Waar kunnen wij terecht in grote nood? Moeten we de oplossing van mensen verwachten of is daar uiteindelijk niet de hulp van te verwachten? De Psalmist David wijst ons op God. Hij is de Schuilplaats in grote nood, Hij kwam in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus om zondaren te verlossen. Bij Hem kunnen we terecht en zijn we veilig. Van Hem is ten diepste hulp te verwachten. God is ons een Toevlucht, toen en anno 2022. 

Psalm 62 vers 9: ‘Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht‘.

De Schuilplaats in grote nood

Gemeente, nogmaals we lezen in een zeer ernstige tijd. Er komt van alles op ons af. Door de oorlog in Oekraïne, dat heeft hele grote gevolgen voor het leven voor de mensen in Europa, in ons land. We zien stijgende prijzen. Telkens worden de berichten bijgesteld. Gaskraan steeds verder dichtgedraaid. Prijzen rijzen de pan uit in de supermarkten.

Wat kan de mens wanhopig zijn. Allemaal maar voorbeelden van geven. Als we kijken naar de Coronatijd. Grote zorgen. Is er nog wel leven voor de mensen hier op aarde. Wat heeft die Coronatijd ook niet een zorgen gebracht bij de jongeren. Depressief. Suïcide. Als er geen uitkomst is voor je.

Dan kunnen we alles uit de wereld te gaan halen. Je moet toch een beetje genieten. Om het leven aantrekkelijk te maken. Maar is het de weg? Dan kom ik bij een vrouw. Rondom haar had ze te maken met smaadheid. Hanna. Omdat zij geen kinderen had. Waar ging zij het zoeken? Naar Silo, het huis van de Heere. Ze legde het bij de Heere neer. Haar grote nood, dat laat het Woord zien dat we het bij de Heere moeten brengen. Wat ons ook allemaal te wachten staat.

De Heere waakt over ons. Voor deze wereld die in grote nood is. Zo kwam ik bij Psalm 62. David laat ons zien waar we die hulp moeten zoeken. Hoe groot die nood ook kan zijn, dat de Heere een Schuilplaats wil zijn. Daarmee schakelt David de mens uit. Dat we het niet bij de mensen moeten zoeken maar bij de Heere.

Ach wat kan de nood groot zijn. Als we zien het afgelopen halfjaar in Oekraïne. President: steun ons, geef ons wapens. Menselijkerwijs kun je het begrijpen maar is dat de hulp die we nodig hebben? Wat een genade is het als we ons vertrouwen mogen stellen op Hem.

Kijk eens om eens heen. We zijn een land waar het ook in ons land bezaaid is met vlaggen. Blauw van boven, rood van beneden. We weten allemaal wat het betekent. Laatst moest ik naar Putten. Tussen Nijkerk en Putten. Rotonde eruit. Achter die rotonde staat de Hersteld Hervormde Kerk van Putten. Dwars door die vlaggen. Die toren wees omhoog. Al die nood. Terecht. Maar waar moeten we bij zijn? Moeten we het van mensen verwachten of van de Heere die in de hemel woont? Dan is dat genade als we dat mogen zien. Maar zie wat een protesten.

Ook voor David was de nood heel hoog. Leven was tegen hem gericht. Saul die hem wilde doden, de Filistijnen die telkens het land onder de voet wilden lopen. De nood was telkens heel groot voor David. Dan kun naar de wapens grijpen of tot de Heere komen. Dan zien we dat David, vandaag staat Psalm 62 centraal, dat we ons vertrouwen niet moeten stellen op de wereld maar op de Heere.

Psalm 1. Die ons inluidt dat er twee wegen zijn: weg van de rechtvaardigen en de weg van de goddelozen. Maar de weg van de rechtvaardigen is altijd de weg die de Schuilplaats bij de Heere zoekt.

Als je in een Rooms Katholieke kerk inloopt. Dat vind ik mooi met alles wat je er tegen kan hebben. Die kerken staan altijd open. Als je daar rondloopt en naar boven kijkt, dat je vaak een alziend oog ziet. God waakt over ons alles en ziet alles. Des Heeren oog is over die Hem vrezen.

De Psalmdichter laat zien dat de Heere ziet die Hem zoeken. Die Hem zoekt. Beleven we dat ook? Te midden van de moeilijkheden. Waar brengen wij onze nood in deze situatie? Ik moet denken aan dat de kerk dicht bij de mensen stond. Bidstonden te houden. Nood bij de Heere te brengen. Dat is iets wat ik mis anno 2022. Als je ziet op de eeuwen, dat de Heere gezocht werd om uitkomst te geven.

In deze geseculariseerde tijd zien we dat er steeds meer afstand komt tussen het leven in deze wereld en het leven met de Heere. We leven we een zeer moderne tijd. Techniek en ethiek. Alle varianten zijn mogelijk. Alles wordt gezocht buiten de Heere. Wat een genade als er een vreze van de Heere mag zijn. Een kennen van de Heere onze God, gemeente.

Dat we weten waar we naartoe moeten als de nood ook heel groot is in ons leven. Niets groter dan de Heere God. Genadetijd. We dachten alles te kunnen regelen en besturen. Maar het gebeuren op de aarde laat zien dat de mens afhankelijk is van de Heere. Dat we het niet gaan zoeken in allemaal alternatieven. Psalm 119 vers 8. De wet is volmaakt en bekere de ziel. Als die mens gaat leven naar de geboden van de Heere, dat er een heilige omgang komt in het leven van die mens. Dat met alles wat gebeurt in dit leven de Heere een bedoeling heeft.

Het is een genade als we de hand van de Heere mogen zien in goede en slechte dagen. Maar wat zien we ervan? Als die bekering er niet is. Geen vragen naar de Heere. Hulp gevraagd van de Heere. Waar is de vraag op gericht. Dat alziend oog op gericht. Maar waar is uw oog op gericht.

Zo heb ik ook dat gedeelte gelezen uit het Nieuwe Testament. De discipelen zijn de Heere Jezus gevolgd. Wat verstaan we er nu van? De hadden van alles meegemaakt in de omwandeling in dat beloofde land. De gesprekken, de uitnodiging die de Heere Jezus gesproken had. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt. In Mij is leven, buiten Mij is oorlog.

Eerste woorden, Johannes de Doper begon er ook mee, bekeert u. Want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Zieken genas, doven horende, blinden ziende, melaatsen gereinigd, doden opgewekt. Wat een macht en zijn de Heere Jezus gevolgd. En met Hem het schip in gegaan, ervaren vissers die de stormen van de zee kennen. Zoals het spoken kon op het meer van Galilea. Dat is wat met de Heere Jezus in het schip gegaan.

En dan lezen dat de Heere Jezus Zich op een oorkussen neergelegd heeft en in slaap is gevallen. En dan komt de storm. In dat schip is de Zaligmaker, de Verlosser. De duivel, de tegenstander, wil niets liever dan dat Hij omkomt en niet op Golgotha de dood zou overwinnen.

De nood zo groot. ‘’t Scheepke onder Jezus’ hoede, Met zijn kruisvlag hoog in top, Neemt als arke der verlossing, Allen, die in nood zijn, op.’ Ja dat zingen we. Maar zingen we dat ook met ons hart? Het lied wordt vaak gezongen. De nood zo groot kan zijn op het meer van Galilea en in ons leven. De Heere Jezus wordt in die grote storm gewekt. Hoe kunt U slapen, ziet U de nood niet?! De Heere Jezus juist naar deze aarde gekomen omdat de nood zo groot is om die mens te verlossen.

’t Scheepke onder Jezus’ hoede. Is nou uw en jouw leven op dat kruis aangelopen? En dan komt de Heere Jezus en spreekt de zee aan en de wind gaat liggen. De zee wordt als een spiegel. En ze staan het in het schip te aanschouwen. En zij vrezen met grote vreze. Wie is toch deze dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? Want de Heere Jezus die spreekt: waar was jouw geloof, jouw vertrouwen in de stormen van het leven?

Daar komt het op aan. Je hebt een Verlosser, een Zaligmaker bij je. Het is niet niks dat op ons afkomt. Ook al staat de zee zo hoog, we hebben Vaders huis op het oog. Wat een genade als ons oog gevestigd staat op de Heere Jezus Christus.

De Heere Jezus zegt dan terecht: Waar was uw geloof? Uw vertrouwen in het leven? En zie wat een genade. Te midden van de golven in het leven. De nood kan groot zijn. Maar vestig het oog op Hem. Wat komt er allemaal niet op ons af? De boeren. Ik kan begrijpen dat de nood heel hoog is. En de stikstof. Waar moet het allemaal naar toe? En de opwarming van de aarde. Overstromingen daar in Limburg vorig jaar. En een jaar later. Peil van de rivier zakt. Schepen kunnen niet meer over de rivier varen. Ene probleem na het andere probleem komt op ons af. Economie staat onder druk.

Waar zoeken we het als de nood zo groot is? Psalm 62: van Hem is mijn heil. David ligt zich te ruste bij de Heere. Wat er ook gaat gebeuren in het leven. David wordt aangevochten in zijn leven. Hij ziet de strijd. Zoals de mens ook vandaag de dag wordt aangevallen. En zie die bekering, dat we het van Hem gaan verwachten. Als die nood zo groot is in ons leven, zoek het bij de Heere. Laat die wereld los, zoek het niet in eigen kracht.

Breng al je nood bij de Heere. Opdat de Heere ons zal verlossen, ons zal redden. Daar snapt die wereld niets van. Waar die kerk steeds minder wordt. Secularisatie om zich heengrijpt. Mensen weten niet meer waar ze de nood moeten brengen. En dan zegt de Heere, Psalm 62 Hij is mijn Rotssteen, mijn heil. Wat is dat een genade als we dat mogen gaan leren in het leven.

We zullen telkens weer aangevallen worden. O ja? En we zullen het staande houden. Omdat we het van de Heere verwachten en niet van eigen acties. Vertrouwt op Hem, stort voor Hem uit uw ganse hart. Als we midden in deze maatschappij staan, de komende winter, op het ziekbed, de Heere wil laten zien dat we de nood bij Hem brengen. Dat moesten de discipelen ook leren op het meer van Galilea. Hij zal de storm door stillen, Hij zal ons redden.

Die aanval komt op ons af. Zoals op het meer van Galilea, komt die aanval op ons af in een tijd waarin de mens zich afkeert van de Heere. Zowel in het leven van de boeren als in deze aarde. Zoek de Heere juist in de goede dagen. Waar brengen we onze nood?

Spurgeon. Een bekende Prediker die nog weleens aangehaald wordt. Dominee Spurgeon zegt bij deze Psalm iets heel moois: ‘Een dag zonder vertrouwen op God is een dag des toorns’. Spurgeon laat zien in die Psalm hoe de mens leeft op aarde en het allerergste is dat die mens leeft buiten de Heere. In goede en slechte dagen. Wat een verdriet moeten de Heere niet hebben over al die schepselen die geen vertrouwen stellen in Hem.

Juist die voorspoed is een grote verleiding. Juist in deze tijd. Een regering die afgelopen januari begon te regeren en als eerste de vijf dagen bedenktijd bij abortus van de baan moest. En die wet werd aangenomen. Wat een stormen zijn er nu gekomen over ons land. Want de Heere ontgaat niets. Waar brengt het ons, waar brengt het ons land naartoe? In voorspoed en in tegenspoed beide.

En zie waar stellen wij ons vertrouwen op, zoek de Heere. Dat laat David ook zien. In alle situaties van uw leven. David laat zien leg nou uw hart open voor de Heere God. Breng uw noden voor Zijn aangezicht, Hij die in Zijn Zoon naar deze aarde kwam om ons te verlossen. Hij kent ons zitten en ons staan. Door Zijn Heilige Geest. Ons leven is voor de Heere een helpend boek. David laat zien dat we in de schuld moeten komen.

We kunnen heel veel verbergen voor elkaar, maar David laat ons zien dat ons leven een geopend boek is voor de Heere. David roept ons op, de Heere roept ons op, we kunnen aangevallen worden, maar Hij wil een Schuilplaats zijn. Die nieuwe hemel en aarde daar zal geen nood meer zijn, geen zonden zijn. Sinds het paradijs die gebroken wereld.

Hij zal waken over ons leven. Daarom is gebed zo belangrijk. Om de noden bij de Heere te brengen. Zoals ook in de achttiende eeuw. Bidstond. Noden zeer groot, werden gekend door het slaan van de Heere in ons leven. Om ons te tuchtigen. Waar de verzoening is. Soms hebben we de nood nodig als we bij de Heere zijn weggedwaald. Als we moeten beseffen als ik op die weg niet gebracht, dan was ik niet op die weg

Vandaag genadetijd. Zoek het nou bij Mij. Bij Mij kun je schuilen. Die discipelen op dat meer in grote nood, zegt de Heere Ik ben bij u. Dat geldt ook nu anno 2022, we kunnen alles de revue laten passeren, zegt de Heere vrees niet. Ik wil een Schuilplaats zijn. Bent u al met uw grote nood bij die grote David gekomen? Zoals David ons oproept, roept die grote David ons op: Kom tot Mij, en leg al je zorgen voor Mij neer. En Ik zal geven alles wat je nodig hebt. Dat is genade als een gebroken zondaar bij de Heere mag komen. Hij wil ons redden. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u redden.

Amen.

 

Zondag 21 augustus 2022 – Rehoboth Voorschoten – kand. Joh. Fekkes – Schriftlezing Psalm 62 en Markus 4 vers 35-41