd? De zonden die je kwellen. Geestelijk ontrouw. Zou God mij dan nog vergeven? De 184e keer ook? Daarom zitten we naast de kreupele vanmorgen. Ziel nieuwe kracht ontvangen.

Niet alleen geschiedenis vanmorgen. Spreken van de Levende God tot jouw ziel. Wat wordt de eredienst dan bijzonder. Aan mijn ziel het leven geeft. Jezus aanwezig in de prediking van het Woord.

Petrus en Johannes gaan naar de tempel. Zien de kreupele. Blijven stilstaan. Niet de gewoonte. Hoorde je ‘aalmoes’, ‘aalmoes’. In het voorbijgaan geven. Geestelijke plichten doen en dan ook nog iets aan de ander. Iedere kreupele was een aanklacht voor het volk. God had Zijn wetten geven.

Petrus wil contact van oog tot oog en van hart tot hart. Waarom doet Petrus dat? Wat maakt het verschil met al die andere tempelgangers? Hoe weet je dat je de Heilige Geest hebt? Krijg je een hart voor ellendige enkeling. Ware religie. Weduwen en wezen bezoeken. Niets mee te beginnen. Innerlijke ontferming. Constant. Voortdurend. Meedragen in je hart. Als de Heilige Geest het verschil maakt, dan is dat van de Heilige Geest. Ontbijt vanmorgen. Van wie kreeg u dat? Heilige Geest. Zo persoonlijk. Er zijn vast wel jongeren hier geslaagd. Persoonlijk ontvangen van Hem. Iedere voldoende, elke dag zo persoonlijk naar ons omzag. Niets meer gewoon. Kleinste dingen bijzonder. De ganse aarde is van Uw heerlijkheid vol. Leiden tot de Heere zelf. Tot bekering. Tot God. Psalm 25 vers 8. Zie in gunst op mij van boven. Eenzaam ben ik. Als God dan persoonlijk handelt. Buitengewone gerustheid. Denkt God aan mij.

Bestendig. Zonder onderbreking. Betrokken op mijn persoonlijkheid. Wie is een God als Hij. Zo groot en macht. Klein detail in deze geschiedenis. Hele week over mediteren. Halfuurtje per dag. Petrus zegt zie op ons. Zilver en goud heb ik niet. Verwachtte misschien wel een grote gift. Hele jaar niet hoeven bedelen. In Koninkrijk gaat het niet om zilver en goud. Dat trekt. Misschien wel je oude vader in het tehuis laten zitten om zilver en goud.

Zoon van God duizend keer meer waard dan zilver en goud. Al zou de hele wereld één klomp goud zou zijn. De kostbaarheid van het Evangelie. Dit is meer waard dan het fijnste goud op aard. Weg wereld weg schatten. Je kunt strijd hebben met de wereldgezindheid. Geen gelovige zonder strijd. Alles schade en drek acht. Al mijn lust, al mijn liefde. Moet het daar vanmorgen over gaan? Wel vast aan goud en zilver. Daarom die kreupele. Scherper: u geld zij u ten verderve. Goede zaak verstikken. Gekluisterd door geld en zilver.

Middeleeuwen een Paus. Tegen Thomas van Aquino zei hij: zilver en goud hebben we niet nodig. Zoveel eigendommen. Zei de theoloog. En daarom kunnen we ook niet meer zeggen sta op en wandel. Geld en macht maakt de kerk ook vandaag geestelijk krachteloos. Een ding van de Heere begeerd. Zilver en goud hebben we niet. De schatten van het Koninkrijk zijn zoveel groter. Wat ik heb dat geef ik u.

Al de gaven van de Heilige Geest.  Activiteiten uitoefent in het hart. Overtuigt van zonden. Doet niet de dominee maar de Heilige Geest. Als je geen last van de zonden hebt dan kun je gemakkelijk geloven. Maar zondaar te weten en dan te geloven dat de zonden niet aanziet. Geloven is niet makkelijk. Is absurd. Verstand kruisigen. Daarom kun je niet van de Geest van het geloof.

Geest komt uit Christus. Als mensen met de Geest aan de haal gaan zonder Christus dan gaat het niet goed. Petrus verwijst naar Jezus. Naam van Jezus de Nazaréner.

Paar weken geleden nog gehoord: ‘Kruis Hem’. Weg met Hem. God heeft Hem prijsgegeven. God heeft Hem verloochend als een leugenaar. Vervloekte door de kruisdood. Kan die door God worden opgewekt? Huiver bij deze kreupele. In naam van deze Jezus. Jezus is niet dood. Dat zal blijken. Leeft Hij of Hij dood? Dood dan zal de kreupele niet opstaat. Maar als Hij het is, dan zal iets kunnen gebeuren. De kern. Hart van de Bijbel. Van de levende Christus.

U vanmorgen, verlamd door uw kreupelheid en aardsgezindheid: sta op en wandel! Het Evangelie is niet: mocht u op kunnen staan. Het Evangelie is niet: mocht u ooit tot geloof komen. Maar het Evangelie wordt gepreekt met bevel van geloof en bekering. Niet omdat wij denken dat de luisteraars nog wel een beetje vermogen hebben om te kunnen horen en op te staan.

In Naam van Jezus Christus. Dat maakt alles anders. Plaatst alles in een ander licht. Ziek bent, of gezond, of zondaar of een echte goddeloze. In de naam van Jezus Christus. Jij vanmorgen, verlamd door je kreupelheid en aardsgezindheid: sta op en wandel! Het Evangelie is niet: mocht u op kunnen staan. Het Evangelie is niet: mocht u ooit tot geloof komen. Maar het Evangelie wordt gepreekt met bevel van geloof en bekering. Niet omdat wij denken dat de luisteraars nog wel een beetje vermogen hebben om te kunnen horen en op te staan. Jezus zei niet tegen Lazarus kom uit het graf omdat Hij dacht misschien kan Lazarus toch nog wel een beetje horen. En misschien heeft Lazarus toch nog wel een restje van leven dat ik kan aanspreken. Nee Jezus zei tegen de dode Lazarus ‘kom uit’ omdat Hij de opstanding en het leven is. En met diezelfde autoriteit en met datzelfde gezag spreekt de levende Christus vanmorgen hier in Putten tegen al de kreupelen, al degenen die onbekeerlijkheid en ongelovig van hart zijn, ook na ontvangen genade: ‘Sta op en wandel!’.

Is het niet een beetje cru om te zeggen: sta op en wandel. Misschien zei zijn moeder het ooit eens. Probeer toch eens. En die wildvreemde zegt het. Terstond sprong hij op. Enkels, die nog nooit geoefend waren geweest, waren vast. Nooit gelopen in zijn leven. Lukas de arts, extra interesse voor het medische, heeft het met veel zorgvuldigheid opgeschreven. Jezus leeft. Dit kan niet in Handelingen 1 staan. Of Mattheüs 5. Betoond en betuigd dat Jezus leeft. De vraag is niet wat u kunt met het Evangelie. Maar wat zou die Levende Christus kunnen met jou? Met jouw aardsgezindheid. Diepgewortelde oppervlakkigheid en huichelheid. Hij heeft nooit gezegd: die wil ik niet. We staan op heilige grond. Hij geeft wat Hij beveelt.

Deze kreupele huppelt over het plein. Waar ging deze man heen? Zoals het ging met de tien kreupelen? Naar de tempel om God te erkennen. De levende Christus te belijden. Volk kennen hem en kijken hun ogen uit. Zelfde man die jaren als kreupele aan de poort van de tempel zat. Onvoorstelbaar. Petrus en Johannes zijn erbij betrokken. Levende Christus verkondigd. Tempel die in drie dagen is afgebroken en voorhangsel gescheurd.

Omdat Jezus met één offer de opening tot de hemel wagenwijd geeft geopend. Vrije toegang. 24/7. Oneindige genade. Amazing grace. Voor jou voorzien. De genezing van deze kreupele is geen wondertje. Maar tekenen. Uitroepteken. Schrijf dit Evangelie en dan zoveel twijfels. Is het wel waar? Zoveel twijfels. Maar Geest gebruikt dit uitroepteken vandaag. Verzegelt de waarachtigheid van dit Evangelie. Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. Zo vast als God is, de opgestane Jezus, zo zeker is het. Wat is geloven? Amen zeggen. Dit is waar. Niet alleen mijn gelovige vader. Maar ook mij barmhartigheid bewezen.

Geloof niet perfect. Dagelijks met duizend en een aanvechtingen te maken. Verachting. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Verwachting omdat God zo’n rijk Evangelie geeft. Omwile van die rijkheid uzelf erbij insluiten. Eer te na om er niet bij te horen.

Waarachtigheid van God in Zijn spreken. Deze geschiedenis plaatst een uitroepteken bij de levende Christus. Zekerder dan zeker. In Uw Woord mijn gang en treden vast. Met vaste gang de weg der zaligheid te betreden. Als een sacrament. Zondag aan zondag. Sacramenteel effect in je hart. Om je te verzekeren van de waarachtigheid. Ophoren. Wandel en burgerschap in de hemel. Verwacht je Hem. Kleeft je ziel niet aan het stof maar aan Hem. Verwacht je Hem die jou opwekt. Klein teken deze geschiedenis. Geen kreupele geen tranen. Eeuwige blijdschap. Jezus is niet alleen de Redder van de ziel maar ook het lichaam. Zijn eer te na. Zelf lichamelijk opgestaan. Herscheppen en vernieuwen van de schepping die in barensnood is. Kraakt, loopt tegen beperkingen aan. Verwachten. Op hoop dat Hij verlossen zal.

Guido de Brès eindigt dr geloofsbelijdenis met: Wij verwachten die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten in Jezus Christus onze Heere. Kostbare schat van het eeuwige leven. In de twaalf artikelen staat en het eeuwige leven. Geloofsbelijdenis van Nicea, misschien nog iets fijnzinniger: verwacht het leven der toekomende eeuw. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Waar God zal zijn alles en in allen? Is dat je leven? Verwacht je die toekomst? Leef je ernaar? Of ga je over tot de orde van de dag. Koffie, koekje en dan voorbij. Mijn zoon, mijn dochter, ga niet over tot de orde de dag maar leef voor deze toekomst van de Heere. Amen.

 

Zondag 17 juni 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – prof. dr. W. van Vlastuin [Wezep] – Handelingen 3 vers 6b