De apostel Paulus komt met een ernstig woord naar de christelijke gemeente te Thessalonica. Zij die de waarheid niet geloofd hebben, dat is Gods hand niet hebben opgemerkt in het leven, zullen veroordeeld worden na dit leven hier op aarde. Maar nog is het genadetijd en staat de deur open en biedt Christus Zich aan in de prediking als de Weg, de Waarheid en het Leven. 

2 Thessalonicenzen 2 vers 12: ‘Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid’.

titel

De tekst voor vanavond, wij hebben een jong stel die binnenkort hopen te trouwen, stel je voor dat deze tekst gebruikt zou worden bij de trouwdienst? ‘Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid’.

Zijn dat nou mooie woorden om te beginnen een huwelijksleven? Wat zou Paulus hiermee bedoelen? Ik kan me goed voorstellen dat u hier in de kerk zit en afvraagt wat moet ik hier nou mee? Ik zei al dat sommige teksten van Paulus moeilijk zijn. In het Grieks staat het er wat niet te vertalen is. Als dat het al gebeurd is. Paulus wil mensen aanmoedigen: bekeer je want de gevolgen zijn groot als je je niet bekeert, omdat je de waarheid niet geloofd hebt. Dwars door de tekst is het een bemoediging van Paulus dat de mensen zich bekeren.

Wij zijn allemaal gevallen mensen in Adam. Allemaal zonden opnoemen. Zou een goede zijn voor catechisatie. Stelen, liegen, echtscheiding. Maar wat is de grootste zonde? Als je dat nou zou vragen aan catechisanten. Dan is volgens de Bijbel ongeloof een hele grote zonde. Daar krijgen we allemaal mee te maken in het leven en dat zien we om ons heen.

Hoeveel ouders hebben dat niet dat kinderen de kerk hebben verlaten, of grootouders. Zien we in deze dagen het ongeloof doortrekt door het christelijk leven. Dan zien we Psalm 1 die maakt heel duidelijk dat er twee wegen zijn. Weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Al vroeg in de Bijbel dat God spijt had dat Hij de mens geschapen had. De mensen in zonden. Dan staat er zo mooi opgetekend: maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Waarom werd Noach gespaard? Vond genade. We hebben Psalm 25 gezongen. Dat heeft God lief.

Dan zien we later dat verschrikkelijke gebeuren in Sodom en Gomorra. Was geen vreze van de Heere. Daar is de ernst van het Evangelie om. We moeten een keuze maken in het leven. Machtsstrijd tussen duisternis en het licht. Waardoor laten we ons leiden? Door de vorst van de duisternis of de Heere?

Dat brengt me bij de geschiedenis in de Bijbel opgetekend met Elia op de berg Karmel. Achab koning van Israël maar had God verlaten. Deed kwaad was in de ogen van de Heere. Hoe erg is dat, dat je je leven opgaat in de zonden. Zonden vermaak en vertier. Trouwde met Izebel, goddeloze vrouw, die ook vermaak had in de zonden.

Psalm 32 vers 5, berijmde Psalm. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Als je God verlaat, ook lijkt het goed te gaan, er komt smart. Moet keuze gemaakt worden tussen Baäl en God. Die moest het vuur aansteken. Baäl kon het vuur niet aansteken, Baäl is geen god. God van Elia.

Zoals we vanmorgen ook hoorde. Nebukadnezar ging door, wat is het erg als je de hand van de Heere in je leven niet ziet. Achab krijgt te horen dat met de God van Elia niet te spotten valt. Wat het ergste is, Achab is niet geraakt en gaat door. Wat ik in het gebed hebt laten zien. Dat er zoveel in de natuur aan de hand is. Dat is erg als je de hand van God niet in ziet.

Vernam in het nieuws Rhodos branden. Hotels in brand. Toeristen gingen zich gewoon weer vermaken. Terwijl de brand doorgaat. Het raakte ze gewoon niet. De tekst laat dat zien dat we niet geraakt worden door wat God laat zien.

Zo kom ik bij de tekst. Paulus heeft vier reizen gemaakt, op de tweede doet hij Thessalonika aan. Kunnen we lezen in het boek der Handelingen dat hij er niet lang is geweest. Tegenstand, Paulus was niet welkom, moest weg, moest de stad weer verlaten. Door Timotheüs en Silas verneemt Paulus wat er zich allemaal afspeelt. Grote toestand. Onrust in de gemeente. Onrust over de wederkomst, antichrist en over het lot van degenen die ontslapen zijn.

Dat zijn drie onderwerpen waar je je druk over kunt maken. Tweeduizend jaar geleden. De verleidingen waren groot in die gemeente. Als je nou een verkeerde weg neemt. Paulus wil door de tekst van vanmiddag laten zien hoe belangrijk het is dat de mens wederom geboren is en dat laat zien in een wereld die wars is tegenover het Woord van de Heere God.

De duivel verleidt de mens. Twijfel saaien, onrust. We leven in de eindtijd. En dan de antichrist. Als we dan nu zien in de wereld waar we zeker de tekenen zien van de wetteloosheid. In de wereld waar we lezen zien we dat de wetteloosheid zeer groot is. De mens mee begiftigd. De tegenhanger van Christus. Christus heeft gewaarschuwd: er zullen verschillende geesten komen. Om de mensen te verleiden. Paulus laat zien dat de mens zijn hart kan verharden. Dat Christus geen plaats heeft in het hart van de mens.

Zoals we zien bij Farao. De hand van de tovenaars tot hier en verder kun je niet gaan. Er zijn grenzen. Ik ben de God van de hemel en aarde. Verder kun je niet gaan. Als je de hand niet verstaat. Wat is het allerergste wat in het leven van de mens kan gebeuren. Paulus spreekt met alle ernst de mens aan.

De mens die het lauw laat. Het was haast al in die tijd van algemene verzoening. Het zal geen vaart lopen. Dat is wat. Paulus laat zien als dat Woord niet daadwerkelijk beleefd heeft, dan heeft dat grote gevolgen. Hoe erg als we de Waarheid niet lief hebben. Dat was in de tijd van de Thessalonicenzen en in onze tijd. Dat de waarheid niet gewaardeerd wordt. Allemaal mooi en meer maar kun je niet mee uit de voeten, wij weten meer dan de Bijbelvertalers.

Wat in de afgelopen veertig jaar. Zo heet een boekje ‘De Bijbel in de beklaagdenbank’ geplaatst werd. Heel triest wat is gebeurd. Dat wij meer weten dan de Bijbelschrijvers. Vergif. Velen verlaten de kerk omdat de Bijbel niet serieus is genomen. Hoe erg is het dat de Bijbel in de beklaagdenbank is gekomen, en dat wij meer weten dan Paulus.

Paulus laat zien de ernst van de zonden, geen zondekennis meer is en geleefd wordt buiten de Heere God. Wie zien de gevolgen in de tijd van Noach, bij Sodom en Gomorra. De Heere Jezus zegt het zal als Ik terugkom zijn als in de dagen van Noach. We zien het in onze dagen.

Wee degenen die de waarheid niet aannemen. We zijn getuigen van een grote afval om ons heen. Als we zien wat er kan en mag, men leeft buiten God en Zijn Woord. Alles kan en is toegelaten. Wee degenen die zich beroepen op de Bijbel. Die met de Bijbel leven worden aan de kant gezet, ja gehaat.

Wat er allemaal mogelijk is met de computer, je kunt het haast niet meer meemaken. En wat Paulus laat zien, wat een ernst. Bij alles zal het niet zo snel gaan? Maar eens komt de dag van het grote oordeel. Hoe groot is de afval vandaag? Of we nu in Nederland of in Amerika, we zien het overal om ons heen hoe de mens gedreven wordt door de goddeloosheid.

Een dwalende geest en goddeloos leven gaan samen. We zien het om ons heen. In de vorige eeuw al door theologen voorspeld. We zien het om ons heen gebeuren. En de kerken lopen leeg. En de tegenstander, de antichrist is bezig om alles te verruïneren.

Christelijke normen en waarden worden aan de kant gesteld. Bij de nieuwe verkiezingen. We zagen het al. Bij christelijke scholen steeds moeilijker. We zien de strijd om ons heen. En dan zegt de Heere Jezus: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zolang dat niet centraal staat. Waarbij allerlei theorieën centraal stonden. De Heere Jezus, Ik ben het leven.

Hiertegen te strijden. Dat is wat. Niet zo lang geleden overleed een theoloog. U zult hem wel kennen. Heel wat doen opwaaien. Professor Kuitert. Heel wat stof doen opwaaien. Aan de VU. Steeds een stapje verder. Dit kon niet waar zijn. En dat. Steeds stapje verder. Hebben mensen verzonnen. En uiteindelijk is, was -hij is overleden, hij tot de slotsom: God bestaat niet. Dat is wat. Dan ben je theoloog. En komt de eeuwigheid.

Hebben de waarheid niet geloofd zegt onze tekst. Dat is wat als de mens niet in de schuld komt. Zegt de Heere Jezus: buiten is er geen zaligheid. Wat zien we om ons heen wat een strijd buiten die waarheid. Wat zal de nieuwe regering brengen? Grootste gedeelte God niet kent. Normen en waarden, wat zal het brengen? En daarom heen de verharding.

Als je die waarheid niet meer wilt horen, dan kan de Heere God je hart verharden. Dat het Woord je niets meer doet. Opgaat in die wereld van alle dag. Dat is allerergste wat je kan gebeuren in je leven.

Ik weet niet of ik het hier weleens gezegd heb. Pastoraal bezoek. Godvruchtige man. Die vrouw niet. Kun je je afvroegen hoe kun je zoveel jaar huwelijk hebben gehad. Dat is wat.

Vrouw begon te lachen. Weet u wat ik het allermooiste zou vinden als ik in de hel kom. Sta je dan, word je koud van. Die man zei nog: vrouwtje, vrouwtje. En overleden, nu in de eeuwigheid. Hart verhard, als je de waarheid niet toelaat.

Wat een genade was dat toen Jona de opdracht kreeg naar Ninevé te gaan. Ninevé die goddeloze stad. Jona wil niet, schip andere kant op. In de vis en komt op het land en gaat naar Ninevé. En de stad komt tot bekering. Heel de stad bekeerde zich en in zak en as. En Jona was het niet mee eens.

Zo zien we Paulus niet. Paulus wist wat het was om niet bekeerd te zijn. Op de weg naar Damascus stilgezet. Hoeveel nood kan er bij ouders als kinderen andere wegen gaan. Hoor je ze zeggen: ik kan nog maar een ding doen. Hebben zelfs belijdenis gedaan. Maar ik kan ze niet bereiken. Een ding en dat is voor ze bidden. Dat het hart geraakt wordt. Vernieuwd mag worden.

Daarom nogmaals in het Grieks staat hier een werkwoord als ze niet geloofd hebben. Zolang de deur openstaat is er genade. Bid om de vernieuwing, bid om dit land waar zoveel onheil is. Opdat er nieuw leven geboren mag worden. En zie om ons heen al die goddeloosheid.

We zijn met een kleine groep. We kunnen alleen nog maar bidden. Want de gevolgen zullen groot zijn als de mens zich niet bekeert. Dan komt de vraag: waar is jouw geloof anno 2023? Zij die niet geloven, zullen in de eeuwige duisternis komen. 2 Thessalonicenzen 1 vers 9: ‘Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte’.

Houd het bij het ene. Dat de Heere Jezus je Borg en Zaligmaker is. De gelovigen zullen het zwaar krijgen, ook vandaag. Laten we het bij het geloof houden. Hij komt. Wij kunnen die strijd niet alleen. Alleen in de kracht van Zijn Geest. Heere wilt U geloof geven dat ik Uw Woord belijdt en voor waarheid houdt van Alpha tot Omega.

Volg nou Mij. Ik ben de Weg, Waarheid en het Leven. Dwars door alles heen, door de kerk heen. Ook in de kerk aangevallen. Hij is de Weg. We hebben het gezongen met Psalm 25. Richt uw oog op Hem. Dan mag u het volbrengen door de kracht van Zijn Zoon. Door de Heere Jezus Christus die gezegd heeft Ik kom, daar zal geen door meer zijn en geen rouw, door het offer van het Lam. Geloof en vertrouw Hem.

Amen.

 

Zondag 20 augustus 2023 – Rehoboth Hersteld Hervormde Kerk Voorschoten – kand. Joh. Fekkes – Schriftlezing 2 Thessalonicenzen 2 vers 1-12