Als Lazarus, een vriend van de Heere Jezus, gestorven is dan staat er dat de Heere Jezus de boodschap krijgt dat Hij gestorven is. Vervolgens gaat Hij naar Bethanië om Lazarus uit de dood op te wekken. Maar voordat Hij dat doet weende Hij. Hij is werkelijk bewogen met ons leed. De Heere Jezus is waarachtig God en waarachtig mens.

Johannes 11 vers 35: ‘Jezus weende’.

De tranen van de Heere Jezus 

We gaan verder vanmorgen in Johannes 11 en kijken naar de tranen van Jezus. Ik denk dat we niet toekomen aan de opwekking van Lazarus.

Voor degenen die er eerder niet waren, goed om te weten dat dit het laatste wonder van Jezus is wat zo beschreven staat. En ik zeg het voorzichtig, Jezus heeft vele andere dingen gedaan, Johannes 20 het einde.

Johannes 18 staat dat Hij het oor heelde van Malchus in de hof van Gethsemane. Het grootste wonder hier. Elisa lichaam was aangeraakt en de dode man werd levend. Maar nooit iemand die vier dagen in het graf lag. Daniel 12. Sommige liggen in het graf voor de eeuwige vreugde, en anderen voor het eeuwige verderf. Niet zeggen als iemand gestorven is die zien we nooit meer terug. Die zullen wel zien in de opstanding en dan of in de hemel is of in de hel.

De plaats Bethanie. Paardenrace. Vier is twee mijlen. De plaats bestaat nu niet meer. We weten niet hoe rijk Lazarus was, in elk geval dat hij een graf had. De ouders gestorven maar de kinderen woonden samen en niet verstrooid geraakt. Lazarus, Maria, Martha hadden Jezus lief, de Heere had hen lief. Niet dat wij Hem liefgehad hebben maar U ons. Christus heeft gekozen wie Hij liefheeft.

Het is niet waar te zeggen dat Jezus gekozen heeft om iedereen lief te hebben. Hij heeft lief met een speciale liefde. Niet fatalistisch. Niet als Jezus mij liefheeft, dan zal Hij het laten zien. Nee, Hij wil en werkt in ons. Niet gedaan in ons maar voor ons.

Iemand die dood in zonden en misdaden is kan niet zeggen Hij heeft Mij niet liefgehad. Nee, onze verantwoordelijkheid. We zijn gered door geloof uit genade. Maar wij hebben een verantwoordelijk.

Onze vriend Lazarus. Niet alleen als christen weten vrienden te hebben maar dat Hij onze Vriend is.

Sommige denken dat we een recht hebben om genezen worden. In onze eigen kracht. Maar dit is alles verkeerd. Het aan Hem overlaten wat Hij doet met het probleem. Deze beschrijving laat zien wat Hij hoorde.

Hij verbleef waar Hij was toen Hij hoorde dat Lazarus ziek is. Wat is dit opvallend. Je zou verwachten Zijn spullen bij elkaar gepakt te hebben en gegaan te zijn naar Lazarus.

Vertraging is goed voor ons. Hoe moeilijk het voor ons ook is. ‘Snelle hap’. We willen eten niet over twee uur maar nu.

Hij genas Bartimeus en Zaccheus de tollenaar. Wat is het te weten wat het is om geholpen te worden in tijden van moeilijkheden. Martha ging meteen naar Hem. Wachten op Zijn komst. Dat we op deze manier zijn en niet bedenken dat Hij op een dag terugkomt op deze wereld maar Hem verwachten. Mattheüs 24. Niet wetende wanneer de dief komt in de nacht. Maar waakzaam te zijn voor de komst van de Zoon des mensen.

Wat een beeld dat Martha naar Jezus toegaat als ze hoort van Hem. Martha die corrigeerde bij het zitten van Maria aan de voeten van de Heere Jezus. Nu Martha als eerste. Ze riep tot Hem. Een teken van ware bekering.

Aan deze kant van het graf vallen we helaas in zonde. Maar wat een mooie zaak aan de voeten van de Heere Jezus te zitten. Als we gelegenheid hebben onze dienst aan Hem meer vol van Hem te zijn.

Ik ben verdrietig dat een begrafenis een feest wordt gemaakt omdat iemand naar de hemel is gegaan. Mensen dragen kleurrijke kleding van een feest. Dood een vijand. Ja op een bepaalde manier is dood een vriend van de gelovige. Maar het is nog steeds dat je wordt afgesneden van deze wereld en alle banden. Dood door de zonde gekomen. God maakte in zes dagen de hemel en aarde. En de dood kwam erin door de zonde.

Paulus schrijft: Door veel tegenslagen gaan we in het Koninkrijk der hemelen. Wat we hoorden. Beiden negentien. Waren zo wreed gedood. Bruut hun leven van hen genomen. Hopelijk waren zij christenen. Het is makkelijk het verdriet te vergeten van anderen.

Job 16 vers 5: ‘Ik zou u versterken met mijn mond, en de beweging mijner lippen zou zich inhouden’.

Matthew Henry: mensen die wensen een geliefde niet overleden te zijn, maar nadat ze gestorven zijn wensen ze niet terug vanwege de erfenis. Corruptie van de menselijke gedachte en hart. Het laatste wat in onze gedachte moet zijn: best doen in hun leven en niet iets terugverwachten. Ze wilden Hem terug hebben.

Dan zien we de compassie van Jezus. Hij was bewogen in de geest. Hij stond niet van verre.

Jesaja 63 vers 9: ‘In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op, en Hij droeg hen al de dagen van ouds’.

Als hij zag het loon op de zonde dat dat de dood is. Hij ging naar Jeruzalem. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Jesaja 63 vers 15: ‘Zie van den hemel af, en aanschouw van Uw heilige en Uw heerlijke woning; waar zijn Uw ijver en Uw mogendheden, het gerommel Uws ingewands en Uwer barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in’.

Psalm 41 vers 6 zongen we. Niets zoals de Heere Jezus. Zoals de liefde van de Heere Jezus, laat onze liefde en sympathie voor anders gemeend zijn. Hij wist wat Hij ging doen. Waarom moest Hij dan wenen?

Ik suggereer dat het toont zijn volle menselijkheid. Dit zijn mysteries. Niet een gedeelde menselijkheid. Hij weende met hen. Zijn Goddelijkheid nam dat niet weg van Hem. Zijn twee naturen Goddelijk en mens waren gescheiden hoewel verenigd.

Geen ‘Interlinking cirkels’. Geen overlap waarbij delen van de andere overlappen. Hij ging niet rechtstreeks naar het graf. Maar ook dit weer een teken van Zijn volle menselijkheid.

Johannes 11 vers 35. De kortste tekst in de Bijbel. Jezus weende. Niet voor Hemzelf, Hij had dat nooit. Zelfmedelijden. Laat onze focus zijn op Jeruzalem, voor ons het nieuwe Jeruzalem. Zijn tranen waren vrijwillig getoond. Niet achteraf zoals bij ons. Maar echt uit het hart. Een gemeende compassie.

Weende Hij omdat Hij de ernst van de dood zag? Of omdat Hij het verdriet van de twee zusters zag. Zie hoe lief Hij hen had. Hij heeft Lazarus niet meer lief dan ons. Hij heeft ons niet meer lief dan Lazarus. Ken je een Zaligmaker die ons meer liefheeft dan die Lazarus lief had?

In Gethsamene. Zweten als dat het druppels bloed waren. En dan aan het kruis. Waar de Heere Jezus doorheen ging aan het kruis. Een man van smarten, verzocht in alle krankheid. Kon Hij niet voorkomen dat Hij niet gestorven was. Verdrietige vraag. Dat Christus’ tranen toonden dat Hij niet in staat was te voorkomen dat Lazarus gestorven zou zijn.

Psalm 115 vers 3. Onze God is in de hemelen Hij kan allee doen. Het is niet alleen de macht van God, maar de raad van Zijn macht. Hij doet het alleen naar Zijn wil. Raad van Zijn macht. Kinderen, ooit Astrix en Obelix gelezen? Er was een magische die alles kon doen. Maar zo niet bij God. Hij doet allee naar de raad van Zijn wil.

Gods macht toont Zich in zwakheid. God heeft een doel met vertraging zoals we hoorden. De Sadduceeën kenden de macht van God niet, ze kenden de Schriften. Maar de raad van Zijn wil.

Geen grotere macht dan het levend maken van een dode ziel. Ik hoop dat je de ervaring van wedergeboorte kent. Als je Hem nog niet kent, geloof in Hem en je zult het eeuwige leven hebben.

Amen.

 

Zondag 18 juni 2023 – Strangers Rest Evangelical Church London, Verenigd Koninkrijk – M. Mullins – Schriftlezing Jesaja 63 en Johannes 11 vers 1-44