De richter Samuël verdedigt zich ten opzichte van het volk van Israël. Hij stelt ze de vraag wat hij verkeerd gedaan zou hebben en krijgt de bevestiging van het volk dat ermee instemt dat God getuige is. Vervolgens richt Samuël, die naast richter ook profeet is, zich tot God en belijdt dat het verre van hem zou zijn dat hij niet zou bidden voor het volk en daarmee zondigen. 

Bidden voor elkaar

1 Samuël 12 vers 23-24: ‘Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen den Heere zou zondigen, dat ik zou aflaten voor ulieden te bidden; maar ik zal u den goeden en rechten weg leren. Vreest slechts den Heere, en dient Hem trouwelijk met uw ganse hart; want ziet, hoe grote dingen Hij bij ulieden gedaan heeft!’.

We willen vanavond stilstaan bij het einde van 1 Samuël 12. Vers 23-24: ‘Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen den HEERE zou zondigen, dat ik zou aflaten voor ulieden te bidden; maar ik zal u den goeden en rechten weg leren. Vreest slechts den HEERE, en dient Hem trouwelijk met uw ganse hart; want ziet, hoe grote dingen Hij bij ulieden gedaan heeft!’.

Een oorzaak van grote schrik, beter van Gods voorzienigheid. Donder en regen in de oogst. Dat is wat God toont in Zijn grote macht. Dat is waar de mensen Samuël om smeken.

Toen de mensen kwamen tot Samuël en vroeger om een koning, was hij in grote nood. Hij was een richter voor vele jaren. Hij had hen vele jaren gediend. Hij vroeg hen wat heb ik jullie verkeerd gedaan al die jaren. Niemand had iets te zeggen.

De Heere is getuige, de koning is getuige, jullie zijn getuigen, ik heb jullie niets kwaad aangedaan. Samuël was in grote nood. Het was niet het einde van alles.

Van kindsheid. Hanna had hem gebracht. Eli was de priester. En zijn zonen. Die lijn was geëindigd. Ze vroegen om een koning. Niemand heeft dit ‘gekke’ systeem. Gekke? De Heere zei tot Samuël, ze hebben jou niet verworpen maar Mij.

God had de richteren aangewezen en door wie Hij regeerde. Samuël was niet alleen een richter maar ook een profeet. Niet hem verworpen maar Mij verworpen. En desondanks heeft God Zijn volk niet vergeten.

We hebben vanmorgen naar de verbonden gekeken. Natuurlijke verbonden. De regenboog bij Noach. Bij Jeremia lezen we dat God nooit Zijn verbond zal verbreken. Er zal dag en nacht zijn. Jeremia 33 vers 22: ‘Gelijk het heir des hemels niet geteld, en het zand der zee niet gemeten kan worden, alzo zal Ik vermenigvuldigen het zaad van Mijn knecht David, en de Levieten, die Mij dienen’.

Als dat verbond verbroken is, niet die ordinantie van dag en nacht, consistent gehouden door de Heere Jezus Christus. Voor David, en zal barmhartig zijn.

God zal Zijn verbond niet verbreken. Hoorden we vanmorgen uit Romeinen. God heeft Zijn verbond met de Joden niet verbroken. Zelfs toen zij faalden, strafte hen en was met hen. God zal niet falen, zegt Samuël.

Interessante uiting, is het niet? Je wilt mij niet meer. Het nieuwe met een koning. Maar ik bid voor jullie en zal dat blijven doen. Dit richten was gegeven door God. Dit stoppen met bidden is zondigen. Niet tot jullie maar tot de Heere. Heel plechtig, is het niet?

We hebben een verantwoordelijkheid te bidden voor anderen. Vaak weten we niet,  ja dat is, wat de uitkomst is. Niet op te geven. De oude voorgangers zeiden ik bid voor je. Ook hier, gebeden voor deze plaats.

Hoe belangrijk de gebedsontmoeting is. En individuele gebeden. We moeten bidden voor elkaar. Paulus zegt laat niet na te bidden. Het betekent niet dat we altijd op onze knieën voor God zijn. Maar die houding in elke omstandigheid dat Hij nabij is.

Ik zal je het juiste leren, zegt Samuël. Samuël is een richter. Vandaag is een rechter iemand die de functie heeft om te corrigeren dat wat verkeerd is. Wie Gods macht wederstaat, wederstaat God. Haalt een oordeel over zich.

Macht om het kwade te bestraffen. Doe het goede en je zult geprezen worden erom. Dat is goed te doen voor God. Samuël was er om dat te doen, te corrigeren. De heilige wet van God. En ook onderwijzen in de juiste weg. In Gods weg. Instrueren, te leiden.

God vertelt de mensen wat dit koningschap zal zijn. Welke reacties er zullen zijn. Dat zien we gebeuren wat de koning deed, hen te behouden in de juiste weg. Zijn wij begaan om anderen de juiste weg te wijzen.

De mooie hymn over de grote Hogepriester Christus. Om hen te leiden in de juiste weg, in Gods weg. Van Hem hebben we gezongen. Naar de orde van Melchizedek. Hij brengt onze gebeden voor de troon van Zijn Vader. Hij is een eeuwige Hogepriester.

Hier op aarde Hij bad voor de Zijnen. We hebben dat mooie gebed. Johannes 17. Hogepriesterlijk gebed. Satan had geprobeerd te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor heb gebeden. We hebben Zijn voorbeeld te volgen, Zijn onderwijs. Als je Mij liefhebt, houd Mijn geboden.

Samuël was bezorgd de mensen te onderwijzen in de juiste weg. En hij bad voor hen te gaan in die juiste weg. Vrees God en vertrouw Hem met heel je hart.

We lezen de vrees van de Heere is het begin van kennis in Spreuken, en in de Psalmen het begin van wijsheid. Zijn heiligheid. Met heel ons hart. Dat was het grote gebod, door Mozes, gegeven door de Heere natuurlijk. Overal permanent. Op hun armen. Bij de doorpost. Dat ze er voortdurend aan werden herinnerd.

De Heere uw God is een enig Heere. De Heere liefhebben met heel je hart. Leren in je hart. Niet een vraag van de woorden te kennen. We moeten ernaar handelen. Hem dienen in waarheid en met ons hart. Waarheid met ijver.

Opdracht om heilig te zijn omdat Hij heilig is. Volmaakt te zijn zoals Hij volmaakt is. Johannes zegt zichzelf reinigen zoals Hij rein is. Hoe kan dat? Wij falen. Wij falen miserabel.

Samuël zegt: ‘Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen den HEERE zou zondigen, dat ik zou aflaten voor ulieden te bidden; maar ik zal u den goeden en rechten weg leren’. Zij vrezen de Heere in waarheid met heel ons hart. Integriteit. Oprecht. Openheid.

De Weg, Waarheid en het Leven. De weg wordt geleid door de waarheid. Door de Geest van de waarheid. Overdenk hoe grote dingen Hij voor jou heeft gedaan. Welke grote dingen heeft Hij gedaan voor ons?

Natuurlijk de kinderen van Israël die wonderlijke bevrijding uit Egypte. De belofte van het beloofde land. Recentelijk een belangrijke bevrijding in een strijd.

1 Samuël 11 vers 8-11: ‘En hij telde hen te Bezek; en van de kinderen Israëls waren driehonderd duizend, en van de mannen van Juda dertig duizend. Toen zeiden zij tot de boden, die gekomen waren: Aldus zult gijlieden den mannen te Jabes in Gilead zeggen: Morgen zal u verlossing geschieden, als de zon heet worden zal. Als de boden kwamen, en verkondigden dat aan de mannen te Jabes, zo werden zij verblijd. En de mannen van Jabes zeiden: Morgen zullen wij tot ulieden uitgaan, en gij zult ons doen naar alles, wat goed is in uw ogen. Het geschiedde nu des anderen daags, dat Saul het volk stelde in drie hopen, en zij kwamen in het midden des legers, in de morgenwake, en zij sloegen Ammon, totdat de dag heet werd; en het geschiedde, dat de overigen alzo verstrooid werden, dat er onder hen geen twee te zamen bleven’.

Vers 13: ‘Maar Saul zeide: Er zal te dezen dage geen man gedood worden, want de Heere heeft heden een verlossing in Israël gedaan’.

Hier lijkt alles goed te gaan met Saul en het koninkrijk. Bedenk hoeveel grote dingen de Heere voor ons heeft gedaan. Bedenk hoeveel grote dingen de Heere voor jou heeft gedaan als je zit in Brixton Tabernacle? Is Christus voor jou gestorven aan het kruis? Als dat zo is, dan is dat een grote zaak.

Jesaja getuigt van de grootheid van de Heere. Weten anderen het? Natuurlijk honderden jaren later. Wegvoering naar Babylon. Ze spraken van wat de Heere heeft gedaan. Spreken we ervan wat de Heere gedaan heeft. Weten anderen het?

Dit zijn grote dingen. Sta stil bij wat de Heere heeft gedaan voor Zijn volk. Hij bevrijdt ons, bewaart ons elke dag. Zoals we aanraakten vanmorgen in Romeinen 8. Die mooie beelden. ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.’

Die voorbestemd is in de gelijkenis van Zijn Zoon. Te wandelen in de juiste weg. Die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en ook verheerlijkt. Bedenk hoe grote dingen Hij voor jou heeft gedaan. Hebben we Zijn roep gehoord?

Voor zij die wandelen in de juiste weg, die de vreze kennen en wandelen in de waarheid. Zo is er dan geen verdoemenis meer voor degenen die wandelen naar de Geest en niet meer naar het vlees. Gerechtvaardigd door het geloof in Christus Jezus. In de hoop waarin wij staan.

Er kunnen moeilijkheden zijn, problemen. Maar ook verdrukking. Maar de hoop beschaamt niet. Welke gegeven is. Petrus zegt nu voor een tijd

De beproeving van je geloof. De test ervan. Werkt uitbundig gevonden te worden, beproefd als het goud, bij de verschijning van Jezus Christus.

Samuël kon zeggen: ‘Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen den HEERE zou zondigen, dat ik zou aflaten voor ulieden te bidden; maar ik zal u den goeden en rechten weg leren. Vreest slechts den HEERE, en dient Hem trouwelijk met uw ganse hart; want ziet, hoe grote dingen Hij bij ulieden gedaan heeft!’.

Deze dingen moeten aan ons allen toegepast worden. Afhankelijk van de gebeden van Gods volk. We hebben een Hogepriester, een Advocaat, bedenk wat Hij voor ons heeft gedaan.

Amen.

 

Derde lijdenszondag 25 februari 2024 – Brixton Tabernacle Baptist Church Londen, Verenigd Koninkrijk – M. Humphrey – Schriftlezing 1 Samuël 12