De Heilige Doop wijst op onze vuilheid en de afwassing en reiniging door het bloed van Jezus Christus. Zo zeker als het water uitwendig reinigt, zo zeker wil God ons inwendig reinigen door het bloed van Jezus Christus. De doop is vanwege onze zwakheid een teken en zegel tot versterking van ons geloof. Het verzegelt Gods beloften. Naast het Woord geeft God dit zichtbare Evangelie. Het wijst alles op Christus is Wie volkomen heiligmaking, wijsheid en reiniging te vinden is.

Handelingen 8 vers 36-38: ‘[36] En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? [37] En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is. [38] En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem’.

Gemeente, sacramenten daarbij vorige week stilgestaan. Voorbeeld van een schoolmeester. Uitleggen en een bord erbij zet. Niet oneerbiedig: plaatje bij een praatje. De Heere zichtbaar geeft bij Zijn Woord om zo ons geloof te versterken. Dat is nodig toch? Bij ons is zwakheid en aanvechting. De Heere geeft versterking. Ik weet ervan. Ik laat je niet aan jezelf over. Ik ontferm Mij over jou. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten.

Twee sacramenten. Tekens en zegels. Doop en Avondmaal. Vanavond zondag 26 aan de beurt. Heilige Doop in het algemeen. Niet zozeer de kinderdoop, die is de volgende keer aan de beurt.

De doop en in het Grieks baptismos. We horen in dat woord baptist. Onderdompeling. Afwassing. Reiniging.

Reiniging

  1. De betekenis van de uitwendige reiniging;
  2. De inhoud van de inwendige reiniging.

1 De betekenis van de uitwendige reiniging

Jongens en meisjes, er zal maar een engel voor je staan. Dat is wat. Het gebeurt bij Filippus. Ga op de weg naar Gaza op die woeste weg. Eenzame weg. Op die woeste weg ziet hij een belangrijke man zitten. Belangrijke Moorman, minister van financiën. Hij komt uit Jeruzalem. Hij heeft in Jeruzalem gekocht zo ongeveer het duurste wat er te koop is. Wij denken aan huizen en auto’s. Boek 1, 2 euro bij de kringloop. Maar toen een boekrol. Er waren nog geen boeken. Heel duur. Geen probleem voor die Moorman. Hij is op de weg terug en zit op de wagen. Hij leest.

Hardop lezen. Waarom? Vroeger deed men dat. Het is ons geleerd, ik weet niet wanneer maar

Filippus voeg je bij die wagen. In het Grieks staat er hij lijmde, kleef zich aan die wagen. Bumperkleven. En er staat in het Grieks hij rende naar die wagen. Verstaat u ook hetgeen u leest? Als we er Heere leren kennen, dan verlangen we toch ook naar onderwijs? Natuurlijk, we hoeven niet alles tot in detail te weten maar wel onderwijs nodig. De Geest leidt naar een bekend gedeelte. Zo werkt die. Jesaja 53. Een van de kernachtigste gedeelte uit het Oude Testament.

Filippus begint eenvoudigweg uit te leggen. Hij focust. Belangrijke les voor ons in. Wat hij absoluut wil uitleggen. Hij verkondigde Jezus. Wie je ook bent, kamerling of Katwijker, je hebt de Heere Jezus nodig. Als een schaap geleid naar de slachtbank. Om zondaren zalig te maken. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Zegt hij nog meer? Ja blijkbaar ook over de doop. Blijkbaar zo belangrijk dat hij daar ook over ging spreken op de weg.

Dat is niet zo vreemd. Wat had de Heere Jezus gezegd? Zo zekerlijk dat de Heere Jezus ons wassen wil zoals het doopwater ons wast. Einde van Mattheüs en einde van Markus. Gaat dan heen en doopt al de volken. Prachtig voorbeeld. Kamerling uit Ethiopiër een prachtig voorbeeld.

Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, staat er, maar er staat niet dat niet dat iemand niet gelooft en niet gedoopt zal zijn. De doop is wel nodig maar het hangt er niet vanaf om zalig te worden. Blijkbaar belangrijk genoeg dat Filippus over de doop spreekt. De Moorman geobsedeerd door water. Zie daar water. Indien u van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Hij gebied de wagen stil te zetten.

Gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Waarom moest de Moorman meteen gedoopt worden? Moest Filippus niet eerst overleggen met de broeders. Of als u over een paar nog eens komt, dan gedoopt worden. Gelukkig wordt hij nu gedoopt. Dat laat ons zien dat het zo’n belangrijke instelling is dat het meteen plaatsvindt. Niet een of ander ritueel. Daarom zo belangrijk dat we zien wat de Heere ons wil laten zien met de doop.

Welk onderwijs komt er naar voren als de kamerling gedoopt wordt? Of toen hier pas een kindje gedoopt wordt? Wat vertelt het plaatje? Kinderen, het is heel eenvoudig. Een waterbad. Waarom moet je naar bad? Onder de douche. Dat is toch simpel. Dat is omdat je vies bent. Weer lekker schoon worden. Waarom handen wassen als je van buiten komt? Omdat je handen vies zijn. Dat is met onze handen, met onze auto naar de wasstraat omdat die vies is en niet zomaar, zo ook met de ramen zemen. Wat gewassen wordt was vies en wordt schoon.

Zo zegt de Heere Jezus: tegen u, jou, mij, de Moorman. Wat ben je vies. Maar nog meer: verwacht het van Mij. De doop laat twee dingen zien: je bent vies maar Ik zal je reinigen. Schoner en witter dan sneeuw die op de aarde nederviel. Dat is de vermaning in de doop. Vermaning, aansporing. Welk onderwijs geeft de doop. Je bent vies en Ik zal je schoonmaken.

In vraag 69 staat niet alleen vermaand worden maar ook verzekerd. Want de Heilige Doop, het is een teken, afbeelding, uittekening van Gods beloften in Zijn Woord. De Heilige Doop is ook een zegel. Waar moeten we aan denken? Ouderwets lakzegel. Stempel. Vroeger had je dat. Dat je kon zien dat het geen neppe brief was. Niet iedereen had dat. Koning of burgemeester. Echt een brief van hem. Brief van de koning.

De echtheid, waarachtigheid van de dingen die in de brief staan. Zo gaat het in de doop om de waarachtigheid van Zijn beloften. Van Zijn Evangeliewoord. Stempel bij gezet van de Heere Zelf. Stempel gezet bij Gods beloften. Niet dat op de gedoopte een stempel op gezet wordt. Niet de Moorman of het kindje in de doop. Maar verzegeld de beloften. Die Evangeliewoorden zijn echt voor jou. Het zegel van de Koning der koningen. Hij belooft het eeuwige leven. Die zijn niet nep maar echt. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze maar daarin dat hij zich bekeert.

Dat het offer van Christus aan het kruis u en jou ten goede komt. Doop als een zegel bij Gods beloften. En dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig of niet? Ja natuurlijk, Gods Woord als het levende Woord, allemaal direct dat zou genoeg moeten zijn. De Heere is een God die niet liegen kan. Ons behoud op het oog heeft. Alles wat Hij spreekt is al vast en zeker in zichzelf. Ligt vast in eeuwigheid. Maar toch bij ons kan het zo aangevochten zijn. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Zijn striemen is ons genezing geworden. Heerlijke woorden. Maar dan gebeurt het zo dat we naar onszelf kijken en afvragen is het ook voor mij? Er is in het verleden zoveel mis gegaan. Ik ben zo’n lauwe kerel. Ik probeer zo weinig te getuigen waar ik behoor te spreken. Of ik kan zo opgaan in mijn werk opgaan alsof het het eeuwige leven is. Ik kan niet zo precies mijn bekering aanwijzen. Dat zijn toch de vragen die we hebben? Die komen van de satan om ons op onszelf te laten zien en niet op God. Geestelijk duister is in ons leven. De duivel heeft daar lol in. Want dan getuigen we minder van de Heere, want dat durven we dan niet.

Aan Gods Woord mankeert niets. Maar omwille van onze zwakheid geeft de Heere ons tekens en zegelen. Om zo ons geloof te versterken. Zo zeker als dat water jou gewassen heeft, zo zeker zal Ik jou wassen. Jouw naam is genoemd, persoonlijk. Zo ging die Moorman terug naar zijn land. Reisde de weg met blijdschap. Dat gunnen we hem. Maar die vreugde kan wegebben. Maar hij is gedoopt.

Maar zo zeker als ik daar in de woestijn gedoopt ben, zo zeker wil de Heere mij ook wassen van de zonden van deze dag. Kamerling, Moorman van Candacé, ik doop u in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Dat klonk daar. Dat is toch heerlijk voor die kamerling.

2

Dat water kan niet zijn hart wassen. Laat het helder zijn: de heilige doop is niet de reiniging van het hart. Het wijst op de reiniging van het hart. Dat het kindje gedoopt wordt is niet

Het is een uitwendig waterbad, niet innerlijk. Het gaat niet om de buitenkant daar, maar om de binnenkant. Hoe wordt ons hart gereinigd? Het klinkt pessimistisch maar het is de Bijbel. Ook dat hart van een klein kindje, is zondig. Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, ik ben in ongerechtigheid geboren.

Bloed van Christus. Twee aspecten: vergeving en vernieuwing. Rechtvaardiging en heiliging zouden we ook kunnen zeggen. Vergeving van God uit genade om het bloed van Christus’ wil te hebben. Al dat geredeneer van ons moet stoppen. Het wijst ons op wat Christus is. Zaligheid van Hem verwachten. Niet meer bij onszelf zoeken. Die genade niet zomaar bewijzen. God kan de zonden niet door de vingers kan zien. God is zo heilig dat Hij die liever aan Zijn Zoon straft. God neemt de zonden bloedserieus.

Zoals het water afwast, zo reinigt het bloed van Christus van de zonden. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Daarmee zijn we in de Zoon van God volkomen rechtvaardig voor God. Omdat Hij ons dan ziet door Zijn Zoon.

Dan leeft de gedachte dat de vernieuwing onze taak is. Dat dat onze portie is, maar dat is niet de Bijbel. Want Christus is een volkomen Zaligmaker. Heiligmaking, wijsheid, reiniging, verlossing. Allemaal bij Hem te vinden. Heel eenvoudig. Hij doet het door Zijn Geest. Door de Heilige Geest. Dan is het een troost. Want ook de vernieuwing van de Heilige Geest belooft de Heere te werken. Heere U zegt het toch, U doet het toch, U hebt er een zegel op gezet.

We hebben het allemaal nodig. De zonden staat tussen de Heere en ons in. Maar die inwendige reiniging belooft de Heere Zelf te werken. Zo zeker omdat U het belooft in Uw Woord en verzekert. Dat sacrament van de doop wijst telkens weer op Jezus. Op Christus. Bij Hem moeten we zijn. Niet een keer maar elke dag opnieuw.

Herschep mijn hart, en reinig U o Heer, en vernieuw in mij een vasten geest, en leer mij aan oprecht aan Uw dienst verbonden te blijven.

Amen.

 

Zondag 13 februari 2022 – Uni-zaal Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk Benjamin – kand. C.R. van der Toorn – Schriftlezing Handelingen 8 vers 26-40