Zondag 28 mei 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Kandidaat D.H.J. Folkers (Apeldoorn)

Hebreeën 9 vers 24-28

Afscheid nemen niet makkelijk. Voor langer eerder verdriet dan blijdschap. Afscheid dichterbij geeft allerlei vragen. ‘Zien we elkaar ooit nog terug?’ Allerlei middelen, mogelijkheid om te bezoeken. Vaak afscheidsfeest. Nog eens bijeen.

Reden voor een feest bij afscheid? Eigenlijk niet. Toch Hemelvaartsdags gevierd. Is dat niet vreemd? Nee! Een heilsfeit. Onderdeel van de belijdenis van de kerk.

Belangrijk om Christus’ Hemelvaart te leren verstaan.

Thema: ‘Christus is als Hogepriester met Zijn bloed de Hemel binnengegaan’
1. de plaats waar Hij binnengaat (Hebreeën 9 vers 24)
2. het bloed dat Hij aanbiedt (vers 25 en 26)
3. Zijn wederkomst naar de aarde (vers 27 en 28)

[1] De plaats waar Hij binnengaat

Brief geschreven aan Joden-christenen. Veel vragen. Zijn we niet heel veel kwijtgeraakt? Tempel- en offerdienst. Was er nog wel in die tijd (voor het jaar 70). Is het christendom niet heel kaal geworden? Bovendien grote vervolging, ook van de joden. Weg van minste weerstand: weer terug naar jood zijn.

In jodendom veel te doen. Net als in het katholicisme. Als een katholiek bij ons in de kerk komt, ziet hij weinig. Waarom zo weinig symboliek? Zijn we met het Nieuwe Testament niet heel veel ten opzichte van het Oude Testament kwijtgeraakt?

Eerste vers van brief aan Hebreeën. Voormaals gesproken door de profeten. Maar nu: Christus is het laatste woord van God aan de mensheid. Heere Jezus is de vervulling. Inderdaad: offerdienst kwijtgeraakt. Maar de Heere heeft iets veel beters, groters ervoor in de plaats gegeven. Namelijk Christus.

Als de duivel je iets afneemt, dan geeft hij er niets voor in de plaats. Maar als de Heere is wegneemt, dan geeft Hij iets beters in de plaats.

Hoofdstuk 9 over de verzoening. Middelpunt van de Thora. Middelpunt, Grote Verzoendag. Belangrijke plaats en dag voor Israël. Leviticus 16, het midden van de Thora. Elk jaar kreeg het volk van Israël te zien dat er verzoening werd aangebracht.

Eenmaal per jaar. Hogepriester mag niet zomaar in het Heilige der Heiligen. Eerst twee bokken, geheel volmaakt. De eerste bok wordt geslacht door de priester en vangt het bloed op. Daar, in de plaats van die bok had ik moeten staan. Plaatsvervangend. Sprenkelt het bloed zevenmaal op de verzoendeksel. En voor de Ark en op het altaar. En daarna legt hij zijn hand op de tweede bok. Daarna iemand uit het volk de bok ver wegdoen. Zonden weggedaan. Beeld van vergeving van zonden.

Mooi beeld in het ritueel van de Grote Verzoendag. Maar dit gebeurt niet meer. Niet zomaar een theologisch probleem voor de universiteit. Voor elk gemeentelid. Kunnen mijn zonden nog wel vergeven worden? Je mag in de tekst de stem van de Heere horen. Je kunt daar deel aan krijgen.

Het heilsfeit van Hemelvaart leert hoe de Heere onze zonden kan vergeven. Het werk van Christus vergelijken met Grote Verzoendag. Luistervraag: waar is de Heere Jezus binnengegaan? Niet in het heiligdom met handen gemaakt maar in de Hemel zelf! Tabernakel was Gods troon maar is door mensen gemaakt. Christus niet de Tabernakel gegaan maar in de Hemel zelf.

Verzoening is iets dat plaatsvindt tussen God de Vader en Christus de Zoon. Zijn veel mensen zitten met de vraag: is dat bloed ook voor mij? Verkeerde, onbijbelse vraag. Bloed niet gesprengd op het volk maar naar het Heiligdom gebracht.

U heeft geen bloed nodig maar een Plaatsvervanger. Een volmaakte Plaatsvervanger. Wij hebben een Zondebok nodig. Ja, die is er. Christus heeft Zijn bloed de Hemel binnengebracht. Wij kunnen zo niets aan dat offer toe te brengen. Discipelen hebben de Heere Jezus ook niet geholpen om naar de Hemel op te varen.

Christus verschijnt in onze plaats in de Hemel! Voor iedereen hier in de kerk is er een Plaatsvervanger. Vraag is: hoe krijg ik er deel aan? Paulus zegt het zo: God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Wij bidden u van Christus’ wege, laat u met God verzoenen.

Verootmoediging: onszelf klein maken en Amen zeggen op wat God in het Evangelie verkondigd. Beeld: wolk nam het zicht weg bij Hemelvaart. Zoals kleed Heilige der Heiligen. Wij zien het werk niet en voelen het niet.

[2] Het bloed dat Christus aanbiedt

Vergelijking tussen de hogepriester in het Oude Testament en Christus. Hij niet alleen in een beter Heiligdom binnengegaan maar ook maar eenmaal!

Hogepriester in het Oude Testament elk jaar. Waarom? Vanwege vreemd bloed. Met ander bloed. Niet met het bloed van een mens maar van bokken. Kan nooit staan in plaats van een mens. Alleen krachtig omdat God het aanwees. Verleende kracht in dat bloed.

Zo niet met het bloed van de Heere Jezus. Hij geeft ‘Ademsbloed’. Volmaakt mens, daar bloed van. Rood ziet van de liefde. Dat bloed heeft vergevingskracht. Dat bloed neemt de zonde echt weg. Johannes 1 vers 7. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden.

Christus bloed is zo krachtig dat een offer genoeg is voor in eeuwigheid. Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar nu, eenmaal in de einde der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen. Enkelvoud.

Als het ware een grote brok zonde. Die heeft Christus weggedragen. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Ook u, jij die innerlijk bent afgehaakt. Betekent dit dat je zonden vergeven zijn? Niet automatisch. Wie niet tot Christus vlucht, niet. Verwerpt het bloed. Dat is ongeloof.

Mensen die niet in de kerk komen, dat zijn niet-gelovigen. Maar mensen die in de kerk verwerpen zijn ongelovigen. Ik wil mijn leven zo houden als ik zelf wil. Grote dwaas. Als iemand die doodziek is, weet dat je niet lang te leven hebt, medicijn heel duur, andere kant van de wereld, onmogelijk om medicijn te krijgen, komt iemand waarmee je ruzie had komt met het medicijn, geeft het je, en dan gooi je het weg. Verachtte het medicijn. God biedt ons in de prediking het enige medicijn aan. Medicijn veel meer waard dan het grote geld. De ruzie? Van onze kant begonnen. Hij komt naar ons toe. Als je dat bloed verwerpt, is er geen enkel middel meer over.

Ik mag u verkondigen: er is een Plaatsvervanger. God de Vader is verzoend. U wordt opgeroepen tot het geloof. Vlucht u tot het bloed of veracht u het?

[3] De verwachting van Christus’ wederkomst

Vergelijking van vers 27 gaat over sterven. Oordeel daarna heeft alles te maken met wat wij met het bloed hebben gedaan. Aangenomen: dan geldt er vrijspraak. Verwerpen: bloed onrein geacht, eeuwige oordeel. Ten eeuwige leven of ten eeueige rampzaligheid. Vers 28 vergelijking met Christus. Staat er nog een keer: om veler zonden weg te nemen. Herinnert aan de ruimte van Christus’ offer.

Voor Christus een ander oordeel. Zal ten anderen male zonder zonde gezien worden. Vergelijking Oude Testament. Mochten geen fouten worden gemaakt. Zou hogepriester met volle ornaat komen? Het volk in spanning. Als de hogepriester terugkwam, dan opluchting dat het offer aangenomen was.

Als Christus wederkomt laat dat zien dat Zijn offer aangenomen is. Dan vrij van zonden. Elke dag mee te kampen, vergeving voor vragen. Wat een toekomstperspectief. U die niet schuilt achter Zijn bloed, zal niet bidden tot de Heere maar tot de bergen. Maar heeft geen zin. ‘U heeft Mijn bloed onrein geacht.’ Vlucht vandaag tot Hem. In de Hemelvaart zien we Zijn werk. Kom tot Hem voordat het te laat is.

Amen.