Koning Abia lijkt in 2 Kronieken 13 heel anders afgeschilderd te worden als in 2 Koningen 15. Zijn naam is ook anders: Abia (mijn vader is Jahweh) en Abiam (mijn vader is de zee). Abia is een richtingwijzer, maar geen gids. Hij gaat zijn volk niet voor in de hartelijke toewijding aan de Heere. Hoe is dat bij ons? 

Wat heeft een naam te betekenen?

  1. De Abia uit 2 Kronieken 13
  2. De Abiam uit 1 Koningen 15
  3. Toepassing

De Abia uit 2 Kronieken 13. Maak je een vliegreis, dan krijg je een instructie mee dat je in nood eerst je eigen zuurstofmasker moet opzetten. Als je de zuurstof voelt, dan pas mag je het zuurstofmasker van je kind opzetten. Het lijkt de wereld op zijn kop. Een ouder die zichzelf niet beheerst, verliest ook de grip op het kind. Zorg eerst goed voor je zelf.

Denk in dit verband eens aan het gekend zijn door de Heere. Of de kwaliteit van je huwelijk. En zelfbeeld. Wat draag je hiervan over op je kind? Christenouders hebben in woord en daad door te geven wie de Heere is. Het is niet om het even hoe wij er als christen in staan. Is ons leven in overeenstemming met wat wij onze kinderen voorhouden. Dat is belangrijk.

Abia. Wie is hij? De naam is wel bekend maar verder. Een zoon van Rehabeam. Hoe oud hij geworden is, weet ik niet. Hij heeft maar 3 jaar geregeerd. Hij regeerde over het tweestammenrijk. Wat is ervan geworden? Het zijn er 2 geworden. Het grote rijk van David en Salomo was uiteengevallen. Een zuidelijk rijk en noordelijke rijk. Het land in tweeën gescheurd. Een drama! Van scheuringen komen scheuringen.

Die 10 stammen zijn niet alleen losgeraakt van de dynastie van David maar ook van de Heere. Het ging snel bergafwaarts. De Baals en Molochs werden gediend. Het werd een chaos. Van dat mooie Israël, bleef op het laatst bijna niets over.

Over Abia gaat het. Wat vreemd dat hij in 2 Kronieken 13 Abia heet en in 1 Koningen 15 Abiam heet. Een letter verschilt het. Verschil in betekenis. Lijkt bewust. Het is dezelfde. Maar je zou niet zeggen dat het over dezelfde gaat.

Abia betekent ‘mijn vader is Jahweh’. De Vadernaam – waar we over gezongen hebben. Mooie naam! Die past bij 2 Kronieken 13. De schrijver schetst een positief beeld.

Maar doet de schrijver van Koningen dat ook? Nee. Is dat de reden? Een letter verschil. Die ‘m’ geeft een andere betekenis. Verschil tussen dienen van God en het dienen van een afgod. Abiam betekent ‘mijn vader is de zee’. ‘Am’ was de Kanaänitische God. Het betekent het gebulder – dat past bij de zee. Dat is de letterlijke betekenis van de koning. Abia en Abiam. Mijn vader is het gebulder van de zee. Wat een verschil!

Laten we het hebben over Abia uit 2 Kronieken 13. Er was oorlog. 400.000 van de beste mannen werden opgesteld. Jerobeam met 800.000 mannen. Dappere helden. Dat ga je niet redden Abia. Dat leger is voor jou een maatje te groot! Maar heeft Jerobeam dan een leger van bijna een miljoen soldaten. En Abia van een bijna half miljoen. Het Hebreeuwse woord dat met duizend is vertaald kan ook legereenheid zijn (zo worden vertaald). Dat lijkt mij aannemelijker.

Voor het geweld losbarst, ging Abia op een berg staan. Hij hield een pracht rede! Jerobeam, je moet je plek weten! Ik ben een afstammeling van David. Je komt in opstand tegen de Heere. Durf je dat? Dat was niet het enige. Hij zegt dat het godsdienstig leven van het tienstammenrijk niet deugde. De tempel is de plaats die God uitgekozen heeft. Daar wil Hij wonen. Abia sprak over het priesterschap. En over de Levieten. Zoals in de wet was voorgeschreven. Jullie hebben de priesters verdreven! Jullie hebben voor jezelf priesters gemaakt – zoals de volken. Ze komen om met een stier en rammen zich te laten wijden en dan zijn ze priester. En gaan jullie nu vechten tegen de Heere?! Doe dat niet. Je wint het niet en nooit van Hem! Wat een rede. Vol godsvertrouwen. Wat hij zei, was waar.

Het hielp niet. Tegenover een militaire overmacht stelde Juda het roepen tot God en de trompetten van de priesters. De Heere zorgde voor de overwinning van de 2. Een slachting onder een broedervolk. Meer dan de helft sneuvelde. 500.000 bijna, of toch beter: 500 eenheden? Dan toch duizenden. Met duizenden doden. Diep triest. Kon het duidelijker? Juda kreeg de overhand omdat het steunde op de Heere. Abia. Mijn vader is Jahweh. De God van het verbond. Abia. Mooie naam! Die past wel bij 2 Kronieken 13.

2.

De Abiam van 1 Koningen 15. Gemeente, het boek Kronieken beschrijft maar een gebeurtenis van Abia. Die broederstrijd. Misschien zijn eerste wapenfeit? Maar Koningen schetst een beeld dat in strijd lijkt te zijn. Ronduit negatief. Vers 3: Abiam wandelde in al de zonden van zijn vader Rehabeam. De zonden met de paplepel ingegoten?! Zijn hart was niet volkomen aan de Heere toegewijd? Abia en Abiam. Het gebulder van de god van de zee.

Dat negatieve begint al in Kronieken. Viel het u niet op, in vers 21: en hij nam zich 14 vrouwen. Waarom zoveel? Wil hij zijn macht tonen? Zoals Salomo, zijn opa, met duizend vrouwen. 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Zijn vrouwen deden in zijn ouderdom zijn hart afwijken van de Heere. Salomo ging achter Astharte aan. En de afgod van de Ammonieten. Hoe kan dit?!

Wat vraagt de Heere van ons? Hij vraagt ons hele hart. Wat zeggen Salomo, Rehabeam en Abia? Ze zeggen: ik geef U de helft van mijn hart. De andere helft reserveer ik voor de afgoden van mijn vrouwen. Dient dan geen andere goden nevens Mij! De Heere eist een exclusief alleenrecht op! Ons hart moet volkomen zijn toegewijd. Dat was bij die drie niet het geval. Ze zetten hun zondige praktijken voort.

Dan is Abia’s reden niet meer dan het gebulder van de zee. De koning wijst Israël de weg. Maar hij bewandelt die weg zelf niet. Hij is een goede richtingwijzer. Maar hij is geen gids. Begrijpt u het verschil? Een richtingwijzer blijft. Ik moest denken aan ds. Poort. Op een zendingsavond in Monster vertelde hij het volgende. Hij liep op een militaire begraafplaats in Israël. Er valt me iets op, zei hij tegen de gids. Er liggen veel generaals begraven, zei hij. De gids zei: weet je hoe dat komt? Bij jullie zeggen de generaals ‘ga’, bij ons zeggen ze ‘volg mij’. Dat is het verschil. Bij ons gaan de generaals voorop!

Abia had voorop moeten gaan. Hij eerst. Daarna het volk. Denk aan het zuurstofmasker. Eerst je eigen masker opzetten en daarna dat van je kinderen. Wees niet alleen een richtingwijzer maar ook een gids. Leef je kind en de gemeente voor in de vreze des Heeren. Abia. De Heere is onze God, zei hij. 2 Kronieken 13. En in 1 Koningen 15 wandelt hij in al de zonden van zijn vaderen. Een persoon, twee namen. Twee werelden. Of mijn vader is de Heere of mijn vader is de zee.

3.

Een woord van toepassing. Hoe is jouw naam? What’s in a name? Het gaat om wie je bent?! Een naam is maar een naam.

Neem Abiam. Een afgod is mijn vader. Of Abia: de Heere is mijn vader. Abia is een man van twee zaken. Hij ging er heel ver mee. Spurgeon schrijft ergens: is het mogelijk om twee Heeren te dienen? Onmogelijk?! Spurgeon zegt: het ligt er maar aan hoe je de tekst leest. Er zijn er velen die twee heren dienen. Klemtoon op 2. Een mens kan er wel 3 of 4 dienen. Niet 2 ‘heren’. Met de klemtoon op ‘heren’. Misschien kan een mens voor 20 doelen leven. Ga maar na bij uzelf. Maar voor meer dan 1 doel dat alles beheerst, kan je niet leven. Wat of Wie is dat ene doel in jouw, uw leven? Is de Heere een heer naast andere heren of is Hij de enige?

Gemeente, zijn ze er hier, die hinken op 2 gedachten. Ik moest denken aan Elia. Op de berg Karmel. Hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten?! Vraagt hij aan het volk. Dan lees je: en het volk antwoordde hem niet een woord… Tegen u? Weet u dan een antwoord te geven? Als de Heere God is, volg Hem. Als de Baäl God is, volg hem. Abia of Abiam. De Baäls van de 21e eeuw. Geluk en voorspoed van het heden. Luxe van lange vakanties. Huizen als paleizen. Het zijn hersenspinsels en zinsbegoochelingen. Een prachtbaan is niet verkeerd – maar is het een Baäl.

Hebt u de Heere lief? Heeft Hij al uw zonden vergeven? Weggedaan door het volmaakte offerlam. Niet alleen vergeven. De Heere is ze ook vergeten. Ik moet denken aan wat ik las in een boekje van ds. Doornenbal. Op bezoek bij stervende man. Is er veel geweest in uw leven waar u spijt van hebt? Heel veel. Maar het is er meer, zei hij. Het is helemaal weg. Kunt u dat zeggen?

Dat kan ik niet…?! Omdat ik het niet weet. Niet zeker weet. Hoe komt dat? Ga je dan toch teveel op in de dingen van hier en nu. Ik ben zo zwak. Erken het! Ga ermee naar de Heere. In vertrouwen en gelovend. Of zijn er dingen, zonden, die jou de baas zijn. Die jou in de beklaagdenbank zetten. Ja maar jij kan niet bij de Heere komen, alsof de Heere een vergevingsmachine is?

Abiam: mijn vader is een afgod. Een afgod wil slavendienst. God wil kinderdienst. Gemeente, eigenlijk denken we dat het schijnheilig is, om na een zonde tot de Heere terug te keren en vergeving te vragen. Maar dat is het niet. Geen laag beeld van God? Het blijft bijbels om terug te keren. Niet een losse omgang met de zonde. In de zonde blijven (Romeinen 6:1-2). Volstrekt niet! Dat is het verzoeken van God. Ben je zwak, ga je onderuit, ga niet aan het werk, de Heere wil geen slavendienst. Ga naar Christus. Laat de zonden worden als witte wol. De beloften zijn in Christus ja en amen. Tot verheerlijking van God.

Hoe is uw naam? Abia of Abiam. Vlucht als een Abia tot Jezus. Zeg het: U bent mijn Vader. U blijft mijn Vader! Die Vadernaam. Kan ik die zeggen? Dat de Heere mijn Vader is? Wat moet ik doen?

Tot slot. Een Amerikaanse voorganger was in Alaska. Om het evangelie te brengen. In een kerkje met 15 mensen. In eens liep er een reus van een kerel de kerk binnen. Hij ging op de voorste rij zitten. Ongeveer 60-70 jaar. Hij zag er triest uit. Wat is er met u aan de hand, vroeg hij na afloop. Hij trok een envelop uit zijn binnenzak met een röntgenfoto. De dokter zei dat ik nog maar 3 weken te leven heb. Altijd hard gewerkt. Nooit bang geweest. Nu ga ik sterven. En ik ben bang. Ik weet dat er een God is. U hoorde de boodschap toch? Begreep u die toch? Ja, maar is dat alles…? Nu had de voorganger hem snel de handen op kunnen leggen en zeggen, geloof je in Jezus, dan is het goed. Hij zei, ik annuleer mijn vlucht. Ik blijf bij je. We gaan de bijbel door tot u bekeerd bent of dood, in de hel. Ze begonnen te lezen in het woord. Belofte na belofte. Bedreiging na bedreiging. Uren lang. De voorganger bad. Legde de woorden uit. Ze gingen door tot diep in de nacht. Lees nu Johannes 3 vers 16 nog eens. De man zei: dat hebben we toch al gelezen? Hij deed het. En las de tekst nog eens. Met zijn grote handen hield hij de bijbel vast. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon..  hij stopte. En zei onder tranen: ik geloof. Ik heb eeuwig leven. Ik zie dat Jezus voor mij stierf. I’m saved! Hoe weet u dat? Vroeg de voorganger. De man zei, een gevat antwoord: ja maar hebt u Johannes 3 vers 16 nooit gelezen?! Dat is nu het verlichtende werk van de Geest. Het Woord dat binnenkomt. Het kwam opeens binnen. Dan wordt het tot je eigendom.

Abia. Mijn vader is de Heere. Dat bid ik u van harte toe. Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 18 augustus 2019, 9:30 uur. Schriftlezing: 1 Koningen 15 vers 1 t/m 8 en 2 Kronieken 13. Wetslezing uit Leviticus 19:1-4, 11-18.