De apostel Paulus vraagt om gebed aan de christelijke gemeente te Thessaloniki. Hij leert ons dat het gaat om de eer van God. Opdat het Woord zijn loop hebbe, het Woord verheerlijkt wordt en de verlossing van de boze mensen. We worden opgeroepen om God lief te hebben en onze naaste als onszelf en onderwezen over het stellen van de juiste prioriteiten.

2 Thessalonicenzen 3 vers 1 en 2: ‘[1] Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u. [2] En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller’.

De juiste prioriteiten

Though rough and thorny be the road, It leads me home apace to God; Then count all present trials small, For Heaven will make amends for all.’ We zongen het maar ik denk het is het waard om het te herhalen. Het is goed hier te zijn. Gisteren hadden we de studiedag. Over valse profetie. Deze morgen wil ik een tekst uit de Schrift behandelen. Het is gerelateerd met wat we gisteren behandelen en nu gaat het over het gebed. We zien het in de Psalmen. Vanmorgen wil ik het hebben over wat Paulus schrijft aan de gemeente van Thessaloniki. Vers 1 en 2: ‘Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u. En opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen; want het geloof is niet aller’.

Paulus vraagt om gebed dat het Woord zijn loop mag hebben. Ten tweede het gebed dat het Woord verheerlijkt mag worden en dat is een bijzondere uitdrukking. Het derde dat ze van de boze mensen verlost mogen worden.

1. Het Woord zijn loop hebbe

Bij de gebed voor de loop van het Woord, dan geeft dat aan dat Paulus gaat in de weg van de oude geboden. Dat de Heere verheerlijkt wordt. Praktijk te maken. De prioriteit van de liefde, een paar verzen, mag de Heere uw hart …

Ik denk dat met zo’n prioriteit onze prioriteiten snel verdwijnen. Als een man denkt hoe zou ik mijn vrouw en kinderen het meeste liefhebben? Heb de Heere. Hoe houden we van onze naasten, vijanden. God lief te hebben boven alles en onze naasten als onszelf.

Paulus arrestatie door de Romeinen. Elke keer dat Paulus was bevrijd uit de banden van de Romeinen, toen deed hij iets bijzonders: ging het Evangelie verkondigen en die hem vervolgd hadden. Het is de liefde van Christus. De banden van de liefde van Christus is de grootste plaats van vrede en liefde.

Ik vraag je: veranderde dat gebed toen Paulus in de gevangenis was? Bid voor ons en anderen dat ik mijn mond wind geopend hebben om het mysterie van het Evangelie te openbaren. Hoe makkelijk was het voor Paulus om een lijstje van eigen benodigdheden op te sommen?

Er is niets verkeerd om vragen voor persoonlijke noden in gebeden. Er zijn veel soorten gebeden. God heeft ons lieft en voorziet. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar Paulus leert ons om te bidden om de loop van het Evangelie. Dat het Woord zijn loop, rent, heeft. De loop lopen die voor ons is.

Er is een groot verschil tussen iemand die wandelt en de hele dag de tijd heeft. Maar bij rennen zit er urgentie in. Voor het Evangelie. De zielen van mannen en vrouwen gaat het om. Zonder Christus eeuwig verdoemd worden. Maar door God hebben wij ze naar Christus te brengen als de enige Verlosser.

Een van de redenen van de valse profetie is dat degenen die bidden voor tekenen en wonderen staan de loop van het Woord van God in de weg. De genoegzaamheid van het Woord van God staan ze in de weg. Lazarus en de rijke man. De rijke man bad tot Abraham dat Lazarus van de dood zou opstaan om zijn vijf broers te vertellen. Het antwoord van Abraham: indien zij Mozes en de profeten niet zullen geloven, zo zullen ze ook niet geloven indien iemand van de doden zou opstaan.

Opstaan uit de doden is ongelooflijk. Maar dode mensen blijven dood zonder het Evangelie. De kracht van het Evangelie. Ieder die gelooft is het Evangelie een kracht een ieder die gelooft.

2. Het Woord verheerlijkt mag worden

Dat God wordt verheerlijkt dat is een ding. Dat Zijn Woord wordt verheerlijkt. Doxa. Wat aangaande aan het verheerlijken van Gods Woord? Zo’n macht dat Gods Zoon is het Woord wordt genoemd. Psalm 90. Het Woord van God is een kracht.

Elke keer we de Bijbel openen zien de verheerlijking van Christus. Daarom moeten we het zo hoog achten. En zo tegen het Woord verdraaien zijn.

Handelingen 17 vers 1-6: ‘[1] En door Amfipolis en Apollonia hun weg genomen hebbende, kwamen zij te Thessalonica, alwaar een synagoge der Joden was. [2] En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbatten lang handelde hij met hen uit de Schriften. [3] Dezelve openende, en voor ogen stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, zeide hij, ulieden verkondige. [4] En sommigen uit hen geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van de godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige. [5] Maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven, en maakten, dat het volk te hoop liep, en beroerden de stad; en op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. [6] En als zij hen niet vonden, trokken zij Jason en enige broeders voor de oversten der stad, roepende: Dezen, die de wereld in roer hebben gesteld, zijn ook hier gekomen’.

Je moet pauzeren en nadenken over dat de wereld op z’n kop zetten. Dat doet het Evangelie: onderste boven halen. Omdat de wereld onderste boven is. Het eerste woord dat Lukas gebruikt is over het beargumenteren van feiten. Niet zijn eigen ideeën. Maar ermee handelen met de Schriften. Die is de cruciaal. Hij handelt vanuit de Schriften.

Daarom namen we de tijd over de valse profetie. Niet handelen met de Bijbel. Grudem heeft het zelfs over profetie van buiten de Bijbel. Ergens van Platonische ideologie. Als er een woord in een Bijbel is dat niet elders in de Bijbel gebruikt wordt, dan kunnen we andere bronnen gebruiken om te zien wat dat woord in die tijd betekende. Maar profeten komt zoveel voor in de Schrift.

Een andere persoon helpen met het verstaan van een idee. Een term dat iets zegt over een andere persoon. Hier is het. Geprofeteerd in het Oude Testament en vervuld in de Heere Jezus Christus. Dat maakt dat ik in gesprekken met mensen ze de Bijbel geef en zeg lees het zelf. Dit is wat God Zelf zegt. Het zijn niet mijn woorden.

Thomas Mathan schrijft het mooi: Het Woord van God rijdt het best in Zijn eigen wagen. Het Woord en gaat met de Geest. Hermeneutiek. Dat is hoe een voorganger het Woord van God dient te verkondigen.

Handelingen 10. Paulus en de deurbewaker. Ik dacht wat een beeld voor een voorganger. Hier kijkt uit als een herder voor de schapen. Dat doet de herder. Als de deurbewaarder doet is de deur openen als hij de herder ziet. Wat doe je dan als je een goede deurbewaarder bent? Sta je dan in de weg. Met andere het Evangelie delen. We willen niet in de weg staan. Dat Christus onze enige hoop is. Hij ging uit de weg zoals de deurbewaarder.

Wanneer mensen zichzelf naar voren brengen, dan staan ze als een steen des aanstoots in de weg. Petrus in Johannes 21. Weid mijn schapen. Dat is wat je hebt te doen. Niet verdichtse fabelen nagevolgd. Het is Zijn boodschap tot Zijn volk. Het moet in alle harten zijn, in het bijzonder in het hart van voorgangers.

Granville Sharp. Hij is nauwelijks bekend over het tegenstaan van de slavernij. Afschaffing slavernij. De grondslag hiervan was voor de eer van de Heilige Schrift. Dat was zijn enige autoriteit. Als wij de Heere onze grote liefde maken groten dingen kunnen worden bereikt. Dat het Woord verheerlijkt zou worden.

3. Verlost worden van de boze mensen

De derde observatie van het gebed. Je ziet hier de geboden van God terug, tenminste impliciet. Als God de eerste is, naasten de tweede, wie dan de derde? Wijzelf. Dat dient de prioriteit te zijn. De vraag voor bescherming is niet verkeerd. Paulus liep zeker gevaar van deze mensen.

Hij bad om bewaring om Christus bekend te maken aan anderen. Het is een kort gebed maar een belangrijk gebed. Ik wil afsluiten met een voorbeeld uit Christinnereis van Bunyan, ik denk dat je het kent. In de tweede sectie van het boek. Schriftuitlegger. Christinne was gebracht in een kamer waar een man aan het werk was. Stof aan het vegen. En keek naar beneden. Christen zei dit is een beeld van een mens in deze wereld. En Schriftuitlegger bevestigde het.

Maar moeten juist omhoog kijken. Het is dat hemel voor hen alleen maar een fabel is. De mens kon alleen maar naar beneden kijken. Aardse dingen dragen hun harten weg van God. Mensen zonder God, en ik was een van hen, zijn slechts bezig met het stof van deze wereld en denken dat het enige is wat telt. De tijdelijke dingen het meest belangrijke zijn.

Ik vraag je: wat kan deze blindheid doorbreken? Het zwaar van God. Het Woord van God is levend en scherper dan enig scherpsnijdend scherp zwaard gaat door merg en been.

Er is geen wapen op aarde in staat om het hart en mensen te doorbreken, dan het Woord van God. Daarom is het genoemd het zwaard van de Geest. Daarom bidden we voor de loop van het God en het Woord verheerlijkt wordt. En mensen verzoend door de kracht en glorie van God.

Gebed aan het einde van de preek:

Dierbare hemelse Vader, we danken u voor dit belangrijke gebed. Het toont het hart van Paulus. Een man die de kerk vervolgde. U verloste deze mens dat zijn hoogste prioriteit werd dat U verhoogd wordt. Het is een werk dat U alleen kunt doen. Wij verhogen niet Paulus maar U. U die hem van een vervolger een kind maakte. Mogen wij Uw glorie onze hoogste prioriteit maken. Alleen genade kan dat bereiken. Wij danken U voor de gelegenheid om het Woord hier te brengen en bidden om te worden naar het beeld van Christus. Amen.

 

Zondag 2 juli 2022 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – M.J. Beasley – Schriftlezing Psalm 73 en 2 Thessalonicenzen 2 vers 13-17 en 3 vers 1-5