De apostel Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs. Met affectie wijst hij hem op het Evangelie van vrije genade. Timotheüs wordt hierdoor opgewekt om zich niet te schamen. Het leven en de zijn door de opstanding van Jezus Christus uit de doden op de Paasmorgen aan het licht gebracht.

2 Timotheüs 1 vers 9-10: ‘[9] Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. [10] Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie‘.

Evangelie in een notendop

Gemeente, wij leven na Goede Vrijdag en na Pasen. De vraag is of wij dat wel goed realiseren. Waarom eigenlijk? Er is sindsdien licht gekomen in deze donkere wereld. Leven en onverderfelijkheid na Pasen aan het licht gebracht. We zingen nu jaagt de dood geen angst meer aan. Wel hoog gegrepen? Als we horen van het plotselinge overlijden van de heer […].

Paulus in de gevangenis. Timotheüs bevindt zich na alle waarschijnlijkheid in Efeze. Vader en zoon band als het ware, broeders. Grote zegen als je zo verbonden bent. Stel je voor als je weet dat de ander straks de marteldood moet sterven. Paulus waarvan hij zoveel geleerd heeft missen moet maar niet missen kan.

Hoe moet het straks verder met de gemeente waar de wereld aan trekt en zuigt. Eerste generatie christenen. Nog niet vast staan in het geloof. Timotheüs heel emotioneel geweest bij het afscheid. Vers 4, bittere tranen. Timotheüs die net als hij opvoeding heeft gehad bij zijn moeder Loïs en grootmoeder Euníce.

Gevoel dat het geloof van Timotheüs op een laag pitje staat. Hij wil het weer aanwakkeren. Niet in een geest van vreesachtigheid. Maar van gematigdheid. Dat betekent hier onbezonnenheid.

We weten van schaamte in een cultuur met een meisje, eerwraak. Van een gekruisigde iets af te stralen. Je zou niet willen dat van zo’n man of vrouw iets zou afstralen. Zo leefde dat in die tijd. In de leer van de Heere Jezus Christus, dan niet die schaamte. Dat Evangelie vers 9 en 10. Wat kunnen wij hier vrezen in deze plaats en wereld wat komt er van de kerk terecht. De wereld aantrekkelijker lijkt.

Echte vervolging hebben wij niet, dat kunnen we niet zeggen. Maar Bijbelse standpunten over seksualiteit. Moet je dan maar aanpassen? Kan je bezorgd maken over je kinderen en kleinkinderen. Vers 9 en 10 kun je zien als een belijdenisformule. Alleen opgezegd of met elkaar. Wat is de kern van het christelijk geloof.

Paulus wijst op Hem die ons heeft zalig gemaakt. Niet in de toekomst maar al heeft gedaan. Gods werk in Paulus’ leven. Op weg naar Damascus. Saul, Saul wat vervolgt u mij. Zo plotseling. Timotheüs zo anders. Ik heb erover nagedacht thuis, dat we jaloers zijn op de bekering van Paulus. Dan meer zekerheid. Zo geleidelijk veel minder duidelijk die zekerheid. Maar Paulus maakt dat onderscheid helemaal niet.

Het is belangrijk niet de weg waarlangs maar dat het is gebeurd. Het ene heeft niet iets voor op het andere. Als je maar gered bent. Heilige roeping. Leven van heiliging. Je mag wel komen als zondaar maar niet leven als zondaar. Anders zou genade goedkope genade zijn. Zondigen want er is toch genade voor. Dat past niet.

Als apostel de wereld in. Om van de Heere te kunnen spreken in deze donkere wereld. Maar er zit nog meer in. De roeping past bij God. Ik weet nog wel dat onze kinderen klein waren, na het eten buiten spelen. Maar dan moest je wel tien keer roepen. Maar als de Heere roept, roept Hij met kracht en macht. Gewoon zondag aan zondag als je je plaats neemt in de kerk. Waarom? Omdat Zijn Geest erin meekomt. Je zoekt gevonden te worden in Jezus Christus. Misschien in het begin met aanvechting en twijfel. Maar dan komt er een doorbraak.

Dat mogen we elkaar vanmiddag meegeven denk ik. Wij maken dat onderscheid tussen Paulus en Timotheüs. Maar Paulus zegt ons. Ontvouwt het woord van God iets van wie God wil zijn voor een verloren mens. De Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En dat het alleen maar genade is. Niet door onze werken. Niet in overeenstemming met onze werken.

Als je bedenkt onze beste werken. Hoe zouden die bij de Heere in aanmerking komen? Wij hebben allemaal iets in ons bloed om onze werken mee te laten werken. Filippenzen 3, Paulus somt heel wat op. Afkomst. Besneden. Farizeeër. Onberispelijk. Wij kunnen dezelfde geneigdheid hebben om iets voor God aan te brengen.

Toch kan de gedachte leven, je moet eerst dit. Dat kan jezelf in de weg zitten. Dat je iets mee moet brengen. Gevoel van ernst en schuldbesef. Zijn goede zaken die er moeten zijn. Maar hoe functioneert het?

We moeten twee keer bekeerd worden: eerst van onze ongerechtigheden en de tweede keer van onze gerechtigheden. Je moet wel eerst dit of dat. Nee, wij moeten niks. Door onze werken gaat een streep. Gods voornemen en genade. Als je het zo ziet, komt het helemaal te liggen in Gods hand. Voordat wij ook maar op enige manier de Heere gezind konden zijn, was Hij ons al gezind. Puur Gods genade. Gegeven is door Jezus Christus. Voor de tijden der eeuwen. Al in de eeuwigheid.

Dan komt er van ons absoluut niets bij. Al voor de schepping. Als je daar over nadenkt, dan zijn dat duizelingwekkende diepten. Maar we begrijpen hieruit alleen maar dat genade echt genade is. Paradijs, zondeval, belofte dat het Vrouwenzaad de kop van de slang zal verlossen, dit komt er allemaal in mee. De verschijning van de Zaligmaker de Heere Jezus Christus.

Jezus, dat betekent Hij redt. Daarom moest Jozef Hem Jezus noemen. Christus, ambtsnaam. Profeet, Priester en Koning. Waar wij niet toe in staat zijn, in liefde te nemen tot de naaste, heeft Hij volmaakt tot de laatste tittel en jota. Hij heeft het uitgeroepen: het is volbracht. Jezus Christus en die gekruisigd.

Hij is de bron van onze zaligheid. Die van Paulus, Timotheüs en wij. Leren wij buigen en bukken bij Hem? Horen we bij de verkondiging week bij week van Hem en hebben we leren bukken? Niet alle woorden uit te leggen, dat ook van mij niet te verwachten. Het is alles genade. Dat te weten. Ik niets bij te brengen. U ook niet denk ik. Aan de voet van het kruis te komen.

Niet om de ruimte in te perken maar breed te maken. Zijn werk gaat door. Hij brengt mensen tot de zaligheid. Tijden kunnen verschillend zijn maar Zijn werk gaat door. Niet te stoppen. Naar Zijn eigen voornemen. Die ons geschonken is. Onverdiende zaligheid in Christus.

Die de dood heeft tenietgedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Dan komen we uit bij Goede Vrijdag. We worden vandaag bepaald bij het overlijden bij de heer […]. Als je over de begraafplaats loopt. Gevolg van de dood. Maar de dood overwinnen. Die dood heeft Jezus krachteloos gemaakt en van de troon getrokken. Lichamelijke dood, dat ons leven eens ten einde komt. Maar Christus leeft echt en zal de Zijnen uit de doden opwekken. Maar ook geestelijk. Geestelijk dood en dan levend maakt. Levend van liefde tot Hem.

En ook de eeuwige dood. Ook die is tenietgedaan. In plaats van de eeuwige dood het eeuwig leven met Hem. Na de zondeval belooft. Geboren in de stal van Bethlehem. Gestorven aan het kruis. Opgestaan uit de dood. Lichamelijke dood maar ook geestelijk. Lichamelijk nooit meer ziekte en pijn. Geestelijk, nooit meer zonden. Dat is pas het echte leven wat bedoelt is.

In gedachten zie je Paulus in de kerker. Wachtend voor de voltrekking van de dood. Kan je leven als een film voorbij trekken. Paulus, ga je binnenkort sterven. Ja, ben je daar niet bang voor? Angst voor de brandstapel. Paulus ben je bang? Nee, niet de gevangene van Nero maar van Christus. Dat Hij de tranen zal afwissen. Die wetenschap maakt alle verschil.

Timotheüs schaam u niet voor het Evangelie. Lijd maar verdrukking. In Hem ligt het vast. Hoe ligt dat bij ons? Goede Vrijdag geweest, Pasen geworden, Christus opgestaan. De dood verslagen. Evangelie. Goede boodschap betekent dat in het Grieks. Kan bestreden worden. Mensen ouder worden, dood dichterbij komt.

Niet hoe hij het doet, zoals bij Paulus of Timotheüs. Maar dat Hij het doet. Hij heeft alles voor u. Om zalig te kunnen sterven. Als ik bestrijd word in het hart: klopt het wel. Hij zal Zijn volk zalig maken van de zonden. Als je oud bent, dood klopt aan de deur. Ook als je jong bent. Dingen van de verkiezing. Dat genade genade is. Hoe kom je aan de weet? Paulus komt niet met de boodschap: vraag er maar veel om. Nee, Paulus komt met het Evangelie.

Door Gods genade is het aan het licht gekomen. 2 Korinthe 5, Paulus zegt van zichzelf een gezant van Christuswege te zijn, een ambassadeur. Niet lijdelijkheid. Paulus zit daar alleen, in de kerker. Toch niet bang. Houdt vast aan de overwinning van Christus op de dood.

Het woord onverhinderd. Laatste woord van het boek Handelingen. Leven en dood, niet in de hand van de keizer Nero. Maar alleen in de handen van Christus. Dan ga je veilig. Het Evangelie in een notendop. Is dat ook voor ons een weg van veiligheid door het geloof?

Amen.

 

Zondag 1 mei 2022 – Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen – kand. M. Diepeveen – Schriftlezing 2 Timotheüs 1 vers 1-14