Zondag 29 oktober 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – kandidaat K. den Boer – Psalm 8

Psalm 30 vers 3

Gebed en Votum

Psalm 144 vers 2

Geloofsbelijdenis

Psalm 19 vers 1

Schriftlezing Psalm 8

Gebed

Psalm 8 vers 1, 2, 3, 4 en 9

Preek over Psalm 8

Een loflied op Gods heerlijke naam
1. De lofprijzing op Gods majesteit;
2. Het wonder dat God mensen bezoekt.

Een vraag vooraf. Zijn wij vol blijdschap opgekomen naar Gods huis? Bent u vol verwachting opgekomen? Heeft u verwachting van de Heere? Om van Hem te horen, om het Lam van God te aanbidden. Deze vragen gaan door de preek heen.

1 De lofprijzing op Gods majesteit

Psalm is een loflied. Loflied op de Schepper, de Heere van Hemel en aarde. Hij wordt verheerlijkt. Zien ook de schepping verweven in deze Psalm. Scheppingspsalm. Geheel gericht op God.

Valt op dat de mensen niet aangemoedigd worden om de Heere te prijzen. Doet deze Psalm al.

Wanneer zijn we voor het laatst verwonderd over de schepping? Zijn scheppingskracht. In herfst. Blad structuur, boom. Of in de ochtend op het weiland het mist. Calvijn schrijft: gelovige kan zich verwonderen over een grassprietje. Wat te denken van een baby die gewoven wordt? Zo’n groot wonder!

Vinden het zo gewoon als we opstaan na de slaap. Zijn hulp zo nodig. Ook in de nacht. Ook in ziekte.

Nehemia 8 vers 11. In Hem verblijden. David de auteur van Psalm 8. Vers 2 en 10 gelijk. Refrein. Wat het volk zong. Zeer goed mogelijk dat David deze Psalm dichtte in de nacht (geen zon).

Enerzijds mens nietig ten opzichte van God. En tegelijkertijd die bijzondere positie. Wat is de mens dat U aan hem gedenkt!

Voor de koorleider. Gittith. Begeleiding van psalm, zang, misschien ten tijde van de wijnoogst. In vers 2 zingt David de Heere de lof. O Heere onze Heere. Tweemaal! Eerste met hoofdletters JAHWEH. Verbondsnaam, eigen naam. Waarmee Hij zich bekendmaakte aan Mozes. Pleiten op Zijn Naam. Ik heb geen recht maar pleitend op het verbond.

Onze Heere. Ziet Hem als de heerser en gebieder in zijn leven. Hoe zit dat bij ons? Heerlijk, overtreffelijk. De Naam van God is beroemd over de hele aarde. Hij is machtig, wijs en goed. Majesteit van God onbegrijpelijk, Zijn macht oneindig.

David gaat verder over kinderen. Het gaat over jullie, kinderen. Vers 3. Mag je ook de Heere al liefhebben met je hele hart ook al ben je jong? Heb je de Heere Jezus al lief? Geef me je hart. Uit de mond van kleine kinderen klinkt de glorie.

Ouders heeft u al eens verwonderd hoe kinderen een taal leren spreken? Woordje nazeggen, drie woordjes en dan een zin.

De taal van God leren! Kinderen te onderwijzen. Beloften gegeven in de doop. Naar u vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vanmorgen gebeurd, doopdienst. Onderwijzen we onze kinderen? Leren we ze bidden? Taak van ouders, ook vaders, om te spreken over het verbond. Uit de mond van de kinderen klinkt de lof en de eer. Mattheüs 21. Uit de mond der zuigelingen en jonge kinderen heb U  Uw lof bereid. Jezus heeft even hiervoor het tempelplein het schoongemaakt. Hosanna klonk. Kinderen zongen na op het tempelplein. Wordt gevraagd wat Jezus daarvan vond. Hij bestraft de schriftgeleerden en Farizeeën. Goddelozen zullen niet kunnen bestaan.

Calvijn zegt dat God de zuigelingen en jonge kinderen gebruikt om zijn eer te verbreiden. Ook ten opzichte van hen die God verachten. Militaire term. Strijd. Voorbeeld. Vijanden van de Heere, een leger, die vertrouwen op hun wapens. Daar tegenover de kinderen en zuigelingen. Niet zij zullen ze verslaan. God zelf. De kinderen en zuigelingen zullen Zijn lof, Zijn overwinning, zingen. Nutteloos te strijden tegen de Heere. Als u Hem nog niet met geheel uw hart liefheeft, leg uw wapens neer.

Erkent u de Heere Jezus Christus als de Messias? Als uw borg? Of spreekt u kwaad van Hem. U zult verslagen worden. Verslagen vijand hoofd naar beneden gebogen. Doffe ogen. Stel jezelf de vraag: bent u, ben jij, een vijand van God?

‘Ik kan mij niet bekeren’, u wilt niet. U heeft er geen behoefte. Heere wilt u mijn wil ombuigen? Liefde uitstort. De Heere heeft uw behoud op het oog. Wat bent u meer dan al die mensen in Amsterdam, die niet naar de kerk gaan? Die hun tijd op zondag op een andere manier doorbrengen. Genade dat u hier bent. Dat u Hem hier de lof mag zingen! Als u nog een vijand bent, dan is het nog niet te laat! De deur staat open. Als u vijand van God bent, dan mag ik u oproepen tot de Heere te gaan. Vanavond, nu.

Uit de mond van kinderen en gelovigen klinkt zijn lof. Vijanden teneergeslagen.

2 Het wonder dat God mensen bezoekt

Ooit verwonderd als u ’s avonds buitenloopt, kijkt naar de sterrenhemel. Al die twinkelende speldenknopjes. David heeft zich erover verwonderd. Werk van Gods vingers! Sterren veel groter dan ze lijken. Sterren soms groter dan de aardbol.

David spreekt op een menselijke wijze van God. Exodus 8 zagen ze ook de vingers van God. Al het stof der aarde werd luizen. Toen zeiden de tovenaars tot de Faraö, dit is het werk van Gods vingers. Ook bij de wet, geschreven met Zijn vinger.

Als Hij dit al heeft gemaakt, het zonnestelsel, met Zijn vingers. Hoe groot moet Hij zelf niet zijn?! Met je vingers maak je iets kleins. Proef je de verwondering van David? Uitroep van wondering. Stopt niet bij beschouwing, afstandelijk kijken.

Hoort David uitroepen. Wonder van Gods majesteit. Heere, hoe groot bent U dat U nog nog omziet naar de mens. Mens, nietig, zwak en dodelijk krank (kanttekeningen). Genesis 3 de belofte al gegeven. Weer een weg. Mens weer geheeld met God. God ziet om naar mensen, naar zondaren. Hij heeft Zijn enige Zoon niet gespaard. Zodat zondaren kunnen worden verzoend met een rechtvaardig God. Plaatsvervanger.

Als je in dit leven nog een vijand bent van God, dan mag ik je wijzen op Christus. Ga naar de Heere toe en belijd je zonden. Er is zoveel genade dat Hij naar mensen omkijkt. Er is niemand die God zoekt. Een mens gaat uit zichzelf niet naar God te vragen. Te vragen, te verlangen om Zijn lof in je leven te verkondigen.

Over nietige mens. Jesaja 40. Nietige mens. Stofje aan de weegschal. Maar die de Heere verwachten! Net als David vol verwachting over de Heere. Niet tevergeefs! Hij bezoekt u. Gebeden of de Heilige Geest in ons midden is. Ik kan u het geloof niet geven. Maar mag verwachten dat God het geeft, Zijn Geest paren!

U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. In Hebreeën 2 voorgesteld als Christus. Opdat zondaren zalig kunnen worden. Dat is vandaag nog mogelijk!

De mens is geschapen naar het beeld van God. Bijzondere postitie. Taak op de aarde. Vers 7-9. Rentmeester. Aan de mens zijn onderworpen de dieren. Hij kan ze gebruiken ten dienste van zichzelf.

De focus in deze psalm ligt op de goedheid van de Heere tot de mens. Terugkijken: Genesis 3. Stervelingen bezocht. Impliciet in deze psalm. Evangelie. Calvijn: bloed van Christus drupt van de kansel. Vijver, eend druppel, zodra uit het water druppels afgeschud. Zo ook met de prediking? Kerk uit, dan vergeten? Besteed er tijd aan?! Zoals aan werk, hobby et cetera. Hoeveel mensen leven er niet onverschillig door? Zonder de Schepper te danken?

U kunt God nooit de schuld geven van uw onbekeerlijkheid. Zaligheid werk van de Heere van begin tot eind. Verloren gaan volledig uw eigen schuld. Ga tot Christus. Hij bezoekt u, het Evangelie. Jezus Christus die leeft en bidt voor de gelovigen. Die eens zal wederkomen! Zonder Christus gaat de mens verloren. Heeft u Hem lief? Of bent u een vijand? Verzet u zich met hand en tand?! Of bent u ook een verhindering voor anderen?!

David gaat afsluiten. Hoe heerlijk is Uw naam! David blikt vooruit. Blik op de Hemel, nieuwe Hemel. Loflied van Gods schepping. Looft looft Hem! Looft God zingt eeuwig de lof van de Heeren. Amen.

Psalm 148 vers 2

Gebed

Psalm 136 vers 1 en 8

Bede uit de Avondzang