Zondag 2 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Kandidaat A.I. Kazen (Papendrecht)

Voorzang: Psalm 126 vers 2 en 3

Votum

Psalm 25 vers 2 en 6

Geloofsbelijdenis: Twaalf artikelen van het christelijk geloof [http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschrift/12artikelen/]

Gezang 2 vers 5

Gebed (formatiebesprekingen, overheid, vervolgde kerk)

Schriftlezing: Galaten 5 [http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Galaten/5/]

Gezang 8, bedezang voor de predicatie

Tekst voor de preek: Galaten 5 vers 16 – 18

Het ging snel na Pinksteren. Vervuld van de Heilige Geest. Apostelen trokken er met het Evangelie op uit. Lopend vuurtje van de Geest. Tot aan het einde van de aarde.

Apostel Paulus rijk ingeschakeld voor het Evangelie. Boodschap van zonde en genade te verkondigen. Hoe is gebleken hoe krachtig het is: mensen kwamen tot geloof.

Vermoedelijk tweede zendingsreis dat Paulus in Galatië kwam. Over welk land, gebied hebben we het? Misschien een Bijbel bij je waar achterin landkaartje staat. Als je die erbij pakt, kaart de reizen van Paulus. Ancyra, destijds hoofdstad van Galatië. Huidige Turkije, Ankara.

En, dat ging door mij heen bij de voorbereiding: van die gemeente is niets meer over. In het huidige Turkije weinig christenen, ongelooflijk moeilijk gemaakt en Allah (Islam) wordt er veel aanbeden.

Niet vanzelfsprekend dat het Evangelie hier altijd zal klinken. Ook hier in Putten. Heilige Geest rijk gewerkt, en van overtuigd dat de Heilige Geest nog werkt. Laten we zuinig zijn op dat het Evangelie hier wekelijks verkondigd wordt.

Paulus mocht de boodschap van het Evangelie, Jezus prediken. Ieder die Hem gelooft hoeft de straf niet meer te ondergaan. Geloof in Christus. Gemeente laten ontstaan van christenen uit de heidenen. Eerst afgoden dienden maar nu de levende God.

Omdat ze kinderen van God geworden zijn, Geest van God uitgegoten. Als je werkelijk geloofd, dan word je door God aangenomen tot kind. Als dat gebeurd ben je vrij, werkelijk vrij.

Bevrijd van afgoden. Waarvan je nooit weet of je genoeg gedaan hebt. Bevrijd van slavernij. Zelf werken.

Paulus mocht de broeders versterken. Gemeente, hoe zit dit bij u en jou? Hebt u, heb jij de Heilige Geest ontvangen? Die heb je ontvangen als je geloofd in Hem. Scherpe brief aan Galaten. Paulus maakt zich grote zorgen. Paulus is bang dat ze het Evangelie inruilen voor een ander Evangelie. Een evangelie dat geen evangelie is. Geen goede maar een slechte boodschap. Na Paulus komst waren er mensen die een andere boodschap verkondigden. Ook nog iets moet doen. Laten besnijden, strikt de wet houden, daarmee de zaligheid verdienen. Door hard te werken om zich aangenaam voor God te maken.

Mensen in Galatië waren hier gevoelig voor. Paulus waarschuwt: als je iets aan Christus, aan het Evangelie toevoegt, dat het dan niet rijker is maar geen Christus meer is en geen Evangelie meer. Of leven door Christus of zelf rechtvaardig willen worden. Een van deze twee.

Ik hoor het van jongeren. Ook bij ouderen. Gedachte dat het doen van de werken van de wet nodig is om je geschikt te maken voor God. Of of! Het Evangelie van vrije genade maakt werkelijk vrij. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft!

Paulus waarschuwt voor twee: vrijheid misbruikt of vrijheid tenietdoen. Een christen is niet meer onder de wet maar onder de genade. Misbruik van de vrijheid. Als excuus o. te zondigen. Als dekmantel voor de zondige verlangens. Het is wel zonde maar God is toch genadig?! Er is toch vergeving bij Hem?! Van groot belang dat we de vrijheid van het Evangelie laten staan.

De wet van de Heere heeft verschillende functies. Hoofdstuk 3 tuchtmeester tot Christus. Wet laat ons zondige bestaan zien. De wet kan ons daar echter niet van verlossen. De wet kan onze zonden en schuld niet wegnemen. Als het goed is drijft de wet ons uit naar Christus.

Onderwijs krijgen hoe we in deze vrijheid kunnen leven. Plaats van de wet vergelijken: denk een paar schaatsen. Daar heb je alleen iets aan met ijs. Op het gras of asfalt gaat het voor geen meter. Zo ook met de wet.

Als je door middel van de wet aangenaam voor God wilt zijn en naar zijn wet wil leven, dan doe je als schaatsen op het asfalt. Het gaat niet.

Christen is een twee-mens geworden. Vlees en de Geest van Christus. Oude mens en een nieuwe mens. Oude gezondigde natuur en een nieuwe geheiligde natuur. Vlees en geest staan tegenover elkaar. Vlees begeert tegen de geest. Strijd van het zondige vlees tegen de Heilige Geest. Komt deze strijd u bekend voor? Strijden tegen je zondige verlangen. Voorneemt een bepaalde zonde nooit meer te doen.

Denk aan Petrus. Overtuigd om zijn Meester nooit te verloochenen. En volgende dag al verloochend. Als u deze strijd kent, dan zou ik zeggen: gefeliciteerd dat u deze strijd kent. Wat zegt u: gefeliciteerd?! U moest eens weten hoe moeilijk de strijd is.

Maar ik maak mij veel meer zorgen als u de strijd niet herkent. Als u de strijd niet kent, dan betekent dat u alleen uit zondig vlees bestaat. Die niet tegengesproken en tegengewerkt wordt door de Heilige Geest.

Misschien niet openlijk. Buitenkant niets op te merken. Maar zijn er werken van de Geest? U die het leven van de Geest nog niet ontvangen hebt, gelukkig bent u hier. Werkplaats van de Heilige Geest.

Opgeroepen om eerlijk je leven onder ogen te zien. Als u dat doet, een conclusie mogelijk: verzondigd leven. Onbewoonbaar verklaarde levenshuis.

Maar als je de Geest ontvangt, dan is het onverklaarbaar bewoond. De Geest die daar komt wonen.

Terug naar de strijd. Begeerten van het vlees doet denken aan allerlei zonden. Waaronder seksuele verlangens. Maar breder: naar iets verlangen dat je in zijn greep heeft. Ook goede dingen. Dat ze een god voor je worden.

Heilige Geest in je verlangt ook. Met het verschil dat het nooit te sterk, teveel kan zijn. Jezus heeft er voor Zijn lijden over gesproken. Die zal Mij verheerlijken. Dat Christus verheerlijkt wordt. Beeld vertonen. Klein beetje op Hem gaan lijken.

Proeft u hoe tegenstrijdig de verlangens zijn. Van het vlees op jezelf gericht. En van de Geest gericht op Christus. Enige manier om niet aan zondige verlangens toe te geven is leven en wandelen door de Geest. Daar zijn waar de Geest is. Werkplaats, instrument te openen. Het Woord. Iedere dag even in het Woord bezig te zijn. Hoeven geen lange hoofdstukken te zijn.

Heilige Geest niet bedroeven, uitblussen. Niet op plaatsen komen waar Hij niet kan zijn. Niet aan toegeven. Wat houdt het concreet in? Geleid worden door de Geest. Leven naar de geboden van God. Vruchten voortbrengen. ‘Ik heb lust om Uw welbehagen te doen; Uw wet is in mijn ingewand’.

Wandelen door de Geest is het gaan in Gods geboden. Dat vlees moet het onderspit delven. Ons zondige ik is met Christus op Golgotha gekruist. Vloek gedragen door Hem. Iemand die het eigendom is van Christus is niet meer onder de wet.

Niet langer schaatsen op asfalt maar op ijs. Maar de wet is nu onder degene die in Christus is. Spurgeon zei: de wet is onder een christen om erop te wandelen, om een voorbeeld en leefregel te zijn. De wet kan wel helpen om te heiligen. Hoe we heilig leven voor God.

Misschien iemand die zegt: wacht even. Eerst zegt u vrijgemaakt en nu ernaar wandelen. De vrijheid is niet ik-gericht. De vrijheid die je in Christus ontvangt is gericht op liefde.

In het christenleven wordt niet de ene na de andere overwinning behaald. Je doet niet altijd dat wat je wilt doen. Vast gehoord wat bekering in het Grieks betekent: anders gaan denken, nieuwe wil. Degene die in Christus is die moet niet verrast zijn om de zonde. Waar de Geest werkt worden meer zonden gezien. Zonden moeten je niet aan je redding doen twijfelen. Ook niet bij de pakken neerzitten. Iedere zonden aan de Heere belijden en laten! Niet in eigen kracht. Maar door de kracht van de Geest. Avondmaalsformulier: leven buiten onszelf zoeken, middenin de dood liggen, allerhande gebreken vinden in onszelf, zwakheid van het geloof en zonde te strijden, zulke gebreken van harte leed, begeren tegen te strijden, dat nog zonde of zwakheid die nog tegen onze wil nog in ons is, ons kan hinderen om ons in genade aan te nemen.

Misschien moeilijk om er een plaatje bij te krijgen. Twee voorbeelden uit de Bijbel. Positief voorbeeld en negatief voorbeeld. Die sterk is in deze strijd en iemand die zwak was. Voorbeeld van David. Man naar Gods hart. Maar besluit als het leger op moet trekken verzaakt David zijn plicht. Geeft zijn zondige ik de voorrang. Hele dag op bed liggen luieren. Tegen avond staat hij op, loopt op het dak, ziet een mooie vrouw die zich aan het wassen is. Dat hij die vrouw zag was niet verkeerd maar had zich om moeten keren. Informeert: wie die vrouw is. Weer een moment. Getrouwde vrouw. Niet begeren de vrouw. Als ze een kind verwacht moment om zijn zonden te belijden? Nee, dan niet. Plan werkt niet als hij probeert om kind van Batseba en Uria te laten lijken. Nog erger: laat Uria vooraan in de strijd omkomen. Dan Nathan die bij hem komt. Dan belijd hij zijn zonden. En dan ook: laat Uw Heilige Geest niet van mij wijken. Laat zien dat Gods kinderen niet heilig zijn. Zijn zondig en het eigen vlees zo sterk.

Jozef andere voorbeeld. Jonge jongen, 17/18 jaar. Vrouw van Potifar probeert hem te verleiden. Wat zou hem hinderen om daar in Egypte eraan toe te geven? Zou ik zondigen tegen God en zo’n groot kwaad doen?! Laten we dat meenemen als we de strijd tegen een bepaalde zonde hebben. Laten we het Jozef nazeggen. Davids leven nooit meer geweest als daarvoor. Gezin verwoest in die zin. Strijd niet gemakkelijk. Waarheid, realiteit. Geen hopeloze strijd waarbij u aan het kortste eind zult trekken. Geen strijd die onbeslist eindigt. Goede strijd van het geloof. De overwinning is behaald! Zondige ik, vlees, gaat het graf in. Eeuwig de strijd te boven. Wat hier reeds begonnen is. Niet langer gehinderd door zondige begeerten. Tot het zover is: leef, wandel door de Geest. En wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden! Amen.

Psalm 119 vers 47 en 80

Dankgebed [in alle vrijheid mochten bijeenkomen, Woord gehoord – mogen meedragen en mogen laten zien]

Gezang 5 vers 3 en 9

Bede uit de Avondzang

‘O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drie-enig God, U zij al d’ eer.’