Kort nadat Petrus de belijdenis uitsprak dat Jezus de Christus, de Gezalfde, van God is, bestraft Petrus Jezus als Hij Zijn lijden, sterven en opstanding openlijk aankondigt. Het is het vlees dat er niet aan wil en dat satan als een instrument gebruikt. Zo’n Messias past ons van nature niet. Maar Hij kwam om te lijden. Hiertoe kwam Hij naar deze wereld. Om Zijn volk zalig te maken van hun zonden. Is dat is dat onze Koning?

Mattheüs 16 vers 21-23: ‘[21] Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. [22] En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. [23] Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! U zijt Mij een aanstoot, want u verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn‘.

De inhoud van en de reactie op de lijdensaankondiging van de Heere Jezus

1. De Goddelijke noodzaak;
2. De reactie van Petrus;
3. Het antwoord van de Heere Jezus.

1. De Goddelijke noodzaak

Gemeente, jongeren, ouderen, tijdens de lijdensweken denken wij na over de weg die de Heere Jezus is gegaan naar Jeruzalem. De weg naar het kruis en graf. Jezus heeft de discipelen dus voorbereid voor Zijn lijden, sterven en opstanding. Hij zegt het ervoor al.

Dat betekent dus dat we dit niet moeten vergeten: Jezus heeft de regie in eigen handen. Hij vraagt geen tranen uit medelijden. Hij is gekomen om de wil van de Vader te doen. Jezus gaat het stapsgewijs uitleggen aan Zijn discipelen. Dat deed Hij al eerder. Dit eigenlijk de eerste openlijke aankondiging. Al toespelingen op gemaakt. Mattheüs 12 vers 40. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was, zo zal Jezus drie dagen in het hart van de aarde zijn. Johannes 2. In die dagen de tempel afbreken en opbouwen.

Nu spreekt Hij vrijuit. Openlijk. Geen beeldspraak. Hij maakt het concreet. Er valt nog iets te zeggen  over het moment dat Hij dit vertelde. Het verwijst naar iets dat hieraan voorafgegaan is. De oprechte belijdenis van Petrus. U bent de Christus de Zoon van de levende God. Op dat moment opende de Heilige Geest de ogen van Petrus. Ogen geopend dat Jezus de Messias is. Wat een heerlijk moment. Hij mocht iets zien van de heerlijkheid en luister van de Heere Jezus. Vlees en bloed hebben dit u niet geopenbaard. Dit kunnen wij niet bedenken. Dit komt van de Vader.

Jezus begint te vertellen wat die belijdenis inhield. Dat Hij de Gezalfde is. Openhartig. Aantonen. Bewijzen, concreet maken. Jezus geeft verdiepend onderwijs. Dat doet Jezus niet zomaar om een beetje informatie te geven. Het is Hem er alles aan te doen om de discipelen te onderwijzen van Gods verkiezende liefde. Zijn genade. Hoe zouden de discipelen anders straks de sleutels van het Koninkrijk bedienen? Waarom Jezus naar deze aarde kwam.

Jezus begon openhartig te spreken over de dingen die staan te gebeuren. Jezus laat er geen twijfel over. Niet: nu is het eens tijd naar Jeruzalem te gaan. Nee. Hij moest heengaan naar Jeruzalem. In het Grieks staat dat het een zeer noodzakelijke handeling is. Om een doel te bereiken. Dat is precies wat Jezus duidelijk wil maken. Doel volbrengen waarom ik naar deze aarde ben gekomen. Dringend. Noodzakelijk. Zijn komst staat in het teken van de wil van Zijn Vader. Om de Schriften te vervullen.

Net als toen toont Jezus nu in de gedaante van Zijn Woord op de bittere noodzaak van Zijn gaan naar Jeruzalem. Het heeft alles te maken met onze zonden. Door onze zonden hebben wij God de rug toegekeerd. We liggen midden in de dood. En we hebben de duisternis nog liever dan het licht. Onoverbrugbare kloof. Niemand kan die kloof dichten van beneden naar boven.

Exodus 18. God eist rechtvaardig iedere ziel op. De ziel die zondigt zal sterven. Niemand kan voor God bestaan. God had in het Oude Testament de offerdienst ingesteld. Die kloof bleef blijven staan. Dat bloed kon blijven vloeien. Rammen. Bloed stroomde maar. Voldeden niet aan Gods eis noch eer. Daarom was de offerdienst een heenwijzing naar het offer van het volmaakte Lam.

Dat is ook wat als je daarover nadenkt. Dat Jezus in de stilte van de eeuwigheid kwam tot Vader. Hier ben Ik. Ik zal de hitte van Uw gramschap blussen. Als we daarover nadenkt, dan stokt mijn verstand. Ik kan daar niet bij. U wel? Hij gaf het liefste van het liefste. Hier schittert iets van Zijn verkiezende liefde. Die de last van de zonden zal gaan dragen.

Hier toont Jezus wat Hij moet gaan doen. Weet u niet dat Ik moet zijn in de dingen van de Vader, zei Hij als twaalfjarige tegen Zijn moeder. Alle profetieën zullen in vervulling gaan in Jezus Christus. Moet je eens nagaan. Mensen zeggen wel dat die Bijbel is, maar wie toont het aan? Moet je eens nagaan 700 jaar ervoor profeteerde Jesaja van het lijden van Jezus. De straf Mijns volk op Mij genomen. Hij moest vrede aanbrengen tussen zondaren en de rechtvaardige God.

Daar gaat het ook om. Als we in deze weken met Hem optrekken in de lijdensweken. Dat buiten Hem een eeuwig zielsverderf is. Dat er vergeving is in Zijn bloed. Daarom zitten we hier toch? Jezus boog onder Gods recht, om neer te dalen in de diepste delen der hel.

Ik zie de discipelen zo rondom Jezus zitten. Petrus is niet blij. De woorden zijn niet bepaald in goede aarde gevallen. Dat eerste ging nog wel, dat Jezus naar Jeruzalem moest gaan. Maar dat laatste nooit. Petrus dacht als vele mensen. Messias zoals Daniël in hoofdstuk 7 geprofeteerd had. Succesverhaal. Troon oprichten in Jeruzalem. Kosmologische Messiasverwachting. Het was een zware tijd. Aangevallen door koninkrijken. Er was een zuchten onder het volk. Om straks te heersen over andere volken. Succes en overwinning.

2. De reactie van Petrus

En dan gaat Jezus vertellen over lijden en sterven. Dat is zo ongeveer het tegenovergestelde. Petrus neemt Jezus apart. Hij trekt Hem eruit. Wat is dit erg. Als een kind in de klas die opstaat en zegt tegen de meester of juf, komt u even mee naar de gang. Wat u hier net vertelde klopte niet. Petrus draait de rollen om. De leerling neemt de meester apart. Er klonken harde woorden tegen de Heere Jezus. Heere wees u genadig. Dit zal U geenszins geschieden. Dit mag niet gebeuren en zal niet gebeuren.

Hoe is dit toch mogelijk? Net de belijdenis gedaan: U bent de Christus. Toen kwamen de woorden niet bij Hem vandaan. Woorden van de Vader uit de hemel. Toen vervulde de Heilige Geest Zijn hart met liefde. Hier nu woorden van mensen. Bedenken, redeneren. Uit ons verstandskader. Wij kunnen niet bedenken hoe God een met vergaderd van eeuwigheid. Begrijpen doen we het niet. In geloof iets van zien.

Deze bedenkingen komen voort uit het zondige hart van Petrus. Die oude mens waar de duivel altijd grip op heeft. Regelrechte aanval van de duivel. Hij weet altijd ons zwakke plekje te vinden. Om Hem daarop aan te vallen. Wat hierbij opvalt. Lessen in. Dat hoogte- en dieptepunt ligt heel dicht bij elkaar. Woorden van licht en duisternis. Wat kunnen we hiervan leren? Dat we waakzaam moeten zijn. Juist die momenten dat de Heilige Geest de ogen opende. Misschien de eerste keer onder het Woord dat u er iets van zag. Misschien aan de tafel. De liefde van de Heere Jezus drong u aan de tafel. Mocht u iets zien van Zijn borgtochtelijk lijden. Ook voor mij.

Maar op weg van de tafel naar de bank ging de duivel alweer te keer. Om juist die zoete momenten bitter te maken. Laat Petrus ons op dit punt tot waarschuwing zijn. Klem u vast aan wat van God is. Klem u vast aan Zijn verbond en trouw. Luister niet naar de mensen maar toets het aan het Woord en beloften. Dat is betrouwbaar. Zijn trouw. Heel het Woord. Niet dingetjes eruit halen. Als we Petrus beluisteren horen we hem niet over de opstanding. Daar was hij niet toe in staat. Voor de lijdende Knecht was nog geen plaats.

Wat kunnen we nog meer leren. Dat we na ontvangen genade niet alles weten. Dat we op de school van de Heilige Geest steeds dieper ingeleid worden. Voortdurende werking van de Heilige Geest nodig. Gaat zien dat we zo weinig weten. Dan zijn we op onze plaats. Denk niet dat we alles weten. Dat wij gaan vertellen hoe God een mens bekeerd. Dat is dwaas, hoogmoedig. De duivel is zelfs in staat om de bekering te gebruiken tegen God uit te spelen.

Ik neem mezelf erin mee. We zijn hardleers. Snoeien om te groeien. Dat is beschamend. Psalm 73 vers 11 zongen we. Wat een les. Telkens opnieuw onderwijs van de Heilige Geest.

3. Het antwoord van de Heere Jezus

In gedachten zien we dat de Heere Jezus de bestraffende heeft aangehoord. Achter die woorden zit een giftige adder onder het graf. De duivel richt een aanval op Jezus. Petrus zegt nu: als u dan de Zoon van de levende God bent, en dat bent, hoe kan de Vader dan Zijn eigen Zoon opofferen? Dit kan niet. Dit mag niet.

De woorden komen als het ware nog uit liefde voort. Jezus weet het.  De open zenuw. Straks zal Hij door de mensen verlaten worden. Door God verlaten. Angstaanjagende gedachte. De beker van de toorn van Gods toorn voorgesteld. Hij zal kruipen in Gethsemané. De gedachte dat de Vader Hem zal verlaten.

Terwijl Petrus Hem bestraffend toespreekt, weet Jezus dat dit precies zal gebeuren. Drie uur midden op de dag duisternis. Hij zal de laatste druppel leegdrinken. Hij zal het uitroepen. Mijn God, Mijn God waarom verlaat U Mij? Als Jezus de woorden hoort. Ga weg achter mij, satan. Petrus de belijdende discipel wordt hier een instrument van de duivel. De duivel had het al eerder geprobeerd. In de woestijn. Nu heel geniepig. De duivel is zo gevaarlijk. Hij verzet zich met hand en tand tegen het borgtochtelijk lijden.

Als het was gebeurd, waren hier de deuren gesloten gebleven. Dan was er geen toegebracht. Petrus, je staat mij in de weg. Petrus, leer van mij dat je net als Ik moet buigen. Volg mij. Neem je kruis op. Hij moet wassen, ik minder worden. Stop met u ja-maars. Mijn zoon, dochter, geef je mijn hart. Ook als we door onbegrijpelijke dalen gaan. Neem je kruis op. Volg Mij.

We volgen de Heere Jezus in de lijdensweken. Is het voor iemand ook hier noodzakelijk geworden? Als het niet zo is, dan moet ik u waarschuwen. Wij staan erachter. Jezus is werkelijk de weg naar het kruis gegaan. Het bloed van het Lam drupt van de kansel. Het gaat om uw behoud. Laat u niet misleiden door woorden van mensen, van de duivel. Als Jezus in het middenpunt staat, dan doet de duivel er alles aan om u vol te gooien met twijfels.

Luister naar de Heere. Ik moet heengaan. Dwars door de moeite en het verdriet. Te midden van de onstuimigheid van het leven klinkt daar: het is volbracht. Klem u aan Hem vast. De straf die ons de vrede aanbracht was op Hem. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. Amen.

 

 

Zondag 8 maart 2020 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – kand. L.G. de Deugd – Schriftlezing Mattheüs 16 vers 13-28