De Heere Jezus begint Zijn openbare bediening op een bruiloft te Kana. Hij is gast onder de gasten. Hij komt naar de bruiloft omdat Hij uitgenodigd is en vooral omdat God de Vader Hem daar Zijn eerste teken wil laten doen. Jezus verandert het water in de wijn als de wijn op is. Zijn heerlijkheid schittert. Door dit teken toont God al iets van die heerlijkheid die komen zal: de eeuwige bruiloft van het Lam. 

Johannes 2 vers 11: ‘Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem‘.

Het eerste teken van de Heere Jezus was op een bruiloft te Kana
1. Jezus als gast tussen de gasten;
2. Jezus als Zoon van de hemelse Vader;
3. Jezus geeft een teken en toont Zijn heerlijkheid.

1. Jezus als gast tussen de gasten

Gemeente, jongeren en ouderen, ik denk dat de meesten van ons hier en ook thuis weleens een bruiloft hebben meegemaakt. Daar heb je allemaal wel een beeld bij. Misschien zijn er ook wel kinderen die eens op een bruiloft geweest zijn.

Een bruiloft is een bijzondere dag, een feestelijke dag. De bruid en bruidegom staan in het middelpunt. De bruid heeft een prachtige jurk en de bruidegom een prachtig pak. En ook de mensen hebben hun beste kleding aangetrokken. Het is feest.

Vanmorgen gaat het ook over een bruiloftsfeest. We hebben het net gelezen uit Johannes 2. Bruiloft in een klein dorpje, Kana in Galilea. Wel goed om te weten dat een Joodse bruiloft op een andere manier gevierd werd dan wij dat gewend zijn.

Wij zijn geweest aan een bruiloft op een dag. Je maakt je voorbereidingen voor die dag. Lastig in deze coronatijd. Maar de dag vliegt zo voorbij. Maar in Israël vierde ze zeven dagen feest. Zo ook in Kana. Op de derde dag staat daar. Jezus komt daar op het feest. Staat in Johannes 1.

Op de derde dag komt Hij in Kana. Het zegt ook iets over het bruidspaar. Die derde dag had een betekenis. Wat was de beste om de huwelijksvoltrekking te doen. Als je het nu aan een Jood vraagt dan zegt hij de derde dag. Wijst terug op de derde dag van de schepping. Twee keer klonk dat het goed was.

Het is, zo zeggen ze dan, Hij zag dat het goed was voor de bruid en bruidegom. Het staat niet in de Joodse wetten maar uit de traditie. Het blijkt wel dat het een duidelijke Joodse familie was. Ook de reinigingsvaten waar ik later op terugkom.

We weten niet over de andere gasten. Wel dat Jezus en Zijn moeder Maria er was. Van Jozef lezen we niet. Sommige verklaarders menen hieruit af te leiden dat Jozef al gestorven was en Maria weduwe. En de discipelen van de Heere Jezus zijn er. En zijn broederen waarschijnlijk ook, vers 12.

Misschien is het wel familie geweest. Nauwe banden. Laten we proberen in gedachten ons te verplaatsen naar de feestzaal. Het moet een beetje op het einde van het feest zijn. Veel ceremonies. Tegen het einde wordt er samen gegeten en gedronken.

Als we in gedachten de bruiloftszaal te Kana binnenlopen, dan zien we dat het feest in volle gang is. De mensen zijn vrolijk, blij. Het is feest. Als er in Israël een bruiloft gevierd wordt, dan is het echt feest. Dansen voor God. Heffen de wijnbeker omhoog en daarmee danken ze God. Het is een feest.

Als we in die zaal wandelen, dan zien we daar waar gefeest wordt en wijn gedronken wordt, Jezus en Zijn discipelen. Jezus is dus gast op de bruiloft. Hij valt helemaal niet op als bruidegom of hofmeester. Hij is gast tussen de gasten.

Helemaal aan het begin van het Johannes Evangelie zien we Jezus op een bruiloft. Is dat toevallig? Nee, God stuurt. De Vader wijst Hem de weg. Daar moet je zijn op de bruiloft in Kana. Hier gaat je eerste teken plaatsvinden.

Jezus heeft de bruiloft expliciet uitgekozen om daar Zijn eerste teken te doen. Dat heeft ons wat te zeggen. Als Jezus op Zijn omwandeling een bruiloft uitkiest, dan is het niet verboden om een feest te vieren. Of zeg ik iets verkeerds? Om Zijn heerlijkheid te schitteren. Dan laat dat zien dat in Hem vreugde en blijdschap is.

Jezus deelt mee in het feest. Eet en drinkt mee. Deelt mee in de vrolijkheid voor de Heere. Is de Heere Jezus ook hierin voor ons tot voorbeeld? Denken wij misschien als dat je in de Heere Jezus gelooft je dan niet vrolijk mag zijn? Als de Heilige Geest je iets van wie je zelf bent maar ook wie de Heere Jezus is?

Blijdschap in je hart. Hij voor mij daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Bij de voorbereiding las ik van J.C. Ryle, de christen die altijd met een treurig gelaat wandelt doet de zaak van het Evangelie schade. Dat is niet mis. Gemeente, wat stralen wij uit? Ouders, wat stralen wij uit naar onze kinderen? Naar de jongeren in onze gemeente?

Wat stralen we uit in het dorp, in de straat waar we wonen? In ons werk? Is wel een punt, vindt u niet? Worden jongeren nog heilig jaloers gemaakt om het beste leven wat ze kunnen krijgen. Die man, die vrouw, mijn vader of mijn vader, heeft zo’n liefde tot de Heere Jezus. Die liefde, worden ze nog jaloers gemaakt?

Of denken de jongeren dat je met een boekje in een hoekje te zitten en treurig te zijn? Een catechisant zei: ik wil de Heere wel dienen maar pas aan het einde van mijn leven. Dan kan ik nu nog doen waar ik zin in heb. Dan heb je het verkeerd.

Maar we kunnen toch niet zeven dagen 24 uur per dag vrolijk zijn? Er is een tijd om te treuren. Maar zelfs in die treurigheid kan er blijdschap zijn. Zal zelfs in de nacht, zingen daar ik Hem verwacht. Dan moet er blijdschap zijn in je hart. Omdat het in het hart ontstoken wordt.

Bijvoorbeeld in de Psalmen. Ik noem een paar voorbeelden. Psalm 32 vers 6, rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. Psalm 33 vers 1. Het past oprechte God te loven. Psalm 98 vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Psalm 104, ik zal mij aan de God van mijn heil verblijden, en mijn Psalmen aan Hem wijden. Zo is Jezus als gast tussen de gasten.

Misschien is er iemand die zegt: dat is precies wat ik wil horen. Jezus vierde ook feest. Dus ik kan ook weer volop feestvieren, als de avondklok voorbij is. Ik hoop niet dat dat de gedachte is. Ik zal nog een opmerking van Ryle voorlezen: laten we er zorg voor dragen, als het gaat over dat feest vieren, dat wij naar die feesten gaan waar we Jezus kunnen ontmoeten. Laat dat de norm zijn, de regel zijn.

Dat zijn niet de illegale feesten waar je nu nog naar toe kunt gaan. Niet naar de feesten waar je kunt zuipen. Nee. Denk erover na dat je Jezus kunt ontmoeten. Je mag blij en vrolijk zijn maar kan ik Jezus ontmoeten? Dan is het echt feest. Dat is een feest, hoger level dan feest hier op aarde.

Dat is geen feest maar zielig. Drank en drugs. Schade voor lichaam en ziel. Ergste voor je ziel, daar ga je mee verloren. Jezus hier als gast tussen de gasten. Een bruiloft door God ingesteld. Het huwelijk is een heilige instelling van God. Sterker nog: het eerste huwelijk tussen Adam en Eva is door God gesloten. Het is goed dat een man en vrouw in het huwelijk treden. Het is niet goed dat de mens alleen zij.

Zo mag je elkaar ontmoeten in het huwelijk. Omdat God het bedoeld heeft. Om iets van God te weerspiegelen. Van God tussen Zijn bruidsgemeente. Hooglied. Weerspiegeling van Christus en Zijn bruidskerk. Het is niet vreemd dat de Heere op de bruiloft is, het is nota bene door de Heere zelf ingesteld.

Het was vreemd voor de discipelen. Niet zoals Johannes de Doper in de woestijn, ascetisch. Deze rabbi is totaal anders. Hij eet, Hij drinkt! De Heere Jezus laat zien dat er bij Hem blijdschap en vreugde te vinden is. Niet om verdrietig te zijn. Dit is de Heere Jezus ten voeten uit. Hij heeft onder ons gewoond. Zo gewoon, zo laagdrempelig.

De Heere Jezus is niet in een elitair gezelschap tussen een paar hogelijke pieten. Nee, de Heere Jezus is in Kana, in het verachtelijke Galilea in het noorden. Hij is gast bij een arme familie. Straks is de wijn ook nog op. Niets is te klein, te veracht voor de Heere Jezus. Hij is niet gekomen voor de elite maar wil de nederige uitnodigen.

Als de Heere Jezus wordt uitgenodigd bij die arme familie, dan komt Hij. Mag ik wat vragen vanmorgen: heb je de Heere Jezus al uitgenodigd? Hoe kan ik Hem uitnodigen? Vouw je handen, zing het maar, bidt het: Heere Jezus kom in mijn hart. Wilt u in mijn hart komen wonen? Wees er dan van verzekerd dat de Heere Jezus je niet overslaat. Niets is te klein, niets is te verachten. De Heere Jezus wil genodigd zijn.

Laten we terugkeren naar de feestzaal. De wijn wordt gedronken. Voor het oog lijkt er niets aan de hand. Maar achter in de keuken is de spanning om te snijden. De wijn raakt op. Misschien zegt iemand: is dat een probleem dan? Er is toch wel iets anders te drinken, of water. Nee, dat kon echt niet als er geen wijn was.

Daar hoorde de bruidegom voor te zorgen. Geldgierigheid werd het gezien, jaren later. Dat stel daar in Kana in dat straatje, weet je nog die hadden geen wijn. De wijn was het teken van de vreugde in de Heere. Genoot men van Gods weldaden en gunst. De bekers werden geheven om God te danken.

Niet alleen bij een bruiloft maar ook bij het Pascha. Vier keer zelfs de beker geheven. Een beker van de uitredding, verlossing, dankbaarheid. Zonder wijn kun je God niet eren. Een bruiloft zonder wijn kun je vergelijken met een lamp zonder olie.

Maria trekt dit enorm aan. Ze gaat naar de Heere Jezus: ze hebben geen wijn. Mooi he. Maria die uit bezorgdheid voor een ander naar de Heere Jezus gaat. Best begrijpelijk maar dan volgt een opvallende reactie: vrouw, wat heb ik met u te doen, Mijn ure is nog niet gekomen.

2. Jezus als Zoon van de hemelse Vader

Even over die opmerking. Het lijkt wel een botte opmerking. Is dat zo? Nee, dat is het niet. Als we het uit het Grieks vertalen, dan staat er: vrouw, wat hebben wij in deze zaak met elkaar te maken. Vrouw klinkt wel afstandelijk maar niet vernederend. Vrouw wel een eretitel. Maria, wat heb ik met u te doen.

De Heere Jezus laat zien dat zij moet stoppen met bemoederen. Dat is wel een stap. Hij is ons in alles gelijk geworden uitgenomen de zonden. Als de Heere Jezus viel, dan is Hij ook zeker naar Zijn moeder gerend om getroost te worden.

Maar hier laat Hij zien dat het iets is tussen Hem en de hemelse Vader. Hierin laat Hij zien dat Hij niet alleen gast tussen de gasten is maar ook Zoon van de Vader. Minutieus worden voorbereid. Mijn ure is nog niet gekomen. Het wordt voorbereid.

De Heere Jezus is niet verbaast dus, Hij zegt niet: o, dat wist Ik niet. De Heere Jezus wist het. Daarom kwam Hij naar de bruiloft. Maria reageert niet beledigd of verdrietig erover. Maria gaat naar de keuken, dat laat zien dat ze echt geen gewone gast was. Familie of vrienden. Een gewone gast mocht niet in de keuken komen.

Maria heeft geleerd dat de Heere anders werkt dan een ander en dat geeft ze door. Mooi he. Ze weet dat Hij andere middelen gebruikt. Daarom gaat ze naar de ober: doe het hoor. God gebruikt middelen dat wij het niet van de middelen gaan verwachten. Denkt aan Naäman. Zeven keer gewassen. Jezus gebruikt slijk om de ogen te wassen. Door de dwaasheid van de prediking werkt de Heilige Geest.

Een onmogelijke opdracht wordt mogelijk gemaakt. De dienaren moeten gehoorzaam zijn. En ze deden het, en ze deden het staat er telkens achter. Bij de ingang staan zes stenen watervaten. Dit is ook wel opmerkelijk. De wijnvaten zijn leeg. In de keuken geen druppel water. Dan vul je toch deze vaten?

De reinigingsvaten, overblijfsel van de wetten van Mozes. Eten en bestek wassen. Alles moest rein zijn. Deze bruiloft was echt volgens de Joodse wetten. De bruiloft moest rein zijn. 588 liter water. Dat is veel. Water genoeg. Maar de wijn is op.

Hoe zit dat met ons? Van de buitenkant is er niets aan op te merken. Maar hebben we er genoeg aan? Waar is dan de vreugde in de Heere Jezus. De Joden, zouden we in deze tijd zeggen, wassen hun handen stuk. Er komt maar geen einde aan. Je moest volgens de wetten rein zijn. Maar die reinigingswetten konden je van binnen niet wassen.

Jeremia 2, al zou je je met soda wassen, uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mij, zegt de Heere. Je kunt je wassen en wassen maar de wet laat je zien dat je voor God niet verder komt. Je kunt je wassen en wassen maar komt er niet mee verder. Als de Heilige Geest je eraan ontdekt, wil de Heere Jezus de vaten vullen met wijn.

Ze zijn gehoorzaam, vullen de vaten met water. En ze lopen ermee naar de hofmeester. Er is geen spreuk gezegd, zomaar gebeurd. Wanneer het gebeurd is weten wij niet. De hofmeester neemt een slokje: wat een wijn, dit is een topwijn. Zo’n wijn heb ik nog nooit geproefd.

3. Jezus geeft een teken en toont Zijn heerlijkheid

Dit is het eerste teken voor de Heere Jezus naar het kruis ging. Om het beste van het beste te geven. De Heere Jezus laat zien dat onze eigen reinigingsmiddelen je niet verder brengen om je vreugde te geven. Het gaat om de vreugde in Christus. De wijn het teken van de volmaaktheid in Christus Jezus.

Het laatste Avondmaal: deze wijn is Mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Hij nodigt ons vanmorgen allen om te scheppen uit deze overvloed. Schep en wordt dronken van Zijn gaven. Schep met vreugde. Als je hier van drinkt, smaakt naar meer, wil je niet anders.

Deze wijn is het teken van de overvloed die te vinden is in Jezus Christus. Schenk Ik mild en overvloedig. We hebben geen karige God. De beste wijn wordt als laatste geschonken. Dat wijst ons naar de heerlijke toekomst. De ceremoniemeester begrijpt het niet, maar de discipelen wel. Zien daar iets schitteren van die heerlijke toekomst.

Toekomst waar de wijn in overvloed is. Amos 9. Daar waar de bergen van zoete wijn zullen druipen. Messiaans Koningschap van de Heere zal schitteren. De bruiloft van het Lam daar begint het eeuwig huwelijksfeest. Door dit teken toont God al iets van die heerlijkheid die komt. Als de Heilige Geest je het laat zien dat het beste nog moet komen.

Als je Jezus nodigt, dan krijg jij ook nog een nodiging. Om te komen op Zijn bruiloftsfeest. Wat een toekomst ligt te wachten. Voor allen die met hun zondeschuld tot Hem komen. Kom dan, te proeven van die heerlijke bruiloftswijn. Misschien hier al iets mogen proeven.

Kom dan. De bergen die van vreugde druipen. Deze wonderen en tekenen staan niet zomaar in de Bijbel beschreven. Waarom dan dit teken? Het staat in Johannes 20 vers 30 en 31: Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, ook dit eerste teken in Kana, opdat u gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods en opdat u gelovende het leven hebt in Zijn Naam. Amen.

 

Zondag 24 januari 2021 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – kand. L.G. de Deugd – Schriftlezing Johannes 2 vers 1-11 en Johannes 20 vers 30 en 31