Jezus toont in het vergeven van zonden Zijn almacht

Het huis waar Jezus was is vol van mensen toen de vier vrienden met een verlamde die op een bed lag kwamen. In geloof maakten ze het dak open. Ze geloofden in de almacht van Jezus. Jezus vergeeft eerst de zonden. Dat leidt tot ergernis bij de Schriftgeleerden die Jezus niet erkenden als de Zoon van God. Vervolgens geneest Hij de verlamde die op het wonder zijn bed opneemt en gezond het huis verlaat.

Markus 2 vers 10 en 11: ‘[10] Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft, om de zonden op de aarde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte): [11] Ik zeg u: Sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis‘. [Grondtekst]

Christus openbaart Zijn almacht in Kapernaüm

1. Dat deze macht wordt geloofd;
2. Dat deze macht wordt bestreden;
3. Dat deze macht wordt verheerlijkt.

Gemeente, luisteraars, Jezus is terug in Kapernaüm. In die woning doet Hij iets wat Hij niet eerder deed: ziekte genezen en zonden genezen. Markus schreef nog niet in hoofdstuk 1 over de vergeving van zonden. Wel ziekten genezen, duivelen uitwerpen. Wel in Jesaja over vergeving. Vergeving en genezing gaan hier hand in hand. Allemaal nodig. Hij heeft de macht de zonden te vergeven.

1. Dat deze macht wordt geloofd

Het geloof in deze macht. Kapernaüm, plaats aan het meer van Galilea. Hij had een huis daar. Nieuws dat Hij weer in Kapernaüm was, verspreidde zich als een lopend vuurtje. Velen mensen kwamen tot Hem, huis vol, deur bezweek bijna. Jezus onderwijst, sprak. Spreken van Hem is altijd onderwijzend van aard voor gelovigen en ongelovigen. Schare helemaal niet in geïnteresseerd. Veel meer interesse voor wat Hij in het natuurlijke leven doet. Jezus neemt de prediking van Johannes de Doper over. Over het Koninkrijk. Mensen zich moeten bekeren en Evangelie geloven. Werkelijk geloven. Dat nodig. Met geloof en bekering beantwoorden.

Vier mannen dragen een man op een brancard. Hun vriend kan niet meer lopen. Geloven dat Jezus hem kan genezen. Komen ze bij het huis. Kunnen niet binnen. Veel mensen binnen en buiten. Toont de onmacht van de vrienden en de verlamde. Volharden. Creatief zijn ze. Naaste woning zien ze een trap. In het oosten trap van steen naar het platte dak. Maken een gat groot genoeg om brancard door te laten gaan. Stel je voor: stof en brokken vallen terwijl Jezus aan het spreken is. Brancard voor Zijn voeten gelegd. Hij stuurt Hem niet weg. U ziet toch dat ik nu aan het onderwijzen ben. Jezus ziet hun geloof bij de vrienden. Meer nog: Hij ziet het geloof in hun harten. Wat een genade, wat een liefde, toont de Heere Jezus hier. Zoon uw zonden zijn u vergeven. Zonder dat hij erom gevraagd had.

In de woorden zien we de genegenheid en tederheid van de Heere. Barmhartig naar deze man. Reikt aan de grootste behoefte van deze man. Mogelijk dat de Joodse overtuiging dat ziekte en zonden verbonden zijn, extra drukte op deze verlamde man. Grootste probleem voor hem en ons gerechtvaardigd voor God te verschijnen. God heeft er zelf voor gezorgd. Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn Zoon gaf. Gat in het dak niet het probleem. Vergeving van de schuld. Dat geeft God hier. En nog steeds nu. Bekeer mij zo zal ik bekeerd zijn. Wonderlijke woorden te horen: uw zonden zijn u vergeven.

Christus in woning met een geopend dak. De hemel geopend. Geloof en bekering tot Hem te komen. Ik twijfel zo of mijn zonden vergeven zijn. Een vraag die volgens media veel leeft in harten van jongeren. Niet zaken omdraaien. Dat je met je twijfel je ongeloof goedpraat. Is ten diepste niet dat je jezelf wilt handhaven? Juist satan doet dit. Twijfel saaien. Hinderen. Van satan mag je alles. Geloof bestuderen en beredeneren. Maar in het geloof mag je van hem niet de toevlucht nemen tot Christus.

Het geloof is niet te stuiten. Zie maar de vier vrienden. Hun onmacht slaat niet om in twijfel. Volharden in het geloof. Spurgeon: alsof vier gelovigen zich laten verhouden, dan breekt hun heilige honger door muren van steen of daken van huizen. Wij meer gehoord van Hem dan deze. Meer verwachting. Maar laten we ons niet weerhouden. Ware geloof breekt overal doorheen. Rust niet voordat het Christus gevonden heeft. De vier vrienden door het gat naar Christus. En de verlamde staart omhoog naar Christus. Wil zeggen: als je tot Christus roept, wie of waar je bent, rust niet, Christus is de enige mogelijkheid tot zaligheid.

Heb je nog verwachting van de Heere? Of zelf ermee door? Hij wil zonden vergeven. Wie u aanroept in de dood, vindt in Hem Zijn gunst oneindig groot. Verhinderingen weggenomen. Vind je het geen wonder dat Hij dit geeft voor mensen die het iedere dag weer verprutsen. Geeft verwachting tot Hem te gaan. Onbegrensde verwachting van Hem. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Geloof een persoonlijke zaak.

Calvijn wijst erop hoe gelovige ouders hun kinderen tot de Heere kunnen brengen. Wat een voorrecht als je gelovige ouders hebt. Misschien al voor je geboorte voor je baden. Voor elkaar worstelen aan Gods genadetroon. Jezus zag hun geloof. Hij heeft alle macht om zonden te vergeven. Bevestigt daarmee dat Hij de vervuller is van het Oude Testament. De Messias. Ook in het Oude Testament lezen we ervan. Koning Hizkia, sterkte van de Heere. Deed wat goed was in de ogen van de Heere. 39 jaar is hij en wordt doodziek. Jesaja de profeet komt, u zult sterven. Dat is hard. Vooral als je van het leven houdt. Hizkia berust niet in het lot maar bad tot de Heere. Gelooft in Hem. Hem gediend. Kort en krachtig gebed. Wordt verhoord. Gebed niet gebonden aan veelheid van woorden maar oprechtheid van het hart. Dan zendt Hij een dankgebed op. Voor de vijftien extra levensjaren. En: U hebt al mijn monden achter u geworpen. Doet Jezus hier ook. Zoon uw zonden zijn u vergeven. Zo ook hier.

2. Dat deze macht wordt bestreden

Gemeente, eindelijk is de verlamde bij Jezus en dan geneest Jezus niet. Dan vergeeft Hij de zonden. Schriftgeleerden erbij. Van alle vlekken van Judea gekomen. Gekomen om te onderzoeken wat Hij preekt en doet. Geestelijke opzieners in die zin. Nu vinden ze dat Hij Godslasterlijke woorden sprak. Vonden ze. In hun hart. Zeggen ze niet. Alleen God kan de zonden vergeven. Ten diepste hadden ze gelijk. Kenden de Schriften. Alleen priester verleende dat in het Oude Testament. God schenkt het, priester maakt er je deelgenoot van. Maar gebeurt hier niet.

Jezus stelt zich gelijk met God. Neemt het Goddelijke voorrecht. Hij maakt Zich schuldig aan Godslastering volgens hen. Neemt het gezag van God en gebruikt het voor Zichzelf. Jezus had de macht om de zonden te vergeven. Hij is God. Christus die zegt zich voor de enkeling in. Zijn barmhartigheid naar de zondaar. Vergeving van de zonden een daad van vrije genade. Komt niet uit ons voort. Zuivere uitwerking van Gods genade. De zondaar betaalt niet de schuld maar ontvangt een erfenis. God verzoend de schuld en neemt de straf weg en legt die op Zijn Zoon.

Zonde door de zondeval gekomen. God laat de zondaar vrijuit gaan. De gerechtigheid van God moest wraak  uitoefenen. Op Golgotha is de machtige Zaligmaker vrijwillig onmachtig geworden. Zondaar vergeving van zonden verkregen.

Eerst wordt Psalm 86 vers 3 gezongen.

‘Heer‘, door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in ’t schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
Heer‘, neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk naar Uw goedgunstigheen,
Op de stem van mijn gebeen.’

3. Dat deze macht wordt verheerlijkt

Gemeente, we lezen in vers 8 dat Jezus de gedachten van de Schriftgeleerden kent. Zo ook het geloof ziet in het hart. Hun boze overleggingen zag Hij. Hoe kan Hij dat doen? Meer is dan een gewoon mens. Enige manier waarop Jezus dit kan doen, is door Zijn Goddelijke natuur. Waarachtig God en mens. Ook vandaag beschikt Hij over deze macht. Hij weet of Zijn Geest in je hart woont, of je in Hem gelooft. Tot waar geloof gekomen. Schriftgeleerden bleven wie ze zijn. Later noemden Jezus hen: kinderen van de duivel. Alleen God kan de zonden vergeven. Ze stopten hun oren toe voor de roepstemmen van de Heere. Weigerden te luisteren. Hoe is dat met u? Met jou? In Zijn Woord spreekt Hij tot u. Is het spreek want uw knecht hoort? Of stopt u uw oren toe?

Jezus gaat met hen mee. Gaat het gesprek aan. Er volgt een opmerkelijke vraag: wat is lichter te zeggen uw zonden zijn vergeven of te zeggen tot de verlamde sta op en wandel? Preekt opdat de mensen geloven. Zoon des mensen. Daniël 7 staat het ook, vers 13. Daniël de profeet in het Oude Testament ziet in het nachtgezicht iemand naderen in de gedaante van een mens. Wordt gegeven alle macht, Koningschap.

Hier in Kapernaüm komt God zelf als mens tot een zondig mens. Als de Ben-Adam.

Hier in Kapernaüm komt God zelf als mens tot een zondig mens. Als de Ben-Adam. Zoon van Adam. Niet de zoon van David. Stelt zich gelijk met mensen, uitgenomen de zonden. Niet alleen gerecht en gericht te tonen maar ook genade. Zoon des mensen is mens maar ook meer.

Jezus sommeert de verlamde om zijn matras op te nemen en naar huis te gaan. Hij doet het. Mensen zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben gezien. Bent u ook zo verwonderd? Over wat Hij deed? U geopenbaard. Aan Hem je over te geven, Hij macht u zalig te maken. Misschien bang om tot Hem te gaan. Satan kan van alles influisteren. Barmhartigheid van Christus is door hen afgeslagen.

Op straat hoor je het ook. Evangelisatie. In goddeloosheid blijven. Willen niet van Jezus weten. Zichzelf blijven. Hem helemaal niet nodig. Bisschop Ryle: in feite schijnt niets het hart van de mens zo zeer te verharden dan regelmatig het Evangelie te horen maar ondertussen zich in de dienst van de zonden uit te leven.

Hier in Kapernaüm zien we dat Christus eerst het belangrijkste schenkt. Bij een specialist in het ziekenhuis kan een wachtlijst zijn, maar bij Jezus niet. Hij helpt meteen. Kan moeilijk zijn in dit leven. Zware aanvechting. Zoals Dordtse Leerregels leren. Met verzoeking wordt ook de uitkomst gegeven. Wekt in hen de zekerheid van de Heilige Geest geschonken.

Hij schenkt uit vrije genade. Het Lam dat de zonden wegdraagt vergeeft ook werkelijk. Hoe kostelijk. Zoon uw zonden zijn u vergeven. Kan moeilijk zijn om wel vergeving te ontvangen maar geen genezing. Maar dan ook de kracht om dat kruis te dragen.

Vanavond kwam de boodschap tot ons. Waar heeft het u en jou gebracht? Aan Zijn voeten. Mensen in Kapernaüm zien Zijn macht. Nog nooit zoiets groots gezien. Psalm 103, al uw krankheden en ongerechtigheden vergeeft. Vergeving van zonden voor genezing van ziekte. Eeuwig wonden dat God niet doet naar onze zonden. Mensen nemen deze woorden over. Loof de Heere mijn ziel. Amen.

Zondag 29 april 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – kand. W.J. Korving [Den Helder] – Markus 2 vers 10 en 11