Na de vraag van de discipelen over wie de grootste is in het Koninkrijk der hemelen gaat de Heere Jezus hen onderwijzen over de noodzaak van bekering en vernedering. Met het voorbeeld van een klein kind maakt Hij het duidelijk. Om te worden als een kind. Niet trots de meeste te willen zijn maar ons in ootmoed te vernederen. Uiteindelijk is Christus de grootste: Hij liet Zich vernederen tot in de dood van het kruis.

Mattheüs 18 vers 3: ‘En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan’.

Hoe zondaars zoals wij ingaan in het Koninkrijk

Er zijn veel beschrijvingen van mensen die God toebehoren. Een van de bekendste is kind van God. Ingegaan in het Koninkrijk van God.

Nederigheid is een essentiële eigenschap voor hen die ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Het onderwijs van de Zaligmaker is niet lang voor Zijn gaan naar het kruis. De discipelen vragen over de belasting. En dan volgt:  Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen?

Na het onderwijs hoe gelovigen in de wereld dienen te zijn, gebruikt Jezus dit over wie de grootste in het Koninkrijk der hemelen is. Markus 9 vers 43. Wat was het dat jullie bespraken? Christus weet alles. Ook van jou vanavond. Waar ze over discussieerden. Het was niet de eerste keer dat ze dit hadden.

Wie is de grootste in het Koninkrijk? Wie is de grootste van de grootste staat er letterlijk. Jezus gaat in op nederigheid. Wie Mij wil volgen moet zijn kruis opnemen. Ze moesten leren dat het kruis voor de kroon kwam. De waren bezig met de grootste te zijn. Het aardse koninkrijk daarover hadden ze gedachten.

Moeder van Petrus en Johannes vroeg over de plaats aan de rechterhand. De anderen bestraften ze. De discipelen waren gevuld met jaloezie. Zelfs in de laatste nacht.

Als een team van mensen samenwerken, kun je dat niet hebben als ze met elkaar in strijd zijn. Als je in de kerk van Jezus Christus mensen hebt die vechten voor zichzelf, pijnlijk genoeg gebeurt het zo nu dan. De vraag wie is de grootste laat zien dat ze ver weg zijn van waar ze moeten zijn. Ze lijken meer op Farizeeën dan op gelovigen.

Godsdienst van werken, door mensen. Wat kan ik doen om aanvaardbaar te zijn voor God? Dat ik Hem behaag. Vertrouw je jezelf dat je goed genoeg bent om naar hemel te gaan. Elke religie zegt dat, je kunt naar de hemel als je dit of dat doet. Uitgezonderd het ware Christelijke geloof.

De Heere Jezus gaat onderwijzen over zaligmakend geloof. Niet wat de mens doet maar God Zelf doet. Jezus gaat het uitleggen. Een klein kind in het midden, jaar of drie. Een volmaakt beeld van wat de Heere Jezus duidelijk wil maken. Als je het Koninkrijk der hemelen wilt binnengaan, dan te worden als een kind. Niet als een kind die snel afgeleid is, of nog moet groeien als kind. Maar dit gaat over nederigheid.

Denk met mij na voor een ogenblik over wat het Koninkrijk der hemelen is. Mattheus 19 vers 22-23 een rijke zal moeilijk ingaan in het Koninkrijk van God. En die ander kemel gaat door oog van de naald dan dat een rijke ingaat. Koninkrijk der hemelen. Waarom deze beide? Koninkrijk van God en der hemelen. De ene gaat over de Heerser en de ander over het Koninkrijk.

Het is op plaatsen in Mattheüs waar het koninkrijk is gerelateerd aan de tweede komst van Christus. God werkt Zijn doelen uit in het midden van deze wereld. De verspreiding van het Evangelie. Waar geloof. De gelijkenis van de parel van grootste prijs, schat in de akker. Persoonlijk bekeerd te zijn.

Het beeld van het kleine kind. Niemand is geboren als een christen. We moeten een nieuwe natuur ontvangen. Alle dingen moeten voorbij gaan en nieuw worden. Als je de vraag stelt: ben ik een bekeerde of niet? Als je onbekeerd blijft zegt Jezus zal je het koninkrijk niet binnengaan.

Mattheus begint uit te leggen. Ontvangen licht. Burgerschap van het Koninkrijk. Wie Jezus is: God in menselijk vlees. Om het Koninkrijk in te gaan moet er een overtuiging van zonden en afkeren van de zonden. Zaligsprekingen. Niets in mijn handen wat ik breng. Een geestelijke gebrokenheid. Honger en dorst. Zachtmoedigheid. Heiligheid.

Mattheus 7 vers 21. Niet iedereen die zegt Heere Heere doe open zal worden opgedaan. Maar uitgezonderd zij die de wil van de Vader doet. De Koninkrijk binnengaan is Zijn wil doen. Een diepe verandering van binnen. Ze wilden Hem volgen. Wie Mij zal belijden voor de mensen, zal Ik belijden voor de Vader. Dat voor mensen in het openbaar.

Om Christus te vertrouwen wat het ook kost. Alleen Jezus kan je redden. Zijn genoegdoening. Bekering, geloof, nederigheid, vertrouwen en gehoorzamen. Je kunt jezelf geen christen maken. Het is wat God moet doen. Tenzij je bekeerd bent, en je wordt als een klein kind, je kunt niet ingaan in het Koninklijk.

Zij waren trots en promoten zichzelf. Dat is wat de discipelen deden. Tenzij de Heere het geeft, je kunt het Koninkrijk van God niet binnengaan. Er moet een totale omkeer zijn. Er is geen zaligheid zonden bekering. Handelingen 3 vers 26. Keerden zich tot God. Van de duisternis tot het licht. Vergeving van zonden. Zaligheid is een groot wonder van genade.

De verkiezing van God van voor de grondlegging van de wereld. Om het tot zaligheid te horen. Gaat dat over jou vanavond? De realiteit van de zonden. En zij keerden zich tot God. Leidde tot berouw en vertrouwen op Christus.

Dan de gave van het geloof. Om Hem te geloven. Zijn werk aan het kruis. De realisatie van dood levend gemaakt. Er is een wonder van genade die achter elke stap schuil gaat. Ze terugbrengen tot de waarheid van het Evangelie. Tenzij je bekeerd zijt en nederig als een klein kind, die niet trots is en zich vernedert. De nederigheid van een zondaar. Ik verdien niets. De nederigheid van de Heere volgen. Ik belijd de Heere zelf al zou de wereld zich tegen je keren.

De ware gelovige vertrouwt de Heere. Hij weet dat hij Hem kan vertrouwen. Wie is de grootste? We startten ermee. Wie is de grootste? De discipelen zaten zo verkeerd. De grootste is Hij die zich het meest vernedert. Wie is het?

Filippenzen 2. Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn. Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden.

We vernederingen ons voor Hem. Als Hij ons verlost, dan is het Zijn genade. Het is alles genade. In het Koninkrijk te zijn is het grootste wonder. Heb je het gezien vrienden? Ben je bekeerd? Tenzij je wordt als een kind, je kunt niet ingaan in het Koninkrijk der hemelen.

Ben je tot het punt gekomen dat je schuldig staat en voor God niet kunt bestaan zonder Zaligmaker. Het is alles genade. Hoe gaan we het Koninklijk binnen? Door vernedering door Zijn genade. Het is een werk van genade en het laat de glorie van de Zaligmaker zien. Mogen we hen zijn die tot Hem ons haasten en vergeven zijn voor nu en altijd.

Amen.

 

Zondag 5 september 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen – Jonathan Stobbs [Penzance Baptist Church] – Schriftlezing Psalm 32 en Mattheüs 17 vers 22-27 en Mattheüs 18 vers 1-14