Wat zal Ik voor u doen?

De Heere Jezus stelt tweemaal kort na elkaar de vraag ‘wat wilt u, dat Ik u doe?’ zoals beschreven is in Markus 10. Deze vraag komt tot ons: ‘wat wilt u, dat Ik u doe?’. Welke verwachtingen hebben we van Hem? Hebben we Jezus nodig als onze Zaligmaker die kwam naar deze aarde om te betalen voor de zonden? Geestelijk zijn we van nature blind, blind voor geestelijke zaken. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Houd aan, grijpt moed. Laat u door niemand ontmoedigen maar lees de Bijbel om de Christus der Schriften te zoeken én te vinden. Opdat we ziende moge worden, Grieks: op mogen zien. Gericht op de hemel, op het Koninkrijk van God.

Markus 10 vers 36: ‘En Hij zeide tot hen: Wat wilt u, dat Ik u doe?

‘Wat wilt u dat ik U doe?’ Hierna vraagt Jezus het ook aan de blinde. Als de Heere vanavond ons die vraag stelt. Bijzondere vraag. Hij heeft alle macht over de hemel en aarde.

Sommigen vragen om gezondheid. Om te kunnen doen wat ik wil. Anderen om welvaart. Arm zijn moeilijk. Sommigen vragen om succes. Of om een lang leven. Of een gelukkig huwelijk, familie. Dingen die je kunt verlangen. Geluk. Doe mee aan de loterij om een grote prijs te winnen.

Wat vragen deze twee discipelen. Wat wilt u dat ik U doe? Hun antwoord laat zien dat ze gericht zijn op de aarde. Niet op geestelijke zaken gericht zozeer. In die tijd werd de Messias verwacht. Politieke Messias. Bevrijden van de Romeinen. Veilige plaats. Ook in gedachten van Johannes en Jakobus. De ene aan zijn linker- en de ander aan Zijn rechterhand. Ander Koninkrijk komt. Ze begrepen het niet. Geestelijk Koninkrijk. Niets te doen met aardse macht. Hun gedachten waren er nog niet zo op gericht. Na Jezus’ opstanding wel.

De vraag voor ons is zijn wij gericht op de aarde? Of hemels denken? We zijn van nature gericht op de aarde. Dingen verlangen die niet verkeerd zijn. Moeten werken. Huis. Zorgen voor onszelf. Maar deze dingen kunnen ons helemaal in beslag nemen. In vers 38. U weet niet wat u vraagt, zegt Jezus tegen Johannes en Jakobus.

Jezus had andermaal gezegd dat Hij zou lijden en sterven. Even hiervoor: de Zoon des mensen zal overgeleverd worden, doden. De derde dag weer opstaan uit de doden. Ze hadden het niet goed begrijpen. In hun hart en hoofd. Ze zeiden: we kunnen volgen. Moeilijk voor te stellen. Maar laat zien hoe dood wij zijn in onszelf. Voordat we in Christus zijn. Geen uitzondering, jong en oud niet. Wat een gevaar zijn we in buiten Christus.

Jezus onderwijst de discipelen. De Zoon des mensen kwam om te dienen. Dienaar. Lijdende dienaar, Knecht. Hij kwam niet om gediend te worden maar om te dienen. Hebben we begrepen wat Hij kwam doen? Rantsoen voor velen. Hij leefde het volmaakte leven. Drie jaren onderwijs. Deed goede werken, genas mensen. Ging naar Golgotha. Plaatsbekleder. Er was geen andere weg voor de zonden om te voldoen.

Calvarie moet begrepen worden. Door ons. ABC. Niet te missen. Hij gaf Zichzelf. Wij zitten gevangen in zonden. De meeste mensen maken zich geen zorgen om hun zonden, ongeloof, harde harten. Christus was de enige die kon betalen. Bij een mens. Hij had Zelf geen zonden.

Als we hier vanavond zijn en niet gered zijn. We hebben een Rantsoen nodig. Hem nodig. Te roepen tot Hem. Nu kijken we naar de blinde Bartimeüs. Toen hij hoorde over Jezus van Nazareth begon hij te roepen. Bedelaar aan de straat. Geen bankrekening. Dagelijks. Geen hulp van mensen. Veel mensen kwamen naar Jeruzalem. Pelgrims kwamen. Goede tijd om te bedelen, vaak mensen in goede stemming om iets te geven.

Hij noemt Jezus de Zoon van David. Hij wist genoeg ervan. Significant in die tijd voor Joden. De beloofde Messias. Hij begreep er voldoende van dat alleen Jezus de macht heeft om hem te genezen van zijn blijdschap.

Zoekt u de juiste Jezus? Er worden er vele voorgesteld in deze wereld. Velen pretenderen Hem. Niet een heilige God. Die iedereen liefheeft. Iedereen mee naar de hemel. Dat is een hele zwakke Jezus. De Jezus van de Jehova Getuigen. Niet de Zoon van God, niet God zelf. Wel hoger dan mensen. Als je zo’n Jezus zoekt zul je niet vinden. Hij bestaat niet. De Jezus van de Mormonen. Een van de vele goden. De ware Jezus van de Bijbel is de tweede Persoon in de Godheid. De ene. Rooms Katholieke noemen Maria heilig omdat ze de moeder van Jezus is. Maria zondaar. Prachtige lied, de Magnificat. De nieuwe tijd Jezus. Overal en in iedereen. Ver van de waarheid vandaan. Jezus in onszelf, als dat we het zelf zijn. Ook niet zo.

In de Bijbel is Hij beschreven. Wie Hij is. Bartimeüs wist dat. God mens geworden, vlees geworden. Gestorven en begraven. Maar kon niet in de dood blijven. Opgestaan. Bartimeüs vraagt om vergeving. Ontferm U mijner. Dat is cruciaal. Hij weet dat Jezus de Zoon van David is, de Messias. Hij weet van zichzelf dat hij zondaar is. Hij had veel moeilijkheden maar niet overweldigd door moeilijkheden, zelfbeklag.

Hij is blind maar vol van geloof. Velen probeerden hem tegen te houden. Stop met roepen. Maar al maar meer roepen. Zoon van David, ontferm u mijner. Hij is volhoudend in zijn zoeken naar de Heere. Een echte zoeker is eerlijk. Verlangen. Niet op geven. Velen proberen je tegen te houden. Zijn roep was eerlijk en volhoudend.

Hoe doet de Zaligmaker het? Jesaja 53. 700 jaar beschreven voordat Hij kwam. Wat Hij deed op Golgotha. Vers 5. Hij om onze ongerechtigheden. De straf op Hem gelegd. Vers 10. Grote profetie. Betalen voor de zonden van allen die in Hem geloven. Voor degenen die in Hem vertrouwen, geloven. Gewassen.

Als we bekeerd zijn, dan gezegend in Hem. Grote beloften. Bartimeüs wist dat. Dat Hij hem kon genezen. De Schrift laat ons spirituele zaken. Gaat daarom. Niet alleen genezing aan het lichaam maar geestelijke verlossing. Mensen probeerden hem tegen te houden. Zal niet zijn zonder weerstand. Toen ik daar eerst interesse in kreeg, kwam zoveel op af. Proberen af te houden. Van Jezus af te houden. Er zijn mensen die je waarschuwen voor christenen. Volg ze niet.

Vrees in je hart. Wat moet ik opgeven om de Heere te volgen? Merk op dat deze mensen niet consequent zijn. Eerst proberen ze hem tegen te houden. Minuut later zeggen ze iets anders. Zijn niet solide. Instabiel. Zijn niet betrouwbaar. Ze veranderen heel makkelijk. We moeten met ons hele hart de Heere zoeken.

De Heere stopt en roept hem tot Hem te komen. Dat moet voor iedereen gebeuren om een christen te worden. We zijn geestelijk dood van nature. We moeten door Hem geroepen worden. De Heere stopt. Hij is God, soeverein. Wij zijn zondaren, van Hem afgesneden. We kunnen niet uit onszelf komen. Geen kracht om onszelf te bekeren. Geen excuus. Maar tot Hem te gaan. Wie de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is een bijzondere belofte. Hij werkt in hun hart.

Velen zijn gered voordat ze het helemaal realiseren wat er met hen gebeurt. Jezus roept Hem. Bartimeüs komt tot Jezus. Hij werpt zijn mantel uit. Sneller naar Jezus. Als je de Heere zoekt. Wat is nodig om achter te laten? Onze eigen gerechtigheid. Beter voelen dan anderen. We hebben niets goeds in onszelf. Zonden in ons. Woorden, daden en gedachten. Ik heb goede werken gedaan, beter dan anderen. Nee, nee, we zijn zondaren.

Wij kunnen de zaligheid niet verdienen. Hij heeft de prijs betaald. Hoe kunnen we iets aan bijdragen. Vanzelfsprekend moeten we zonden achter ons laten. Voor jaren misschien wel. De Bijbel noemt het bekering. Zo belangrijk als we komen tot de Heere.

Hij heeft geloof en is bekering. Het komen tot Christus. Jezus zegt, wat wil je dat Ik je doe. Wat een verschillend antwoord krijgen we van Bartimeüs. De discipelen volgden Jezus jaren. De blinde vraagt precies om wat hij nodig heeft. Van nature zijn we allemaal blind. Hij vraagt de Zaligmaker om het gezicht, om het zien. Geestelijk zien.

Heere, dat ik ziende mag worden. Dat ik mag opzien, in Grieks. Van nature kijken we naar beneden. Aarde. Zonden. Maar nu opziende. Hemelse dingen. Heilige dingen. Geestelijk zien. Van nature zijn wij geestelijk blind. Verstaan we niet. Wat er gebeurt als we sterven. Ongeacht welk onderwijs we genoten. Waarom ben ik aarde? Doel van het leven? We zijn er van nature blind voor.

Deze man heeft geloof. Dat is de uitdaging voor ons. Geloven in Christus. De Christus der Schriften. Ben je een zoeker? Lees de Bijbel. Dat opende mijn ogen. Hij is de Enige die te vertrouwen is. Hij geeft leven. Compassie. Leven. Bartimeüs onmiddellijk. Ga heen, uw geloof heeft u behouden. Direct. Volgde Jezus. Terstond. Vanaf dat moment een discipel. Als het zo jou geldt, dan lees je de rest van je leven met Hem. Wandel met Hem.

Zoek Hem vandaag. Met heel je hart. Laat je niet tegenhouden. Niet bezorgd over de toekomst, zorgt voor zichzelf. Mag de Heere dit zegenen aan ons aller hart vanavond dat we de Heere zoeken en vinden.

 

Zondag 13 januari 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – Mr. C. Cooper [Londen] – Markus 10 vers 36