In Spreuken leert God ons, door wat Salomo onder de aandacht heeft gebracht, de rijkdom van wijsheid. Wijsheid komt van God en wordt aan ons uitgedeeld. God heeft het ons beloofd en zal het als wij erom vragen geven. De rijkdom van God is een rijkdom die niet vergaat in tegenstelling tot aardse rijkdom die we eens achter ons moeten laten.

Spreuken 3 vers 19: ‘De Heere heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid‘.

De rijkdom van wijsheid

Twee weken hebben we gekeken naar de rijkdom van wijsheid. Welvaren, lengte van dagen. Lengte van dagen soms kunnen we zeggen, lang niet altijd, sommigen Godvrezende vroeg gestorven. En toch weten we dat in het eeuwige leven het volledig vervuld wordt. Rijkdommen in Christus waar geen dief kan stelen.

Mijn vrede geef Ik u, zegt de Heere Jezus. De wereld kan alleen uiterlijke vrede geven, niet van binnen. Vers 18: ‘Zij is een boom des levens dengenen, die ze aangrijpen, en elkeen, die ze vast houdt, wordt gelukzalig’. Hof van Eden genoemd. Boom des levens. Daarom was er leven.

Leviticus 8 vers 5. Wie niet gehoorzaamde, zou de dood sterven. Eeuwige dood. Eerste die niet gehoorzaamde was Kaïn einde niet van zegen maar van eeuwige dood en ondergang.

Nu zo anders nu er Een is gekomen die betaald heeft. Zoals in gebedsontmoeting gisterenochtend. Leviticus 14 en Johannes 18. Leviticus 21. Jezus zegt Ik ben in de weg. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Die ons gemaakt heeft tot rechtvaardigheid en heiligheid. De Heere Jezus is wijsheid. Het was door de wijsheid dat de wereld bevestigd werd. De mens die wijsheid heeft in de wereld die door de wijsheid van God is gemaakt.

Moderatie. Is tegen mij gezegd, misschien ook wel tegen mij. Wees gebalanceerd. Ja wel secundaire dingen. Maar niet over de belangrijkste dingen daarin niet gebalanceerd kunnen zijn. Worden als extreem gezien.

Kolossenzen 2 vers 16. Hebreeën. God voortijds en op vele wijzen gesproken. Hij maakte de wereld door Christus en door wijsheid. Johannes 3 door Hem is niets gemaakt dat gemaakt is.

Spreuken 8 vers 23 lezen we dit belangrijke statement: ‘Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan’.

Dit spreekt van de eeuwige zijn, gegenereerd zijn van Christus. Ik was altijd. Het verschil is dat wij nooit zeggen ‘Ik ben’. Wij veranderen. Ik ben een leeftijd kun je zeggen, het gaat goed. Christus is de Ik ben. Wijsheid ontvangen, niet passief. Maar erom bidden.

Een van de dingen die beloofd zijn. Jakobus 5. Als iemand wijsheid ontbreekt. Vraag om wijsheid van God en je ontvangt het. Soms krijgen we advies van anderen. En nog steeds vragen van God, Heere leid mij.

Hoeveel wijsheid heeft de wereld niet nodig, hoeveel te meer de zachtmoedigen. Je verheugen in  de wereld door Zijn wijsheid. In vers 20.

We lezen over de wijsheid van God. Mattheüs 4 vers 44 en 45: ‘Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen. Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen’.

Bidden om regen. Voor de rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Gods wijsheid in zaligheid. Vijanden liefhebben. Water uit de rots. Mozes sloeg er twee keer uit boosheid en er kwam water uit, al mocht hij verdrietig genoeg niet het beloofde land in.

Ik had een insectenplaag in mijn keuken. Ik weet niet of je dat ook weleens hebt gehad. Ware plaag. Soms zelfs insecten op een hoop bij elkaar van een meter hoog.

Spreuken 30 vers 28. Spin in koninklijke paleizen. ‘De spinnekop grijpt met de handen, en is in de paleizen der koningen.’

We zien het in de schepping en Evangelie-waarheden. Konijnen schieten we. Sommige mensen doden spinnen omdat ze ze haten. Zacharia 4 niet door macht of geweld maar door Mijn Geest in het licht van de zaligheid.

1 Korinthe 1 vers 27. God heeft het dwaze uitgekozen. Denk aan een spin in Buckingham Palace. Dat is wat de Schrift zegt. We zijn met Christus opgewekt in hemelse plaatsen. We zien de spin in het koninkrijk paleis.

Van Spurgeon, die het heeft van Thomas Mansfield, Boek ‘Uit de tuin, beelden uit de tuin’. Dingen uit de natuur geestelijke waarheden. Bij Gods wijsheid de druppelen uit de wolken. 2 Petrus 2 vers 8.

Door dit erfgenamen, kennis, geduld, broederlijke liefde als deze dingen in je zijn. We hebben te groeien als christenen. Kennis om te groeien. Kennis maakt opgeblazen. Mensen die de doctrine gebruiken hoe slecht is.

Het is niet de leer om het beter te zijn dan anderen. Maar meer met God leven, het christelijke leven uitleven door te doen. Het komt erop aan om in de praktijk te brengen.

We zeggen niet alleen hier is het wet van God. Of de stille tijd in de morgen. Zeker de ‘droge’ gedeelten in de Bijbel, advies om Matthew Henry’s commentaar te gebruiken -voor mij helpt het.

De ziel verwijderd van God is in een staat van de dood. Totdat God hem verlicht. Genade springt op in de nieuwe natuur. Hoe bijzonder is dat Gods wijsheid doorschijnt in een aardse krans.

Het veilige pad van plicht. Het is in wijsheid. Lukas 17 vers 10. Zo ook zo u dit allee gedaan hebt. Slechts onnutte dingen. Altijd je plicht doen.

Asaf gleed bijna uit toen hij de rijkdom van de bozen zag in Psalm 73 vers 2-3. Petrus ging ook bijna onderuit toen hij op zijn eigen kracht vertrouwde.

Psalm 119 vers 5: ‘Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren’. En dan ga we verder naar vers 24. Slapen. Een man die dronken was in Marylebone Street zag ik hem. Was daar niet veilig. Charles Bridges: slapen in zijn boezem. Verhaal uit boek Foxe’s boek der martelaren […].

We hoeven niet te vrezen voor de bozen. Wij hebben alleen de hoop. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Het bewijs dat het werk van de Heere door Zijn Geest. Filippenzen 2. Hij werkt het willen en het werken. Moge de Heere ons helpen de wijsheid te vinden en de vruchten in ons leven.

Amen.

Zondag 14 april 2024 – Strangers Rest Mission Evangelical Church Londen, Verenigd Koninkrijk – Mr M. Mullins – Schriftlezing Spreuken 3 vers 19-26 en Kolossenzen 1 vers 12-19