De genezingen van de melaatse en verlamde zijn voorbeelden van wie de Heere Jezus Christus is. Hij is de grote Geneesheer. Hij geneest zielen van de zonden. Hij raakt het onaanraakbare aan. Hij geneest het ongeneeslijke. Hij is gekomen niet om rechtvaardigen te zoeken maar zondaren tot bekering

Lukas 5 vers 32: ‘Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering’.

Goed nieuws voor zieken en zondaren

We zijn aangekomen bij een wonderlijke gebeurtenis vandaag de dag. In het Evangelie. Het betekent het goede nieuws. Al goed nieuws in het goede nieuws. De boodschap in de Bijbel dat er een Schepper die alles goed gemaakt heeft. Maar wij gevallen in zonden en aan de dood onderworpen. Maar God had de wereld zo lief dat Hij Zijn Zoon gaf [Johannes 3 vers 16].

Evangelie zo eenvoudig dat een kind van tien jaar het kan verstaan. Vandaag die grote gebeurtenis. Jezus die geneest. Goed nieuws voor degenen die ziek zijn. Jezus die gekomen is voor de zieken, de zondaren. Niet alleen de externe problemen. Maar van binnen. Gescheiden van God.

Jezus de grote Genezer. Hoe ver Hij gegaan is om de diepten van ons hart te genezen. Hij raakt degene aan die niet aangeraakt werd. Vers 12-16. Het gerucht gaat rond. Verspreid zich meer en meer. Er is een duidelijke twijfel aan de kant van de mens. Als U wilt, U kunt mij reinigen. Er is geen twijfel over dat God kan genezen, dat was bekend. Maar kan Hij mij genezen?!

Ik wil je Leviticus 13 vers 34-36 lezen. Ook al is Jezus de grote Genezer. Vers 35: ‘Zo zal hij, van wien dat huis is, komen, en den priester te kennen geven, zeggende: Het schijnt mij, alsof er een plaag in het huis ware’.

Het is een heel hoofdstuk over. Melaatsheid. Zoals hepatitis. Maar ook ritueel in Israël. Als je een melaatse aanraakt was je zelf ook onrein. Jezus zegt niet alleen je bent voor Mij niet waardig, maar Jezus boog Zich naar deze man en raakte hem aan.

Numeri 12. Mozes en Mirjam. Wie hebben gekozen? God straft Mozes en Mirjam wordt melaats. Mozes mag Mirjam niet aanraken. 2 Koningen 5. Naäman vraagt om genezing. Mag hem niet aanraken. Geen punt, Elisa, stuur hem maar. Maar niet aanraken. Ga naar de Jordaan en was je. Niet aanraken. Voor een reden. Jezus raakt hem aan. Hier ook met een reden. Ik ben altijd met de Vader. Zijn rechtvaardigheid maakt het mogelijk dat Hij in het leven van deze man komt.

Bij God is het mogelijk. Dat zeggen we. Maar niet bij mij, ik ben onwaardig. Ik las een artikel over een opwekking in Amerika, Kentucky. Kapel. Zoals hier maar dan groter, groter in Amerika. Hij vond zijn preek niet goed en zei het tegen zijn vrouw. Vond een opwekking plaats. Maar de kinderen bleven zitten. Zingen. We willen het gebouw niet verlaten.

In het nieuws erover geschreven. En daarin wordt het in een kwaad daglicht gesteld: dat er iemand was met de mazelen. Dit gebeurde met Covid. Retreat in Frankrijk. Media zei: deze christenen willen het onder ons brengen.

Het nieuwsartikel in Jeruzalem. We kunnen het ons voorstellen: Jezus raakt een melaatse aan en riskeert besmetting voor zichzelf en alle mensen.

Als je het wilt uitwerken wat het is. Mensen bij mensen weghouden. Oordelen. Maar stop daarmee. Wat deed Jezus? Hij raakte de melaatse aan. Ik wil. Voor iedereen die aangeraakt wil worden. Hij is Degene die zich vernedert. Hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen maar zondaren.

We zien hier waar we allemaal mee zitten. Ja, ik wil. De Bijbel zegt niet dat elke christen genezen wordt. Onze kerk leert niet dat voor iedere christen genezen wordt. Meest getrouwe christenen, hebben een dochter die stierf aan kanker.

Er is geen twijfel in ons dat Hij kan genezen. Hij maakte ons. Hij geneest van kanker. Hij komt onder ons en geneest. Bid tot God. Sta niet aan de zijkant met een valse nederigheid en zegt ik heb die genezing van Jezus niet nodig. Wat doet Jezus? Vers 16. Hij is in staat om te genezen.

Maar Hij vertrok naar de woestijn. Om aan Hem te denken in geloof. Jezus deed dit vaak. Bidden, mediteren, met Zijn Vader te zijn. Hij kwam niet om onze omstandigheden op te lossen, maar om te genezen wat ongeneeslijk was. Vers 17-26. Niet iedereen van Galilea. Maar vertegenwoordigers.

Na college [red: opleiding] heb ik een paar jaar in Oost Amerika doorgebracht. New Jersey. Huis van acht alleenstaande mannen die christenen zijn. Een huisgenoot kwam niet terug. Een week later hoorde we over hem. Motorongeluk. Helemaal verlamd. Jong en energiek. En ineens wilde zijn lichaam niet meer. Een op andere dag. Kwam niet meer in het huis. Ja we bezochten we hem. Stel je voor dat je dat meemaakt, hoe machteloos voelen we ons dat we hem niet konden helpen. Op een moment weer doorgaan met ons leven.

Met alle techniek, kunnen we geen verlamde genezen. Kanker is zwaar. Maar verlamd zijn is erger. Te willen maar niet meer te kunnen. Jezus zag de man door het dak gedragen worden door zijn vier vrienden.

Zonde is verlamd te zijn in het hart. Allen hebben gezondigd voor God. Geen macht van God in ons. Om wat te doen? Te vergeven. Je eigen lichaam te overwinnen. Paulus in Romeinen 7. Ik vind niet het goede te doen en wat ik niet wil dat doe ik. Zonden maakt ons dat we niet kunnen bewegen voor God.

Vers 21: ‘Wie is Deze, Die gods lastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven, dan God alleen?’. In Leviticus is de godslastering en het aanraken van melaatsheid. Plaatst zichzelf in een menselijk oordeel. Zij kennen Leviticus. Te doen alsof je de macht om de zonden te vergeven.

Waarom deed Jezus dat? Om ons te laten zien dat Hij de zonden kan vergeven. Natuurlijk had Hij ons kunnen laten lopen. Waarom zeg Ik dit? Om je de vraag te laten stellen in je hart wie Ik ben. ‘zeide Hij tot den geraakte): Ik zeg u, sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis.’

Er is een andere reactie. In het artikel in het nieuwsblad van Jeruzalem. Niet deze man heeft iemand genezen. Nee, deze man moet gedood worden. We leren hier iets over de natuur van het geloof. We hebben meer geloof nodig. Persoonlijk, als een kerk, vrienden van Parijs. Zoon van David wees mij genadig.

Geloof het grootste medicijn. Het is niet afhankelijk van het geloof van deze man. Hij zegt geen nee. Zullen we je naar Jezus brengen? Wie zegt dan nee?! Jezus ziet het geloof van de vrienden. Denk aan de kerk waar een paar mensen, drie, vier komen. Denk aan iets simpels als de kerkzaal schoonmaken. De een neemt de ander mee.

Je kunt een leven leven dicht bij Hem. En je tot Hem buigen. Als we dat niet doen: rituelen, gewoonten en meer niet. Wat gebeurt er dan? Verheerlijkt God. Vers 26. En ontzetting heeft hen allen bevangen, en zij verheerlijkten God. Dat is hoe een kerk hoort te zijn.

Jezus vergeeft de zonden. De zondaar die vergeving nodig heeft. Hij vergeeft de onvergeeflijke zonde, dat van het menselijke oordeel. Hij roept Mattheüs. En zitten een huis met tollenaren.

Jezus zit met hen. Vers 31 en 32. ‘En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering’. Misschien in je achterhoofd dat het christelijk geloof net is als een andere religie.

Jezus was de grote Genezer, de grootste Genezer. De mensen met de donkerste harten. Die niet rechtvaardig was rechtvaardig maakt. Als ik in een nood zit in een ziekenhuis. Vaak met een kind. Dan wordt ik niet als eerste geholpen. De triage. Ik wil geen uren wachten. De dokters gaan naar die dreigen te overlijden. En uiteindelijk komen ze bij mij.

Zo ook bij de Heere. Wil je Hem aanroepen in geloof? Heere, genees mij. Ik weet dat U al de macht heeft. Zelfs als je als kind in de kerk opgroeide. Al onze goede werken zijn als een wegwerpelijk kleed. Heere, U kunt zelfs mij als een trotse genezen. Jezus geeft ons elke reden om te genezen. Ik wil je aanraken.

‘Heere, we komen tot U. Dat Uw liefde geen grenzen heeft. Het medicijn dat geloof is. Alles wat we nodig is. Heere, we bidden voor hen die de stap van geloof nog niet hebben gezet. We bidden voor hen die tot geloof zijn gekomen. En vaak onderschatten we onze ziekte in ons.

We bidden tot U. Dat mosterdzaadje van geloof. Transformeert ons leven, werk. We bidden tot U in Jezus’ naam.’

Amen.

Derde lijdenszondag 5 maart 2023 – Emmanuel International Church Ternes Paris – P. Helms – Schriftlezing Lukas 5 vers 12-32