In het ten hemel varen van de Heere Jezus Christus ligt een grote troost voor de Zijnen. Het is zowel een eindpunt als een beginpunt. Zijn werk op aarde is volbracht en voltooid. Tegelijkertijd is het een beginpunt, het begin van de nieuwe periode tussen de hemelvaart van de Heere Jezus Christus en Zijn wederkomst. Nu is de tijd van het Evangelie waarin zondaars geroepen worden om in Hem te geloven. Hij is de Weg, de Waarheid en hét Leven. Alleen door Hem kunnen wij voor God bestaan. Aan de rechterhand van de Vader in de hemel bidt Hij voor de Zijnen, voor dat moment dat ze voor eeuwig bij Hem zullen zijn. Nu gaat het Evangelie uit en zijn Gods kinderen op aarde geroepen om dat Evangelie te verspreiden. Zijn hemelvaart is het garantiebewijs dat God al Zijn beloften zal vervullen. Elk oog zal Hem zien als Hij komt op de wolken.

Handelingen 1 vers 8-11: ‘[8] Maar u zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. [9] En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. [10] En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. [11] Welke ook zeiden: U Galilese mannen, wat staat u en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs u Hem naar den hemel hebt zien heenvaren‘.

De hemelvaart van Christus

Gemeente, de hemelvaart van Jezus Christus is een belangrijke schakel in de keten van de heilsfeiten. Juist hierin ligt een grote troost voor u. Niet het eindpunt. Lukas beschrijft het aan het einde van zijn Evangeliebeschrijving en ook in Handelingen 1. Hier in Handelingen 1 nog uitvoeriger. Het is als het ware een inleiding op het boek Handelingen. Het markeert een eindpunt maar ook dat een nieuwe periode aanbreekt. De periode tussen Zijn hemelvaart en wederkomst. Met Zijn hemelvaart wordt duidelijk gemaakt dat Zijn werk is volbracht. Geleden, gestorven, opgewekt uit het graf. Na het opstaan uit het graf is Hij veertig dagen verschenen aan Zijn discipelen. Hij heeft met hen gegeten. Ze hebben Zijn littekenen aangeraakt. Toch is Hij als de verheerlijkte anders.

Veertig dagen heeft Hij tot hen gesproken. Ze hadden nog onderwijs nodig. Hij heeft gesproken over de dingen van het Koninkrijk van God. Hoe zij Zijn kruisdood en opstanding moeten verstaan. Hoe Gods Zijns heilsplan volvoert. Je zult misschien denken: waarom veertig dagen? In de Bijbel geeft het volledigheid en zekerheid aan. Nu is het voor hen echt duidelijk. Hij is opgestaan. Hij leeft. De verhoogde Koning. Hij heeft dood en graf overwonnen. Met Zijn hemelvaart wordt Zijn werk bevestigd. We staan vanmorgen stil bij de hemelvaart van Christus en de tekst is Handelingen 1 vers 8-11.

Kort voor Zijn hemelvaart zijn Hij en Zijn discipelen bij elkaar. Hij geeft ze de opdracht in Jeruzalem te blijven. Te wachten op de belofte van de Vader. De belofte van de Trooster. De Heere Jezus heeft er al over gesproken en Hij herhaalt het nog een keer. De kracht van de Heilige Geest zal over hen komen. Jullie zullen Mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, Samaria en Judea tot aan het einden van de aarde. Er breekt een nieuwe periode aan. De tijd dat het Evangelie wordt verkondigd. De tijd van aanschouwen met hun ogen gaat nu over naar geloven. Nu getuigen van Zijn volbrachte werk. Te verkondigen. Alles wat zij van Hem hebben gezien.

Want ze hebben Zijn lijden en sterven gezien. Ze hebben Hem gezien in de hof van Gethsemane en bedroeft tot de dood toe. Ze hebben Hem gezien in Zijn heerlijkheid. De Heilige Geest zal over hen komen in Zijn kracht. De Geest zal hen de woorden geven die zij hebben te spreken. Deze kracht hebben de discipelen nodig. In de Evangeliën horen we het ook. Dat ze in zichzelf zwak en ontrouw zijn geweest. Wat een heerlijke troost klinkt hierin voor de discipelen. Het is de Heere zelf die ervoor zorgt dat het Evangelie de wereld in gaat en op alle plaatsen en tijden zal klinken. Het is de Heere zelf die zondaren verlost van de eeuwige dood.

Hij zegt ook waar het Evangelie zal klinken. Eerst in Jeruzalem. Dan Samaria, Judea. Het huidige grondgebied van Israël. Dan ook in heel de wereld. De verkondiging van het Evangelie zal klinken tot Zijn wederkomst. Daar ligt een troost voor Zijn discipelen maar niet minder voor u en jou. Ook wij leven in die tijd. Zien uit naar die volledige doorbraak van het Koninkrijk, Koninkrijk der hemelen. We leven in een wereld waarin politieke leiders het voor het zeggen lijken te hebben. We zien het hoe ze proberen macht naar zich toe te trekken voor eigen macht en eer. We leven in een tijd van spanningen. Zoveel onrust en onvrede.

Vraagt u zich misschien weleens af in deze crisistijd: waar gaat het heen in deze wereld? God verkondigd de macht van Jezus Christus. Daarin ligt die troost. Hij de Zoon van God heeft om ons mensen Zijn heerlijkheid afgelegd. Naar deze wereld gekomen. Hij heeft de zonde, het kwaad en de boze overwonnen. Weet dat uw Heere Jezus Christus leeft, ook vandaag. Hij heeft alle macht, Hij alleen is Koning. En Zijn hemelvaart is daarvan het bewijs.

De boodschap van hemelvaart richt ons hart naar boven. Aan de rechterhand van Zijn Vader zet Hij Zijn werk voort. Ook nu is Hij door Zijn Heilige Geest met Zijn kerk. Hij laat ze niet aan hun lot over. Hij leidt als de goede Herder door Zijn Woord en Geest. Gemeente, deze tijd waarin we nu leven tussen Zijn hemelvaart en wederkomst is geen onbelangrijke tijd. Het is een zeer belangrijke tijd.

Het Evangelie wordt verkondigd: een rijke Christus voor een arme zondaar. De zaligheid wordt u en jou onvoorwaardelijk aangeboden door de verhoogde Christus. Niemand in deze wereld kan zeggen dat er geen heil en zaligheid in deze wereld is te vinden. Wat die er zeker wel te vinden en te ontvangen. Alles wat te vinden is voor tijd en eeuwigheid is te vinden en te ontvangen in Christus. In Hem alleen.

De Messias, Hij is door de Vader opgenomen in de hemel. Gemeente, wij krijgen Hem niet direct te zien met onze ogen of te horen met onze oren. Hoe graag u dat ook zou willen. Iets te zien krijgen en te horen. Zoals Paulus op weg naar Damascus. Het komt er in deze tijd op aan dat u in Hem gelooft, vasthoudt aan Zijn belofte. En gemeente, het Woord van de Heere is genoeg. In het Woord klinkt Zijn stem en maakt de Heere Zich aan u bekend. Jongeren, in de Bijbel geeft Hij Zich te kennen. In de Bijbel toont Hij Zijn zondaarsliefde en ontferming. Het Woord is levend en krachtig. En voor de discipelen is nu de tijd aangebroken om te leven uit en door het Woord van God. En in deze zelfde tijd leven wij ook. En daarbij mogen we ook een beroep doen op de Heilige Geest op grond van Christus’ volbrachte werk.

En dan, als Christus Zijn laatste onderwijs aan Zijn discipelen heeft gegeven, wordt Hij opgenomen door de Vader in de hemel. Daarover lezen we in vers 9. Die woorden uit vers 8, die beloften, dat waren ook Zijn afscheidswoorden. Plotseling is Hij in de hemel opgenomen. De apostelen zijn er niet op bedacht. Maar door Zijn verschijning in de veertig dagen zijn ze er genoeg op voorbereid. We lezen dat Hij opgenomen is. God de Vader die doet dat zelf. Hij bevestigt het werk dat de Heere Jezus Christus op aarde heeft gedaan. De Heere Jezus wordt opgenomen in de hemel op klaarlichte dag terwijl elf apostelen het hebben gezien. Lukas verklaart dat het echt is gebeurd. Elf getuigen. Dat schrijft Lukas echt niet zomaar. In die tijd waren er allerlei Grieks, Romeinse verhalen over mensen die naar de hemel zijn gevaren. Maar in die verhalen in het donker. Maar Lukas verklaart hier over het opvaren van de Heere Jezus op klaarlichte dag en de discipelen hebben het tot het laatste moment gezien, hebben het zien gebeuren.

Door een wolk aan hun zicht onttrokken. Wolken zijn in de Bijbel tekenen van Gods aanwezigheid en luisterrijke heerlijkheid. Deze wolk teken van Gods heerlijkheid onttrekt Hem aan het zicht van de discipelen. Deze wolk is het Goddelijke Amen op Zijn volbrachte Middelaarswerk. Nu de Vader Hem opneemt in Zijn heerlijkheid, dan spreekt Hij daarmee uit dat door de Zoon verzoening is aangebracht. Dat voor de schuld is betaald. Dat deze Middelaar beantwoord heeft aan Gods recht. Christus wordt hier binnengehaald als de verhoogde Koning.

Misschien vraagt u zich wel af wat Zijn hemelvaart ons heeft te zeggen. Wat betekent het? Zijn hemelvaart heeft ons veel te zeggen. Want Zijn heerlijkheid houdt ook een rijke belofte in. Door deze Zaligmaker is de hemel geopend. Door Hem is er voor u, voor jou de toegang tot het Koninkrijk der hemelen. Voor u, voor jou, voor mensen die in Adam eeuwige rampzaligheid hebben verdiend. Christus is de eerste mens die de hemelse heerlijkheid is binnengegaan en door Hem is er toegang voor u, voor jou tot Gods luisterrijke heerlijkheid geopend. En om u, om jou toegang te geven tot het Koninkrijk van God heeft Hij een hoge prijs betaald. De prijs die Hij daarvoor betaalde was Zijn eigen leven. Zijn heerlijkheid afgelegd, in de gestalte van een dienstknecht gekomen, is de mensen in alles gelijk geworden behalve de zonden. Om u, om jou een plaats te kunnen in Zijn eeuwig Koninkrijk is Hij afgedaald van de hemel, ja zelfs tot in de hel. Hij is afgedaald tot in de Godverlatenheid om u, om jou daarvan te kunnen bevrijden. Hij heeft op het kruis op Golgotha uitgeroepen: Mijn God, Mijn God waarom hebt U Mij verlaten? Juist in deze weg van kruis en lijden en van opstanding uit de dood, in deze weg heeft Hij het werk van de Vader volbracht. Door Zijn werk is voor u, voor jou de toegang tot Koninkrijk der hemelen geopend. Zo is Zijn hemelvaart ook een zeker pand, een garantie. Voor allen die Hem liefhebben. Zo belijden we het ook vanmorgen met Zondag 18.

Hij is opgevaren naar de hemel. Waarom eigenlijk? Om daar voor een ieder die Hem toebehoort een plaats te bereiden. Zo heeft Hij het tot Zijn discipelen gezegd. Johannes 14 vers 2. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Daarin ligt voor Zijn discipelen en voor u en jou een troost. Hoewel ons nog zoveel ongerechtigheid aankleeft, mogen we horen dat deze Zaligmaker een plaats bereid in Gods heerlijkheid, in Gods volkomenheid.

Misschien vraag je je af: hoe kom ik daar. Dat was ook de vraag van een van de discipelen. Jezus zegt daarop: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Hem dienen en loven tot in alle eeuwigheid. Dat is de belofte voor allen die in Hem geloven. Deze belofte is hoopvol in het gebroken bestaan waarin we nu leven. Nu Christus daar is in de hemel is Hij ook de Voorspraak, Parakleet. Hij behartigt hun belangen. Als een van de discipelen voor de zoveelste keer gestruikeld is, dan treedt Hij tussen de toorn van God de Vader en de Zijnen. Hij bidt voortdurend dat de Zijnen bij Hem mogen zijn. Ook als ik niet naar Hem verlang, dan blijft Zijn verlangen zich naar mij uitstrekken vanwege Zijn volkomen liefde. Zo ligt er grote troost dit in heilsfeit.

De discipelen staan daar naar boven te kijken. Voor hun ogen is Hij opgevaren naar de Vader in de hemel. En dan staan daar twee engelen. In witte klederen. Bij belangrijke heilsfeiten zijn daar engelen. Bijvoorbeeld bij het graf. De engel zit daar en vertelt dat Hij daar niet meer in het graf is maar leeft. Nu bij de hemelvaart staan daar twee engelen. Waarom konden zij Hem zo moeilijk loslaten? Ze konden Hem niet missen, met een liefdesband verbonden. Kort na de hemelvaart krijgen ze de vraag: waarom kijkt u naar boven? Er zit ook een terechtwijzing in. De tijd dat Jezus op aarde was is nu voorbij. Nu is de tijd van de opdracht om het Evangelie te verspreiden. Hij zal terugkomen in alle luister en glorie.

Zijn hemelvaart is het garantiebewijs dat Hij terugkomt. Niet alleen. Zijn hemelvaart is als het ware een garantiebewijs dat God alle beloften die Hij heeft gedaan zal vervullen. Als Jezus terugkomt naar deze aarde komt, dan komt Hij op dezelfde manier als dat Hij opgevaren is. Hij zal spoedig terugkomen. De periode dat wij Hem hier op de aarde niet zien is van tijdelijke aard. Eens komt Hij terug. Dat is de belofte die zij van deze witte kleding ontvangen. En door het werk van de Heere klinkt deze belofte ook op deze Hemelvaartsdag, anno 2020. De Heere Zelf zal Zijn werk voltooien. Dat is de troost. Het werk komt helemaal af. Daar mag u van verzekerd zijn. Nu in de hemel werkt Hij toe aan die toekomst. Om terug te komen op de wolken van de hemel.

Als de Heere Jezus terugkomt, dan komt Hij niet meer als de lijdende Knecht zoals Hij gekomen is. Maar dan komt Hij als de verhoogde Koning met eer en heerlijkheid gekroond. Op dezelfde manier als dat de discipelen Hem hebben zien heen varen. Als Hij op de wolken zal terugkeren, dan zal het met Goddelijke macht en majesteit zijn. Elk oog zal Hem zien. Niet alleen Zijn discipelen zullen Hem zien komen en verblijd zijn, maar ook Zijn vijanden die verschrikt zullen zijn. Ieder mens zal Hem moeten erkennen. Gemeente, want uw Heere komt. Iedereen zal Hem zien. Er ligt hier sterke nadruk op: want dat is zeker.

Wanneer Hij terugkomt is de tijd van het Evangelie voorbij. Dan zal Hij de schapen van de bokken scheiden. Dan zal Hij tot de bokken zeggen gaat weg van mij in de eeuwige duisternis. Al de Zijnen zal Hij tot Zich nemen. De Heere Zelf zal met de stem des archangels nederdalen, de bazuin zal klinken. Die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan en wij die dan nog leven met Hem opgenomen worden in de lucht. Leef je met het vooruitzicht? Dat Christus eenmaal terugkomt. Dat je Hem mag aanschouwen, mag ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Deze verhoogde Koning is machtiger, groter dan wij het ons nu kunnen voorstellen.

Leef jij met het verlangen deze verhoogde Koning te ontmoeten? Voor eeuwig bij Hem te zijn? Voor eeuwig Hem te eren, te aanbidden? Is dat het gebed van uw hart? Maranatha, kom Heere Jezus, kom haastiglijk. Er ligt ook een waarschuwing in. Een ernstige, maar ook een liefdevolle. Diezelfde Jezus die nu door Zijn liefde roept, door Zijn Geest, zult u straks als Rechter moeten ontmoeten. Als u Hem kent als uw Redder, Zaligmaker, dan zult u zijn vrijgesproken op grond van Zijn volbrachte werk. Maar als u Hem negeert, dan zal Hij bij het laatste oordeel zeggen: Ik ken u niet.

Als u Hem nog niet kent, laat Hij dan Zijn liefde en genade tonen. Wacht daar niet mee. Het moment van wederkomst kan ieder moment aangebroken zijn. Wij weten niet wanneer Hij komt. Daar heeft Hij ook met Zijn discipelen over gesproken kort voor Zijn hemelvaart. Ze vroegen er ook naar. Maar Hij heeft hen gezegd dat het niet aan hen is van de tijden en gelegenheden. Wanneer Hij komt weet geen mens, ook de engelen niet. De kennis van het moment is alleen aan de Vader voorgehouden. Dat laat de ernst van het Evangelie zien. Wees bereid, wees waakzaam. Bent u bereid? Is uw leven gericht op de wederkomst van Christus. Dan geeft dat ook kracht en moed hier op aarde. Om Zijn Evangelie hier op aarde uit te dragen aan anderen.

Gemeente, tot slot. Zo is de hemelvaart een dag om op terug te zien. Maar zoals we gehoord hebben uit Handelingen 1 ook een dag om op uit te zien. Als u Hem verwacht, dan ziet u er ook naar uit om Hem te zien. Niet alleen voor uzelf maar ook voor anderen. Laten wij niet zwijgen over dit Evangelie. In de Heere Jezus Christus roemen. Die God die schenkt uit goedheid zonder peil het eeuwig zalig leven. Amen.

 

‘Vraag 46 – Wat verstaat u daarmede: Opgevaren ten hemel?

Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven , en dat Hij ons ten goede daar is, totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden.

Vraag 47 – Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij beloofd heeft ?

Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde; maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons.

Vraag 48 – Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is,worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden?

Ganselijk niet; want dewijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is , zo moet volgen, dat zij wel buiten haar aangenomen mens is , en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft.

Vraag 49 – Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht zijns Vaders onze Voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons zijn Geest tot een tegenpand zendt , door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is.’

Heidelbergse Catechismus, zondag 18, vraag en antwoord 46-49

 

Donderdag 21 mei 2020, Hemelvaartsdag – Hersteld Hervormde Gemeente Putten [dienst online uitgezonden via YouTube] – kand. G.M. Bosker – Schriftlezing Handelingen 1 vers 1-14