In Psalm 36 dicht David over de komende Messias, de Christus, die de fontein van het leven is. Uit Hem komt het leven, Hij is de Fontein waaruit alle leven voortkomt. Op deze biddag klinkt de vraag of wij ons verharden in verblinding en zelf koning willen zijn of dat wij ons buigen voor Christus. Christus is het die de dorstige te drinken geeft uit de stromen van het water van het leven.

Psalm 36 vers 10a: ‘Want bij U is de fontein des levens‘.

Christus openbaart Zich als de enige levensfontein

  1. Christus oordeelt;
  2. Christus openbaart;
  3. Christus laaft.

1. Christus oordeelt

Gemeente, jongens en meisjes, ik weet niet hoe het u vergaat, maar een van de meest gezongen Psalmen. Hoeveel mensen hebben hier hun hart niet aan opgehaald? Bij u Heer is de levensbron.  Wel bedenken dat David dit zegt te midden van de vijanden.

Ik denk dat u bij dat eerste vers allemaal uw Psalmboekje nodig hebt gehad. Vers 2 en 3 zingen we vaak, vers 1. David ziet iets van het vernietigends van het recht van God.

Een recht kind van God is niet met zijn zaligheid tevreden of iets. Psalm 36 ziet op het kwaad dat voort eet. Psalm 36 kun je zien als een lijdenspsalm. Op David rust de belofte van de Messias. Dat is het nou net, daar heeft die man niet voor gekozen. Daarom zo’n berooide balling die voortgejaagd wordt over de heuvels van Israël. Als dat je deel hebt, dan heb je hier nergens hier op aarde rust. Gunsteling van de Heere. Dan heb je per definitie alles tegen.

Dan gaat het niet over hoe ik u beziet, of u uzelf, maar hoe God u beziet. Dat is vers 1. David de knecht van de Heere. Psalm 35:27. Grootgemaakt zij de Heere, Die lust heeft tot de vrede Zijns knecht. David de knecht. Dat is precies het verschil met David en Saul. Saul wilde zelf regeren. Weet je wat er dan gebeurt? Eigen koninkrijk en val je in je eigen zwaard. David maar een begeerte dat God over hem regeert.

Dan gaat u pas deze Psalm lezen met het hart. Dan weet u meteen hoe het ervoor staat in uw leven, gemeentelijk, provinciaal, landelijke, Europa. Als David het over goddelozen, dan heeft hij het niet over mensen in de wereld maar over keurige vrouwen, mannen in pak. Gelooft u dat?

Johannes Calvijn: alle onderscheid tussen goed en kwaad als we dat nog zien, dan onderdrukken we dat en verstokken we ons  geweten om maar bij God vandaan te blijven. Vrijwillige verblinding. We hoeven vanavond niet ver van huis. Want wat een Gods oordeel. We volgen trouw de influistering van onze regering over onze eigen leven. Kanttekening. Alleen de Statenvertaling dat het kwaad van de goddeloze Davids hart verwondt. In al de andere vertalingen leest u het als een constatering en dat is het dan. Maar het verwondt mijn hart.

Dat is best actueel geliefden. Nergens lijkt een grens op te zitten. Kunt u het kwaad stoppen? Oorlog, doodslag. We hunkeren naar de influistering van de goddelozen want dat ligt ons wel. God zegt Ik ben het roepen moe. Het zwaarste oordeel dat ons het hard kan treffen is het oordeel van de verharding. Dat benauwt de kerk van Christus.

U kunt het precies hebben zoals u het hebben wil. Precies past wat ik wil. Wat moeten we dan doen? Bid zonder ophouden. Ik kan schuldig, u niet? We gaan aan onze zonden ten onder en niets helpt u. Uw politiek niet, uw religie niet. Van binnenuit wordt uitgehold. Gods oordeel van verharding zich breed uitstrekt.

Wat zegt David nou? Gelukkig ben ik anders. Nee, dat zegt hij niet. Het loopt bij David niet over hemzelf maar over God. Koning Saul is zo trots op hem. Wat doet David? Verslaat Goliath. Saul in de wolken. Saul zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. Terstond wordt dan duidelijk dat in Sauls leven niets van God was. Het was wel een fijne koning van de buitenkant die wel regeerde. Had de zonde met Bathseba niet bedreven. Als wij vanavond moesten kiezen, zouden we voor Saul hebben gekozen.

Wat is vandaag met de biddag de wil van God met ons? We weten helemaal niet of we de dankdag zullen halen. God wil dat u knecht bent en staat onder Zijn eer. Staat u nou dat u zelf koning wilt zijn zoals Saul? Je zult verliezen waar je bij staat. En David werd koning terwijl zijn hele hebben en houden erbuiten viel. Is dat je biddag? Al was het voor het eerst van je leven dat je met je hele hebben en houden er buiten komt te staan. Hoeveel tranen je dat ook kost. En ik wil daar niet lichtvaardig over doen. Het zou je maar dierbare panden kosten.

En als je het geleerd hebt, dan moet je het elke dag leren. God laten leren. Zonder dat u een keer een telefoontje pleegt met de goddelozen. Want bij Hem alleen is de fontein des levens. Waar bidt u om vandaag gemeente? Echt waar het goede van het leven moeten we niet verachten, maar we moeten wel constateren dat de leer van genade door recht ontzettend verduisterd is.

Alles loopt dood, kijk maar om je heen. Niks werkt. Wij goddelozen regeren alsof kerk en wereld van ons is. De grootste vijandschap komt van mensen die een ‘zeker kennis’ hebben tussen aanhalingstekens. Eist God dan geen gehoorzaamheid? Ja maar dan wel volkomen gehoorzaam. Hem weer te weerkaatsen. Wat wil God? Zich omringen met talloze spiegels.

Wat heb je dan? Weggeborgen zijn in de Heere Jezus tot Gods eer. Wat het hoogste is wat wij voor God kunnen zijn? En al het andere zet God bij u neer. Uw nooddruft. Of is dat niet meer waar wat in het poëzie-album staat: wie God heeft, heeft genoeg. God is zeer gewillig en Hij wil buigen onder Hem. Ik weet niet hoe u over de Heere God denkt, maar Zijn hart stroomt over van liedevol erbarmen. Maar dan kan er niets van u bij.

Jesaja 53: om de arbeid van Zijn ziel zal Hij verzadigt worden. Waarvan eet Christus? Het is Christus’ spijze en drank, om u uit te delen. Die 12% die u tekort komt, mis, dan bent u Rooms. Of Remonstrants zo u wilt. Dan is het Christus die aanvult. Het is Christus spijze en drank om u uit te delen. En al het andere ontvangt u bovendien.

Geliefden, als u buiten Christus wilt blijven en gaat door in uw verblinding, zult u eenmaal rekenschap moeten afleggen van die volmaakte liefde van God die Hij in Zichzelf vervult.

Wat een genade. Deze boetedag, biddag, ontvangen. Dan zal God zal Zijn oog op u slaan om u te zoeken. Weggepakt in de volkomen gerechtigheid van Christus. Met welk doel? Om God te verhogen. Hier heb je zo’n boeteling.

2. Christus openbaart

Gerechtigheid als de bergen en Zijn oordelen als een grote afgrond. David ontvangt die stralen van de goedheid. Als een koepel van Gods goedheid. Omstraalt van de glans. Gemeente, als u nou de komende maanden ingaat, laat dan uw handen vol zijn om aan de genadetroon zijn. Wat moet ik dan bidden, dat klinkt als een gebed. Maar laten we het zo zeggen.

Dit vervreemdende gebed. Grote God leg mij alstublieft genoeg ellende oplegt. Nou is dat biddag? Niet omdat ik de ellende graag wil. Waarin u mij u naar u toedrukt. Want anders slaap ik in mijn dood voort. Verblind ik mij nog verder. Of ben ik opnieuw in duisternis. Welke aanleiding u ook hebt met heel je hebben en houden. God wil je voor het eerst of opnieuw in uw binnenste schrijven dat u rechtvaardig in de buitenste duisternis hoort. Op dat nulpunt van je bestaan daar wordt het biddag.

Als we die vraag niet kennen, dan hebben we een praatgodsdienst. Deze oplossing preekt u de enige oplossing. Jezus Christus de Koning van de kerk dat Hij orde op zaken komt stellen. Dat is het gebed van de kerk. Maranatha. Wat wil de Heere Jezus vanavond? Dat u Hem erkent als de enige Koning. Met uw hart aan Zijn troon hangt en alles bij Hem alleen zoekt. Bij Hem alleen is de fontein des levens.

Anders gemeente zijn we hier vanavond in de kerk nog meer aan het verroesten dan alle auto’s hier bij de kust. U weet zelf wel hoe hard dat gaat. Zelfgekozen zelfverblinding. Dat kindje de hand uitbreidt, Heere, ik ben leeg maar U bent de fontein des levens. Draag mij helemaal. Dan zal God Zich bewijzen de onveranderlijke te zijn.

Vers 8. Hoe dierbaar. Mensenkinderen die in deze wereld hopeloos zijn. Mensenkinderen. David, Petrus en Saulus. Maar denk erom, als je de kerk van Christus aanraakt, je valt in je eigen zwaard. Saul met de spies probeerde hij David te raken want hij wist dat die van David meer waren dan van hem. Mensenkinderen, Hebreeuws Adam. Niks meer dan Adam, goddeloos.

Een moederkip met jonge kuikens. Als er gevaar is gaat ze een geluid maken. En maakt zich heel breed. Zal het opvangen. Zodat de kuikentjes blijven leven. Zo is God. Misschien zit je wel op de puinhopen van je leven. Door jezelf. Van je eigen gerechtigheid. Hier kom ik nooit door. Heel Katwijk kan mij niet helpen. Hoor dan de klok van hulp. Dit is de triomfkreet in onze ijzeren, vechtende wereld. Vol met kogels en vastgeroeste rust. David heen gewend te midden van de goddelozen jubelt het uit: bij U is de fontein des levens.

David wist het. Het ware geloof is een stellig weten en vast vertrouwen. Fontein onuitputtelijk. Niet een menselijke fontein. Dat weet u wel. Hier op Katwijk de fontein, dan weer verstopt. Altijd gedoe. Dit is een eeuwige fontein. Springt altijd uit het eeuwige leven. Hoe kan dat? Omdat er druk achter zit. Nu geestelijk. Uit de hemel. Die druk. Bij U de fontein van het leven. Wanneer is dit geopend? Die bloed en waterfontein toen Christus op het kruis stierf. Vrijwillig stierf voor de zonden. Zo ernstig neemt God onze zelfverblinding.

Het gaat helemaal niet om hoe u uzelf ziet. Maar of God Zichzelf ziet. Bloed tot verzoening en water tot reiniging. Bij U de fontein des levens. En gemeente, wat komt u hier vanavond in de kerk doen? Genade is als u hier komt drinken. Maar als je buiten Christus bent, dan doe je hooguit omdat het zo hoort. Van nature hunkert naar het gif van de zonden. Ben je vanavond hier in de kerk om te drinken uit de fontein van het leven? Christus Jezus riep op het kruis het uit het is volbracht. Deze levensfontein heeft voor u de dood gedood. De vloek gedragen. 

Nou zegt u, dat vind ik veel te licht. Je moet nog dit, en dat. Saul, Saul, wat vervolgt u Mij? De komende maanden nog in duizenden bochten te wringen. Dat is onze zelfverblinding. Hier is een fontein geopend tegen uw onreinheid. Niemand kan die fontein stelpen en stuipen.

Het lijkt wel dat Herodus en Pilatus vrienden zijn geworden om die fontein te stoppen. Maar zal niet lukken. En dan komen die woorden ‘om niet’. Als er iets van mij bij moest, dan zal ik de heilige eigendommen van Christus besmeuren en zou het nog eeuwig verloren zijn. Werp al uw zelfverblinding weg. Buig u voor God, ik weet niet hoe maar doet U het. Uit Christus wil God u doen delen in Christus erbarmen. De dorstige geven van het water des levens.

Laat niets mij nu meer tegenhouden, laat je niet terughouden dat je iets niet hebt, of je dorst niet goed, zoek je het allemaal in jezelf. Neem onvoorwaardelijk tot deze bloed- en waterfontein. U zult het alleen maar doen als u door God ontledigd bent van al het uwe. Verblind uzelf niet met uw berouw, niets mee te putten. Natuurlijk niet, u hebt niets en ik heb niets.

3. Christus laaft

Koninklijke rijkdommen. Opspringende fonteinen in het moerbeidal. Wat betekent dat Christus tot een fontein stellen? Dat u alles buiten Hem, waar u heil van verwacht, wegwerpt. Dan weet je allemaal wel, dat wil ik. Daarom is het maar goed wat we net hebben gezongen: die Hij doet naderen en Zijn heilstem horen.

Kijk, hoe ziet de wereld er de komende maanden uit? Rouw en pijn. Dit tekstvers zullen we rekenschap over af moeten leggen. Maar er staat niet dat God niet wil. Dat u samenspraak wilde hebben met de goddelozen. Hier is Jezus. Dacht u dat God met het offer van Zijn Zoon laat spotten? Laten we goed bedenken dat het oordeel begint hij ons.

We zijn in een rijpingsproces. De maat volzondigen tot het barst. God zal opstaan tot de strijd. Wat dan als u niet gezeten bent in de Schuilplaats van de Allerhoogste? Mensenkinderen, je hoeft helemaal niks mee te nemen dan je kapotte leven waar geen doen meer aan is. Hier is Jezus. En Uw oordelen zijn een grote afgrond, weet David. Maar wat een vrucht van Gods welbehagen als je op Christus geworpen wordt. Je zielen laaft aan Zijn eigen heilsfontein.

Wat we ook klaarmaken, we zijn afhankelijk van God. Goedertierenheid. Groeiende goedheid. Pure welwillendheid van God in Christus door Zijn Geest. Van doemwaardige goddelozen zoals ik en u. God doet David buigen. Dan buigt God Zich over Hem. Hemelse koepel. Want in Uw licht zien wij het licht. Ligt u vanavond begraven onder grote zorgen. Kijkt u de komende angst in. Zegt de Heere vanavond: onder de schaduwen van Mijn vleugelen wil Ik u trekken. Al verliest u alles wat hier

Heere, maak het voor de tijdige dingen goed dat we er op een rechte manier gebruik van maken. Maak het goed op school en werk. Wat is de les vanavond? Christus is de enige fontein. Of u durft niet prijs te geven wat buiten Christus is. Durft u nog van enig schepsel verwachting te hebben, inclusief uzelf. Dan hebben we een ondraaglijke zware godsdienst. Want dan doet Christus niets aan u.

Want er is een stroom van overvloed. Want al wat zich beweegt en leeft doet Hij Zijn bloed en water stromen. Weet u, dan neemt God mijn brandende en toornende dorst weg. Over heel je verzondigd bestaan. Dan zullen de ogen niet teruggaan. Uw biddag: O God, bekeer mij, dan ziet U Uzelf terug tot Uw eer. Voor het tijdelijke zult U dan ook zorgen, dat hebt U Zelf gezegd.

In blindheid verhard. Kijk eens om je heen. Radeloze mensen. Wanhoop staat in de ogen. Ontledig U met Uw ene hand, en laat met Uw andere hand uit Uw fontein. Zie U bent hun bron. Biddag, Heere doe mij met al mijn levenspuinhopen in Uw doorboorde handen, armen. Omklem mij aan Uw hart om uit U te drinken en gespijzigd te worden. Dat is geloven uit God.

Al de volheid is uit Christus. Wie hier de hoogste biddag houdt, hier in beginsel en straks volheid, de hoogste dankdag te houden. Terwijl we de hel verdienen. Wanneer gaat het goed? Wanneer Hij de stralen in de krochten laat stralen. En doet leven in Christus alleen. Gemeente, de enkele dag dat we nog zullen leven. Met al het verlies, wat kunt u dan rijk zijn want bij Hem is een onverstelpbare fontein des levens.

Want Hij zoekt Zijn eer. Laten drinken uit Christus alleen. Drinken is ondergedompeld worden door de Heilige Geest. En al het andere zult u ontvangen. Is het niet hier dan in het toekomstig leven. Want Gods goedertierenheid is hemelhoog. Ondergedompeld in die ene Naam, Jezus Christus.

Uw verzoenend sterven blijft het enige rustpunt van mijn hart. Als wij alles, alles derven, och wanneer het oog eens breekt, en het angstig doodzweet van mij week, dat u bloed mijn hoop dan wekke, en mijn schuld voor God bedekke.‘ En al het andere ontvangt u bovendien. Tot Gods eer om Hem te loven en te danken in en om Christus’ wil uit vrije genade.

Amen.

 

Biddag voor gewas, arbeid en visserij – Triumfatorkerk Herstelde Hervormde Gemeente Katwijk- kand. G.J. Veldhuis – Schriftlezing Psalm 36