Net als de Israëlieten dienen wij te leren om stil te worden voor God. De Shema als een gebed. Om te luisteren, te gehoorzamen en te antwoorden. Het God liefhebben met onze gehele ziel en heel ons hart en met al onze vermogens. Dat het net als Samuël mag zijn: spreek Heere, want Uw knecht hoort. 

Deuteronomium 6 vers 4-5: ‘Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere! 5 Zo zult gij den Heere, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen’.

Stil worden voor God

Het is goed om hier te zijn. Ik heb een vraag: is het mogelijk om naar de kerk te gaan om twee keer per zondag en God niet kennen en Jezus en de Heilige Geest. Is dat mogelijk? Ja.

Tweede vraag: kan iemand een christen zijn en Gods stem niet horen, terwijl Jezus zegt mijn schapen horen. Ja en nee. We zijn hier verdeeld. We gaan dat uitvinden.

Deuteronomium 6 vers 4-5: ‘Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere! 5 Zo zult u den Heere, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen’.

Dit is eigenlijk een gebed. De Israëlieten hebben dit jaren, eeuwen gebeden. Elke morgen en avond hebben ze dat gebeden. Dit gebed wordt de gebed Shema genoemd. Luister. Gehoorzaam. Antwoord.

Dit gebed kan als het onze Vader gezien worden zoals we dat vandaag bidden. Dit in het Oude Testament, onze Vader in het Nieuwe Testament. Israëlieten gebruiken het om zich aan God over te geven. Ook lied van lofprijzing.

We willen God liefhebben, gehoorzamen. God volgen. Liefhebben. De plek van dit gebed in Deuteronomium is heel belangrijk. Staat in het begin. Deuteronomium is een verzameling van alle preken van Mozes. Deze preken hield hij voor het volk het beloofde land inging.

In dat boek moedigt hij alle Israëlieten aan om God lief te hebben en te gehoorzamen. En wat ook heel belangrijk is dat Mozes hen waarschuwt dat ze niet in de wegen van de voorvaderen gingen. Nadat Mozes overleed, heeft Jozua die heel moedig was het volk ingeleid in het beloofde land.

Jericho. Ai. Plaatsen waar de Amelekieten waren en alle reuzen. Jozua was de tijd van de vervulling van de beloften.

Het was een glorierijke tijd. Ze behaalden overwinningen. Als dat niet zo was, dan was er zonden. Maar God zou ze terugbrengen. Maar na die tijd vielen ze terug in hun oude zonden. Hetzelfde waar Mozes voor gewaarschuwd had.

Tegen de wet van God. Hem liefhebben. Ze wilden worden als de andere naties. Dus ze luisterden niet meer naar God. En deden niet meer wat God wilde dat ze zouden doen. Wat gebeurde is dat de vijanden kwamen en hen overmeesterden. Er waren geen overwinningen meer. God sprak maar ze luisterden niet.

Toen zond God Samuel. Ikabod. De glorie van God was verdwenen onder het volk van Israël. We weten allemaal hoe belangrijk communicatie is in een relatie. Een van jullie leiders zei dat vanmorgen. Als er geen communicatie is, is er geen relatie.

Een lange afstand zo moeilijk, in contact proberen te komen zo lastig. Als die communicatie er niet is, dan is er geen relatie.

Ik vraag me af of Israël dat gebed, shema, nog bad. Toen God sprak tot Samuel. Samuel moest drie keer naar Eli gaan. Zelfs terwijl hij in de tempel diende. Toch moest hij drie keer van Eli horen dat hij moest luisteren naar God. 1 Samuel 3 vers 7: ‘Doch Samuël kende den Heere nog niet; en het woord des Heere was aan hem nog niet geopenbaard’.

Maar Samuel diende in de tempel. Is het mogelijk om twee keer naar de kerk te gaan en geen relatie met God te hebben. Ja. Samuel diende al in de tempel maar kende de Heere nog niet. Geboren wordt in een christelijke gezin zegt nog niets over het verstaan van God.

In de kerk kunt gaan en slaap kunt vallen en niet betekent dat je God lief kunt hebben zonder en een relatie hebt met God. Het is belangrijk dat je een beslissing neemt. Of je hier met je haren naar toe gesleurd bent. Wil je een levende relatie met God?

Wat toen met Samuel gebeurde gebeurt nu ook. Sommige dominees geloven niet meer in Jezus. Of theologische scholen geloven niet in Christus. We zijn hetzelfde. We kunnen kiezen in God te geloven of niet. We kunnen doen alsof we christen zijn.

Je kunt regelmatig naar de kerk gaan en geen relatie met God hebben. Je kunt jezelf een christen noemen en nooit de stem van God gehoord hebben.

Ik weet niet of hij mijn mail gelezen heeft. Maar bedankt. Zolang je kunt leven zonder Gods stem te horen, en denkt dat je zo kunt leven, dat is oké voor jou. Als dat zo is, dan is dat oké voor jou. Maar als je er niet tevreden mee bent.

Maar als je zegt: de schapen horen Mijn stem. Ja, ik wil Uw stem horen. In de tijd van Samuel werd die stem niet gehoord. Eli was stervende. Samuel ging drie keer naar hem toe.

Wanneer Samuel naar Eli toeging, toen zei hij de derde keer: ga terug, en als je het hoort, spreek Heere want Uw knecht hoort. Niet spreek Heere maar spreek zei hij.

Wil je Gods stem horen? Er zijn mensen die niet de stem van God horen. Ik kom uit Afrika en ik leef, het is geen hel daar. Ik denk dat we het niet zonder Zijn stem moeten doen, omdat we bang zijn naar Afrika te worden gezonden.

Ik heb een last op mijn hart. Dat de wereld het Woord van God zo nodig hebt. Jij en ik. Maar ondertussen zoveel verwarring in de kerk, hoeveel meer in de wereld. Verwarring. Wie vertelt de waarheid? Zelenski, Putin, Biden?

Er zijn Samuels maar waar zijn de Eli’s? Die zeggen waar naar toe te gaan. Als het weer gebeurt, ga maar slapen, hier ben ik Heer ik luister. Shema. Hoor o Israel. Ik wil dat tegen jullie zeggen: hoor Israël de Heere.

Met van de Heere met heel je ziel, hart. Hier roept God ons. Heer, o Israel. Jij en ik zijn het Israël van God en hoor. De Shema die de Israëlieten baden ging niet alleen om het geluid. Maar vraagt om focus en aandacht. En laat het doordringen in je hart.

In het Hebreeuws zijn luisteren en doen dezelfde kant van de munt. Ik ben klaar om te gehoorzamen. Ezechiël 12 vers 12: ‘En de vorst, die in het midden van hen is, zal het gereedschap op den schouder dragen in donker, en hij zal uitgaan; zij zullen door den wand graven, om hem daardoor uit te brengen; hij zal zijn aangezicht bedekken, opdat hij met het oog de aarde niet zie’.

Leven wij tussen rebellerende mensen, of zijn we het zelf. In de Psalmen wordt het uitgeroepen. Niet Heere hoor mij. Maar om het doen. Hoe moet je dan antwoorden op die roep, Israël dat doen? Houd van de Heere met heel je hart.

Luisteren naar God verlangt dat we ons volledig aan God geven. De Heere eiste dat van hen. Toen de mensen, discipelen naar Hem toe kwamen: wat is het grootste gebod? Hoor Israël de Heere God is een. Je zult de Heere God liefhebben met heel je hart en ziel. En het tweede wat hij hieraan toevoegde: je zult je naaste liefhebben als jezelf. Er is geen groter gebod dan dit.

Broeders en zusters ik bid dat we dit gebed, Shema, dat we dit zullen bidden. Maar ik bid nog meer dat we meer zullen bidden als Samuel: met overtuiging. Spreek Heere want Uw knecht luistert.

Ik wil je vier sleutels geven. Die je zullen helpen om het verstaan van Gods stem in praktijk te brengen. Het luisteren naar God als je manier van leven. Als je dit heel serieus neemt en oefent.

Gods stem is als een stroom van gedachten, visies en gevoelens. Als je denkt dat dit niet zo werkt, dan mis je heel veel. We wachten voor een dramatische stem. Zoals in een film. Maar meestal komt het op deze manier. Ik ben ongeveer een christen voor dertig. Ik kan getuigen dat ik een keer die stem luid en duidelijk heb gehoord. Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen. Het is uitgekomen.

Visies, gedachten, dromen. God spreekt maar geen Engels. Of Frans, Nederlands. Maar wat Hij vertelt, zal Hij vertalen. Vaak het komt het op deze manier. God heeft de talen geschapen. Dit is de manier waarop God tot ons komt. Daarom moeten we stil zijn. Zoals de leider vanmorgen deed, daarom dacht hij dat hij mijn mail gelezen had.

Wij Nederlands zijn gedreven mensen. Dat is goed. Maar als je niet leert om stil te zijn, dan zul je vaak Gods stem missen. Als we hier in Nederland komen, dan worden we ook gedreven. Dan is er geen rust in ons leven meer. Maar dan missen we erg de stem van God in ons leven.

De Psalmist: wees stil en weet dat ik God ben. Als we niet stil worden, dan vragen we ons af ik heb Gods stem nog niet gehoord. Oefen het. Om stil te worden. Als je het niet gedaan hebt, start niet met dertig minuten. Vijf minuten. Je kunt je ogen sluiten maar dat hoeft niet.

Richt je ogen op Jezus. En de ogen van je hart. Niet fysieke ogen. Ze kunnen visies zien. Richt je ogen van je hart op Jezus, oefen en oefen, leer en leer. Als we echt die schapen willen zijn zoals Jezus ze noemde in Johannes.

Schrijf je gebeden uit. Dat helpt om te weten wanneer God ons heeft geantwoord. Het geeft ook een grote bevestiging van Gods Woord. Ik heb dit laatst gebeden en is uitgekomen. En je weet God heeft mij geantwoord en dit antwoord gegeven. Er zijn duizend manieren maar deze vier sleutels hebben mij echt geholpen.

Een woord van God kan heel je leven veranderen. Niet per se van een profeet. Die kan je misleiden. Als je niet geleerd hebt naar Gods stem te luisteren. Naar Zijn stem te horen maakt ons volwassen christenen. We weten van de Coronatijd, we weten niet of het nog weer plaatsvindt, maar dat was een goede tijd wat betreft het stil worden voor God.

Gebed na de verkondiging

Vader wij danken u. Dankuwel voor Uw aanwezigheid in en bij ons. Dank u dat U ondanks dat wij rebelleren U ons de rug niet hebt toegekeerd. Als we vandaag tot U komen en Uw stem horen. Dat het allemaal vertaald wordt in onze taal. Dat we hier weg zullen gaan en zeggen: ja, wij zijn Uw schapen en wij willen U volgen. Wij bidden dat in Jezus’ naam.

Amen.

 

Zondag 17 juli 2022 – ICF Rotterdam – Voorganger Nestor – Psalm 46 vers 10a, Deuteronomium 6 vers 4-5