Zondag 24 december 2017 – Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk – 9:30 uur (4e Adventszondag).

Schriftlezing Psalm 51:1-7, Lukas 1: 26-38. Tekst: Lukas 1:38m, thema: Overgave.

Geroepen gemeente van Jezus Christus, jongens en meisjes,

Het zal je maar gebeuren dat je ‘ja maars’ geen nut meer hebben. Je overgeeft. Gevoel bij een politieauto die voor je gaat rijden. Onderweg. Gaat voor je rijden. Vanaf achterruit zie je twee woorden oplichten ‘Politie volgen’. Het einde van alle tegenspraak. Niet stoppen heeft geen zin. Kan natuurlijk wel, maar loopt op niets uit. Kenteken is bekend. Volgen. Rode woord. Je doet het. Je geeft je over. Bekeuring krijgt, weet je dat je te hard gereden hebt. Maar als je het niet? Als je het niet klein kunt krijgen? Ja maar dit en ja maar dat. Je geeft je niet over als je niet weet waarom je volgen moet.

Maria geeft zich wel over. Op het laatst geen tegenspraak meer. Geen ding bij God onmogelijk. Hoe onmogelijk het ook is of lijkt, mij Maria is dit het einde van alle tegenspraak: bij God geen ding onmogelijk. Laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Ze heeft haar fiat. Latijn: fiat mihi. Ze gelooft Gods woord. Onnavolgbare woord. Dat is wat?! Zouden wij het geloofd hebben?

Laatste advent. Bereiden ons voor. Wachten op Zijn komst. Deed Maria ook. Romeinse overheersing. Verlangen naar komst messiaanse koning. Wist Maria ook. Orde op zaken stellen. Advent. Maria ze was net verloofd. Jozef. Timmerman van beroep. Op een gewone dag wordt door God de engel gestuurd naar Maria. Een engel. Zoiets doet wat met je toch?!

Wees gegroet. De Heere is met u. Waarom ik? ze wist niet hoe ze het had. Nu duizelt het haar. Wat zegt deze hemelbode? Heb geen angst. Je zult zwanger worden. Zoon ter wereld brengen. Jezus. Groot man. Zoon van allerhoogste. Hij zal voor altijd regeren. Duizelingwekkende woorden. Zwanger worden. Kindje na 9 maanden echt die koning?! Profetieën. Voor eeuwig zal heersen. Ze begrijpt er niets van. Nog geen gemeenschap gehad. Hoe zal ik zwanger worden? Meer: hoe zal ik zwanger worden van de zoon van de allerhoogste! Jong meisje. Straks zwanger. Hoe moet het.

Gabriel doorbreekt Gods stilzwijgen. Gods engel spreekt. Vers 35. Geen man aan te pas. Gods Geest. Als een schaduw. Zijn Zoon. Elisabet is ook zwanger. Zo oud als ze is. Ze is al in haar 6e maand. Ogen Maria worden groter. Heilige Geest? Kent ze misschien uit Genesis. weefde, broedde boven de oervloed. Die Geest komt straks zacht over Maria. Als een milde schaduw. Nieuw leven wekken. Tweede Adam. Geen nieuwe Adam. Teer en liefdevol en mild. Teken krijgt ze er ongevraagd bij. Goed te zien. Nooit denken dat God niet weet hoe moeilijk geloven voor ons is. Kent onze strijd en aanvechting. Hij komt ons tegemoet. Elisabet is zwanger. Dan de klap op de vuurpijl. De handtekening vanuit de hemel. Gabriel spreekt. Die machtige engel zegt dit: want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. In Grieks staat er: geen Woord bij God onmogelijk zijn. Dit is het einde van alle tegenspraak. Voor Maria althans.

En voor ons? Is Gods Woord het einde van alle tegenspraak? Gods heilige woord. Openstelt? Ervaart: dit is het. Jazeker, God en zijn Woord is een mysterie. Iets in je doet ervaren. Laat het woord in je komen. God wil door Zijn Geest je overschaduwen. Hier niet klein krijgen. Maar Hij is machtig. Hier buigt de kerk voor het mysterie. Geloven we Gods Woord niet of wel?! Geloof sluit altijd eerst de ogen om beter te kunnen zien. God maakt het onmogelijke mogelijk.

Maria geeft fiat. Maria is wel uniek. Uit haar alleen zal de Messias geboren worden. Willen wij Christus ontvangen? Wat doe je zondag  aan zondag? Overschaduwt met beloftewoorden! Maria stelde zich open. Voorbeeld in Adventstijd. Antwoord in positieve zin. Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Het licht wordt door haar opgevolgd. Ja. En wij?! Niets zeggen is ook antwoord geven. Opstanding worden is ook antwoord geven. Ja maar. Redeneren omdat je het niet accepteert. Geen ‘gemaar’. Goede naam te grabbel. Toch gaf ze zich over. Levende woord. Omdat ze stamelend ja zegt ontvangt ze ook. Heb jij je fiat al gegeven? Laat het met mij zo zijn?! Maria gelooft en ontvangt. Op dit moment in de preek: wat is je antwoord? Iemand redeneert. Zegt: ik hou slag om de arm. Maria beter op de hoogte. Waarom zou ik me overgeven? Misschien wist ze meer. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn Zaligmaker noemen. Mijn Jezus. Redder. Redder?! Psalmen, oud. Psalm 51: in ongerechtigheid geboren. Is vertrekpunt. Ons kenteken. Herkenbaar zijn. Zondaren zijn. Gekentekent als zondaren. Genesis 3. Maria kent de Torah. Alles meegezogen in draaikolk. In zonden ontvangen en geboren. Op wie de toorn van God rust. Punt. Niet zo nu en dan zonden doen. Rauwe werkelijkheid. Ga je aan kapot. Reddeloos verloren. Zijn we allemaal. Kromme tenen? Aangehouden omdat je het er niet mee eens bent. Zondig vanaf geboorte. Zondig is ons kenteken.

Maar er is meer. We zetten de zonde niet op de troon. Jezus zet zich op de troon. Reddingsplan begint bij God. Gaat niet over Maria vanmorgen. Vrijmachtige redenen. God zelf maakt een nieuw begin. Misschien ineens duidelijk voor Maria. Kettingreactie doorbreken. Trendbreuk. Iets eenmaligs. Zoon van God geboren uit de vrouw. Geleerden stoten hun hoofd erop stuk. Hoe het precies gegaan is zullen we niet weten. Zonder man. Van de Heilige Geest. Jezus groeide in de buik van Maria. Vrij van de trend, van de zonde. De grote uitzondering op ons. Zonder zonde gebleven. Niet koud of kil hè. Aangevochten in zijn lijden. Alles wat Hem ten deel viel bleef Hij staande. Heilige. Uit Maria ja.God nam ons bestaan aan. Geen totaal nieuwe Adam. Als in het paradijs. Niet nog een keer een gave Adam. Nee, zondige natuur aangenomen. Tweede Adam. Uit en van Maria. Maria geen buis of doorgeefluik, met eerbied gesproken. Belijden: geboren uit de maagd Maria. Niet in of door. Niet los verkrijgbaar. Maria was niet onbevlekt. Jezus nam ons bestaan aan. Zoals wij in zonden ontvangen en geboren zijn. Ons bestaan heeft geen schijn van kans bij God. Jezus nam het aan. Zonde op zich genomen. Tot op het kruis. Hij kreeg ons verdiende loon. Vuur heeft Hem getroffen. Stierf voor ons om ons te laten leven. God in het vlees. Luther was urenlang sprakeloos. [stilte] God in het vlees. Wat niet meer gezegd kan worden mag worden uitgezongen. Voorzang. Tegenspraak wordt voorzang. En voorzang wordt lofzang. (…)

Deze voorinformatie wist Maria. Mijn Zaligmaker. Redder. Verschil gezien tussen onze incidentele zonden en totale zondigheid van het bestaan?! Bron van verlorenheid. Wie kan ons redden? Wie kan een reine geven uit een onreine? Wij kunnen elkaar niet redden. Onze weg loopt dood. Staat in Gods Woord. Stoptekens negeert, verongelukt je. Doe dat niet. Vanochtend een stopteken. Ga van die doodlopende weg af. Bekeer je. Geloof. Je kenteken is bekend, zondaar! God neemt het initiatief. Jezus moet redden. Hij doorbrak de trend. Geloof dan in deze koning. Hij bemoeit zich via Maria en Bethlehem met ons. ‘Via’ is weg. Strekt zijn hand naar je uit. Zegt: pak me toch in je armen. Komt verwondert u hier mensen. Via mihi? U moet mij redden. Ik geef mij gewonnen. U haalde mij in?! U ging voor me rijden. Roodverlichte woorden. Uw vraag om te volgen. Bekeer, geloof! Dan zal Christus in je komen. Dan totaal nieuw mens. Wedergeboren. Engelen heffen de lofzang aan. Gabriel zingt voor God. Ziet hoe God u bemint! Overgeven kan dan toch. Kniel. Geef je over. Doe dat morgen. Maar ook op de grote morgen. Amen.