Toen Christus, de Zoon van God, op aarde kwam en Zich openbaarde aan mensen ging dat op een gewone manier. God kwam onder de mensen. Ze vertelden elkaar over Hem, en geloofden in Hem. Johannes de Doper wijst Hem aan: zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Hij is de Messias. Hij is gekomen om zalig te maken.

Johannes 1 vers 29b: ‘Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt’.

Het Lam van God

Als je de eerste achttien verzen leest van hoofdstuk 1, dat Christus is God. En dan leest dat Hij vlees werd. Je zou verwachten dat als Hij komt dat sterren dansen. God is gekomen. Maar het is bij gewone dingen. Kom en zie. En zij geloven. Woord door de mond, getuigenis. Op zo’n gewone manier. God werd vlees en dat mensen zo gewoon in Hem geloven.

Als de wonderen gebeuren, zou je verwachtingen dat het wereldwijd een gevolg heeft. Maar het lijkt wel het tegenovergestelde. De vijfduizend gevoed, en toen gingen velen. Wees een gewone getuige. Ga ermee door. Bijzondere Zaligmaker maar door gewone dingen bekend maken.

Dat is de Messias. Johannes ontvangt openbaring van God. En de religieuze leiders willen weten wie deze Man is. Misschien is Hij de Messias. Maar de vraag is of het van Godswege is of van de mensen, want die van mensen is anders dan die van God.

Is hij, Johannes, de Christus? Hij zegt ik ben niet de Christus, of Jona, nee. Niet de Profeet. Waarom doop je dan? Hij verwerpt zijn rechten niet om te dopen. Ik doop met water. Doop der bekering. Maar er komen misschien velen mensen tot mij, mijn profetische rol. Er zijn hier mensen die ik niet ken, die zomaar binnenliepen.

Jezus verschijnt de volgende. En de eerste woorden uit de mond van Johannes: zie het Lam Gods. Verbinding met zaligheid. Abraham: God zal Zichzelf een Lam voorzien. En Jesaja 53. Niet abstract maar met een betekenis vanuit het Oude Testament. Die de zonden wegneemt uit de wereld. Dat is het meest fundamentele voor jou en mij. J.K. Chesterton zei: ik heb iemand nodig die mijn zonden wegneemt.

De Joodse mensen hadden echt wel een idee van wat dopen was. Het was niet hier is water en laten we gaan dopen. Beeld kwam al uit het Oude Testament. De zondvloed was een teken van het dopen. Petrus vertelt ons dat. Door de zee gaan was een teken van de doop.

Ezechiël 36. Ik zal water op u uitgieten. Ziet u waarom wij dopen. Johannes is in staat om te dopen met water, maar Iemand zal komen om te dopen met de Heilige Geest. Dat is waarom Jezus kwam. Er is geen grotere dan Johannes de Doper die is gekomen, maar Hij is de Degene die de enige is die Zijn Geest kan geven.

U gedoopt door mij? U zou mij moeten dopen. Om alle rechtvaardigheid te vervullen. Numeri 8 vers 7, ‘En aldus zult u hun doen, om hen te reinigen: spreng op hen water der ontzondiging’. Je zegt misschien het is lastig voor mij. Hebben we dan niet gelezen in Jesaja 52 over alle volken.

Kijk dan naar Johannes 1 vers 1. In den beginne was het Woord van en het Woord was God. En dan vers 18. Niemand heeft ooit gezien, de Zoon heeft het bekendgemaakt. Vers 18 is een commentaar op vers 1. En dan vers 19. Wie bent u? En dan vers 34. Ik heb gezien dat Hij is de Zoon van God.

Je kunt je naam zeggen als je vragen wie je bent. Maar als je niet zegt dat Hij de Zoon van God is, dan ben je geen christen. Want dat is wat christenen doen: Hij is de Christus. Wat deed Johannes? Wonderen. Nee. Hij deed iets wat jij kunt doen. Hij is getuige van Hem.

Ik wil iets zeggen tot theologiestudenten. Het belang van vertalen. Dit is wat het betekent. Niet Latijn, Grieks, Hebreeuws. Iemand gaf mij het advies om altijd iets ingewikkelds te zeggen in een andere taal. Dat klinkt interessant. Dan laat zien dat je de voorganger bent. Niet iedereen kan op de kansel komen. Ik ga er niet in mij maar iemand gaf mij dit advies.

Wat het betekent? Christus. Johannes is altijd bezig met vertalen. Iemand uitnodigen voor een maaltijd. Dat is de manier om van Hem te getuigen. Wij hebben de Messias gevonden, dat deed Simon. Stel je voor. Jezus zegt je zult Cefas genoemd worden.

Vaak in onze menselijke relaties. Er over spreken wie Jezus is. Dat is heel natuurlijk. Hij vond zijn eigen broeder. En Nathanaël. Er is een gedeelte wat wonderlijk. Filippus gevonden. Hij zegt tegen Nathanaël wij hebben Hem gevonden. Hij wordt genoemd Messias, Zoon van God.

Kan er iets goeds uit Nazareth komen. Hij stelt een eerlijke vraag. Ik heb in Nazareth gepreekt. Israël is prachtig. Beste eten in de wereld. Maar Nazareth is dat absoluut niet tot vandaag. Kom en zie. Kan er iets goeds uit Nazareth komen. En wie geen bedrog is. Niet dat hij zonder zonde was maar een eerlijk man was. Nathanaël is verbaasd. Waarom zag U mij?

Het kan zijn dat als Nathanaël helemaal alleen was. Onder een vijgenboom voor meditatie. Aan het aan het einde van het hoofdstuk gaat over Jakob met de ladder. Vocht met God. En als ik iets verder gaan. En eruit volgt, bidden voor de Messias. Jezus zegt Ik zag jou. Geloof je? Je zult groter dingen dan deze zien.

Voorwaar, voorwaar, je zult de hemelen geopend zien en de engelen nederdalende. Zoals bij Jakob. Hemel en aarde bij elkaar gebracht. Niet alleen wie Hij is maar ook wat Hij doet. Hemel en aarde verzoend.

Nog een punt. Jezus geopenbaard. Aan mensen moet het geopenbaard worden. Als je naar jonge mensen kijkt. In 2016 Universiteit in Indiana. Dominicaanse monnik met een roos. Het was een geïsoleerde gebeurtenis? Nee, elders ook. Michigan ook. Sarah Silverman. Wegwerkzaamheden en mensen geloofden het dat het een bepaald teken was van neo nazi’s.

Mensen geloven zoveel zonder onderzoek te doen. Mensen willen in dingen geloven. In Johannes 1. Ze zien het en geloven. Ze brengen de avond met Hem door. Alleen door Jezus Christus geloven, en niets anders.

Als je Hem gelooft, dat maakt een verschil hoe je opstaat in de morgen. Niet een trots persoon maar nederig. De wereld verstaat dat er een Zaligmaker, niet alleen maar een profeet. Je nieuws komt niet van de media. Het komt van Hem, de Messias. Je bent niet de Heere van je leven maar Hij. Door wie Hij is. En niets anders.

Want als je Christus wegneemt en kijkt de lens van deze wereld. Dan is plaats van depressie. Wat kan glorierijker zijn dan met Johannes zeggen: zie het Lam van God dat mijn zonden wegneemt. Zo bijzonder wie Hij is door zulke gewone gebeurtenissen.

 

Zondag 18 september 2022 – Faith Reformed Presbyterian Church Vancouver BC Canada- pastor M. Jones – Schriftlezing Hebreeën 4 vers 14-16, Jesaja 52 vers 13 – 53:12 en Johannes 1 vers 19-52