De Heere openbaart Zijn trouw aan Jakob

Het is de Heere die Zich aan Jakob openbaart met Zijn trouw. Na zijn bedrog omtrent de eerstgeboortezegen gaat Jakob naar Bethel. Daar bewijst de Heere Zijn trouw aan Jakob door een droom. Jakob ziet in de droom de hemel geopend en de engelen van God daarop klimmen. Van beneden naar boven: de engelen waren al beneden om Jakob ter zijde te staan. Het beeld van de ladder is de Heere Jezus. Hij is de verbinding, de toegang tot God in de hemel. Hij kwam naar deze aarde om verzoening aan te brengen. Toen de Heere Jezus op aarde was sprak Hij zelf: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult u de hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen’. Hij is de Zoon des mensen en de Middelaar van God en de mensen.

Genesis 28 vers 12-15: ‘[12] En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. [13] En ziet, de Heere stond op dezelve en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad. [14] En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u, en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. [15] En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb‘.

 

De Heere openbaart Zijn trouw aan Jakob
1. Tijdens de vlucht;
2. In de droom;
3. Na de droom.

1. Tijdens de vlucht

Gemeente, kerktelefoonluisteraars, jongeren, bij de voorbereiding van de preek moest ik aan woorden van mijn moeder denken. Die zei als ze merkte dat je niet eerlijk bent: je kunt mij bedriegen maar de Heere niet. Jakob heeft het ook ondervonden. Door bedrog samen met moeder Rebekka de eerstegeboorte zegen ontfutseld. Jakob is er wel achter gekomen dat de Heere niet te bedriegen valt. Niet alleen is niet alleen Izak van op de hoogte gekomen die het merkte dat Jakob zich voordeed als Ezau. Ezau is er ook van op de hoogte gekomen. Het bedrog heeft grote gevolgen en werkt door.

Jakob is op de vlucht voor Ezau. Naar Paddan-Aram. Als een dakloze. Een gedachte: ziet uw broeder Ezau troost u te zullen doden. Jakob moet sterven, wil Ezau. Ezau gaat ook een huwelijk aan. Trouwt derde huwelijk met een nicht, Máhalath. Eerste vrouwen waren bitterheid bij Izak. Beetje gevlei om bij ouders goed er uit te komen. In Izak zal het volk gezegend worden. Ezau blijkt geen verstand van Goddelijke zaken te hebben. Hij mist de genade. De genade niet in Zijn hart aanwezig. Een kind van God weet van onverdiende genade en van zonden. Geen berouw. Verootmoediging. We horen Hem niet bidden in de binnenkamer. Niet als de tollenaar in de tempel: wees mij de zondaar genadig.

Jakob gaat op de vlucht. Heeft in eigen kracht naar de geboortezegen gegrepen. Hij krijgt nog de zegen mee. Belofte van God aan voorvaders. Ogenschijnlijk lijkt dit een andere zegen dan die Jakob in Genesis 27:27-28 krijgt. Izak meer aardsgericht. Meer materiële zegen. Hier lijkt het dat Izak de Heere op zijn plek gesteld. Jakob in de plaats van Izak gesteld. Izak ziet hiermee verder. Achter de horizon. Ziet de Messias oplichten. Een hoop volken. Gemeente. Niet verzameling van mensen. Gemeente van Christus. Christus zal uit de lendenen van Jakob komen. Jakob je bent niet alleen voor het hier en nu. Op reis naar de eeuwigheid. Hemelse Kanaän. Zondaren uit genade om Christus’ wil zullen beërven. Stad met paarlen poorten. Gouden straten. Geen pijn, geen verdriet. Alle tranen afwissen, in de fles bewaard.

Jakob op weg naar Paddan-Aram. Jongeren, we kunnen hieruit leren. Het is niet om het even met wie we trouwen. Ik hoop dat je je levenspartner niet zoekt in de kroeg. Maar op het erf van het verbond. Olie met water kun je niet vermengen. Trek geen juk aan met de ongelovige. Ik weet dat er huwelijken zijn met een gelovige en ongelovige zijn gezegend. Genade van God. Maar geen staat op maken. Hoe vaak worden gelovige niet meegezogen door ongelovige.

Jakob gaat op reis. Liefde en verborgenheid van ouders missen. Door eigen schuld. Verdrietig geweest zijn. Geweten aan hem knaagt. Wat ben je dom? Waarom niet op de Heere gewacht? Vele vragen zullen van zijn angstvallig hart bezig genomen. Zou hij zijn ouders nog terugzien? Zonde van zijn vader bedriegen. Jakob komt met dit alles op een plaats waar hij gaat slapen. Hoe is het mogelijk dat je nog kunt slapen? Dat is ook mogelijk omdat de God van Abraham heeft ontvangen. Ook de God van Izak Jakob kent. Jakob stelde zijn betrouwen op de Goddelijke bescherming [Matthew Henry]. Psalm 103 gezongen. Bij de Heere milde handen en vriendelijk ogen. De Heere openbaart Zijn trouw aan Jakob.

2. In de droom

Jakob op reis. Familie en ouderlijke tent achterlaten. Niets. Platzak. Enige wat hij nog bezit is een kruikje olie. Voor vermoeide voeten onderweg. Hij bezit nog iets. Weet je wat jongeren? Zijn gedachten. Die bezit hij ook. Misschien weet je nog wel van vakantie. Sommige dingen neem je niet mee en laat je thuis achter. Maar gedachten neem je mee. Heimwee kun je krijgen naar huis. Jakob kon ze ook niet steeds vergeten. Jakob wat ben je dom. Je vader bedrogen. Wat ben je alleen. Met gedachten op reis gegaan. Broer wilde hem doden. Zelfde reis als Abraham ging. Alleen in omgekeerde volgorde. Jakob vlucht uit het land van de erfenis. Heeft alles verprutst. Als een verschoppeling. Als een zwerver gaat hij over de aarde. Jakob komt aan de plaats waar hij droomt. Op weg naar de onzekerheid. Hoe kun je dan slapen? Met al die gedachten? Als je morgen een belangrijke toets op school moet doen. Of morgen een operatie gepland is. Of een sollicitatiegesprek. Toch is het mogelijk. Jakob had de zegen van de Heere meegekregen. Ik lag en sliep bewust van de trouw van de Heere bewust.

Het wordt donker. Sterren verschijnen. Duizenden aan het firmament. Jakob droomt een troostrijke droom. Een trap, een ladder zoals bij een huis stond toen. Jakob ziet engelen van beneden naar boven. Die volgorde is belangrijk. De engelen waren al bij Jakob voordat hij daar erg in had. Zegen van de Heere bij zich. Dat Gods kind bewaard zou blijven. Daarom kon hij gerust gaan slapen. Wat een trouw van de Heere. Jakob heeft het allemaal verprutst. Maar de Heere heeft het niet vergeten. Ik ben de Heere, Genesis 28:13-15. De Heere openbaart Zich als de God van het verbond. Dit land waarop u slaapt. Belofte persoonlijk. Ook voor Jakobs nageslacht. In deze belofte is ook al de garantie van de zegen die Izak Jakob gegeven heeft. De Heere bewaart de trouw als een verkiezend God. De meerdere zal de mindere dienen. De verkiezing een moeilijke zaak. Een Goddelijke zaak. Geworteld in de Hemel. Wij kunnen met ons verstand de Heere niet bevatten. De uitverkiezing is het toonbeeld van Gods liefde. Als er geen uitverkiezing was, waren we allemaal ten dode opgeschreven. Dan zouden we allemaal verloren gaan. Is God voor allen een verterend vuur. Maar wat een wonder dat de Heere nog een volk verkiest. Uit het stof. God zoekt in Zijn verkiezende liefde het verlorene. Gods verkiezende staat garant voor de zaligheid. Johannes 3:16. God verkiest in Zijn liefde. Hij leidt en bewaart in diezelfde liefde. Dan kunnen mensen zeggen: als God besloten heeft dat ik behouden wordt dan gebeurt dat en omgekeerd ook. Dit is misbruik. Uitverkiezing is Gods verborgen wil. De geopenbaarde wil is dat Hij het leven geeft. Wie tot Hem komt zal Hij geenszins uitwerpen. En zie. Genesis 28: 12, 13 en 15. En zie wordt ook gezegd door de engelen in de velden van Efratha. Lukas 2. Christus is de ladder. Jakob is het beeld van de verloren zondaar. Christus is de enige weg. De weg, de waarheid en het leven.

3. Na de droom

Hoe blijft de Heere Jakob trouw? Is Jakob beter dan dan anderen. Zondag 4 Catechismus, moedwillig ongehoorzaam aan God. Hoe kan de Heere dan Zijn trouw betonen? Dat kan omdat tussen Bethel van Jakob en de gemeente des Heeren van Putten Johannes 1:52 staat. Jezus spreekt tot Nathanaël. Refererend naar de droom van Jakob. De hemelen zullen geopend worden en de engelen nederdalen op de Zoon des mensen, dat is Gods Zoon. Dat is Immanuël. God met ons. Jonathan Edwards, opwekkingstheoloog: er wordt niet van een ladder gesproken, dat hoeft ook niet. Christus is de ladder. Die de Hemel en de aarde bindt. Hangt wel een prijskaartje aan. Christus de vervloekte kruisdood ingaan. Hemel gesloten. Hing als een verschoppeling. Drie uur in de duisternis. In de eenzaamheid. In de stilte. Niets en niemand. Discipelen waren gevlucht. Anderen stonden van verre. Mijn God mijn God waarom hebt U Mij verlaten? Opdat Jakob, een zondaar, een bedrieger, een hielenlichter, nimmermeer van God verlaten zal worden.

Bethel het keerpunt van Jakobs leven. Ervoor Jakob de bedrieger met list en bedrog die vertrouwen op zichzelf stelt. Na Bethel. Vertrouwen op God. Op Jahweh. De Ik ben die Ik zijn zal. Belofte voor het geloof uitgaat. Van geloof nog geen sprake. De zegen was er al. Hier in Bethel de Heere Zijn bondsgod geworden. Thuis in zijn ouderlijke tent heeft hij van de God van grootvader Abraham gehoord. Hier in Bethel heeft Jakob Christus ontmoet. De Messias. Christus de ladder. De Middelaar Gods en der mensen. Onder de Hemel geen andere Naam waardoor wij moeten zalig worden. Bethel. Plaats Gods noemt Jakob de plaats. Olie over de steen. Enige bezit. Belofte gedaan. Niet zo verstandig. Het is de Heere die Zijn belofte standhoudt. Heere gebiedt Jakob om terug te gaan naar Bethel. Herinnert hem eraan.

We gaan afronden. We zijn op reis naar de eeuwigheid. Die eeuwigheid kan zijn een eeuwige gelukzaligheid of eeuwige rampzaligheid. Wat een geluk om te ondervinden dat de Heere de trouw bewaart. Misschien wel van het heilspoor afgegaan. Strijd van het vlees. Tussen vlees en geest. Tussen geloof en ongeloof. Het is de Heere die de trouw bewaart. Tegen ontrouwe kinderen. De God van Jakob de God van zondaren. Ladder staat bij u. Woord der zaligheid gezonden. Ladder reikte tot het opperste van de Hemel. Kent u ook zulke plaatsen? Waar de Heere tot je sprak? Thuis. Elders. Momenten dat de Heere vertroost het schreiend hart dat tot Hem de toevlucht neemt. Onze ziel overladen met vertroosting. Zo is ook de openbaring van Christus. De verlossingsweg. Onvergetelijk. Geen leed kan dat uit het leven wissen. Als God voor zo een als ik ben Zijn Zoon in de dood heeft willen zenden. Wat ligt er dan een ruimte en een heerlijkheid in Christus. Dan mag gezongen worden. Zoals we voor aanvang van deze dienst deden, Psalm 136:1. Zijn trouw bestaat in eeuwigheid. Niet in mij maar in God. Bethel de plaats van de trouw van God. De plaats van de ontmoeting met Christus. Amen.

 

Zondag 22 september 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – kand. W.J. Korving – Schriftlezing Genesis 28