Jezus offert Zijn leven en wil

In de brief aan de Hebreeën, de Joden in de verstrooiing, gaat het over Jezus die Hogepriester werd. Hij is het offer, het Lam van de God, dat geslacht is. Hij gaf Zijn leven en gaf, als gaven, Zijn wil: ‘Uw wil geschiedde’ waarmee Hij zich onderwierp aan de wil van God de Vader. Hij leerde gehoorzaamheid in Gethsemané en ging Koninklijk de weg vandaar naar de kruisdood op Golgotha. In Hem zijn Gods kinderen, die in Hem geloven, geheiligd en wacht hen de eeuwige zaligheid.

Hebreeën 5 vers 8 en 9: ‘[8] Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. [9] En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.’ [grondtekst Grieks]

In de Schriftlezing ging het over de hogepriester. Een functie die in christelijke gemeenten uit de heidenen niet voorkwamen. Geen van de apostelen hebben dat gedaan. In de Hebreeënbrief wel, aan de Joden in de verstrooiing geschreven. Half woord nodig. De apostel Paulus schrijft heel beknopt. Joden hielden veel geboden, ook ongeschreven regels. Ook de apostelen onderhielden ze. Vanuit het Oude Testament is ons het werk van de hogepriester bekend. Een hogepriester in de eerste plaats priester. Woord priester in het Grieks, Cohen bekende achternaam. Ander woord in Hebreeuws betekent vast staan, voortdurend staan. De priester moest staan voor het aangezicht van de Heere bij het altaar. In het woordje voortdurend staan, vast staan zat ook een aanklacht in. Alleen met een offerdier staan, met het bloed. Schaal bloed. Die mens is niet staande gebleven. Ook de priester niet. Voortdurend staan. In het paradijs konden we staan voor God, vreugde als Hij kwam bij Adam en Eva. Toen de mens gevallen. Mens wil bij God uit de buurt blijven. Mens draagt de merktekenen van de duivel. Nu had God niets meer met de mens te maken willen hebben maar deed dat niet. Dan zou het kwaad ongebreideld voortwoekeren. Stuk algemene genade dat we hier zijn. God heeft Zich niet van de mens afgekeerd. De mens kon het zelf niet goed komen. God is een heilig God. De Heere heeft een nieuwe weg geopend.

Priester, voortdurend staan voor het aangezicht van de Heere. De vinger bij leggen. Hoe mensen ernaar kijken bekend, maar hoe kijkt God er naar? Priester mocht geen teken van rouw tonen. Vrolijke uitstraling. Dienst van de Heere een vreugdedienst. Zelfs als die dag een sterfdag van een familielid was. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Ambt van hogepriester werd je toe geroepen. Hoe rijk het ook was, het was schaduwdienst. Afschaduwing van de hemel, van de hemeldienst. Weten de kinderen het nog, hoe God tekenen van de dienst, ark, aan Hem aan Mozes heeft laten zien? Het origineel in de hemel.

Christus de Zoon van God, Hij is de Messias. Met Zijn eigen bloed. Brandoffers voldeden niet. Lust Uw welbehagen te doen, Jezus Christus. Johannes: Zie het Lam Gods. En in dit gedeelte: U bent Mijn Zoon, priester naar de ordening van Melchizedek.

Hogepriester offerde met gaven en slachtoffers voor de zonden. Wat gebeurt er in de hemel? Jezus ook in de hemel: gaven en slachtoffers. Vers 3, streepje bij zetten. Deze wat had dat Hij wat zou offeren. Wat heeft Hij geofferd. Zichzelf geofferd. Maar waaruit bestond de gaven? Als gaven geofferd? Dan moeten we zeggen, blijkt uit het gedeelte, het offer van Zijn eigen wil. Volledige gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Offer van Zijn wil en lichaam. Nodig dat de apostel stilstaat bij het lijden en offer van Christus. Doen wij ook in de lijdenstijd. Zit ook een gevaar in dat wij ons zo gaan verdiepen in Zijn lijden dat we medelijden krijgen. Zo in verdiepen. Gebeurde ook bij de vrouwen, weenden over Hem. Hij vraagt geen meelijden, maar geloof. De weg die Jezus moest gaan was een diepe weg. Sterke roeping en tranen geofferd hebben. Gebeden, smekingen, tranen. Aan wie heeft Hij die geofferd? Aan degene die Hem uit de doden kon verlossen. Aan Zijn Vader in de hemel. Wat heeft Jezus gevraagd aan Zijn Vader? Vroeg Hij om niet te hoeven te lijden, niet toe hoeven sterven aan het kruis? Is dat de strekking van vers 7? Nee, als we de context lezen dan is dat niet de bedoeling. Hij legt het leven van Zichzelf af te leggen. In Zijn macht om af te leggen en terug te pakken. Onvoorstelbaar voor ons mensen. Weten we wat de berg van de verheerlijking? Aan Zijn discipelen laten zien dat Hij het verheerlijkte lichaam kon nemen en daarna weer afleggen. Kon Hij ook doen in Gethsemané. Johannes 5: Ik zoek niet mijn wil maar de wil van de Vader. Uw wil geschiedde gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Zelf dat gebed ook gebeden.

De wil van de Vader bestaat nu niet uit het genezen van zieken of prediken maar om het lijden en sterven. Jezus had op ieder moment terug kunnen gaan naar de hemel. Maar dan alleen zou Hij Zijn macht gebruiken. Wil toebereid, zie Ik kom om Uw wil te doen. Jesaja 53, Zijn bereidheid daartoe. In vers 7 van Hebreeën gaat het niet over dat Hij vraagt om de beker van Zijn lijden voorbij te laten gaan. Bovenmate geleden! Duivel had geen vat op Hem want zonden heeft Hij niet gekend. Angst wel. Verzoeking van de boze ervaren als geen ander. Weerstaan, ons tot zegen. Hebreeën gaat het over dat Hij verzocht is geweest, kan ons te hulp komen. Medelijden met onze zwakheden. Als een mens verzocht. De boze is dan bezig God verdacht te maken. Zijn Woord, Zijn dienst. Grond onder de voeten weg te halen. Als de mens meegesleurd wordt, dan verliest hij houvast. We moeten ons vasthouden aan het woord. Gebed van David nazeggen, dat Hij ons vasthoudt. Dan loopt de satan stuk.

Jezus alles doorstaan. De Vader heeft de vrees weggenomen. Geen spoor meer te vinden van angst. Als Judas komt met de bende. Dan staat Hij er koninklijk bij. Geen angst meer. Bij Pilatus niet, bij Herodus niet. Als de krijgsknechten Hem vastspijkeren geen vrees meer. Soms denk ik op een kinderlijke wijze hieraan. Wat zou het goed zijn als we Hem in de ogen zouden kijken toen de spijkers Hem in de handen werden geslagen. Zou u het dan nog volhouden zonder liefde tot Hem?

Gethsemané is voor Hem een leerschool geweest. Voor de Zoon van God. Gehoorzaamheid geleerd. Zijn eigen wil als gaven geofferd. Gebeden, smekingen, sterke roepingen, tranen heeft Hij geofferd. Over Zijn gehoorzaamheid wordt op meerdere plaatsen gesproken. Gehoorzaam tot de dood.

In de prediking het moment gekomen: waarom moest dit gebeuren? Hoe verhoudt zich dit tot mij? Staat in vers 9. Oorzaak ter eeuwige zaligheid. In de kanttekeningen. Volmaakt geworden zijnde. Nadat de Heere Jezus zijn eigen wil had geofferd is het laatste stuk toegevoegd. Afgerond. Volmaakt geworden. Benoemd God de Vader Hem tot Hogepriester. Geheiligd zijnde, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Griekse woordje telos, eindpunt, doel. Op Golgotha bereikt Hij Zijn doel. Aan het einde ervan gekomen.

Als Hogepriester is Hij een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Zijn er mensen die Hem gehoorzaam zijn? Ja, die zijn er. Jesaja 53 als Zijn ziel Zich tot een offer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien. Ja, gelovigen. Gehoorzaam. Van oosten en westen komen ze. Waaraan zijn ze gehoorzaam? Gemeente, misschien vindt u het best wel ingewikkeld. Bergrede, Mattheüs 5. Mensen op de berghelling met vragen. Geboeid over wat Jezus zei. Uitspraak van Jezus: weest dan u volmaakt gelijk uw Vader die in de hemel is volmaakt is. Zou ik daar zitten, dan zou de grond mij onder de voeten wegzakken. Ik ben niet volmaakt, geen dag dat ik volmaakt leef. Toch staat het er. Ik zou het fijn vinden als de grotere kinderen ook zouden begrijpen. Kunnen wij volmaakt zijn? Nee hé. Maar te geloven dat Jezus voor jou de weg is gegaan. Delen in Zijn volmaaktheid. God ons aanziet in Zijn Zoon Jezus aanziet. Wat betekent dit? Iedere dag doe ik toch weer verkeerde dingen. De Vader in de hemel kijkt niet meer naar jou maar door Zijn Zoon naar jou. Ziet Hij volmaaktheid, heiligheid. Door geloof. Aan de eis van de Bergrede voldaan. Daarom kan er in Hebreeën staan: oorzaak geworden van eeuwige zaligheid. Komt geen einde aan.

Gehoorzaam zijn betekent twee dingen: gelooft in het volbrachte werk van Christus en dat aan mij heeft toegebracht. Kan ik dat in eigen kracht? Mag ik me daar toe uitstrekken. De Heere zeggen: ik wil u zo graag liefhebben. Tot Hem gaan met mijn nood. Schenk mij de hulp van Uwe Geest. Dagelijks gebed van al Gods kinderen, ook hier in Putten: schenk de hulp van Uwe Geest. In de tweede plaats: lichaam stelt tot een heilige, Gode welbehaaglijke offerande. Niet alleen geloof, keuze ook. Bekent kleur. Geldt voor ons allen.

Van nature zelf aan de gang gaan. Wat zullen wij doen om de werken Gods. Bereidheid gegroeid. Jezus zegt: dit is het werk Gods dat u gelooft die Hij gezonden heeft.

Daar hadden ze moeite mee. Maar leven is er alleen in het geloof. Neemt het uit Hem, de gezegende Borg. De Geest neemt het uit het hart van Hem. De Heilige Geest onderwijst hen om in al de waarheid te leiden.

Alle mensen hetzelfde? Nee, de Heere zelf bepaalt de mate van geloof. Dan blijft er verwondering over. God is groot en ik heb het niet geweten. Misschien geluisterd maar niet getroost. Hartelijk vertrouwd en verlangen. Maar dan in de binnenkamer blijft er een zuchten over. Ziet u al het verkeerde van uzelf voor ogen. God is een heilig God. Zie niet langer op uzelf. Maar ga door Jezus Christus tot Gods troon. Hij geheiligd zijnde, allen die Hem gehoorzaam zijn, een Oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.

Laat Hem dan uw vrijmoedigheid zijn. Bij de slangen plaag in de woestijn, wie naar zichzelf bleef kijken kwam om. Maar wie in gehoorzaamheid opzag naar de koperen slang, als ziende op het kruis van Jezus, ontving het leven. Hij wil het van u overnemen als Hogepriester. Leidt u door dit leven heen en brengt u Thuis. Amen.

 

Zondag 11 maart 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – kand. J. Kooij [Barendrecht] – Hebreeën 5 vers 8 en 9