De Koning komt

De profeet Zacharia profeert over de komst van de Heere Jezus, de Zoon van God. Zijn oproep van vreugde komt in een tijd van ellende en hopeloosheid van het volk. De Vredevorst komt niet met pracht, met een leger, en paarden maar rijdend op een ezel Jeruzalem binnen een paar dagen voor het Pascha. De komst van deze Heiland is er een van zegevieren en zo zal bij Zijn wederkomst het eeuwige Koninkrijk volmaakt worden met eeuwige vreugde waarin Zijn onderdanen mogen delen.

De oproep van Zacharia om vreugde staat nogal haaks op het volk. Weinig reden voor blijdschap. Ballingschap van 70 jaar net achter hen. Ballingschap door eigen schuld. Klein deel terug. Volk vrij. Klein deel van de Joden terug. Is dat geen reden tot blijdschap? Terug in eigen land, in eigen woonplaats. Klein groepje ja, toen zag men hoe groot de schade was. Puin, geen brood te verdienen. Stad in puin. Nog meer ellende. Andere volken in Israël. Vijandige volken. Want de vreemde volken beseften wel dat als er meer Joden zouden komen dan zou hun invloed afnemen. En ook nog de tempel niet. Diep geestelijke vragen. Beloften van God gehoord, beeld bij en dan valt het zo tegen. Vragen: wat heeft de Heere ermee voor? Hoe Hem dienen. Juist in deze ellende komt Zacharia met deze boodschap. Boodschap en hoop. Twintig jaar na de balllingschap. Boodschap van vreugde. Jeruzalem herreizen. Stad van vrede. En die vijanden daar omheen, zullen ze ze kleineren? Nee, ze zullen komen en de Heere dienen.

En dan hoofdstuk 9, de last van Zacharia. Loodzware rugtas als het ware. Boodschap van God rust op zijn schouders. Niet zozeer alleen maar een mooie boodschap. Zal gevolgen hebben deze boodschap. Niet alleen voor de heidenen maar ook zal het grote vreugde geven voor het Joodse volk. Confroterende last. Drie delen. Oordeel aan de vijanden, volk beschermen en temidden daarvan de oproep om te juichen en te verheugen. Vers 9 en 10. Waarom? Omdat de Koning komt.

Pas was onze koning in Soest. Iedereen blij als hij komt. Beste beentje voor. Niemand verdrietig. Dat gaat vanzelf. Toch deze tekst. Blijkbaar gaat het niet vanzelf en is er de oproep van Zacharia. De ellende van het volk is blijkbaar zo groot. Volk machteloos. En dan blij worden? Wees blij en verheug je!

Wie worden aangesproken? Dochter van Sion. Mooi beeld van hoe het volk zou moeten zijn. Beelf uitleggen. Kijken anders naar dochters nu dan toen. Heel kwetsbaar toen. Geen ruimte om zelf besluiten te nemen. Zonder dat hulpeloos. Misschien vinden we het ouderwets. Toch ook heel teer en kwetsbare relatie. Je dochter is je alles. Met alles beschermen. Lijden en voorgaan. Als dat gevoel wederzijds is, hoe mooi is dat. Tere relatie. Die Koning is als het ware Vader voor het volk. Vader er niet. Blij mag worden dat de Koning komt voor de dochter. Als een Vader naar Zijn volk. Ja dat volk mist die Vader wel dan. Arm, in diepe ellende. Geen macht, niets in de melk te brokkelen. Ze kunnen niet zonder. En dan die verbinding naar ons. Zo hulpeloos en arm en alleen kunt voelen. Dat het lijkt dat het leven tegenzit. En kan ook zo zijn. Zorgen in het leven van alle dag. Geestelijke crisis. Want zonder God zijn we toch net zo arm en ellendig als het volk. Als Hij zover weg is, en alle vragen en zorgen. Hoe moet het dan verder? Hij lijkt zover weg.We kunnen zo alleen lijken. Dat niemand ons begrijpt.

De situatie van de Joden en ook onze situatie geen reden om neer te zitten. De Koning komt! Dat is toch al een bemoediging op zichzelf. Moet ik zo ver naar Hem toe? Nee, Hij komt naar u. Je hoeft niet beter je best te doen. Zijn Komst niet afhankelijk van mijn inzet.

2. Wie is deze Koning

Wie is deze Koning? Wie kunnen we verwachten? Vier beelden. Rechtvaardig, geen bedrog in Hem. Godsvrezend. Vertrouwt op Zijn Vader. Heel anders dan andere koningen in Israël. Al te vaak gingen die koningen voor in zonden. Deze Koning niet! Gaat het volk voor in rechtvaardigheid. Juist in die geestelijke crises. Hij gaat hen voor. Hij zal ze leiden! Tegelijkertijd ook een Heiland. De verschillende vertalingen hebben het verschillend vertaald. Complex het Hebreeuws hier en ook rijk. Is een Heiland, zal overwinning brengen, zegevieren. Wat Hij is brengt Hij ook in de praktijk. Redding brengen. Behoeftige volk in hun noden, zal Hij redden. Ten diepste ook van de zonden. Koning met macht. Hij zal zegevieren. Hij is de enige. Er is geen Koning zoals Hij.

Deze Koning heeft geen bezit. Ziet er niet rijk uit. Komt als een nederige en verachtte Koning. Jesaja 53. Hij ziet er niet aantrekkelijk uit. Niemand kan zeggen: deze Koning is te rijk. Deze Koning is zo nederig. Deze Koning is gekomen voor het behoeftige en ellendige volk. En het laatste beeld: reed op een ezel. Wel een koningsdier. Maar alleen in vrede. Paarden in oorlogstijd. Maar deze kwam op een ezel. Macht en kracht van beesten nodig die andere koningen. Hij vertrouwt op Zijn God. Niet iets andere nodig. Alleen Zijn God nodig. Daarom op een ezel, vrededier.

Niet zomaar een Koning. Of net iete beter dan andere koningen. We proeven toch meteen dat het gaat om de Heere Jezus Christus. Hij is de Zoon van God! Volkomen rechtvaardig. Arm geworden, in een arme stal geboren en niet in een paleis.

De vervulling van de profetie is een paar dagen voor het Pascha. Jezus stuurt een paar dagen op pad om een ezelin te laten halen. Mantels erop. Hij wordt erop gezet en trekt Koning Jezus Jeruzalem binnen! Niet op een paard maar op een ezel. Hosanna, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere! Voor het volk duidelijk. Deze Koning is gekomen. Denk nu niet dat deze Koning dat voor zichzelf deed. Deze Koning is genadig. Hemelse heerlijkkheid afgelegd. Waarom? Paulus: want u weet dat de genade van Hem ons verschenen is, arm geworden opdat u rijk zou zijn. Zo zelfs dat de allerarmste tot Hem kunnen komen en rijk zouden worden. Om een onderdaan te worden van deze Koning te worden, heeft het geen zin iets van uzelf mee te nemen. Goede werken. Alleen zijn werken. Heeft u uw oude, arme leven al ingewisseld voor Zijn leven? Het eeuwige leven. Hoe dan?

Juich en verheug je. De Koning komt. Zo kom je aan het leven. Blij aanvaarden dat Hij je Koning is. Dat Hij komt. Kijk maar naar het volk. Het volk een paar dagen voor het Pascha. Dan blij en roepen ze en nog geen paar dagen later roepen ze: kruis Hem. Hoe verschillend! Echt afhankelijk van Hem. Of alleen maar navolgen vanwege de vreugde. Het is veel meer. Hij is arm geworden. Hij is aan het kruis gestorven. Ontvang je Hem zo met diepe vreugde en blijdschap.

3. Wat Hij doet

De taak van de Koning bestaat uit drie delen. Vers 10. Deze Koning stelt orde op zaken. Volk vertrouwde op de paarden en strijdwagens. De geschiedenis heeft laten zien dat het niet heeft geholpen. Ze wisten beter. Heere had hen zo vaak uitgeholpen. Het vertrouwen hé. In vredestijd gaat het wel. Maar in oorlog?! Storm over je leven raast. Wat dan?

Deze Koning doet het anders. Alles weg waar je je vertrouwen op stelde. Geen vertrouwen op eigen inzet. Het gaat om gehoorzaamheid en afhankelijk van de Heere. Dat brengt vrede. En het volk? In de tijd van Zacharia. Profetie. Honderden jaren duurde het voordat deze Koning kwam. Geen aards koninkrijk. Op een ezel. Teken van vrede. Het is een geestelijk Koninkrijk. De kracht ligt in Zijn lijden en sterven. Daarin ligt de kracht, in Hem. Vrede die Hij alleen kan geven. Verzoend te zijn met Hem. Paulus: wij dan gerechtvaardigd te zijn hebben vrede bij God. Echte vrede niet afwezigheid van oorlog maar geborgen te zijn in Hem. Echte vreugde.

Hier op aarde dan? We leven hier. Hier zal niet de echte vrede zijn. Maar in het nieuwe rijk wel. Volmaakte vrede. Die vrede komt echt. Op die nieuwe aarde. Geen geweld meer en geen oorlogsdreiging. Zult u daar zijn? Is Jezus al uw en jouw Koning. Echte voorwaarde voor Zijn Koninkrijk. Onderdaan te zijn. Onder het kruis. Daar mag je weten dat Hij vrede geeft. Als het goed is wordt daardoor je leven getekend.

Volkomen vrede zijn als Hij komt. Verlang je daarnaar? Zie je daarnaar uit? Of nog zoveel verlangen hier. Dat is geen echte vrede. Maar als je dat mag weten van echte vrede, dan uitzien. Temidden van alle ellende te weten: eens is er vrede, is het goed. En dan mag je ervaren dat Zijn volk de volle vrede mag genieten.

Profetie geldt alleen voor het Joodse volk? Deze Koning zal de heidenen vrede spreken! Dat zijn alle niet-Joden. Niet voor een klein groepje. In de gehele wereld gepredikt. De Koning verkondigt vrede. De stem van Jezus klinkt in de verkondiging. Het is een vredesaanbod. In Hem te geloven, Hem te vertrouwen.

Gaan geen jarenlange onderhandelingen aan de vrede vooraf. Hoeven wij niet te doen. Dat heeft de Koning gedaan. Hij spreekt van vrede! Een vrede die veel verder gaat dan wij ons kunnen voorstellen. Zijn Koninkrijk, Zijn heerschappij omvat de hele wereld. Ook nu al. Niets in de wereld gaat buiten Zijn macht om. Hij regeert. Nu kan het nog lijken dat de vrede ontbreekt, in de ellende zitten. Hij is gekomen en komt nog een keer. Op die nieuwe aarde alleen ruimte voor onderdanen van Jezus Christus. Niet voor mensen die geen interesse hebben voor Zijn vredesaanbod. Dan geen ruimte en tijd meer. Laat het zover niet komen. Zijn vredesaanbod klinkt. Wacht niet te lang. Het duurt niet lang meer en Hij zal terugkomen. Johannes ziet het op Patmos al voor zich. God zal bij de inwoners zijn en zij bij Hem. De Koning wist alle tranen van de ogen af. Ook geestelijk. Hij zal ze afwissen! Inruilen voor vreugdetranen. Eeuwige vreugde. Bij mijn God en Koning. Tot in alle eeuwigheid. Kom Heere Jezus, kom Vredevorst. Amen!