Het verhaal van de rijke man en Lazarus laat ons de realiteit van de eeuwigheid zien. Er zijn twee wegen: de brede weg die naar het verderf leidt en de smalle weg naar het eeuwige leven. De rijke man was niet pas arm toen hij stierf en zijn ogen opsloeg in de hel maar was al arm op aarde. Hij leefde niet bij de heilzame geboden van God. Twee mensen, twee bestemmingen; op wie zouden wij willen lijken?

Lukas 16 vers 30: ‘En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren‘.

Arm en rijk

De rijke man en de arme Lazarus. We kennen allemaal deze geschiedenis. Velen spreken over een gelijkenis maar het is een verhaal. Waarom is het een verhaal? Omdat hier een persoonlijke naam in voorkomt, de naam van Lazarus. Is dit niet een mooi verhaal om aan de kinderen te vertellen?

Ik weet nog wel dat ik als zondagsschoolmeester dit verhaal mocht vertellen. Hele week mee bezig met de voorbereiding. Ik was in drie minuten uitverteld. Rijke man in de hel, Lazarus in de hemel. Het was in drie minuten gebeurd. Misschien jongere hier vanmorgen die zegt nou dat is mooi meegenomen als we nu in drie minuten klaar zijn. Inmiddels heb ik meer geleerd.

Didactisch. Wie zouden jullie willen zijn? Rijke man of arme Lazarus. Juffrouw, stak hand op. Op de aarde graag rijke man, en in de hemel de arme Lazarus. Dat is een kind. Misschien zit het voor ons ook wel zo.

Die eeuwigheid staat op het spel. Waar leven wij voor? Welke verwachtingen hebben wij? Toch komt weer die vraag waar zal ons leven op uitlopen? Hebreeën 13 vers 14 laat Paulus zien we hebben geen blijvende stad. We zullen eenmaal deze wereld moeten verlaten. Wij lezen wij voor?

Als we deze week die uitslag zien van die Kamerverkiezing. We zullen er niet al te diep op ingaan. Het moet anders. Ander leven op aarde. Hoe leven wij? De Heere Jezus laat in deze geschiedenis zien dat we er wel stil bij moeten staan.

P. van de Ploeg. Studie Groningen. Doctroraal studie. Wat blijft er van geloofsleven achter? Meegekregen van je ouders, thuis, school. Hij was geschrokken van de antwoorden. Boekvorm. Titel: Het lege testament. In een testament staat wat je toebedeeld wordt. Niet alleen je naam maar ook wat je toebedeeld is.

Lege omhulsel. Kinderen hadden niks meegekregen. Persoon jaar 2000. De uitwerking van de preken in de gemeente. Onderzoek om gaan zetten in een boek. Lege preken, lege banken. Als je niet preekt wat het Woord zegt, dan preek je de mens de kerk uit. Wat staat in het Woord? Er moet een geestelijke verandering bij de mens.

Zoals Nikodemus in de nacht. Hij was hoogbegaafd, we zouden zeggen professor. De Heere Jezus gaat leren de mens moet wederom geboren worden. Bekering en wedergeboorte moet centraal staan in ons leven.

Bekeerd. Niet zo van ik ben bekeerd. Dat kom je nog wel eens tegen bij Evangelische kringen. Nee bekeren betekent dagelijks bekeren. Laat zien hoe we van nature afwijken van de Heere.

De Heere Jezus zet die rijke man tegenover Lazarus. Elke dag feest. Het kon niet op. Purper, fijn lijngewaad. En Lazarus moest het hebben van de kruimkens. Elke dag Lazarus gebracht bij de poort van de rijke man. Je ziet het gebeuren. Twee mensen, de rijke man en de arme Lazarus.

Wat laat het verhaal ons zien? Die arme Lazarus werd rijk. Die rijke man, zal ik het u maar vertellen? Die rijke man was al arm op aarde. We denken dat die arm werd toen die stierf.

Waarom arm? Omdat hij niet leefde naar Gods Woord. Dat is de ernst van het Woord. Leefde naar het Woord. Er staat in de Bijbel dat die rijke

Deuteronomiumbrief. Mag geen bedelaar zijn in het volk Israel. Elke dag ging die man aan het Woord voorbij, leeft buiten het Woord. Wij moeten afsterven. Zoals de Heere Jezus kwam uit de hemel, werd arm om ons rijk te maken.

Laatste zondag van kerkelijk jaar. Volgende week Advent. Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Bovenuit getild worden. En zie die bedelaar stierf. In schoot van Abraham. Hij zalig. Geen verdriet, geen ellende. Zoals Johannes het zag: nieuwe hemel en aarde, geen dood, geen rouw.

Dat je bovenuit de wereld getild mag worden om eeuwig verlost te worden. En die rijke man ook hij stierf. Je kan net zo rijk zijn. Eenmaal als de tijd is zal de Heere komen. Niet veel over beschreven. De rijke man werd begraven. Dood opgepoetst. Velen gesproken hebben.

Maar wat is sterven eigenlijk? Mooie vraag aan jongeren op catechisatie. Kun je opschrijven heb ik nog nooit meegemaakt. Sterven is God ontmoeten. Dat is waar. En kunnen wij God ontmoeten? Of hebben wij een leven achter ons dat tegen ons getuigd?

Dat gaat hier plaatsvinden. Die man heeft geboden van God buiten de deur gezet. Dat is het trieste. Vandaag de dag zie je vaak dat begrafenissen een feest is. Mensen niet meer beseffen wat sterven is.

We maken ons weleens druk over hier en nu. Politiek. Maar men maakt zich niet druk over het hiernamaals. Dat is een ernstige zaak en dat laat de Heere Jezus zien.

We zien die wereld zo’n verharding is. Een leven waarin God niet is, hoe harder het wordt. Alles uit de kast gehaald. We leven hier en nu. Geen bezinning als de mens gaat sterven. Wat gaat de toekomst brengen. Velen denken dood is dood.

We moeten beseffen. Elk mens heeft een ziel voor de eeuwigheid. Of we nu geloven of niet geloven. Elk mens heeft een ziel voor de eeuwigheid. Wat zou het zijn als we geen Borg en Zaligmaker hebben? De Heere Jezus zegt het zal geween en knersing der tanden zijn.

Komt allen tot Mij die vermoeid en belast bent. Die rijke man leefde niet bij het Woord. Zag het elke dag dat Lazarus aan zijn poort lag. En dan komt hij in het hiernamaals in de hel, het leven is uit. En dan ziet hij Lazarus.

Hij in de ellende. En hij roept. Dat zijn lippen zal verkoelen in die gramschap. Krijgt te horen Lazarus nu het goede, hij het goede ontvangen in het leven. Wat een ellende. En zie hij doet een poging.

Wilt u Lazarus zenden naar mijn vaders huis, ik heb nog vijf broers. Toch wel mooi dat hij aan zijn broers denkt dat ze niet komen waar ik pijn heb. Dan krijgt hij te horen zij hebben het Woord. Word je tot een nieuw leven gebracht? Wat doe je met het Woord?

Daarom liet ik in het begin zien het lege testament. Gaat niet alleen om dat je naar de kerk gaat. Maar naar het Woord leeft. Ander leven hebt, dat de wereld het kan zien. Levende brieven worden. Vandaar het verhaal. Ze hebben Mozes en de profeten.

Als je er niets aan doet dan kom je in deze ellende terecht. Vandaar het andere boek lege preken, lege banken. Dat je andere beslissingen neemt in wegen die van de Heere afleidt. Het is geen garantie. Kinderen kunnen ook andere wegen gaan, dat is een andere zaak.

Kinderen gewaarschuwd. Ik kan alleen voor ze bidden. Dat er een ander leven is in de Heere God. Was het verkeerd dat deze man in rijkdom leefde? Nee dat was niet verkeerd.

Je kunt rijk zijn met de Heere en rijk zijn zonder de Heere. Een voorbeeld als de Heere Jezus sterft dan wordt Hij gelegd in een graf van Jozef van Arimathea, een rijk man. Zie je om naar de wereld en mensen die het moeilijk hebben?

Hij die uit de dood terugkeert. Dan kom je tot een nieuw leven. Ik weet niet of je deze geschiedenis weleens gelezen en over nagedacht. Naam van Lazarus kom je twee keer tegen. In deze geschiedenis. En die andere dat Zijn vriend Lazarus gestorven is. Lazarus gestorven en dan wordt de Heere Jezus erbij gehaald. Ligt al vier dagen in het graf. Hij is in de ontbinding.

Dan zegt de Heere Jezus Ik ben de opstanding en het leven. Die in Mij gelooft zal niet sterven maar leven. Hier wordt een geestelijk aanbod gedaan. Is je leven veranderd, dan is je sterven een doorgang naar het eeuwige leven.

Lazarus. Hij leeft. Dat moet Bethanie toch op zijn kop gezet hebben. Deze Lazarus zagen ze niet als een wonder maar dood is dood. Daarom moet de Heere Jezus sterven en Lazarus ook die opgewekt is. Dat is de tegenstander, de vorst der duisternis.

Die gaat vandaag door Israël. Dat is de ernst als we dat niet beseffen. Dat de Heere Jezus uit de rijkdom gekomen is om de mens te redden van de eeuwige dood. Als we in Christus zijn, zullen we de dood niet zien maar Christus.

Bekering is zo belangrijk. Daar vroegen de Joden helemaal niet om. Ze vroegen een teken en dan zouden ze geloven. Dat is nou het probleem. Dominee Spurgeon: zou een mens uit de dood opgewekt worden, zouden het niet geloven en bekeren. Gaat om innerlijke bekering. Innerlijke bekering komen. Willen wij het gaan verstaan.

Doet me aan Jona denken. Lijkt op Christus. Drie dagen in de buik van de vis. Was onwillig. Ging vervolgens naar Ninevé. Bekeerde zich door het Woord.

Alleen het Woord. Bekeert u. En het Woord sloeg aan. Hoe belangrijk is dan het gebed. Mensen tot een geestelijke vernieuwing komen. Het Woord sloeg aan als een bom. Mensen komen tot verandering, tot vernieuwing.

Dat is ook wat is gebeurd in ons land. Maar geen geestelijke vernieuwing. Er waren mensen die zeiden hoe is dit mogelijk? Dat je daar niet komt in die plaats van de hel. Heere Jezus gekomen dat die mens niet in die verlorenheid komt.

Laatste zondag van kerkelijk jaar. Volgend week Advent. Dan gaan gedenken dat de Heere Jezus gekomen is om nieuw leven te brengen wat een genade. Daarom moet er gebed zijn. Wat er allemaal afspeelt in ons land, in de wereld. Dat de vorst der duisternis dwars erdoor heengaat. Maar wat een genade

Ezechiël 36 vers 26. Dan spreekt de Heere, niet de mens. Ik zal een nieuw hart geven. Nieuwe geest in het binnenste van u. En zal u een vlezen hart geven. Het is de Heere.

Daarom maar een opdracht voor de gemeente Benjamin. Gebed voor de gemeente Katwijk dat er nieuw leven komt. Voor ons land. Dat de Heere Jezus uit de hemel kwam om u rijk te maken. Hij is een hartenbewerker. Deze rijke man had een verhard hart.

Dat we mogen zien dat we arm moeten worden. Onszelf afsterven. De Heere Jezus spreekt erover de twee wegen: brede weg en smalle weg. O gemeente wat een verhaal: wie wil je zijn? Die jongen zei

Als wij die geschiedenis lezen dan zeggen dat we arm moeten worden om rijk te worden in de hemel. Verlosser en Zaligmaker mogen hebben dwars door de zonden. Opzien naar de hemel. Hij bidt. Ons hart openstellen om Hem te mogen ontvangen om eeuwig zalig te worden. Wat een verhaal, dat die toekomst er zal zijn. Eeuwig. Op aarde mogen leven met de Heere. Eeuwig met  Licht te mogen bestralen. En verlost te worden van onze zonden.

Amen.

 

Eeuwigheidszondag 26 november 2023 – Unizaal Hersteld Hervormde Gemeente Benjamin Katwijk-upon-Sea – kand. Joh. Fekkes – Schriftlezing Lukas 16 vers 19-30