Nadat de profeet plotseling voor de koning Achab verschijnt, brengt hij een boodschap van oordeel. Het is het Evangelie: de Heere is God, vlucht tot de Schuilplaats Jezus Christus, bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het levende Woord dat scherper is dan een tweesnijdend scherp zwaard is klinkt vandaag tot ons. Vervolgens wordt Elia naar een eenzame plaats gebracht waar God voor hem zorgt. Niet al onze wensen worden vervuld maar wel al Gods beloften.

1 Koningen 17 vers 1-6: ‘[1] En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de HEERE, de God Israëls, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord! [2] Daarna geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende: [3] Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krith, die voor aan de Jordaan is. [4] En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult; en Ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen. [5] Hij ging dan heen, en deed naar het woord des HEEREN; want hij ging en woonde bij de beek Krith, die voor aan de Jordaan is. [6] En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds; en hij dronk uit de beek‘.

De levende God van Elia spreekt van oordeel en leven
1. Gods Woord van oordeel door Elia gesproken;
2. Gods Woord van leven tot Elia gesproken;
3. Gods Woord van leven door Elia gehoorzaamd.

Het is als een bliksemschicht. Zo helder, zo plotseling. De grootste, krachtigste profeet van het Oude Testament: Elia. Elia de profeet met het vuurwerk op de berg Karmel. Elia op wiens gezag 102 soldaten werden verteerd door vuur. De profeet die met een vurige wagen werd opgenomen in de hemel en nooit hoefde te sterven. Jongens en meisjes, weten jullie wat de naam van Elia betekent? Als we dat weten, weten we al veel. Mijn God is de HEERE met vijf hoofdletters. Zijn levensdoel is te laten zien dat de HEERE God is. Daarom komt hij als een bliksemschicht voor de koning Achab.

1. Gods Woord van oordeel door Elia gesproken

Daar is hij dan ineens. De Tisbiet. Er staat vrijwel niets van hem beschreven maar wat hier staat is wat we weten. Hij kwam uit het gebied Gilead, huidige Jordanië. We weten niet of hij getrouwd was en kinderen had. Hij komt het deftige hof van koning Achab en houdt daar een preek. Stel je voor dat je met je meest armoedige kleding het paleis van de koning in Den Haag bestormd. Wat moet dat voor ontmoeting zijn geweest? Er is een strijd gaande tussen licht en duisternis. Tussen de Heere en de duivel.

Het probleem is dat in Israël de duisternis lijkt te winnen op het moment. Van heel het verbondsvolk dient eigenlijk niemand meer de dienst van de Heere. Dat was de schuld van Achab. Het was niet eerder gebeurd. Wel veel afgoderij in Israël maar mocht altijd nog de Heere dienen. Maar nu mocht dat niet meer. We kunnen de lijnen doortrekken naar onze maatschappij. Meng-religie. Syncretisme. Een beetje van Boeddha, een beetje van liberalisme, een beetje van dit en een beetje van dat.

In onze tijd zal dat ook daar weer heengaan. Wij die de Heere dienen met volle mond en hart. We worden het zwijgen opgelegd. Het is al langer gaande. Met de Nashville-verklaring zagen we het al en nu in de Coronatijd ook. Achter de afgodendienst in Israël zit de demon van Babel. Elia mocht Achab opzoeken omdat heel het volk moet weten dat de Heere God is.

God leeft! Elia zweert bij de Heere. Zo waarachtig als de Heere leeft. Hij zegt met zoveel woorden: als de Heere niet leeft, komt er geen oordeel. Je kunt er van op aan dat het oordeel komt over het land. Rekenen wij ermee dat God leeft? Hij is niet dood. Waarom lijkt het er dan zo op dat de God van de Refo’s dood is? Waar is ons getuigenis?

Kijk naar Elia. Zo waarachtig als de Heere leeft. Het oordeel komt. Niet dat we allemaal als Elia moeten zijn, dat bedoel ik niet. Wat ik wel bedoel, in Hem die in Elia’s schaduw stond, Jezus de grote Profeet. Ik ben gekomen om te getuigen van de waarheid. Daarom straks Kerst en Pasen. Als christen deel je in dat profetisch ambt: getuigen van de waarheid. Ja, in de wereld zullen wij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed, zegt Jezus, Ik heb de wereld overwonnen.

Elia had het niet van zichzelf. Vol geraakt door de Heilige Geest. Aan wie wij een hekel hebben nemen we toch niet eens de moeite om tot te spreken? God spreekt! Er is hoop. Dat is toch ook in de huidige wereldtoestand. God spreekt vanmorgen. Hij spreekt ook in de wereld. Een grote oproep tot bekering, te vluchten tot Jezus. Bekeert u want het Koninkrijk is nabij gekomen.

Elia kent dat wonder van bekering. Kijk maar: ik sta voor Zijn aangezicht, zegt hij. Ik ben Zijn dienaar. Hoe is dat bij u? Als we die ontmoeting van Elia en Achab doortrekken naar ons vanmorgen hier. Zijn wij een kind van het licht zoals Elia. Door God die de weg gebaand heeft. Of een kind van de duisternis zoals Achab. Zo worden we allemaal geboren. Geestelijk dood. God niet willen dienen. Een tweelingbroer of -zus van de goddeloze Achab. Zonder dat God ons opzoekt gaan wij hopeloos verloren. Aangrijpend maar waar.

Elia gaat preken. Vanaf nu volgt er een droogte, 3,5 jaar. Pas als Elia gehoord heeft van God dat het gaat regenen, gaat het regenen. Van nu geen dauw. Als er een ramp gaat over de wereld, dan gaat het nog niet over de gevolgen. Hier over geen dauw. Geen eten. Bij de Heere dienen dauw en vruchtbaarheid beloofde de Heere. Maar als jullie de afgoden gaan dienen, sluit ik de hemel toe en geen dauw. Door afgoderij zorg Ik ervoor dat dit oordeel komt. Elia zegt: nu is dit oordeel vervuld.

Gemeente, we hadden Corona toch ook aan zien komen als we Openbaring begrepen hadden? Baal was de god van het weer. Nu zegt God: Ik ga die god verbrijzelen. Dan zal Israël zien dat Ik God ben en niet Baal. Gods oordelen zijn altijd maatwerk. Wij hebben onszelf tot maatgodsdienst gemaakt. Nu blaast God dat weg met een paar virusdeeltjes. Niet jullie zijn god maar Ik ben God. Heeft u al voor Hem geboden, vandaag?

2. Gods Woord van leven tot Elia gesproken

Als het oordeel het land treft, dan treft dat ook de kerk. We lezen in vers 2 daarna geschiedde het woord tot hen. Als Elia gepreekt heeft, dan gaat God tot hem spreken/preken. Als je wilt weten hoe Gods spreekt, Hij doet dat door Zijn Woord. Niet met briefjes uit de hemel of mysterieuze boodschappen. Het enige verschil met Elia en ons is dat God in boekvorm tot ons spreekt door Zijn Woord. Hebreeen 4. Het Woord dat u hoort is levend.

Als u Zijn stem niet opmerkt dan komt dat doordat u dood bent voor dat levende Woord. Laten we eerlijk zijn: dan bent u er dood voor en wilt u er dood voor blijven. Maar als het anders is, zo u heden Zijn stem hoort, hoor Zijn troostrijk Woord. Het Woord is levend en ook scherpsnijdender dan een tweesnijdend scherp zwaard. Doorborend. Scherper dan een zwaard. Hij boort in ons vlees dat de Geest er kan komen.

Wij zeggen het was een oordeelsprediking maar het was Evangelie. Opdat God er kon komen in het hart van Achab. Elia moet vandaar gaan. Elia moet in isolatie. God roept Elia tot een lockdown aan de beek Krith. God had een beroep gedaan op Elia maar zijn intredepreek werd ook meteen zijn uittredepreek. Zo plotseling als dat hij verscheen als een bliksemschicht zo verdween hij weer.

Een beek uitgesneden in de rots. Snijdend in de rotsen. De beek Krith. Het sneed ook in Elia. God zet Zijn profeet in de wacht. De nood was zo groot in de kerk en het land, maar Hij zegt: ga maar Ik heb jou niet nodig. Hoeveel meer waren die kleine profeetjes dan wel niet nodig. Elia was op een hoogtepunt gekomen in de dienst aan de Heere en toen kwam een dieptepunt. Vaak in het leven met de Heere na een hoogtepunt een dieptepunt. Als een grote deur openslaat dan slaan vaak veel andere deuren dicht.

Als de Heere de weg doorsnijdt, dan kunnen we toch wanhopig raken? Als de Heere je roept tot Zijn dienst maar dan het zelf doorsnijdt. Als de Heere je geroepen heeft tot het huwelijk maar de Heere neemt je man of vrouw weer weg. Of je man of vrouw bleek niet zo trouw als belooft in de trouwdienst. God beriep Elia tot eenzaamheid in de duisternis. Velen zullen die oorverdovende stilte kennen in die slaapkamer, lege plaats aan de tafel. God gaat onbegrepen wegen, ook met Zijn profeet Elia.

Toch licht God een tipje op van de sluier. Elia moet zich verbergen. Achab en Izebel waren uit op zijn leven. Om uit de weg te ruimen. Alleen daar, op die plek waar God hem gewezen heeft aan die plaats van de Schelfzee, alleen daar is hij veilig. Is dit niet het hoofddoel dat wij leren schuilen bij die aangewezen schuilplaats Jezus. Die aangewezen Verlosser, bent u daar al naar toe gevlucht? Met de beproeving, zegt Paulus, geeft God altijd de uitkomst mee.

Ja, Elia, je kunt drinken uit de beek en ja Ik heb de raven geboden dat ze daar komen. God heeft als het ware met de raven gepraat. Jullie moeten voor Mijn knecht zorgen. Raven, die zwarte beesten die je weleens in de tuin zien. Als Elia een hulphond had gekregen, dan hadden we nog wel begrepen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat raven hun jongen laten verhongeren, zelf zo vraatzuchtig. Zelfzuchtig. Onreine dieren. Geen enkele rechtgeaarde Israëliet zou zich willen laten voeden door de razen. Wat zijn vlees gedacht heeft weet ik niet, maar Gods weg te gaan. Een onmogelijke weg. Uw wil geschiedde. Om met de Catechismus te spreken: God heeft deze weg in dit jammerdal voor Elia toegedacht. En dan is het goed.

In die weg leren we meer van Hem. De liefde. God zorgt voor Zijn knechten. Voor eten. Zo zorgt God voor al Zijn knechten. De weg van het leven. Waar het Woord ons ook toe roepen zal. We weten toch: Johannes 1. Het Woord van God is vlees geworden en heeft ons onder ons gewoond. Jezus is vlees geworden. Zo iemand achter Mij wil komen, die neme zijn kruis op en volge Mij. Wie zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Maar die het zal verliezen om Mijnentwil, die zal het behouden.

De weg van het kruis. Die weg van alles verliezen die zal het winnen. Ds. Van Sliedrecht: degenen die het wagen met het Woord die winnen in de Geest. Waagt u het met het Woord? Die zal het winnen met de Geest. Zal Elia het wagen die moeilijke weg in de woestijn?

3. Gods Woord van leven door Elia gehoorzaamd

We lezen meteen een antwoord op de vraag. Hij ging over de beek Krith. Hij dan ging heen en deed het Woord van de Heere. Elia gaat de weg van het Woord. Is dit makkelijk? Zeker niet. Het is makkelijk als God je roept waar je naar verlangt. Als papa en mama naar je kamer stuurt en leuk speelgoed is er, dan is het toch niet zo moeilijk om naar je kamer in te gaan? Maar als er niets is in je kamer en je zit daar voor een halfuur, dan is het zo leuk niet.

Elia is net zo ongehoorzaam als wij hoor, gemeente. Een man van gelijke beweging als wij, zegt Jakobus. Maar Elia had zo’n goede God leren kennen. Hij mag gaan in het voetspoor van Jezus. Genade. Hij vertrouwde op Zijn God. Ik zet mijn treden in Uw spoor opdat mijn voet niet uit zou glijden Zijn spoort. Dat ruwhouten kruis heeft een heel spoor getrokken. Zelfs een blinde zal op die weg niet verdwalen. Dat spoor volgen.

Je bent daar veilig, Elia. Door het geloof ontvangt Elia die schuilplaats aan de beek Krith. Hij woonde er, staat er. Hier geen bliksemschicht. Hij woonde er. Nu vroeg ik u bent u al gevlucht tot Jezus? Hoe is het ermee? God heeft de Schuilplaats beloofd. Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Je mag er wonen, tot in eeuwigheid in die Schuilplaats wonen. Jezus zegt: in het huis van Mijn Vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, had Ik het wel gezegd.

Er is nog plaats! Anders had God het wel gezegd of gezwegen. Dan zou het Woord in ons land en in Putten niet zijn. Maar er is nog plaats! Kom tot Jezus, vlucht tot Jezus. Als we die Schuilplaats kennen, dan kennen we toch ook het verborgen leven met God? Kolossenzen: leven verborgen met God. Niet meer ik leef, maar Christus in mij. Niet meer mijn leven, maar Jezus is mijn leven. Hem zij het leven tot in eeuwigheid.

Daar zit Elia op de rotsen. Ziet u hem zitten? Met het gekraai van de raven. En verder helemaal niets. Hier wil God hem hebben in de Schuilplaats Jezus. God brengt ons op plaatsen waar we niets hebben. Als een bedelaar. Elia had geen supermarkt om de hoek. God vervult waar Elia niets had. Opent uwe mond, schenk Ik zo je het smeekt, mild en overvloedig. Gemeente, het is niet zomaar een aardige en leuke toepassing, dat wij ook in de woestijn komen. Het is zo naar het Woord.

Kerk geroepen tot het woestijnleven. Openbaring 12. De vrouw, de kerk, vluchtte in de woestijn. God had een plaats voor haar daar bereid. Ook 3,5 jaar. Die hele tijd zal God ons voeden. Hij heeft een plaats bereid. Daar spreekt God tot ons harde hart. Daar is ons hart ontvankelijk voor Hem. Dat we niet zullen vrezen, niet zullen wankelen maar zullen leven. Dan vervult God al Zijn beloften. Kijk maar in vers 6. God bracht de raven en hij at en dronk uit de beek.

Ja, Elia heeft het zwaar. Is eenzaam. Maar nooit alleen. God is zo nabij. Iedere morgen vervult God die beloften. Iedere ochtend, iedere avond vervult Zijn trouwe beloften. Die raven komen het eten brengen. God vervult niet al onze wensen maar wel al Zijn beloften. Jongeren, jullie kennen dat liedje: zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere, eten en drinken, word je toegeworpen. Is het niet waar in het leven van Elia?

Dan is het opvallend dat Elia iedere ochtend en iedere avond. Het volk kreeg het alleen van de kwakkels in de avond. Ik ben gekomen dat zij het leven hebben en overvloed, zegt Jezus. Die beloften die in God ja en Amen zijn. Is dat ook uw God? Mijn God is de Heere, was niet alleen waar toen Elia op de toppen stond bij Achab. Of toen hij na 3,5 jaar bij het vuurwerk stond op de Karmel. Maar ook hier, tussen de toppen in, bewijst de Heere het.

Dat zien we in het leven van al Gods kinderen. Allereerst in de belofte van het Brood des levens. Hij belooft een overvloed aan eten en drinken. Als je niet genoeg hebt, dan doe je je mond niet genoeg open zegt Calvijn. We sluiten af met een verhaaltje uit een koud dorpje in Duitsland. Koude winternacht. Moeder en zoontje waren in wanhopige toestand. Ze hadden niets meer te eten. En het vuur was opgestookt en ze zaten in de kou. Moeder en zoontje waren aan het bidden. Mijn zoon, wat doe je nou het is zo koud buiten waarom zet je de deur open? Dat is voor de raven dat ze binnen zouden komen. Dit jongetje kende de God van Elia.

In diezelfde nacht liep de burgemeester een rondje door het dorp om te controleren of alles in orde was. Hij zag de deur openstaan en ging erop af en vroeg waarom de deur openstond. De jongen antwoordde dat het was om de raven binnen te laten. De burgemeester reageerde: Ik zal jullie raaf zijn van nu aan tot in lengte van dagen. Zo is het waar wat Psalm 55 zegt: werpt uw zorg op de Heere, Hij zal u onderhouden, Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardige wankelen. Amen.

 

Zondag 11 oktober 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – kand. V.S. van der Meer – Schriftlezing 1 Koningen 16 vers 29 – 1 Koningen 17 vers 6