Zondag 12 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – kandidaat K. den Boer (Grafhorst) – Zondag 12 Heidelbergse Catechismus

Psalm 37 vers 2

Gebed en Votum

Psalm 110 vers 4

Geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen

Psalm 2 vers 6 en 7

Schriftlezing Psalm 45

Gebed

Psalm 45 vers 4, 5 en 8

Preek over Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 31 en 32

Thema: waarom is Hij Christus genaamd?

1. Christus aangesteld en gezalfd

2. Christus als Profeet en leraar

3. Christus als Priester

4. Christus als Koning

5. Christus als voorbeeld

Gemeente, u hebt allen een naam. Doopnaam ook, soms afwijkend. Groepsopdracht betekenis van naam. Zoektocht vaak. In de Bijbel namen belangrijk. Vertelt veel over het karakter. Engel Gabriël: God is mijn sterkte. Machlon zwak, Mozes. Uit het water gehaald.

Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde genaamd? Vorige keer Jezus Zaligmaker. De catechismus legt de betekenis van de ambten van Christus uit. Gezalfde in de drie ambten. Profeet en leraar, Hogepriester en Koning. Zijn naam is Jezus, Zijn ambtsnaam Christus. Omdat Hij van God verordineerd is. Wat betekent dat? Iemand verordineren, zeggen we niet meer. Als iemand een zaak heeft, vader draagt over aan zoon bijvoorbeeld. Bestemd zoon tot opvolger. Die is er toe bestemd, verordineerd. Zo heeft God de Vader Zijn Zoon verordineerd. Bestemd tot Zijn werk.

Catechismus gaat verder met gezalfd. Door de Geest. Gebeurde ook bij David, over zijn hoofd gegoten. Jesaja 61, eigenlijk de woorden van de Messias zelf, de Geest des Heeren Heeren is op Mij. Daarom heeft God de Vader Christus gezalfd, de blijde boodschap der verlossing, om de gevangenen te bevrijden en te ondersteunen.

Afgelopen week las ik nog een aangrijpend voorbeeld van een theologiestudent in Zuid-Korea. Uit Noord-Korea, familie gevangen omdat ze niet het christelijke geloof wilden afzweren. Een ding doen: bidden om ondersteuning.

Duif uit de hemel, Christus gedoopt. Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde. De man van smarten, de Middelaar. Weet u wat de mensen doen? Ze wijzen Hem af. Hij die de zonden gedragen heeft. Gods kinderen in Hem (Jezus) aangezien worden zonder zonden.

2. Christus als profeet en leraar

Een profeet is iemand die spreekt namens God. In het Oude Testament. Bediend als instrumenten van de Heilige Geest. Docent. Leraar legt uit. Profeet en leraar. Hij komt verborgen zaken openbaren. Hij heeft het behoud van mensen op het oog. Volkomen! Helemaal. Er wordt niets achtergehouden. Niet alles is geopenbaard: wanneer Jezus terugkomt, hoe de hemel en hel eruitzien et cetera.

Wel geopenbaard: weg van onze verlossing. Jonge kinderen kunnen die weg volgen. Ouderen ook. Tot Hem te komen. Weg van vrede. Evangelie niet alleen voor geleerden, maar is beschikbaar voor alle mensen. Christus spreekt tot de mensen met eenvoudige woorden. Zondaren die in het donker ronddwalen. Om de blinden de ogen te openen. De weg op Christus te wijzen! Hij wil de gelovigen die misschien diep in de put zit, kan, opbeuren en optrekken uit de put. Hen wijzen. Verstand verlichten. Christus is het licht der wereld. Laat het licht schijnen in de duisternis. Als twaalfjarige al. Mensen konden Hem begrijpen. Moest ook wel: het gaat om de hoogste dingen. Eeuwigheid. Ook nu gaat de prediking uit met bevel van geloof en bekering (Dordtse Leerregels).

Evangelie is verspreid over de hele aarde. Klinkt vandaag in Gods huis. We mogen het horen. Nu vandaag. Verstandelijke kennis niet genoeg. Maar geloven en doorleven. Zaligheid buiten onszelf te zoeken in Jezus Christus.

3 Christus als Hogepriester

Enige Hogepriester die ons verlost heeft. Zijn eigen bloed geofferd. Zijn offer was uniek. Buiten Christus is er geen zaligheid. Is Hij uw Hogepriester? Of Hij is het of u hebt geen Hogepriester. Dan heeft u geen betaling voor de zonden. Wie nog niet tot Hem gegaan is, ga tot Hem. Arm en ellendig, gaat tot Hem. Opgenomen te worden in Zijn Hogepriesterlijke voorbede. Vertrouw Hem, de Hogepriester uw levenslot toe. Hij is offeraar en offerlam tegelijkertijd. Hoeft geen herhaling. Eenmalig gebeuren. Hebreeënbrief noemt Hem de Hogepriester naar de ordening van Melchizédek. Zonder voorgaand geslacht.

Er volgt de vrijspraak bij God. Is de troost van de kerk op aarde. Ga de strijd aan tegen de zonden, ga tot de Hogepriester.

Hoort ook de voorbede voor het volk, voor de Kerk bij. Zo is Christus nu bezig. Bidt dat ons geloof niet ophoude. Verklaarder: ‘Geen gebed bereikt het oor van God als het niet is gebeden in de naam van Christus.’ Hij bidt tot de Vader.

4 Christus als Koning

Eeuwige Koning. Onze koning Willem Alexander is al enige tijd koning maar hij zal een keer afstand moeten doen. Maar Christus is Koning tot in eeuwigheid. Alles staat onder Zijn regering. Het is niet de geschiedenis van de wereld die het hart is, maar het is de geschiedenis van de Kerk die het hart is.

Ieder volgeling is een soldaat in het leger van Christus. Gebruiken geen geweld. Gaan achter hun Koning aan. De gevangene in Noord-Korea die weigert zijn geloof af te zweren, zal dan in de Hemel met Hem regeren.

Als de Heere het hart niet opent, dan gaat het langs ons heen. Kerk groeit in China en Afrika. Christus bewaard Zijn Kerk. Om als een Bruid voor te stellen aan Zijn Vader. Het is vertroostend dat we Christus als Koning, Profeet en Priester hebben!

Bent u al een soldaat in het leger van Christus? Hoe dient een soldaat zich te gedragen? Hoe een christen als Christus dient te gedragen.

5 Christus als voorbeeld

Persoonlijk aangesproken. Nu gaat het over u, over jou. Bent u een christen? Of een naamchristen? Aan de buitenkant ziet het er keurig uit. Maar ondertussen overhoop met de buren, kwaadspreken een ander, geeft moeilijk aan de collecte. Of u leeft u uit in de week.

U wordt allen als christen aangesproken, lichaam van Christus. Krachtens de doop opgenomen in het verbond. Maar ook dode leden. U wordt alleen aangesproken.

Zoals de rank verbonden is aan de wijnstok, zo is de christen verbonden aan Christus.

Hoe is het gesteld met het ambt van u als christen? Of laat u het over aan de ambtsdragers, ouderlingen. Zegen als de Heere de ambten weer vervuld, ook in uw gemeente.

Profetisch ambt. Naam van Christus te belijden. Wij moeten eerst luisteren naar God. Bijbel bestuderen, bidden tot God.

In de gezinnen te spreken van Christus. Kinderen mag je hardop aan tafel laten bidden. Wat een zegen als je dan hoort wat er leeft.

Evangeliseren. Met andere te spreken. Te luisteren. Verder te gaan.

Een christensoldaat moet het door de satan veroverde terrein herwinnen. Niet in eigen kracht . Ga de strijd aan. Ga het gesprek aan met de ongelovige. Profetisch is ook onderwijzen. Op school, in de kerk (catechese). Goed om delen uit het hoofd te leren. Gebeden, geloofsbelijdenis.

Legerpredikant. 2004. Afghanistan. Midden in de nacht alarm, rennen naar een andere plaats. Maar Hij was te laat. Weet je wat hij deed? Hij zei de geloofsbelijdenis op. En toen daarna het bombardement nog niet over was zei hij het Onze Vader op. Ziet u het belang! Wijzen wij onderwijzers wij anderen, kinderen, erop?

Christen dient zich op te offeren. Precies het tegenovergestelde wat de maatschappij ons voorhoudt. Bid voor elkaar. Voor broeders, gekozen broeders. Bid voor de noden en zorgen van de gemeente. Bent u zo een biddende gemeente?

Strijde. Het gevecht aangaan. Strijden tegen de zonden. Een christen moet zorgen voor zijn ziel. Wat zien onze ogen, wat horen onze ogen? Geweten rein houden. Rein geweten kunt strijden (gewonde soldaat gehavend).

Het is de geestelijke strijd. Wapenrusting Gods aandoen. Regere. Onderlinge tucht. Herderlijke tucht. Broeder opzoeken die dreigt af te haken. Is het aan ons te zien dat wij ons gedragen als koningen? Vergeven wij onze schuldenaren? Gaan wij koninklijk om met onze verliezen?

Een christen grijpt moed. En als u de vergeving der zonden nog niet heeft ontvangen, als dat u het al had ontvangen. Leef vanuit de volle verwachting van het geloof. Zie uit met het hoofd omhoog. Om met Hem in eeuwigheid te regeren. Komt u gezegenden Mijns Vader, en ontvangt het Koninkrijk hetwelk u bereid is van voor de grondlegging der wereld.

 

 

 

Psalm 89 vers 8

Gebed

Psalm 52 vers 6

Zegen