Als de twee verspieders in Jericho komen dan worden ze ontvangen door Rachab de hoer. Zij handelt uit het geloof, God heeft Zich aan haar geopenbaard en daarin wordt ze bevestigd. De Heere, de Verbondsgod, is haar voor en zo met ons. Hij is nabij in Zijn beschermende en zaligmakende genade.

Jozua 2 vers 9-11: ‘[9] En zij sprak tot die mannen: Ik weet, dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat ulieder verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners dezes lands voor ulieder aangezicht gesmolten zijn. [10] Want wij hebben gehoord, dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht, toen gij uit Egypte gingt; en wat gijlieden aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, dewelke gijlieden verbannen hebt. [11] Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand, vanwege ulieder tegenwoordigheid; want de Heere, ulieder God, is een God boven in den hemel, en beneden op de aarde’.

Gemeente wij staan stil bij het voorgelezen Schriftgedeelte de belijdenis van Rachab, de hoer, in de verzen 9-11 van Jozua 2.

Gods wonderlijke wegen

  1. In beschermende genade;
  2. In zaligmakende genade.

1. In beschermende genade

Wij zien daar Jozua staan als aanvoerder van een groot volk. God die de taak op het hart gebonden heeft. Houd moed, verschrik niet want God is het die met u gaat. In het boek Jozua lezen we hoe God Zijn beloften aan het vervullen is. Het land Kanaän. Hoewel Jozua de beloften kent, heeft hij zijn verantwoordelijkheid. Bereid zich op verantwoordelijke wijze voor om het land in te nemen.

Zendt twee spionnen. Wat is de situatie in de stad. En wat is de moraal van het volk, dat vooral. Jozua maakt een strategie. Daarboven voert God ook Zijn plan uit. Mannen zorgvuldig uitgekozen als verspieders. Bekwame mannen maar bovenal Godvrezende mannen. Verwachting van God.

Jozua weet maar al te goed uit eigen ervaring als verspieders geen verwachting van God hebben. De tien. Generatie omgekomen in de woestijn. Twee verspieders geven ogen goed de kost. Niet zomaar avontuurlijke reis maar op onderzoek uit. God heeft hun het lane gegeven. Daarvoor nodig dat God hen leidt.

Om hen heen in Jericho allemaal vijanden. Waar moet je dan heen? Gaan naar het huis van Rachab, de hoer. Telkens als we van haar lezen in de Bijbel de hoer genoemd. Donker verleden. Werk in prostitutie. Toen de verspieders kwamen niet van haar diensten gebruik te maken. Ik denk dat zij geen prostituee meer was -kom er bij tweede punt nog wel pp terug Herberg. Mannen herkend als Israëlieten. Deze mannen geeft ze een schuilplaats. Welk motief dat zij dit doet met gevaar voor eigen leven?

Wordt de koning al snel gezegd. Ze zijn in het huis van Rachab de hoer. Grote vrees in Jericho. Vijanden buiten de stad te houden. Wat zijn deze mensen in Jericho een beschaming voor ons. Heere Jezus heeft gezegd dat de kinderen van de wereld voorzichtiger zijn. Hoe is het bij u? Staat u op scherp of stroomt u zomaar wat mee met de wereld? Alles wat de kerk inkomt, het kan wat makkelijker. Staat u vast op het fundament van Schrift en belijdenis?

Dan staan die agenten bij haar aan de deur. Ze zijn de stad alweer uit. Jaag ze na voordat ze de Jordaan zijn overgetrokken. God verward Zijn vijanden. Is dit nou een leugen van Rachab, een noodleugen? Als u een commentaar leest, dan leest u er bladzijden over. Ik wil er niet te lang bij

God is een God van waarheid en haat de leugen. Rachab heeft deze verspieders met vreugde in huis ontvangen en als het ware gezegd ik sta voor u in, ik verberg u. Had zei tegen de soldaten gezegd ze liggen op het dak, dan had ze haar woord verbroken tegen de verspieders.

En het derde, het belangrijkste. In de Schrift wordt ze geprezen om haar geloof. Over haar spreken tegen die soldaten hoor ik niet. God veroordeelt haar spreken en zwijgen niet. Wie zijn wij dan om dat te doen? Wie in de Schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in schaduw van de Almachtige. Nu de poort dicht en zij tijd heeft met de verspieders te spreken. En dat zij zegt God heeft u dit land gegeven. Door de God van Israël het land gesmolten. Alle informatie horen zij uit de mond van deze vrouw. Alles gehoord hebben uit haar mond laten ze hen bij de poort uit het raam zakken.

Boodschappen aan Jozua. Zekerlijk de Heere heeft ons het land gegeven. Wat een geweldige bemoediging voor Jozua en het volk. Gemeente weet u wat wij zien? Voordat de verspieders in Jericho waren, was God er. Jozua zijn plan, had God Zijn plan klaar. Voordat Jozua moest strijden, had God al voor hen gestreden.

2. In zaligmakende genade

Als wij onder de indruk zijn gekomen van Gods voorzienige leiding, en door Zijn hand Israël Kanaän te geven. Nog iets: door Zijn voorzienigheid moeten twee verspieders naar Jericho om Gods voorzienige leiding te zien. Als je terugkijkt op je leven. Gods gedachten hoger dan onze, Gods wegen hoger dan onze. Dan wij voor ogen hadden.

Waar Gods bezig is met Zijn beloften aan het vervullen, is God ook bezig in het hart van een vrouw. In het hart van Rachab de hoer. Heilig zijn o God Uw wegen. Waarom heeft Rachab deze verspieders ontvangen in huis? Het enige antwoord is door het geloof. Voordat de verspieders in Jericho heeft God plaatsgemaakt in het hart van Rachab om de verspieders te ontvangen.

Hoe kan ik dat weten zegt een jongere dat de Heere werkte in het hart van Rachab? Schrift met Schrift vergelijken. Hebreeën 11: ‘Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen’. Jakobus 2 vers 25: ‘En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?’.

God zegt dat Rachab handelt door het geloof, heeft Hij het niet over wondergeloof, of tijdgeloof, maar waar geloof. Jakobus het geloof een waar geloof ook de werken. Geloof zonder de werken is een dood geloof. Misschien vraagt u zich af waar komt dat geloof bij Rachab vandaan? Niet ergens anders dan bij ons.

Al het zaligmakend geloof is een werk van God de Heilige Geest. Geloof door het geloof. Catechismus zondag 25. Heilige Geest die werkt door de verkondiging van het heilige Evangelie. Des te opmerkelijker want Rachab heeft nog nooit een preek gehoord zoals u, Rachab heeft geen Bijbel zoals wij die thuis hebben. Alleen maar nieuwsberichten gehoord. Volk van Israël uitgeleid door de Rode Zee. Egyptenaren verdronken. Volk wonderlijk geleid. Gehoord van de koningen Sihon en Og en hoe alles verbannen is. Nieuwsberichten gehoord. Dit volk heeft een Almachtige God die voor hen strijdt.

De inwoners van Jericho zijn verschrikt. Ja ze geloofden die nieuwsberichten, spotten er ook niet mee. Vrees en beving beving hen. Slaafse vrees. Bracht hen niet op de knieën tot de God van Israël. Waarin is dit anders bij Rachab? Zij gelooft die nieuwsberichten ook. Het is de stem van God die tot haar spreekt. Wonderlijk door de Heilige Geest werkt God in haar hart. Erkent God als de enige waarachtige God.

Wat heeft ze geloofd? Luister naar wat se zegt tegen de verspieders. Ik weet dat de Heere uw God dit land u gegeven. Is dat niet de taal van het geloof? Volk nog aan de andere kant van de muur. Dat is het geloof. Vaste grond der dingen die men hoopt, en dingen die niet ziet. Niet twijfelachtig maar in God zekerheid, dat is geloof.

Alle inwoners zijn versmolten. Wat er gebeurd is met de koningen van Sihon en Og. Alles verschrikt. Stad reeds door God ingenomen. Gemeente weet u wat Rachab daarin belijdt? Gods oordeel komt, in de oordelen reeds betrokken. Ook Jericho ligt onder het oordeel.  Rachab heeft gebogen onder het oordeel.

Daar moet u niet licht over denken. Ze wist nog niet toen ze van die nieuwsberichten hoorden over die twee verspieders. Ook zij in de stad verbannen, hoe zou zij ontkomen? Toch geloofde zij in God. Onder het oordeel kon zij niet anders dan de toevlucht nemen tot die ene levende God. Dan is er geen wanhoop maar hoop.

De Heere ulieder God heeft dit land u gegeven. Is het u opgevallen? Een heidense vrouw spreekt over Heere, de Verbondsgod met vijf hoofdletters. Zou zij ooi geweten hebben dat Gods beloften niet afhankelijk zijn van de ontrouw van Zijn volk? Beloften afhankelijk van Gods trouw. Genade alleen van God komt. Legt ze haar leven in Gods hand. Waar anderen de moed ontneemt. Daar zien we het werk van Gods Geest. Klemt zich vast aan de belovende God zelf.

Al zien wij de weg niet, en weten we het soms niet. Zoals bij Ruth uw God mijn God. Dan is het ongelooflijk als we letten op wie Rachab is. Kananitische vrouw. Waar wij de neus voor op zouden houden. Daar werkt God. Geloof door het gehoor. Vrijmachtig, almachtig.

Daar komt openbaar dat geloof en bekering geen losse zaken zijn. Geloof kent men door de vruchten. Daarom denk ik dat Rachab geen prostituee meer was toen de verspieders kwamen. Zou het voor Rachab geen gebedsverhoring zijn geweest? Twee mannen van het volk die zij liefheeft al weet zij er nog zo weinig van.

God zendt twee boden om haar te verzekeren. De trouw komt alleen van Gods kant. Daarbij geeft God een teken. Scharlaken koord. Als wij de boodschap zo horen, hoeveel meer zijn wij bevoorrecht dan Rachab? God komt niet maar met nieuwsberichten. Maar heel de Schrift. Wet en Evangelie. En u hoort als verbondskind. Ik zal u tot een God zijn, en u zult Mij tot een volk zijn.

Maar hoe ontzagwekkend is Zijn toorn juist als het gaat om Zijn verbondswraak. Zoveel aan onze ziel ten koste legt. Geen belang hechten aan Zijn Woord. Immers als wij niet tot geloof komen, dan komt niet de toorn van God op ons maar blijft die op ons. Kinderen des toorns toen God een verbond aanging.

Zijn wij niet anders, Rachab naast u in de kerk. Als wij niet geloven, gaan wij niet verloren maar zijn wij verloren. Allen met Adem God hebben verlaten en nooit meer terug willen keren. Verloren onder de vloek. Maar wat een wonder dat u zoveel meer hebt gehoord. Niet alleen dat u onder de toorn bent. Maar God ook Zijn Evangelie gegeven. Alle beloften in Hem ja en Amen zijn. Zijn Zoon gegeven om een vloek te worden.

Het is elke keer Jezus Christus die elke prediking tot u komt. In Hem toont God hoe ernstig Zijn toorn is. Toont God hoe Hij het verlorene zoekt. Zijn Woord krachtig is en doden opwekt. Het is Christus die u verkondigt o komt allen tot Mij. Alle einden der aarde. Ik ben God en niemand meer. Hoe welmenend heeft Hij u geroepen. God geen lust in uw dood. En Hij meent het. Roept op tot bekering en geloof. Hij eist het.

Dat God het meent kunt u goed zien. In de brief aan de Hebreeën genoemd ongehoorzamen. Niet geloofd. Niet hetzelfde gebeurd als bij Jona in Ninevé. Gehoord maar eigen leven verder leven. Ziet u hoe ernstig God het neemt? Als u ziet wat God aan uw ziel ten koste legt, zou dit Woord u moeten aanklagen op de oordeelsdag? Dat de mensen van Ninevé

Slaafse vrees, wettisch berouw om de straf te ontvluchten. Maar niet die vraag hoe zou ik wederom tot genade komen, met u verzoend? Ongehoorzamen. En gemeente als God niet ingrijpt in ons leven, is dat ons beeld. Hard, koud, verdorven. Maar wonder diezelfde God die in Jericho werkt, werkt nog. En diezelfde God leeft in alle eeuwigheid. Werkt geloof en bekering. Eist het van u. Stelt u schuldig. Ik een ongehoorzame. En in mij, er komt nooit wat van. Maar wonder de God die eist geeft het ook. Wat in uw hart en leven is, die geeft het.

Leren we in de geschiedenis dat God in het hart van Rachab. Hij nodigt en werkt die vrijmacht en almacht dwars tegen alle hindernissen heen. Wekt leven in ons dode bestaan. Wat laat God dan zien Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Daarvoor laat Christus zien dat Hij daarvoor gewillig is de grootste der zondaren zalig te maken ook in Katwijk aan Zee. En dat er niets meer bij hoeft omdat Hij alles volbracht heeft. Niets te roemen in uw leven. Alleen maar de verwondering. Heere wat is het dat U naar mij hebt omgezien. Gods vrijmacht en almacht.

Juist in die soevereine genade in God, want zou God wachten naar mensen in Katwijk aan Zee, een van ons naar God zou gaan vragen. Dan zou er niemand van ons komen. Soevereine genade. Dan is het waar. Als God zoekt, gaat u ook zoeken. Als God vraagt, dan gaat u ook vragen. Naar Hem vragen en Zijne sterkte.

Misschien nog een jongere die zich afvraagt, als God nou werkt dan moet ik ook maar afwachten of God werkt. Denkt u dat Rachab dat ooit gezegd heeft? Heeft Rachab nooit gezegd. God werkte in haar hart. Als ze iets van God heeft gehoord, daar meer horen. Alle mensen hebben gevraagd, heb je nog iets van die God van Israël gehoord?

Waar God werkt worden we niet lijdelijk. Dat God meer en meer zal werken. Dat God zal uitstorten op alle vlees. Rachab laat zien wat Gods genade vermag. Hij redt zondaren die hele leven aan de vorst van de duisternis hebben gewijd. Hij trekt ze onwederstandelijk. En die dat onder ons kennen, kennen ook iets van de liefde van Rachab. Als het geloof werkt, werkt het door de liefde.

Gunnen het ook anderen. Buurman of buurvrouw in de bank. Bij God alle dingen mogelijk zijn. Mijn vader, moeder, broeders. Geloof dat door de liefde werkt en naar anderen omziet. God twee van Zijn knechten zendt om over het Evangelie te verkondigen. Waar Rachab onder het oordeel ligt. Behoud aan te zeggen. Ook aan Rachab de hoer.

Dat waarteken het scharlaken koord. Veel uitleggingen. Mensen konden zien daar is een bordeel. Ik geloof niet de Heere in andere mensen de gedachte willen opwekken daar is een hoer. Symboliek van de tempel. Verzoening, verlossing. Krijgt Rachab een teken. Door twee of drie getuigen zal waar zijn. God spreekt. Verlossing van het oordeel.

Dezelfde kleur als de teken van het middel. Van het bloed van Christus. Rode bloed van de Heiland. Onverdiend, onverwacht een volkomen verlossing. Dan is het ook Rachab die door het geloof moet leven. Dan is het vast. Omdat het Gods Woord, Gods teken is. Is dat het ook bij u? Grond waarop uw leven rust. Omdat het Gods woorden zijn. Dan geeft God het teken Zijn verbroken lichaam, Zijn vergoten bloed. Hoe wonderlijk Gods trouw.

Dat is het laatste. Rachab wordt nog een keer in de Bijbel genoemd in het geslachtsregister van de Heere Jezus. Rachab de hoer. Wat preekt dit de Heere Jezus Zich niet schaamt vlees en bloed aan te nemen, ook dat van Rachab de hoer. Zo laag afgedaald. Ik schaam Mij niet dat zij Mijn moeder is. Christus schaamt Zich niet een vriend van hoeren en tollenaren te zijn.

Als u in de bank zit en zegt met die Rachab valt nog wel mee. Grootste der zondaren. Klopt vanavond op uw hart. Wil dan toch niet stug als een paard weerstreven. Verhard u niet maar laat u leiden. Het is ook de Heere Jezus wiens liefde u laat dringen.

Te zeggen uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. ‘Al ligt u verloren in zonden en schuld; uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld… Tóch klinkt het u toe, zo nameloos teder: Keer nochtans weder…! Al zijn ook uw zond’ als scharlaken zo rood; uw zondenregister oneindig en groot… Tóch klinkt het u toe, zo nameloos teder: Keer nochtans weder…!’.

Amen.

 

Zondag 24 juni 2024 – Triumfatorkerk Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk-upon-Sea, kand. B. Engberts – Schriftlezing Jozua 2