Ten tijde van de profeet Elisa was er een weduwe die schulden heeft en met haar probleem tot Elisa gaat. Ze krijgt de opdracht vaten te verzamelen. Vervolgens wordt de deur gesloten en vindt een wonder plaats: de olie bleef alsmaar stromen tot er geen vat meer over was. Zo kon zij haar schuldeisers afbetalen en van het overige leven. We leren hieruit onze noden bij God te brengen, dat de mens wordt ingeschakeld en dat Hij het weinige van ons wil vullen.

God wil het weinige vermeerderen

2 Koningen 4 vers 6 en 7: ‘[6] En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: Breng mij nog een vat aan; maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. En de olie stond stil. [7] Toen kwam zij, en gaf het den man Gods te kennen; en hij zeide: Ga heen, verkoop de olie, en betaal uw schuldheer; gij dan met uw zonen, leef bij het overige‘.

Onderwijs over Elisa. Elisa een voorbeeld van Jezus Christus, die de dienst van Jezus Christus uitbeeldt. Als we een tekst lezen moeten we ons dat afvragen en wat het met ons persoonlijk doet. Veel vrouwen leven alleen. Heel moeilijk. In oorlog. Deze vrouw was tot een dienaar van God gegaan toen ze in nood was. Dat is wat de Bijbel ons vandaag zeggen. Als we in nood zijn, dan kan iemand zich tot God wenden.

1 Koningen 18. Ten tijde van Izebel waren de profeten in holen verscholen. Veel profeten. Haar man had de profeten geholpen en was nu gestorven. Drie jaren hongersnood. Deze man had veel risico genomen om gedood te worden. Maatschappelijke risico’s. Psalm 34 vers 20. Het moet door veel verdrukkingen gaan. Maar door al die nood. Psalm 68:6.

Het eerste punt is dat Elisa de medewerking van de vrouw inroept. Elisa de profeet. Vraagt vrouw wat wilt u? Er zijn christenen in deze tijd die de Heere vragen om wijsheid. Wat zal ik hem voorstellen? De profeet aanroepen, mag ik dat doen of niet vraagt ze zich af. Zij had de juiste nood. Wat zal ik voor u? Jezus doet hetzelfde. Markus 10 vers 51. Hem aanroepen onze Christus. Mattheüs 20 vers 32, wat zal Ik voor u doen?

Aan de buren te vragen om vaten. De tekst geeft aan wat wilt u? Geef mij te kennen wat u in huis hebt. Zij gaf antwoord wat ze had. Jezus geeft ons ook opdrachten. Neem uw bed op en ga naar huis. Nagaan of die gezond wordt. Ik heb het u toevertrouwd, u zult er mee werkzaam zijn.

Hoe zal ik het doen? Dan had de Heere mij een huis toevertrouwd. Een kamer voor de kinderen. Die verhuurt. Getuigenis kunnen geven. Die personen zijn bekeerd. Dat is wat de Heere gegeven heeft. Maar we dienen het de Heere toe te vertrouwen en Hem te prijzen.

Het tweede is dat de Heere het weinige dat er is vermeerdert. Olie. Het was een beetje olie. Zal ze dat hem toevertrouwen? In de Evangelie: een beetje brood en vis van de jongeling, Johannes 6 vers 1-15. De Heere het weinige toevertrouwd. De Heere kan het met Zijn zegen veranderen. U denkt misschien ik ben niet veel waard. Niet veel hebt om de Heere toe te vertrouwen. Het weinige wil Hij vermeerderen.

In Efeze 3 vers 20 en 21, door Zijn kracht vermeerderen. Hij kan veel meer doen dat wij van Hem bidden en ons kunnen voorstellen. Zo groot is Zijne kracht. Zijn Naam zo geloofd.

Het derde is dat de Heere de vaten vol maakt. De Heere maakt het vol. Het geeft kleine en grote vaten. Dat Hij het volmaken kan moeten wij leren. Vaak denken wij dat wij het zelf moeten doen. Ik heb zelf de oplossing maar dan kan Hij niks meer doen. Wij moeten voor de Heere komen met lege handen.

In Psalm 23 vers 5c staat ‘U geeft meer dan genoeg’. U schenkt mij de Heilige Geest. Johannes 1 vers 16: ‘En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade’. Paulus zegt die gerechtigheid gegeven die broeder en zusters en in de gemeente. In Johannes 7 vers 38 en 39: ‘Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. [En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was]‘. De Heilige Geest gegeven. Wat de Heere Jezus Christus heeft gedaan.

Zijn we verrast? Twee verhalen. We hebben een jongeman die een kamer bij ons huurt. Ik had een gesprek met hem. Over voetbal. Kruis om. Katholiek. Lees je de Bijbel? Nee, op dit moment niet. In militaire dienst wel veel Bijbel gelezen. Collega wil een theologische studie doen.

Ik weet dat Jezus Christus Gods Zoon is maar weet niet of Hij mij vergeeft. Ik heb toen mijn getuigenis gegeven en de jongeman was sprakeloos geworden. Ik wens dat het water werkelijk in hem opspringt. Werkelijk in Jezus Christus te zijn. Ik had mijn getuigenis gegeven. Meegegeven om Bijbel lezen. Paulus over de Christus. Verder te arbeiden in zijn Heere.

Het vierde is dat de Heere werkt door gesloten deuren. De deur wordt gesloten. De Heere kan wanneer u alleen bent zegenen. Perioden in mijn leven met depressie, niet kon slapen. De arts gevraagd en gebeden. Ik moest de waarheid verkondigen maar ik kon het niet uitbrengen. Het beeld van de raven van Elia. Dat verhaal zei me eerst niets. Maar toen door de pijnen. Het Woord had mij zo vertroost. In morgen en avond gebeden. Ik was bang om te eten. Oefeningen gedaan. En in die perioden hadden deze dingen mij onderwezen. Ik moest dingen afleren.

Toen ik mij tot de Heere wendde, was het zo verrassend. Niet zoals ik mij kon voorstellen. Maar dat Hij zo gehandeld heeft weet ik niet maar op een dag zal ik het weten. De deuren gesloten en bidden. Het aangezicht van de Heere zoeken.

De apostel in Handelingen 4 vers 23-31. Gingen rond in het land om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en zieken te genezen. Wonderen te doen. Heere, U bent de God van de hemel en de aarde die alles gemaakt heeft.

De interventie van God vergeten we niet meer. Wij moeten geduldig zijn. Zijn aangezicht zoeken. Toen ik dit voorbereid had, Mattheüs 6 vers 6: ‘Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden‘. De dag van de Heere heilig is. Lezen in Jesaja 58 vers 13 en 14. Die tijd neemt de Heere. Als het twijfel geeft. Hij zal vrede brengen.

Ik wil afsluiten met het vijfde punt. De verantwoording. De genade van Jezus Christus. De olie verkopen en de schulden aflossen. En wat overig blijft gebruiken voor het leven. Zij kon de schuld betalen en zo bevrijd. Toen kon de Heere toevertrouwen en werd zij daarna gezegend. Zij had genoeg voor haar leven.

Ze gaf met een rente die de olie haar gegeven had. De Heere geeft wat wij nodig hebben. Dat wil Hij ons geven. Om Hem te verheerlijken. Om van wat Hij gegeven heeft te leven. En ons hart te vullen met wat Hij geeft.

Gebed: Heere dank U dat Uw Woord zo praktisch is. Het Woord geeft ons onderwijs. De tekst ons inspireert. In onze harten. Die verdrukt zijn, wilt u hen bevrijden. Dat U bij ons bent deze morgen en zo tot ons spreekt. Wij mogen U prijzen en loven. En gehoorzaam zijn. Dankuwel dat U ons bij de hand geeft. En deze gemeente geeft. Dankuwel voor deze getuigenis. Om met onze buren en gehele stad te spreken.

Amen.

 

Zondag 7 augustus 2022 – Eglise Évangélique Mosaïque de Sion Zwitserland – P. Ecloff – Schriftlezing 2 Koningen 4 vers 1-7